Print Friendly and PDF

Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară în data de 28.11.2017, ora 14:00

Secţiunea: anunturi back
23.11.2017

   În temeiul art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară care va avea loc la data de 28.11.2017, ora 14:00, la sala de şedinţe din sediul Primăriei situat în P-ța Mică nr. 25 şi propune următoarea ordine de zi :

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de circulație pentru transportul public de călători pe traseele 10 și 14 efectuat de SC Tursib SA
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei și a caietului de sarcini privind pregătirea şi organizarea licitaţiei pentru închirierea standurilor de prezentare şi vânzare şi a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică din municipiul Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în comisia de licitație pentru închirierea standurilor de prezentare şi vânzare şi a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică din municipiul Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Cireșului" - faza DALI
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Fabricii" - faza DALI
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Gazelei" - faza DALI
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiții la imobilele aflate în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Extindere sistem de supraveghere video" la Serviciul Public Administrare Cimitir
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 9 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Extindere corp școală la Școala Gimnazială I. L. Caragiale Sibiu" faza SF
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiuni de protocol
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind modificarea sursei de finanțare a activității Serviciului Public de Asistență Socială pentru asigurarea funcționării Căminului pentru Persoane Vârstnice, integral de la bugetul local și preluarea ca venit la bugetul local al Municipiului Sibiu a excedentului rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Publc de Asistență Socială, sursa "E" la data de 31.12.2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvențiilor de la bugetul local pentru anul 2018 asociațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, a terenurilor aferente și a terenurilor proprietate publică și privată a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a gratuității pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat, persoanele cu handicap grav, asistenții personali sau însoțitorii acestora, precum și pentru asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi a celor de prestări servicii, potrivit Legii nr. 550/2002, aprobată prin HCL nr. 241/2016
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii având ca obiect recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul municipiului Sibiu și Stațiunea Păltiniș
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi aparținând Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la HCL nr. 345/2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare, a modificării organigramei și a statului de funcții la Serviciul public de management și monitorizare servicii de salubrizare
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici  la obiectivul de investiţii "Reabilitare termică blocuri de locuinţe din municipiul Sibiu în vederea creșterii eficienţei energetice", faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a imobilului-teren de construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 10 (Vila Corina), situat în Sibiu, str. Tilișca nr. 40, în favoarea titularilor dreptului de proprietate a locuințelor din acest imobil
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona cartier Ștrand, str. Bucovinei
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

29. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație publică a cotelor indivize de teren aferente unor spații comerciale situate în Sibiu, Calea Dumbrăvii bl. 19 C și B-dul Mihai Viteazu nr. 15, către proprietarul acestor spații
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Klagenfurt, nr. 37 în favoarea d-nei Dorca Mihaela Elena
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

31. Proiect de hotărâre privind vânzarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Aleea Rubens, nr. 4 în favoarea d-lui Coțofană Gabriel Dionisie
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

32. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică, a imobilului teren - loc de casă, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Stațiunea Păltiniș, în suprafață de 84 mp, în favoarea SC Păltiniș SA
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

33. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

34. Proiect de hotărâre privind casarea și radierea din evidențele contabile ale Primăriei Municipiului Sibiu a bunurilor: "copertină birou ridicări auto" și "prelate pentru copertină", proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

35. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile terenuri pentru construcții situate în intravilanul Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

36. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului-teren curți construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona Șoseaua Alba Iulia
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

37. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 2.345 mp, situat în Sibiu, str. J. S. Bach nr. 4, cu destinația "drum"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

38. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică, a suprafeței de 6 mp din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

39. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului-teren curți construcții aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Calea Poplăcii nr. 2
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

40. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului-teren curți construcții aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Ștefan cel Mare FN
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

41. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrare a unei suprafețe de teren de 300 mp situată în Sibiu, zona fostelor depozite de muniție din Pădurea Dumbrava, în favoarea Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea, pentru anul 2018, a volumului, modului de valorificare și metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase, provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

43. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a spațiului situat în Sibiu, str. 9 Mai, nr. 16 și a terenului aferent acestuia
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

44. Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de administrare pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, Piața Mică nr. 24
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

45. Proiect de hotărâre privind inițierea de către Municipiul Sibiu, prin Consiliul Local al Municipiului Sibiu, a schimbului de imobile-terenuri între Municipiul Sibiu și Statul Român prin Ministerul Apărării Naționale, Parohia Evanghelică Gușterița și Parohia Ortodoxă Română Gușterița
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a terenului neproductiv aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu situat în Sibiu, Valea Remetea-Dealul Dăii în vederea amenajării unui depozit de deșeuri inerte
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

47. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de 70 mp din incinta Școlii Gimnaziale nr. 25 Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Sibiel, nr. 6
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

48. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului minimal pentru anul 2017, aprobat prin HCL nr. 114/2017, pentru Teatrul Național "Radu Stanca" Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

49. Proiect de hotărâre pentru numirea "Colectivului de coordonare a activităților de deszăpezire, asigurarea circulației pe drumurile publice, furnizarea agenului termic, apă caldă și rece, din Municipiul Sibiu" și aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece perioada 28 noiembrie 2017 - 15 aprilie 2018
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

50. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței nominale și a Regulamentului de funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.4 lit.b) din documentația de urbanism PUD - Construire locuințe colective și servicii aferente, în Sibiu, str. Cooperatorilor nr. 25A, aprobată cu HCL nr. 403/26.10.2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Echipamente publice aferente zonelor de locuințe, în Sibiu, str. Rahovei FN
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la evenimentul Gala "Integritate, Bună Guvernanță și Responsabilitate Socială în sectorul public, mediul de afaceri, academic și în cadrul societății civile" organizat de Fundația EUROLINK - CASA EUROPEI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

54. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al Municipiului Sibiu" d-lui Fred Nuss, artist fotograf sibian
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

55. Raport nr. 93019/16.11.2017 întocmit de Comisia pentru repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, privind repartizarea locuințelor pentru tineri, rămase vacante, proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Sibiu construite de A.N.L., persoanelor care întrunesc criteriile de acces și se regăsesc în anexa nr. 1 la HCL nr. 114/2016

56. Întrebări. Interpelări.


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: