Print Friendly and PDF

Serviciul Comunicare, Relații Externe și Marketing

Consilier debutant - 1 post

Secţiunea: angajari back
13.02.2018

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  SIBIU, cu sediul în Sibiu, Str. S. Brukenthal, nr. 2 - anunţă concurs de ocupare a următoarei funcţii publice vacante :

la Serviciul Comunicare, Relații Externe și Marketing :

 -->   1 post - Consilier debutant 

Condiţii:  
    Studii universitare de licenţã absolvite cu diplomã, respectiv studii superioare de lungã duratã, absolvite cu diplomã de licenţã sau echivalentã în specializarea jurnalism
    Cunoștințe operare calculator – nivel mediu
    Abilitatea de a produce texte pentru comunicatele de presă, corecte gramatical și logic structurate
    Capacitatea de a produce mesaje pentru comunicarea online (site, social media)


Bibilografie:

1. Constituția României, republicată
2. Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarului public, republicată cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici;
5. Lega nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată
6. HG 123/2002 -  norme metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Actele normative mai sus menţionate vor fi actualizate în funcţie de toate modificările intervenite până la data organizării concursului.

Proba eliminatorie de calculator (incluzând alcătuirea unui comunicat de presă pe o temă data) și proba scrisă a concursului se vor desfășura în data de 14.03.2018 ora 10.00, respectiv proba scrisă ora 12:00, la Primăria Municipiului Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2, Interviul va avea loc în data de 19.03.2018, ora 10.00, la sediul Primăriei Municipiului Sibiu.

Dosarele de inscriere la concurs se pot depune în perioada 12.02.2018- 05.03.2018, la sediul Primariei Municipiului Sibiu, str. S. Brukenthal nr. 2., camera 114., astfel: luni – joi : 8.30 -15.30; vineri : 8.30 -12.30.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serv. Managementul și Integritatea resurselor umane, telefon nr. 0269/208800 interior 500, persoană de contact Tintea Alexandra Maria - consilier asistent, e-mail: alexandra.tintea@sibiu.ro sau pe www.sibiu.ro.

 

                  DOSARUL DE CONCURS :

1. Formularul de înscriere tip (Descărcați Formularul de înscriere tip)
2. CV, modelul comun european (Descărcați Curriculum Vitae)
3. Copia actului de identitate
4. Copiile diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor documente care atestă efectuarea unor specializări
5. Copia carnetului de muncă și după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice.
6. Cazierul judiciar
7. Copia adeverinţei care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
8. Declaraţia pe proprie răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
Copiile de pe actele menţionate se prezintă însoţite de documentele originale sau în copii legalizate.

ATRIBUTIILE POSTULUI:

 Culege date şi informaţii din activitatea Primăriei și a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, aparatului de specialitate al primarului și a serviciilor publice subordonate, pentru a le aduce la cunoştinţa publică prin realizarea de comunicate de presă și anunțuri publice.
 Documentează​​ răspunsurile la solicitările cetățenilor și reprezentanţilor instituţiilor de presă care intră sub incidenţa Legii nr.544/2001 și formulează răspunsuri scrise
 Gestionarea corespondenței scrise în sistemul intern și în relația cu poșta
-   Monitorizează presa locală și cea de la nivel central în vederea alcătuirii revistei presei
-   Informează zilnic şeful de serviciu despre problemele ridicate de mass-media.
 Sprijină organizarea evenimentelor instituției din domeniul comunicării


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: