Print Friendly and PDF

DIRECȚIA FISCALĂ LOCALĂ SIBIU cu sediul în Sibiu - Anunță concurs pentru ocuparea următorului post la Serviciul Juridic, Resurse Umane, Strategii și Achiziții Publice :

Secţiunea: angajari back
20.12.2017

DIRECȚIA FISCALĂ LOCALĂ SIBIU cu sediul în Sibiu - Anunță concurs pentru ocuparea următorului post la Serviciul Juridic, Resurse Umane, Strategii și Achiziții Publice :

I. La Serviciul Juridic, Resurse Umane, Strategii și Achiziții Publice - 1 post

Cerinţele privind ocuparea postului sunt următoarele :

CONSILIER JURIDIC ASISTENT - 1 post

1. Nivelul postului: - funcţii de execuţie: consilier juridic;
2. Gradul profesional: clasa I, gradul asistent;
3. Cerinţe privind ocuparea postului:
     - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice;
     - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice - minim 1 an;
     - cunoştinţe operare pe calculator - nivel mediu.

Bibliografie propusă:

1. LEGEA  nr. 227/2015 - privind codul fiscal, titlul IX, cu modificările ulterioare;
2. H.G. nr. 1/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, titlul IX;
3. LEGEA  nr. 207/2015 - privind codul de procedură fiscală, cu modificările ulterioare;
4. LEGEA nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
5. H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
6. Legea nr. 188/1999 - privind statutul funcţionarului public, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Constituția României, republicată;
8. Legea nr. 7/2004 - privind codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată;
9. Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Concursul se va desfăşura, la sediul instituţiei din Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, cam M08, astfel:
   - proba eliminatorie pe computer și proba scrisă în data de 23.01.2018, ora 9:00, respectiv proba scrisă ora 11:00;
   - interviu în data de 29.01.2018, ora 10:00.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 20.12.2017 - 08.01.2018, la sediul instituţiei din Sibiu, str. Samuel Brukenthal, nr. 2, cam M08, Serviciul Juridic, Resurse Umane, Strategii şi Achiziții Publice, astfel: luni - joi : 8:00 - 16:00; vineri : 8:00 - 13:00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Juridic, Resurse Umane, Strategii şi Achiziții Publice, telefon nr. 0269/208934, persoană de contact Tomuță Adela, inspector superior, e-mail adela.tomuta@sibiu.ro sau pe www.sibiu.ro.

Dosarul de concurs va cuprinde:

1. Formular de înscriere (Descărcați Formularul de înscriere tip);
2. Curriculum vitae, modelul comun european (Descărcați Curriculum Vitae);
3. Copia actului de identitate;
4. Copii ale diplomelor de studii, certificatelor și a altor documente care atesta efectuarea unor specializări și perfecționări;
5. Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice; 
6. Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
7. Cazierul judiciar;
8. Declarația pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al securității sau colaborator al acesteia.

    Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

ATRIBUŢIILE POSTULUI:

1. Asigură asistenţa juridică a Direcţiei Fiscale Locale Sibiu, ca persoană juridică la instanţele de diferite grade;
2. Formulează întâmpinări, apeluri, recursuri, cereri reconvenţionale şi alte formalităţi procedurale legale, în cauzele în care Direcţia Fiscală Locală Sibiu este pârâtă, în cazul contestaţiilor la executare silită, inclusiv în soluţionarea litigiilor pe contencios administrativ;
3. Conduce evidenţa cauzelor, prin registrul de cauze şi condica de termene;
4. Răspunde solicitărilor instanţelor judecătoreşti de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare  în soluţionarea diferitelor litigii;
5. Verifică şi avizează sub aspectul legalităţii (şi nu al oportunităţii), referatele şi celelalte acte care stau la baza emiterii deciziilor de către directorul executiv şi la baza proiectelor de hotărâri care se supun aprobării Consiliului Local;
6. Primeşte, înregistrează corespondenţa şi se ocupă de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale şi în termenele stabilite;
7. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul serviciului;
8. Vizează procesele - verbale privind insolvabilitate şi scăderile definitive din evidenţă;
9. Asigură înscrierea Direcţiei Fiscale Locale Sibiu pe lista creditorilor în caz de insolvenţă, conform Legii privind procedurile de insolvență;
10. Înaintează către Judecătoria Sibiu actele privind înfiinţarea, modificarea sau desfiinţarea asociaţiilor de proprietari din municipiul Sibiu.
11. Asigură asistenţă tehnică pentru achizițiile publice efectuate de către  Direcţia Fiscală Locală Sibiu.
12. Contribuie la cunoaşterea legislaţiei în vigoare privitoare la impozite şi taxe şi a altor probleme legate de această activitate, şi acordă asistenţă juridică personalului din cadrul Direcţiei Fiscale Locale cu privire la aplicarea corectă a prevederilor legale privind privind activitatea fiecărei structuri a instituției;
14. Are obligaţia să colaboreze, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, atât cu personalul din cadrul structurii funcţionale din care face parte sau o conduce (după caz), cât şi cu compartimentele din aparatul de specialitate al primarului precum şi cu instituţiile sau serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local;
15. Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local sau decizii ale conducătorului instituţiei.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: