Print Friendly and PDF

SERVICIUL PUBLIC DE POLIȚIE LOCALĂ A MUNICIPIULUI SIBIU

Polițist local - 2 posturi
--> PV selecție dosare

Secţiunea: angajari back
20.02.2018

SERVICIUL PUBLIC DE POLIȚIE LOCALĂ A MUNICIPIULUI SIBIU, cu sediul în Sibiu, Bd.Victoriei, nr. 1-3 anunţă concurs pentru ocupararea a 2 posturi vacante funcţii publice de execuţie, pe perioada nedeterminata, astfel:

Ocupararea a 2 posturi de polițist local pe perioada nedeterminată, clasa I, grad profesional debutant - funcționar public de execuție, în cadrul  Serviciului Ordine publică:

Condiții generale – conform art.54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici(rep).(act).

Condiţii specifice – pentru 1 post  politist local clasa I:
   - Studii universitare de licenta absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, 
   - Vechime în specialitatea studiilor –  nu necesită vechime
 

Bibliografia  propusă :
   - Constituția României
   - Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.
   - Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici.
   - Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modif. completetări.
   - Legea nr.295/2004  privin regimul armelor şi muniţiilor.
   - Legea nr.155/2010 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Locale.
   - H.G. nr.1332/2010 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei locale 
   - Legea nr.333/08.07.2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţiei persoanelor.
   - Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
   - Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuiresocială, a ordinii şi liniştii publice, cu modif. şi complet. ulterioare
   - H.C.L. nr.210/29.11.2001 pentru aprobarea normelor şi regimul contravenţiilor privind gospodărirea, păstrarea ordinii şi liniştii publice, comerţ şi transport în municipiul Sibiu.
   - H.C.L. 103/2011, pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu
   - H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulaţiei în Centrul Istoric al Municipiului Sibiu, modificată de H.C.L. nr. 150/2008
   - Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
   - HCL 241/2007 privind circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe raza Municipiului Sibiu.
   - Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
   - Legea nr.67/ 2004 privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 103, lit.e şi h.
   - H.C.L. nr.110/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu.
   - Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 244/2007, cap. VIII contravenţii şi sacţiuni pentru faptele săvârşite  în incinta Cimitirului Municipal Sibiu
 

ACTE NECESARE LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

   - CERERE TIP PARTICIPARE CONCURS
   - CURRICULUM VITAE
   - ADEVERINTA MEDIC FAMILIE - ateste starea de sanatate
   - AVIZ PSIHOLOGIC
   - CAZIER JUDICIAR
   - DIPLOMA DE STUDII original si copie
   - CARNET DE MUNCA /ADEVERINTA care sa ateste vechimea în muncă (REVI-SAL)
   - CARACTERIZARE/RECOMANDARE ULTIMUL LOC DE MUNCĂ
   - DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVIND ACTIVITATEA DE POLITIE POLITICA
   - DECLARAȚIE PRIVIND DESTITUIRE/CONCEDIERE LOC MUNCĂ
   - COPIE ACTE STARE CIVILĂ (C.I., CERTIFICAT NAȘTERE, CERTIFICAT CĂSĂTORIE)
 

Dosarele se vor depune până la data de 09.03.2018 ora 12:00 la Serviciul Public Poliţie Locală din loc. Sibiu, B-dul Victoriei nr.1-3.

Proba scrisă a concursului se va organiza în data de 22.03.2017 ora 10:00,  

Interviul în 27.03.2018 ora 12:00 la sediul Serviciului Public de Poliţie Locală, din loc. Sibiu, B-dul Victoriei nr.1-3.

Relații suplimentare la Biroul Resurse Umane - persoană de contact - d-na. Bozdog Rodica - Sef Birou Resurse Umane – telefon 0269/208970 int. 704, fax 0269/208969.


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: