Print Friendly and PDF

ALOCAŢIA PENTRU SUSŢINEREA FAMILIEI

Categoria: Asistenţă Socială back
Documentaţia necesară:
- Cerere tipizată
- Documente doveditoare privind componenta familiei (original şi xerocopie)
Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie
Livretul de familie
Certificat de naştere (pentru copiii sub 14 ani)
Sentinţa civilă de divorţ rămasă definitivă
- Adeverinţa de la unitatea şcolară - dovada frecventării unei forme de învăţământ cu menţiunea dacă frecventează sau nu fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ
- Dovada - în cazul copiilor sub 18 ani care frecventează cursurile unei instituţii de învăţământ organizate potrivit legii în alta localitate - că sunt în întreţinerea familiei
- Declaraţie tipizată

- Acte doveditoare privind veniturile nete realizate din:
Salariul net şi alte drepturi salariale, se va specifica şi valoarea tichetelor de masă
Pensii
Alte drepturi de asigurări sociale
Indemnizaţii cu caracter permanent
Burse
Ajutoare

- Alte surse de venit obţinute din:
Arende, chirii, alte fructe civile, naturale sau industriale
Persoanele fizice fără venituri/ persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente vor prezenta CERTIFICATUL eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice Sibiu
Adeverinţa eliberată de Registrul Agricol
Certificat Fiscal (soţ/soţie) eliberat de Direcţia Fiscală Locală a Primăriei de domiciliu
Dosare cu şină de încopciat(2)

Reglementare:
Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei; Hotărârea nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.

rCĂUTARE ACTE:
Caută după cuvânt sau frază:
CĂUTARE ÎN CATEGORII:
 • Activităţi comerciale
 • Angajare
 • Arhitect Şef (Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism)
 • Asistenţă Socială
 • Autoritatea Tutelară
 • Autorizare STPL
 • Cadastru
 • Câini fără stăpân
 • Căminul de bătrâni
 • Cereri de locuinţe
 • Direcţia Fiscală persoane juridice
 • Direcţia Fiscală persoane fizice
 • Directia Tehnica
 • Domeniul public/privat
 • Evidenţa persoanelor
 • Fondul locativ
 • Informaţii de interes public
 • Patrimoniu
 • Protecţia mediului
 • Registrul Agricol
 • Salubrizare
 • Starea Civilă
 • Urbanism