Print Friendly and PDF

DIRECȚIA FISCALĂ LOCALĂ SIBIU cu sediul în Sibiu - Anunţă concurs de ocupare a următoarelor posturi la Serviciul Impozite si Taxe Persoane Fizice/Juridice :

Secţiunea: angajari back
20.12.2017

DIRECȚIA FISCALĂ LOCALĂ SIBIU cu sediul în Sibiu - Anunță concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

I. La Serviciul Impozite și Taxe Persoane Fizice – 3 posturi
Cerinţele privind ocuparea posturilor sunt următoarele:
INSPECTOR ASISTENT – 3 posturi
  1. Nivelul postului: - funcţii de execuţie: inspector
  2. Gradul profesional: clasa I, gradul asistent
  3. Cerinţe privind ocuparea postului:
     - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice, juridice sau administrative;
     - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 1 an;
     - cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

II. La Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice – 1 post
Cerinţele privind ocuparea postului sunt următoarele:
INSPECTOR ASISTENT – 1 post
  1. Nivelul postului: - funcţii de execuţie: inspector
  2. Gradul profesional: clasa I, gradul asistent
  3. Cerinţe privind ocuparea postului:
       - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice, 
       - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 1 an;
       - cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu.

Bibliografie propusă pentru cele 4 posturi:      

1. Legea  nr. 227/2015 - privind codul fiscal, titlul IX, cu modificările ulterioare;
2. H.G. nr. 1/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, titlul IX;
3. Legea nr. 207/2015 - privind codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare;
4. Legea nr. 188/1999 - privind statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Constituția României, republicată;
6. Legea nr. 7/2004 - privind codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată;
7. Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Concursul se va desfăşura, la sediul instituţiei din Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, cam M08, astfel:
    - proba eliminatorie pe computer și proba scrisă în data de 22.01.2018, ora 9:00, respectiv proba scrisă ora 11:00;
    - interviu în data de 26.01.2018, ora 10:00.


Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 20.12.2017 - 08.01.2018, la sediul instituţiei din Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, cam M08, Serviciul Juridic, Resurse Umane, Strategii şi Achiziții Publice, astfel: luni - joi : 8:00 – 1600; vineri: 8:00 - 13:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Juridic, Resurse Umane, Strategii şi Achiziții Publice, telefon nr. 0269/208934, persoană de contact Tomuță Adela, inspector superior, e-mail  adela.tomuta@sibiu.ro sau pe www.sibiu.ro.


                  DOSARUL DE CONCURS :


1. Formularul de înscriere tip (Descărcați Formularul de înscriere tip)
2. CV, modelul comun european (Descărcați Curriculum Vitae)
3. Copia actului de identitate;
4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și a altor documente care atesta efectuarea unor specializări și perfecționări;
5. Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; 
6. Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
7. Cazierul judiciar;
8. Declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al securității sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

ATRIBUŢIILE CELOR 3 POSTURI DIN CADRUL SERVICIULUI IMPOZITE ȘI TAXE PERSOANE FIZICE:

1. Stabilirea impozitului pe clădiri, teren, taxei asupra mijloacelor de transport, taxei hotelieră, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate (şi a accesorilor acestora) şi a altor venituri la bugetul local, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
  - Verificarea documentelor din dosarul fiscal al contribuabilului, preluarea acestora în vederea declarării.
  - Indrumare şi consultanţă acordată persoanelor fizice în vederea întocmirii dosarului fiscal, implicit a declaraţiilor de impozite şi taxe.
  - Analiza şi soluţionarea în conformitate cu prevederile legale în vigoare a cererilor repartizate.
  - Prelucrarea declaraţiilor şi a tuturor datelor ce se impun în vederea calculului corect a impozitului sau taxei.
  - Verifică corectitudinea datelor introduse şi a rezultatelor obţinute.
  - Aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege.
  - Întocmeşte centralizatorul cererilor depuse în ziua în curs pentru certificatele fiscale, expediază mapa la serviciul executare silită şi arhivează un exemplar din certificatul fiscal şi cererea contribabilului.
  - Întocmeşte şi afişează procesele verbale cu deciziile de impunere pentru îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate.
   
 2. Constatarea impozitului pe cladiri, teren, taxei asupra mijloacelor de transport, taxei hotelieră, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate (şi a accesoriilor acestora) şi a altor venituri la bugetul local.
  - Verifică dosarele fiscale  repartizate pe sector,  şi gestionează aceste dosare.
  - Soluţionează toate cererile şi declaraţiile repartizate în termenul legal.
  - Constată  realitatea şi veridicitatea datelor din documentele / declaraţiile depuse de contribuabil comparativ cu informaţiile existente în aplicaţia informatică, sau documentele existente la dosarul fiscal.
  - Intocmeşte nota de calcul în conformitate cu documentele primite de la contribuabili.
  - Intocmeşte borderourile de debite şi scăderi pentru toate impozitele şi taxele datorate de persoanele fizice.
  - Verifică şi certifică rezultatele datelor introduse în aplicaţia informatică.
  - Analizează suprasolvirile şi listele cu contribuabili rău platnici.

3. Inspecţia fiscală a impozitului pe cladiri, teren, taxei asupra mijloacelor de transport, taxei hotelieră, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate (şi a accesoriilor acestora) şi a altor venituri la bugetul local.
  - Controlul realităţii declaraţiilor în teren, constatarea şi investigarea fiscală a tuturor actelor şi faptelor rezultând din activitatea contribuabilului, analiza şi evaluarea informaţiilor fiscale.
  - Intocmeşte raportul privind rezultatul inspecţiei fiscale, note de constatare, procese-verbale de control sau de constatare a contravenţiilor.
  - Modifică conform proceselor verbale de control datele din aplicaţia informatică.
  - Verifică rezultatul operării datelor conform  actului de constatare  întocmit.
  - Instrumentează dosarul în vederea soluţionării contestaţiilor la actul de control.
  - Inaintează spre soluţionare plângerile la procesele-verbale de contravenţie.
  - Intocmeşte documentaţia pentru acordarea înlesnirilor la plată conform prevederilor legale.
  - Emite decziile de impunere şi urmăreşte modul de încasare a impozitelor şi taxelor.
  - Întocmeşte raportul privind taxa de publică.
  - Întocmeşte situaţiile centralizatoare cerute de instituţiile aflate în control.

SARCINI COMUNE
  - Gestionează şi arhivează toate documentele fiscale.
  - Se preocupă de insuşirea legislaţiei specifice şi de perfecţionarea pregătirii profesionale.
  - Răspunde de executarea la termen a lucrărilor repartizate.
  - Raspunde de utilizarea eficientă şi păstrarea în condiţii optime a echipamentelor din dotare.
  - Cunoaşte şi respectă circuitul documentelor.
  - Răspunde de păstrarea confidenţialităţii, conform legii, a informaţiilor fiscale deţinute.
  - Intocmeşte informări privind activitatea desfaşurată, conform atribuţiilor şi cerinţelor.
  -  Îndeplineşte activitatea de relaţii cu publicul cu profesionalism; 
  - Este obligat să cunoască şi să respecte Regulamentul de Ordine Interioară, Normele de Protecţia Muncii, Normele de Prevenirea Stingerea Incendiilor, Regulamentul de organizare şi funcţionare şi alte norme interne; 
  - Atribuţiile şi sarcinile sunt obligatorii pentru titularul postului.
  - Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local, decizii ale directorului executiv sau ale şefilor ierarhici superiori.

ATRIBUŢIILE POSTULUI DIN CADRUL SERVICIULUI IMPOZITE ȘI TAXE PERSOANE JURIDICE:

1. Stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, teren, impozitului asupra mijloacelor de transport, taxei hotelieră, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate (şi a accesoriilor acestora) şi a altor venituri la bugetul local, cu excepţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
  - Verificarea documentelor din dosarul fiscal al contribuabilului, preluarea acestora în vederea declarării;
  - Îndrumare şi consultanţă acordată agenţilor economici în vederea întocmirii dosarului fiscal, implicit a declaraţiilor de impozite şi taxe;
  - Analiza şi soluţionarea în conformitate cu prevederile legale în vigoare a cererilor repartizate;
  - Operarea declaraţiilor şi a tuturor datelor ce se impun în vederea calculului corect a impozitului sau taxei;
  - Verifică corectitudinea datelor introduse şi a rezultatelor obţinute;
  - Listează rapoarte pentru certificarea datelor introduse şi a rezultatelor obţinute;
  - Listează raportul de activitate zilnică, pe care îl confruntă cu dosarele fiscale, respectiv cu documentele care au stat la baza operării;
  - Aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege.

2. Constatarea impozitului/taxei pe clădiri, teren, impozitului asupra mijloacelor de transport, taxei hotelieră, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate (şi a accsesoriilor acestora) şi a altor venituri la bugetul local.
  - Verifică dosarele fiscale repartizate pe listă-conţinut, raport, calcul – şi gestionează aceste dosare;
  - Soluţionează toate cererile şi declaraţiile repartizate în termenul legal.
  - Constată realitatea şi veridicitatea datelor din documentele / declaraţiile depuse de contribuabil comparativ cu informaţiile existente în aplicaţia informatică, sau documentele existente la dosarul fiscal;
  - Constată şi stabileşte descărcarea plăţilor, analizează suprasolvirile şi operează compensările şi restituirile.
  - Constată şi întrerupe termenul de prescripţie conform prevederilor legale;
  - Modifică datele din aplicaţia informatică în conformitate cu documentele primite de la contribuabil;
  - Verifică şi certifică rezultatele datelor introduse în aplicaţia informatică;

3. Inspecţia fiscală a impozitului/taxei pe clădiri, teren, impozitului asupra mijloacelor de transport, taxei hotelieră, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate (şi a accesoriilor acestora) şi a altor venituri la bugetul local.
  - Controlul realităţii declaraţiilor în teren, constatarea şi investigarea fiscală a tuturor actelor şi faptelor rezultând din activitatea contribuabilului, analiza şi evaluarea informaţiilor fiscale;
  -  Desfăşoară activităţi de control conform planificări, cu emiterea în termenul legal al avizelor de inspecţie fiscală;
  - Întocmeşte raportul privind rezultatul inspecţiei fiscale – note de constatare, procese-verbale de control sau de constatare a contravenţiilor;
  - Operează datele constatate sau modifică datele conform decizie de impunere rezultate în urma inspecției fiscale în aplicația informatică;
  - Verifică rezultatul operării datelor conform actului de constatare întocmit;
  - Instrumentează dosarul în vederea soluţionării contestaţiilor la actul de control;
  - Întocmeşte titlul de creanță.

4. Urmărirea impozitului/taxei pe clădiri, teren, impozitului asupra mijloacelor de transport, taxei hotelieră, impozitului pe spectacole, taxei pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate (şi a accesoriilor acestora) şi a altor venituri la bugetul local.
  - Urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor conform deciziei de impunere şi declaraţiilor de înregistrare fiscală (titluri de creanţă);
  - Urmărirea şi încasarea redevenţelor rezultate din contractele de concesiune.
  - Identifică în teren contribuabilii rău platnici şi face demersuri pentru încasarea obligaţiilor fiscale ale acestora;
  - Înştiinţează contribuabilul la sfârșitul anului, prin extrasele de cont, cu privire la situația fiscală;

SARCINI COMUNE
  - Emite certificate fiscale şi verifică îndeplinirea condiţiilor pentru emitere.
  - Înregistrează şi vizează cererile, deconturile, biletele şi abonamentele de intrare la spectacole;
  - Gestionează şi arhivează toate documentele fiscale;
  - Operează radierile mijloacelor de transport;
  - Se preocupă de însuşirea legislaţiei specifice şi de perfecţionarea pregătirii profesionale;
  - Răspunde de executarea la termen a lucrărilor repartizate;
  - Răspunde de utilizarea eficientă şi păstrarea în condiţii optime a echipamentelor din dotare;
  - Cunoaşte şi respectă circuitul documentelor;
  - Răspunde de păstrarea confidenţialităţii, conform legii, a informaţiilor fiscale deţinute;
  - Întocmeşte informări privind activitatea desfăşurată, conform atribuţiilor şi cerinţelor, referate şi proiecte de H.C.L.
  - Îndeplineşte activitatea de relaţii cu publicul cu profesionalism; 
  - Este obligat să cunoască şi să respecte Regulamentul de Ordine Interioară, Normele de Protecţia Muncii, Normele de Prevenirea Stingerea Incendiilor, Regulamentul de organizare şi funcţionare şi alte norme interne; 
  - Atribuţiile şi sarcinile sunt obligatorii pentru titularul postului.
  - Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local, decizii ale directorului executiv sau ale şefilor ierarhici superiori.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: