Print Friendly and PDF

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU

Consilier principal - 1 post (Serviciului Salarizare, Financiar-Contabil și Achiziții Publice)
--> PV rezultate selecție dosare

Secţiunea: angajari back
13.04.2018

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ SIBIU - organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie temporar vacante (perioadă determinată - până la revenirea titularului pe post, maxim 15.12.2019) din cadrul direcţiei :

--> în cadrul Serviciului Salarizare, Financiar-Contabil și Achiziții Publice - consilier, clasa I, gradul profesional principal

Condiţiile de participare generale sunt: Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare specifice sunt:

   - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice;
   - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 5 ani

Bibliografia propusă:
   1. Constituţia României, republicată
   2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
   3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
   4. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi  completările ulterioare.
   5. Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare.
   6. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
   7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.
   8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005.

Concursul de recrutare se va desfăşura, la sediul Direcției de Asistență Socială Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, astfel:
      - proba scrisă în data de 23.04.2018, ora 10:00;
      - interviu în data de 25.04.2018 ora 12:00.

 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările și completările ulterioare şi se pot depune în termen de  8 zile de la publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a,  la sediul Direcţiei de Asistență Socială din Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 1-3, Biroul Resurse umane, comunicare şi relaţii cu publicul, cam. P30.
 

DOSARUL DE CONCURS:

   1. Formularul de înscriere tip (Descărcați Formularul de înscriere tip).
   2. CV, modelul comun european (Descărcați Curriculum Vitae).
   3. Copia actului de identitate;
   4. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
   5. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă tip care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice.
   6. Adeverință care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie ale candidatului;
   7. Cazierul judiciar;
   8. Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau collaborator al acesteia

Documentele solicitate vor fi prezentate și în original, urmând ca, după verificarea conformităţii copiei, originalul să se restituie.

Atribuţiile postului:
 Înregistrează în noul program de salarizare toate modificările privind asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav care intră şi ies din activitate pe baza documentelor justificative primite de la Biroul Resurse Umane.
 Răspunde de stabilirea  corectă a elementelor de natură salarială, a statelor de plată lunare ale asistenţiilor personali ai persoanelor cu handicap şi a situaţiilor care derivă din acestea.
 Răspunde de calculul corect al concediilor de odihna în functie de vechimea asistentului si perioada de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap a bolnavului ingrijit de asistentul personal.
 Răspunde de calculul corect al concediilor medicale în funcţie de categoriile de boli şi de procentul acordat.
 Răspunde de calculul corect al reţinerilor din salarii de la asigurati- CAS, CASS, Somaj, impozit.
 Răspunde de evidenţa corectă a deducerilor personale şi a persoanelor aflate în întreţinere şi cooasigurate.Solicită la 3 luni adeverinte de venituri  de la DGFP pentru persoanele majore şi cooasiguraţi şi de la SJCRA.
 Răspunde de reţinerea corecta a popririlor care se fac pentru CAR, sindicat, popriri pe bază de hotăriâri judecătoreşti definitive şi irevocabile cu respectarea prevederilor Codului Muncii.
 Răspunde de determinarea corecta a cotelor de contribuţii reţinute de la angajator- determinate conform codului fiscal.
 Calculeză corect indemnizaţia acordată persoanelor cu handicap grav pe perioada absenţei temporare (concediu de odihnă si medical) a asistentului personal cu respectarea prevederilor legale-L 448/2006. Indemnizaţia se calculează pe perioada de valabilitate a certificatului de handicap grav emis de catre comisia de evaluare (CO). Si în funcţie de numărul de zile efectve de absentă temporara (CM).
 Răspunde de actualizarea bazei de date aferenta cardurilor. Borderourile cu restul de plată se transmit electronic catre Serviciul de Informatica din Primaria Sibiu care le transmite bancilor unde au cardurile deschise asistenţii personali.
 Genereajă programul-Prestaj – care va fi transmis Trezoreriei Sibiu.
 Listează lunar fluturaşii şi îi transmite BPS pentru a fi inminaţi asitenţilor personali.
 Întocmeşte ordinele de plata aferentă salariilor asistenţiilor personali respectind capitolul bugetar, subcapitol, titlu, aliniat, paragraj  conform recapitulatiei salariilor. Asigură respectarea  codului şi indicatorului  de angalament –CAB.
 Răspunde de eliberarea corecta a adeverinţelor la cererea salariaţiilor, de  complectarea corectea a 
 adeverinţelor tip solicitate de alte instituţii.
 Operează deducerile personale acordate asistenţilor personali şi răspunde de evidenţa cooasiguraţilor in vederea întocmirii  corecte a  declaraţiei 112.
 În cazul în care se produc debite stabileşte corect brutul  şi netul de achitat precum şi contributiile de recuperat prin depunerea unei declaraţii 112 rectificative.
 Dacă s-a acordat şi indemnizaţie în plus persoanei cu handicap se stabileşte suma corectă pentru a fi recuperat debitul.
 Întocmeste comenzile pentru aprovizionarea cu materiale, materiale sanitare, BCF-uri, obiecte de inventar, bilete de transport, pe baza contractelor, referatelor primite de la compartimentele de spacialitate cu aprobarea directorului executiv şi directorului executiv adjunct si  cu respectarea încadrării şi destinatiei creditelor bugetare. 
 Operează corect, sistematic  şi cronologic facturile privind prestaţile de servicii, achizitia de mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale, materiale sanitare încadrindu-le corect la articolul bugetar şi contul de cheltuieli.
 Pentru  utilitățile / serviciile care se factureaza pe CUI, comune pentru DASS și centrele din subordine, stabilește consumul respectiv valoarea acestuia pe fiecare componentă.
 Operează corect şi cronologic  LZA-urile prezentate de catre Adapostul de Noapte, verifică respectarea normativelor de consum, corespondenta între conturile contabile de cheltuieli si codurile bugetare din clasificaţia indicatorilor privind finantele publice – cheltuieli , clasificatia economica.
 Ține evidența consumului zilnic de alimente / beneficiari / zi și stabilește la sfârșitul lunii economia/depășirea. Urmărește încadrarea față de costul mediu aprobat / zi / beneficiar.
 Operează corect şi cronologic darea în folosință,  tranferurile intre locurile de folosiță pentru obiecte de inventar, mijloace fixe pe baza proceselor verbale de predare-primire primite de compartimentele de specialitate din cadrul DASS; Verifică respectarea  corespondentei între conturile contabile de cheltuieli si codurile bugetare din clasificaţia indicatorilor privind finantele publice – cheltuieli , clasificatia economica.
 Răspunde și asigură concordanța intre situația “Socuri “din modul “Gestiune” și contul contabil 
grupa 302,303 din balanța de verificare lunară pentru magaziile din cadrul  DASS.si Adăpostul de Noapte.Verifică lunar concordanța intre acestea și ia masuri de reglementare dacă este cazul pe baza documentelor justificative.
 Trimestrial verifică stocul scriptic din contabilitate cu stocul scriptic din fişele de magazie prezentate de coordonatorul Adăpostului de Noapte, reprezentând alimente , materiale de curaţenie şi alte bunuri.
 Listează centralizatorul bonurilor de consum, bonurile de transfer  şi le prezintă conducatorilor compartimentelor de specialitate pentru a fi semnate.
 Listează centralizatorul facturilor şi NIR-urilor şi le prezintă comisiei de recepţie pentru a fi semnate.
 Verifică foile de parcurs zilnice iar la sfîrşit de lună intocmeşte FAZ-ul urmărind încadrarea în norma de consum stabilită pemtru autoturismele ce deservesc DASS.
 Pentru toate autoturismele din dotare DASS și centrele subordonate, compară restul din rezervor cu soldul contului 30202 din balanta de verificare; la sfîrşit de lună compară kilometrajul de pe foaia de parcurs cu kilometrajul maşinii. 
 Opereaza bonurile de intrare de carburanti, bonurile de consum de BCF şi elibereaza BCF-uri şoferilor pentru alimentarea autoturismelor cu carburanţi. Raspunde de buna gestionare a BCFurilor.
 Urmărește, verifică și consemnează lunar consumurile și costurile de energie electrică, gaze naturale, apă canal.
 Supraveghează și face propuneri privind eficientizarea consumurilor energetice la nivelul DASS.
 Urmărește, verifică și consemnează lunar consumurile și costurile prinind telefonia mobilă cu încadrarea acestora în abonamentele stabilite prin contract pe fiecare deținător de abonament.
 Supraveghează și face propuneri privind eficientizarea consumurilor prinind telefonia mobilă la nivelul DASS unde este cazul.
 Întocmește situațiile statistice lunar/trimestrial/anual privind cheltuielile de personal și le transmite 
Înstitutului de statistică.
 Asigură arhivarea documentelor instrumentate.
 Respectă normele de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă, de protecţie a muncii, ale  Regulamentului de organizare si functionare al instituţiei, Regulamentului de ordine interioară a instituţiei, Codului Etic al personalului care oferă servicii sociale. Păstrează confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor la care are acces în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 

Relaţii se pot obţine la sediul Direcţiei de Asistență Socială Sibiu, Bd.Victoriei, nr.1-3 și la nr. de tel. 0269/208929, persoană de contact Mircea Nica, consilier Birou Resurse umane, comunicare şi relaţii cu publicul.


rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


de la (alege data din calendar):
până la: