Print Friendly and PDF

Serviciul Autorizări în Construcții, Urmărire și Planificare Oraș Istoric, Monumente

1 post - Consilier asistent 
1 post - Referent de specialitate debutant 

Secţiunea: angajari back
05.02.2018

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SIBIU, cu sediul în Sibiu, Str. S. Brukenthal, nr. 2 - anunţă concurs de ocupare a următoarelor funcţii publice de execuție vacante la :

Serviciul Autorizări Constructii, Urmărire și Planificare Oraș Istoric, Monumente

 -->   1 post - Consilier asistent 

Condiţii:  
   •
studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea arhitectură sau urbanism 
   • Vechime în specialitatea studiilor - minim 1 an
   • cunoştinţe operare pe calculator - nivel mediu. 

 -->   1 post - Referent de specialitate debutant 

Condiţii:  
   •
studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă în specializarea arhitectură sau urbanism 
   •
cunoştinţe operare pe calculator - nivel mediu. 

Bibliografie:

   - Constituția României, actualizată
   - Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale
   - Legea nr. 188/1999 - Statutul funcţionarului public
   - Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 republicată privind Codul de conduită a funcționarilor publici
   - Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
   - Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 (republicată și actualizată) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
   - Legea nr. 350 in 6 iulie 2001 ( actualizată ) privind amenajarea teritoriului și urbanismul
   - Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 ( republicată ) privind protejarea monumentelor istorice

Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

Proba eliminatorie pe computer și proba scrisă a concursului se vor desfășura în data de 05.03.2018 ora 10.00, respectiv proba scrisă ora 12.00, la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2. Interviul va avea loc în data de 08.03.2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune in perioada 02.02.2018 - 21.02.2018 la sediul Primariei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2, camera 114.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serv. Managementul și Integritatea resurselor umane, telefon nr. 0269/208800 interior 500, persoană de contact Tintea Alexandra Maria - consilier asistent, e-mail: alexandra.tintea@sibiu.ro sau pe www.sibiu.ro.

 

                  DOSARUL DE CONCURS :

1. Formularul de înscriere tip (Descărcați Formularul de înscriere tip)
2. CV, modelul comun european (Descărcați Curriculum Vitae)
3. Copia actului de identitate
4. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări
5. Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice
6. Cazierul judiciar
7. Copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
8. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia
Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.


ATRIBUȚII:

  1. Elaborează autorizaţiile de construire pentru lucrări de construcţii, reconstruire, modificare, extindere, reparaţii, protejare, restaurare, reabilitare, conservare, căi de comunicaţii, dotări tehnico-edilitare, împrejmuiri, mobilier urban, amenajări spaţii verzi, parcuri, pasaje, excavări, exploatări de cariere, balastiere, construcţii provizorii de şantier, tabere de corturi, tabere de căsuţe şi alte lucrări indiferent de valoarea lor, pentru care legea cere eliberarea   autorizaţiilor de construire, în cuprinsul intravilanului municipiului şi în teritoriul administrativ.
  2. Aduce la cunoştinţa publicului autorizaţiile eliberate.
  3. Propune măsurile legale necesare privind construcţiile executate fără autorizaţii sau prin nerespectarea autorizaţiilor de construire.
  4. Asigură arhivarea documentelor elaborate în cadrul serviciului.
  5. Analizează documentaţia şi completează autorizaţia de construire, menţionând destinaţia precisă a solicitării, apoi o prezintă pentru semnare persoanelor îndreptăţite; o atenţie sporită se va acorda completării corecte a tuturor datelor prevăzute în formularul tipizat,  verificării  solicitării avizelor şi documentaţiei tehnice prevăzute de lege.
  6. Centralizează date şi studii statistice necesare unor raportări solicitate de instituţiile judeţene abilitate sau de instituţii administrative naţionale.
  7. Emite avize în vederea autorizării funcţionării agenţilor comerciali.
  8. Primeşte, verifică şi întocmeşte actele necesare atribuirii de teren conform L. 18/1991.
  9. Primeşte şi verifică din punct de vedere urbanistic, tehnic şi juridic documentaţiile tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, repartizate de şef serviciu; documentaţiile trebuie să corespundă tuturor normelor şi reglementărilor în vigoare ce guvernează activitatea de proiectare.
10. În cazul depunerii unei documentaţii tehnice incomplete sau care nu corespund normelor şi reglementărilor în vigoare, aceasta se  restituie solicitantului în cel mult 5 zile de la data înregistrării, cu motivaţia necesară şi solicitarea de documente în completare.
11. Completează autorizaţia de construire şi o prezintă spre semnare persoanelor competente.
12. Primeşte, verifică şi completează autorizaţiile de demolare, dezafectare ori dezmembrare (parţială sau totală) a construcţiilor şi instalaţiilor, după procedura prevăzută de legislaţia în vigoare.
13. Pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii în zonele asupra cărora s-a instituit potrivit legii regim de protecţie, se va respecta procedura instituită de art.7 din Legea 50 / 1991 republicată, completată şi modificată.
14. La finalizarea lucrărilor întocmeşte proces-verbal de recepţie a lucrărilor şi, la solicitarea proprietarului construcţiei, certificatul pentru notarea construcţiilor în cartea funciară.
15. Toate documentele primite, întocmite şi emise în procesul de certificare şi autorizare a construcţiei în cauză se arhivează la aceeaşi adresă a construcţiei din arhiva primăriei, inclusiv documentele legate de taxa de autorizare sau copii ale acestora, dacă acestea se arhivează la alte servicii ale primăriei.
16. Activitatea de soluţionare a sesizărilor privind cazurile de încălcare a disciplinei în construcţii va fi efectuată obligatoriu în teren direct cu inspectorul din cadrul Poliţiei Locale Sibiu. Adresele de răspuns vor fi elaborate în cadrul Poliţiei Locale Sibiu.
17. Urmăreşte respectarea disciplinei în construcţii conform planurilor trimestriale.
18. Verifică fiecare stradă cel puţin o dată pe trimestru.
19. În cazul nerespectării măsurilor din procesul verbal de contravenţie, la termenele impuse, întocmeşte referatul pentru Poliţia Locală Sibiu în vederea acţionării în instanţă.
20. Asigură informarea cetăţenilor şi dă relaţii acestora cu privire la problemele de autorizare şi disciplină în construcţii.
21. Întocmeşte rapoarte şi face propuneri pentru emiterea dispoziţiilor Primarului în domeniul de activitate al serviciului.
22. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentaţiile pe care le elaborează si semneaza.
23. Intocmeste rapoarte statistice privind certificatele de urbanism si autorizatiile de construire, demolare, desfiintare eliberate precum si alte situatii solicitate de catre sefii ierarhici;
24. Eliberează avize pentru autorizaţiile de construire aflate în competenţa de emitere a Consiliului Judeţean, conform legii. 
25. Consultă documentaţiile de urbanism şi urmăreşte actualizarea numerelor administrative, evidenţierea în hartă a certificatelor de urbanism, de notare sau radiere, a autorizaţiilor pentru construcţii în programul GIS. Trebuie să se asigure o numerotare unică a corpurilor de proprietate, o evidenţă clară a acestora şi a construcţiilor aferente.
26. Asigură vizualizarea  documentaţiilor primite sub forma digitală şi suprapunerea cu harta din M2N pentru a se vedea corectitudinea datelor primite şi a se putea opera modificările înainte de eliberarea certificatelor.
27. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cereri, sesizări primite pentru soluţionare.


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: