Print Friendly and PDF

Serviciul Relaţii Externe şi Protocol

back
CONDUCEREA:

Delegat pentru Şef serviciu: Gligore Mirela
CONTACT:

tel. (0040)-269- 208905
fax. (0040)-269-208811
mail
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Asigură primirea şi însoţirea delegaţiilor străine sosite la Primăria Municipiului Sibiu.
2. Exercită activitatea de traducere a convorbirilor şi documentelor, coordonează programul invitaţilor oficiali ai municipalităţii.
3. Asigură redactarea şi transmiterea corespondenţei, a răspunsurilor, la diverşi destinatari din străinătate şi din ţară. 
4. Urmăreşte prestarea serviciilor de translator, traducerea documentelor şi publicaţiilor repartizate
5. Colaborează cu celelalte compartimente în stabilirea de relaţii cu agenţi economici din ţară şi străinătate, precum şi cu unităţile administrativ-teritoriale aflate în relaţii de înfrăţire şi parteneriat cu Primăria Municipiului Sibiu.
6. Contribuie la organizarea vizitelor ce privesc domeniul relaţiilor economice, a delegaţiilor care se deplasează în oraşele înfrăţite şi partenere.
 7. Colaborează cu instituţiile care acordă finanţări externe şi interne, programelor destinate administraţiei publice locale şi întocmeşte proiecte în colaborare cu celelalte compartimente.
8.   Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează.
9.  Asigură evidenţa corespondenţei primite în cadrul compartimentului, precum rezolvarea acesteia, cu respectarea prevederilor legale şi în termenele stabilite.
10. Primeşte, înregistrează şi transmite consiliului local, primarului, viceprimarilor, secretarului şi direcţiilor primăriei, cererile, sesizările şi reclamaţiile formulate de cetăţeni străini şi urmăreşte soluţionarea acestora în termen de 30 de zile de la înregistrare.
11. Organizează primirea cetăţenilor străini în audienţe (la primar, viceprimari, secretar şi directori), conform dispoziţiei primarului şi transmite solicitările formulate spre soluţionare la direcţiile şi serviciile de resort, urmărind emiterea răspunsurilor către petenţi în termen de 30 de zile de la formulare.
12. Întocmeşte diverse rapoarte şi informări privind problemele ridicate de cetăţenii străini prin cereri, scrisori adresate consiliului local şi primăriei, pe care le prezintă celor autorizaţi să decidă.
13. Sprijină relaţiile cu mass-media a cetăţenilor străini, în colaborare cu serviciul de resort. 
14. Fundamentează propunerile de cheltuieli din bugetul local necesare acţiunilor de relaţii  internaţionale.
15. Asigură organizarea şi pregătirea conferinţelor, seminarelor şi diverselor întâlniri aprobate de consiliul local şi primărie şi urmăreşte buna lor desfăşurare.
16. Facilitează buna desfăşurare a diverselor simpozioane şi întâlniri de lucru interne şi internaţionale găzduite de municipalitate.
17. Organizează şi coordonează acţiunile de protocol, în limita fondurilor alocate prin bugetul local.
18. Asigură difuzarea celor nominalizaţi, a invitaţiilor primite de la organismele de stat, oficii diplomatice, organizaţii politice sau culturale, pentru a lua parte la diverse manifestări interne şi internaţionale.
19. Ţine evidenţa şi păstrează documentaţiile organizaţiilor internaţionale care colaborează cu Primăria Municipiului Sibiu şi Consiliul Local al Municipiului Sibiu şi participă la acţiunile de obţinere a unor ajutoare din străinătate sau sponsorizări diverse.
20. Asigură desfăşurarea contactelor dintre conducerea instituţiei şi reprezentanţii unor organe şi organisme neguvernamentale, departamentale, firme, asociaţii, instituţii, reprezentanţe diplomatice, cetăţeni străini.
21. Invită delegaţii şi persoane pe cheltuiala părţii române, cu aprobările necesare, şi asigură condiţiile pentru buna desfăşurare a unor schimburi de experienţă sau documentare, în cadrul unor acorduri şi parteneriate.
22. Organizează ocazional mese festive şi cocteiluri, în limita fondurilor de care dispune şi cu respectarea dispoziţiilor legale.
23. Facilitează, la cerere, împreună cu Serviciul buget-contabilitate şi Serviciul administrativ, transportul, cazarea şi alte servicii necesare delegaţilor.
24. Sprijină acţiunile de înfrăţire şi stabilire de relaţii directe între municipiul Sibiu şi oraşe din ţară şi străinătate, întocmind şi documentaţiile aferente, conform legislaţiei în vigoare.
25.  Contribuie la pregătirea documentaţiilor proiectelor de colaborare cu alte unităţi administrativ - teritoriale, din ţară sau din străinătate.
26.  Participă la organizarea unor evenimente ştiinţifice, culturale, sociale, artistice sau sportive promovate de municipalitate, în vederea stabilirii de relaţii cu instituţii de profil din ţară şi din străinătate, în primul rând cu cele provenind din oraşele înfrăţite şi cu cele aflate în relaţii de parteneriat.
27. Colaborează cu alte compartimente în vederea organizării şi bunei desfăşurări a manifestărilor ştiinţifice, culturale, artistice şi omagiale organizate de către Consiliul Local şi Primărie.
28.  Elaborează documentaţiile necesare pentru vizite în străinătate.
29. Asigură, colaborând cu celelalte compartimente, materialele necesare    pentru a fi  aduse la cunoştinţa opiniei publice prin intermediul Serviciului de Presă şi Comunicare.
30. Asigură evidenţa corespondenţei cu oraşele înfrăţite precum şi cu alte organisme şi organizaţii internaţionale.
31. Asigură evidenţa propunerilor şi întocmeşte documentaţiile necesare pentru conferirea de către consiliul local a titlului de ’’Cetăţean de Onoare’’ al municipiului Sibiu, unor persoane fizice române sau străine; asigură secretariatul comisiei pentru acordarea titlului de ’’Cetăţean de Onoare’’ al municipiului Sibiu şi organizarea ceremoniei de decernare a titlului.
32. Stabileşte contacte şi ţine legătura cu organizaţii neguvernamentale pentru dezvoltarea societăţii civile, ţine evidenţa ONG-urilor din municipiu şi monitorizează activitatea acestora în scopul creării unui parteneriat între administraţia publică locală şi ONG-uri, pentru ca împreună să soluţioneze proiecte şi programe concrete de dezvoltare comunitară locală.
33. Sprijină constituirea grupurilor de lucru, formate din ONG şi administraţia publică locală, la nivel municipal, pentru elaborarea unor programe de dezvoltare în domeniul învăţământului, sănătăţii, culturii, mediului şi vieţii economice, finanţată din surse interne sau străine.
34. Colaborează la pregătirea, derularea şi monitorizarea proiectelor derulate în parteneriat cu ONG-urile locale sau externe.
35. Sprijină constituirea unei baze de date cu activităţile desfăşurate de fiecare ONG, privind proiectele derulate sau în curs de derulare şi asigurarea unei legături viabile dintre strategia consiliului local al municipiului Sibiu şi aceste proiecte şi programe.
36. Urmăreşte asigurarea consilierii pentru problemele romilor, după cum urmează:
 
      - organizarea participării etniei romilor la viaţa economică, socială, educaţională, culturală  şi  politică a societăţii;
      - asigurarea condiţiilor pentru garantarea de şanse egale pentru etnicii romi;
      - asigurarea evaluarii principalelor nevoi ale comunitaţii de romi şi a aplicării programelor de sprijinire a acestora; 
      - asigurarea rezolvării problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor şi locuinţelor deţinute de romi;
      - raspunde de conceperea şi implementarea unor programe de reabilitare a locuinţelor şi mediului înconjurător în zonele locuite de romi;
      - asigură iniţierea unor programe de finanţare locală sau parteneriate, pentru asigurarea condiţiilor minime de locuit în comunităţile de romi;
      - iniţierea programului de locuinţe sociale pentru familiile numeroase şi lipsite de mijloace de subzistenţă;
      - asigurarea implicării directe a etnicilor romi în programele de construire şi reabilitare a locuinţelor;  
      - conceperea şi implementarea programelor specifice de formare şi reconversie profesională pentru romi;
      - întocmirea evidenţelor privind familiile cu mai mulţi copii şi lipsite de mijloace de subzistenţă;
      - conceperea şi implementarea programelor specifice de finanţare a unor activităţi generatoare de venit si a micilor afaceri pentru familii si comunitaţi de romi;
      - iniţierea unor programe de educatie juridica si de prevenire a infracţionalitaţii, in colaborare cu membrii etniei romilor;
      - iniţierea programelor de încurajare a participării părinţilor romi la procesele educaţionale din şcoală şi din afara şcolii;
      - face propuneri consiliului local privind adoptarea de măsuri legislative în sprijinul romilor, în scopul acordării de facilităţi în domeniul educaţiei pentru romi;
      - asigură desfăşurarea de programe de informare şi educare civilă a etnicilor romi.
 
37. Certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor supuse vizei de control financiar preventiv (Dispoziţia nr. 1027 / 23.10.2002).
38. Întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine şi le actualizează ori de câte ori situaţia de fapt şi reglementările legale impun acest lucru. 
39. Săptămânal, face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare şi întocmeşte raport de activitate cu principalele activităţi desfăşurate. 
40. Asigură protocolul pentru delegaţiile care sunt primite de primar.
41.Asigură activitatea de cabinet la primar.
42.Programează întâlnirile primarului cu diverse delegaţii, oameni de afaceri, ambasade, ministere.
43. Ţine evidenţa actelor provenite de la guvern, ministere, departamente, Instituţia Prefectului, Consiliul Local al Municipiului Sibiu, Consiliul Judeţean, etc. Care-i sunt repartizate, le multiplică şi le difuzează la serviciile sau persoanele care trebuie să cunoască şi să aplice măsurile stabilite prin aceste acte.
44. Serviciul exercită şi alte atribuţii  stabilite prin lege sau prin alte acte normative  prin hotărâri ale consiliului local al municipiului Sibiu sau dispoziţii ale primarului ori primite de la şefi ierarhici.

rCĂUTARE SERVICII: