Print Friendly and PDF

SERVICIUL PUBLIC DE MANAGEMENT ȘI MONITORIZARE SERVICII DE SALUBRIZARE - Anunţă organizarea unui concurs de ocupare a 1 (UNUI) post vacant de :

Secţiunea: angajari back
22.12.2017

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  SIBIU - SERVICIUL PUBLIC DE  MANAGEMENT ȘI MONITORIZARE SERVICII DE SALUBRIZARE

Compartimentul de îndeplinire și monitorizare salubritate pe domeniul public

Anunţă organizarea unui concurs de ocupare a 1 (UNUI) post vacant de :

1 post - REFERENT  Tr.I

Nivelul postului: personal contractual vacant, pe perioada nedeterminată          
Funcție : de execuție.

DOSARUL DE CONCURS:

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului Serviciului Public de Management și Monitorizare Servicii de Salubrizare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) copie carnet de muncă sau, după caz, adeverinţă care atestă vechimea în muncă;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul  declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul  de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
g) curriculum vitae;

Actele prevăzute de la lit.b - la lit.d, vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII GENERALE:

a) să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să aibă stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) să NU fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE ŞI NECESARE:

- studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
- vechime în specialitate: minim 4 ani;
- cunoştinţe de operare calculator.

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale (**republicată**);
2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice (*republicată*);
3. Legea nr.101/2006 a serviciului  de salubrizare a localităților (**republicată şi actualizată*);
4. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor (*republicată*);
5. Ordin  ANRSC-UP nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților; 
6. Legea nr. 477/2004 - privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

Actele normative  mai sus menționate vor fi actualizate în funcție de toate modificările  intervenite până la data organizării concursului.

Concursul se va desfășura la sediul Serviciului Public de Management și Monitorizare Servicii de Salubrizare, din Sibiu, str. 9 MAI, nr. 16, astfel:

     * Selecția dosarelor: 15.01.2018
     * Proba eliminatorie: 22.01.2018 ora 9:00 - verificarea abilităților  de lucru  cu calculatorul.
     * Proba scrisă: 22.01.2018 ora 11:00
     * Proba interviu: 29.01.2018 ora 10:00​

Dosarele de concurs se vor depune la sediul  Serviciului Public de Management și Monitorizare Servicii de Salubrizare, Sibiu, str. 9 MAI, nr. 16, până la data de 12.01.2018, ora 13:30.

Bibliografia, formularul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot solicita de la sediul Serviciului Public de Management și Monitorizare Servicii de Salubrizare, Sibiu, str. 9 MAI , nr. 16,  telefon 0799/106212 sau pe site-ul www.sibiu.ro.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: