Print Friendly and PDF

ACTE NECESARE PENTRU VANZĂRI DE IMOBILE, AUTOTURISME, ACŢIUNI MINORI /BOLNAVI PUŞI SUB INTERDICŢIE JUDECĂTOREASCĂ

Categoria: Autoritatea Tutelară back

- Adresa notarului public prin care se solicită vânzarea şi numirea unui curator special;
- Certificat de naştere şi CI minor/bolnav pus sub interdicţie (copie);
- Certificat de deces pentru părintele decedat, dacă este cazul (copie);
- Certificat de moştenitor dacă este cazul (copie);
- Acordul reprezentantului legal al minorului/bolnavului privind vânzarea cotei deţinute de minor/bolnav (se va specifica că vânzarea se face cu acordul părţilor);
- BI(CI) pentru părintele în viaţă/ tutorelui bolnavului, după caz ( copie);
- Sentinţa de punere sub interdicţie judecătorească devenită irevocabilă (copie);
- Dispoziţia de numire tutore;
- Declaraţia minorului care a împlinit 10 ani prin care îşi exprimă acordul cu vânzarea;
- Extras de carte funciară pentru imobil (să nu fie mai vechi de o lună);
- Carte de identitate pentru autoturism (copie) ;
- Raport de evaluare pentru imobilul sau autoturismul care se vinde (emis la o data apropiată depunerii documentației);
- Extras de cont de la Depozitarul Central societate pe acțiuni, membră a grupului Bursa de Valori București, din care să rezulte valoarea nominală a fiecărei acțiuni deținute de persoana ocrotită;
- O persoană care să fie numită curator special pentru a-l reprezenta sau asista pe minor/bolnav la perfectarea actelor de vânzare cumpărare;
- Bi(CI) curator (copie);
- Declaraţie curator special (îşi exprimă acordul să reprezinte sau să asiste minorul/bolnavul, la perfectarea actelor de vânzare - cumpărare);
- Adeverinţă medicală de la medicul de familie în care să se specifice că persoana desemnată curator special nu suferă de boli psihice;
- Dosar

  Sumele de bani obţinute vor fi depuse într-un cont deschis la o instituţie de credit pe numele minorului/bolnavului şi nu pot fi retrase fără autorizarea prealabilă a autorităţii tutelare.

  Dacă imobilul vândut reprezintă singura locuință a minorului/bolnavului, vânzarea se va putea face doar concomitent cu cumpărarea unui alt imobil sau a unei cote corespunzătoare pe numele minorului/bolnavului.

  În cazul în care concomitent cu vânzarea imobilului proprietatea minorului/bolnavului se cumpără un alt imobil pe numele acestuia este necesar și extras CF și raport de evaloare pentru imobilul ce se va cumpăra pe numele minorului/bolnavului.

  Dacă pentru cumpărarea imobilului se folosesc sume de bani ale minorului/bolnavului este necesară autorizarea autorităţii tutelare pentru folosirea acestor sume cu cerere prealabilă din partea reprezentantului legal al minorului/tutorelui bolnavului în anexa documentaţiei depuse

    Se va menţiona un număr de telefon de contact.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism