Print Friendly and PDF

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU

I. În cadrul Căminului pentru persoane vârstnice – 1 post de infirmieră
II. În cadrul Centrului de zi “Caleidoscop” – 1 post de logoped debutant (s)
III. În cadrul Centrului Adăpostul de noapte – 1 post de supraveghetor de noapte
--> PV selecție dosare

Secţiunea: angajari back
03.04.2018

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU - organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuție vacante :

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului - cadru aprobat prin H.G. nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

I. ÎN CADRUL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE – 1 POST DE INFIRMIERĂ

Condiţii:

   - studii gimnaziale/medii
   - vechime în muncă: minim 1 an

Concursul de recrutare se va desfăşura, la sediul Direcției de Asistență Socială Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, astfel:
       probă practică: 27.04.2018 ora 09:00;
       interviu : 03.05.2018 ora 11:00,

BIBLIOGRAFIA:       

    1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.


II. ÎN CADRUL CENTRULUI DE ZI “CALEIDOSCOP” – 1 POST DE LOGOPED DEBUTANT (S)

Condiţii: 

   - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, psihopedagogie sau psihopedagogie specială.

Concursul de recrutare se va desfăşura, la sediul Direcției de Asistență Socială Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, astfel:
      probă scrisă: 27.04.2018 ora 09:00;
      interviu : 03.05.2018 ora 11:00.

BIBLIOGRAFIA:       

   1. Autismul – Teorie și intervenție educațională, Theo Peeters, Editura Polirom, 2016.
   2. Terapia tulburărilor de limbaj – intervenții logopedice, Ecaterina Vrasmas, Cornelia Stanica, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1997.
   3. Ordinul 25/2004 - Standarde minime obligatorii privind Centrele de Zi pentru copii cu dizabilitati.

III. ÎN CADRUL CENTRULUI ADĂPOSTUL DE NOAPTE – 1 POST DE SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE

Condiţii:

   - studii gimnaziale/medii
   vechime în muncă: minim 1 an

Concursul de recrutare se va desfăşura, la sediul Direcției de Asistență Socială Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, astfel:
      probă scrisă: 27.04.2018 ora 09:00;
      interviu : 03.05.2018 ora 11:00.

BIBLIOGRAFIA:

    1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă și interviu, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul instituţiei, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Rezolvarea contestației se face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 18.04.2018, ora 15:00, la sediul Direcției de Asistență Socială Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, Biroul Resurse Umane, Comunicare și Relații cu Publicul, cam.P 32, de luni până joi de la ora 08:00 la ora 15:00, iar vineri de la ora 08:00 la ora 12:00.


DOSARUL DE CONCURS:

  a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului executiv al S.P.A.S. ;
  b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
  d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
  e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul cazierul judiciar candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
După verificarea conformităţii copiei, originalul se returnează.

Relații suplimentare se pot obține la sediul serviciului din Sibiu, B-dul Victoriei, nr.1-3, parter, camera P32 și la nr. de tel. 0269/208930.


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: