Print Friendly and PDF

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii contractuale temporar vacante la Serviciul cultură, sport și turism

Secţiunea: angajari back
05.12.2017


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii contractuale temporar vacante :

la Serviciul cultură sport și turism - Compartiment cultură :

1 post de Inspector de specialitate I

Condiţii :   

       studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; 
       vechime în specialitatea studiilor - minim 3 ani și 6 luni;
       cunoştinţe operare pe calculator - nivel mediu;
       cunoștințe avansate de limba engleză.

Bibilografie :       

    1. Ordonanta nr. 58 /1998 (actualizata), privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania.
    2. Ordonanța 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare
    3. Legea nr. 69/2000 educatiei fizice si sportului, cu modificările și completările ulterioare
    4. H.G. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportiva, cu modificările și completările ulterioare
    5. Legea nr. 477 / 2004, privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
    6. Legea administratiei publice locale nr.215/ 2001 (actualizata).
    7. H.C.L. nr. 1/2017 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități culturale 
nonprofit de interes general AGENDA CULTURALĂ
    8. H.C.L. nr. 2/2017 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general AGENDA SPORT
    9. H.C.L. nr. 3/2017 pentru aprobarea GHIDULUI privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale, nonprofit, de interes general, denumit generic AGENDA COMUNITĂTII

   Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

   Proba eliminatorie pe computer, proba de limba engleza și proba scrisă a concursului se vor desfășura în data de 19.12.2017 ora 10:00, respectiv proba scrisă ora 12:00, la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2. Interviul va avea loc în data de 21.12.2017, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

  Dosarele  de inscriere la concurs se pot depune in termen de 5 zile de la data publicarii la sediul Primariei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, camera 114.

  Relaţii suplimentare se pot obţine la Serv.resurse umane, telefon nr. 0269/208835 sau pe  www.sibiu.ro.


                  DOSARUL DE CONCURS :


1. Formularul de înscriere tip (Descărcați Formularul de înscriere tip).
2. CV, modelul comun european (Descărcați Curriculum Vitae).
3. Copia actului de identitate.
4. Copiile diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări.
5. Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.
6. Cazierul judiciar.
7. Copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.
8. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.

    Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: