Print Friendly and PDF

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii contractuale vacante la Serviciul Coordonare lucrări

Secţiunea: angajari back
09.01.2018


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SIBIU cu sediul în Sibiu, Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - Anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii contractuale vacante :

la Serviciul Coordonare lucrări

1 post de Inspector de specialitate IA

Condiţii :   

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura de știință inginerie civilă
  • vechime în specialitatea studiilor- minim 7 ani
  • cunoştinţe operare pe calculator – nivel mediu
  • Carnet de conducere categoria B

Bibilografie :       

   1. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice.
   2. Legea 273/2006 privind finanțele publice locale (actualizata).
   3. Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare
   4. Legea 343/2014 - modificare HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora. 
   5. NE 033-2005 - Normativ pentru întreținerea și repararea străzilor, cu modificările și completările ulterioare.

 Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

Proba eliminatorie pe computer și proba scrisă a concursului se vor desfășura în data de 01.02.2018 ora 10.00, respectiv proba scrisă ora 12.00, la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2. Interviul va avea loc în data de 05.02.2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 09.01.2018-22.01.2018 la sediul Primariei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, camera 114.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serv.resurse umane, telefon nr. 0269/208800 interior 500 sau pe www.sibiu.ro.


                  DOSARUL DE CONCURS :


1. Formularul de înscriere tip (Descărcați Formularul de înscriere tip)
2. CV, modelul comun european (Descărcați Curriculum Vitae)
3. Copia actului de identitate
4. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
5. Copia carnetului de muncă, dacă este cazul sau adeverinte de vechime care sa ateste vechimea in specialitatea studiilor
6. Cazierul judiciar
7. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: