Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 243

privind aprobarea Metodologiei de aplicare a H.G. nr. 333/2003, a Legii nr. 650/2002 de aprobare a O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinara la data de 28.08.2003,

Analizând raportul nr. 63816/2003 întocmit de Directia Economica privind aprobarea Metodologiei de aplicare a H.G. nr. 333/2003, a Legii nr. 650/2002 de aprobare a O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata,

Vazând avizul Comisiei pentru servicii publice si comert,

În conformitate cu prevederile art. 90 alin.2 din Legea nr. 650/2002 si ale Legii 52/2003,

În temeiul art.38, alin.(2), lit." i " precum si al art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala ,

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba Metodologia de aplicare a H.G. nr. 333/2003 si a Legii nr. 650/2002 de aprobare a O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, conform anexei nr.I care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. La data intrarii în vigoare a prevederilor prezentei hotarâri se revoca Hotarârea nr. 64/1998 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu, cu modificarile si completarile ulterioare (HCL 236/2000, HCL 84/2001) având acelasi obiect de reglementare.

Art.3 Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri. .

Adoptata în Sibiu la data de 28.08.2003

PREŞEDINTE
Ioan Stroie

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Iordan Nicola


Anexa nr. 1 la HCL 243/2003

 

METODOLOGIE
pentru aplicarea Hotarârii Guvernului României nr. 333/2003 privind activitatea de comercializare a produselor si serviciilor de piata - Ordonanta nr. 99/2000 -

 

CAP.I Dispozitii generale

ART.1

  1. Prin prezenta Hotarare se instituie procedura de obtinere a
  2. acordului de functionare de catre persoanele fizice si juridice de pe teritoriul municipiului Sibiu, privind activitatea de comercializare a produselor si a serviciilor de piata. Prin activitate comerciala, in sensul prezentei hotarari, se inteleg actele de: comert, productie, prestari servicii si alimentatie publica. Hotararea are in vedere realizarea urmatoarelor obiective: stimularea dezvoltarii activitatii de comercializare a produselor si serviciilor de piata; incurajarea liberei initiative, asigurarea concurentei loiale si a liberei circulatii a produselor si serviciilor de piata; informarea corecta si protejarea intereselor consumatorilor, precum si posibilitatea asigurarii produselor si serviciilor de piata in zonele de vecinatate a acestora; modernizarea si dezvoltarea formelor de distributie; promovarea diverselor tipuri de retele de distributie si forme de vanzare; stimularea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu activitate de comercializare a produselor si serviciilor de piata.
  3. Definirea termenilor:
   1. Prin "acord" in intelesul prezentei H.C.L. se defineste actul administrativ emis de catre Primarul Municipiului Sibiu prin care se reglementeaza desfasurarea exercitiilor comerciale in structurile de vanzare, sau ambulant, in spatii deschise, de pe raza municipiului Sibiu..
   2. Prin "comerciant"se intelege persoana fizica sau juridica autorizata legal sa desfasoare activitati de comercializare a produselor si serviciilor de piata.
   3. Prin „exercitiu comercial" se intelege una sau mai multe actvitati de comercializare cu ridicata, cu amanuntul, de tip cash and carry, ambulant, de alimentatie publica, precum si a serviciilor desfasurate de un comerciant.
   4. Prin „serviciu de piata" se intelege orice actiune sau prestatie care face obiectul vanzarii-cumpararii pe piata si care nu are drept consecinta transferul proprietatii asupra unui bun corporal, efectuata in scopul satisfacerii unor necesitati ale consumatorilor.
   5. Prin „suprafata de vanzare" se intelege suprafata destinata accesului consumatorilor pentru achizitionarea produsului/serviciului, expunerii produselor oferite, platii acestora si circulatiei personalului angajat pentru derularea activitatii.
   6. Prin „structura de vanzare" se intelege spatiul de desfasurare a unuia sau mai multor exercitii comerciale. Poate fi:
   7. - cu o suprafata pana la 400 mp inclusiv (mica); - cu o suprafata de vanzare cuprinsa intre 400 – 1000 mp inclusiv (medie); - cu o suprafata de vanzare mai mare de 1000 mp (mare).
   8. Prin "comert in zone publice" se intelege activitatea de comercializare a produselor si serviciilor, desfasurata permanent sau sezonier in spatii destinate uzului public, cum sunt: pietele, targurile, oboarele, pasajele publice, aeroportul, garile, autogarile, drumurile publice si strazile, sau orice zona de alta natura destinata folosintei publice.

ART.2 Se stabilesc conditiile pentru desfasurarea unui exercitiu comercial pe teritoriul municipiului Sibiu, dupa cum urmeaza:

  1. Orice exercitiu comercial se desfasoara numai de comerciantii autorizati in conditiile legii.
  2. Exercitarea de activitati comerciale cu produse din sectorul alimentar si de alimentatie publica necesita cunostinte de specialitate si se efectueaza cu personal calificat, conform normelor de aplicare a ordonantei 99/2000.
  3. Pana la data de 07 aprilie 2004, personalul angajat in efectuarea de activitati comerciale cu produse din sectorul alimentar si de alimentatie publica va trebui sa indeplineasca una din urmatoarele cerinte profesionale:
   1. sa fi absolvit un curs de specialitate pentru comercializarea produselor alimentare si/sau de alimentatie publica, organizat conform legislatiei in vigoare.
   2. sa fi desfasurat cel putin doi ani de activitate profesionala de comercializare de produse alimentare si/sau de alimentatie publica si sa fi absolvit un curs de notiuni fundamentale de igiena, organizat in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
  4. Incalcarea dispozitiilor din aliniatul precedent, constituie
contraventie si se sanctioneaza conform art.80 din Hotararea Guvernului Romaniei nr. 333/2003. CAP.II Procedura de eliberare a acordului de functionare

ART.3 Acordul de functionare prevazut de art.6 alin.2 din Ordonanta Guvernului nr.99/2000 aprobata prin Legea nr.650/2002 si de Hotararea Guvernului Romaniei nr.333/2003 se emite de Primarul Municipiului Sibiu conform Anexei 1.

ART.4 Acordul de functionare mentionat la articolul precedent se elibereaza persoanelor fizice sau juridice autorizate in conditiile legii. Pentru obtinerea acordului de functionare, persoanele fizice sau juridice interesate vor depune documentatia prevazuta in Anexa 2 si 3.

ART.5 Acordul de functionare se elibereaza de regula pentru o perioada de un an de la data emiterrii acestuia, daca termenele actelor existente la dosar permit acest lucru. In caz contrar, termenul acordului de functionare va fi stabilit in functie de cel mai scurt termen al orcaruia din actele depuse (autorizatii, avize, contracte). Acordul de functionare poate fi emis si pentru activitati sezoniere, respectiv pentru perioade mai scurte de un an.

ART.6 Prelungirea termenului de valabilitate a acordului de functionare se va face la cererea persoanei fizice sau juridice indreptatite, pentru fiecare exercitiu comercial in parte respectiv structura de vanzare, sau activitate ambulanta in spatii deschise.

ART.7 In vederea prelungirii valabilitatii acordului de functionare, persoanele fizice sau juridice vor depune la Centrul de Informare pentru Cetateni documentele prevazute in Anexa 4 si 5. Data inregistrarii dosarului pentru prelungirea valabilitatii acordului de functionare trebuie sa fie anterioara sau sa coincida cu data expirarii termenului de valabilitate. In caz contrar, vor fi aplicate reglementarile legale in vigoare.

ART.8 Obiectul de activitate prevazut in acordul de functionare va fi cel stipulat in avizul sanitar/ autorizatie sanitara si mentionat in anexa la Certificatul de Inregistrare. In cazul in care exercitiul comercial este licitat, obiectul de activitate va fi cel mentionat in contractul de inchiriere.

ART.9 Aprobarea orarului de functionare este de competenta emitentului, in functie de specificul activitatii, locatie etc., cu respectarea reglementarilor legale in materie, la cererea comerciantilor. Orarul de functionare se afiseaza la intrarea in unitate, in mod vizibil din exte-rior, comerciantul fiind obligat sa asigure respectarea acestuia. In situatia in care se incalca in mod repetat dispozitiile legale privind linistea si ordinea publica, Primarul Municipiului Sibiu are dreptul de a modifica unilateral orarul de functionare.

ART.10 In conformitate cu art.81 al Hotararii Guvernului Romaniei nr. 333/2003, nu se elibereaza acord de functionare in urmatoarele cazuri:

  1. - contravine planului general de dezvoltare urbana si criteriilor generale privind determinarea zonelor si locurilor de vanzare din localitati.
  2. - aduce prejudicii spatiilor aflate in incinta sau in apropierea unor cladiri de valoare arhitectonica deosebita ori cu valoare de patrimoniu.
  3. - exercitiul comercial se face in spatii improvizate.
  4. - se incalca dispozitiile prezentei hotarari.

ART.11 In situatii speciale (litigii pe rol, reclamatii, etc.), Primarul Municipiului Sibiu poate emite un acord provizoriu de functionare, pe termen limitat. Acordul provizoriu de functionare se emite pe baza unui referat motivat, intocmit de Serviciul Control Comercial si Autorizarea Liberei Initiative.

ART.12 In vederea eliberarii acordului de functionare se stabileste urmatorul circuit al documentelor: 1) Solicitantul depune cererea tip si documentatia completa ( in conformitate cu Anexa 2,3,4 sau 5 ) la Centrul de Informare pentru Cetateni.

2) De la Centrul de Informare pentru Cetateni documentatia se transmite Directiei Arhitect Şef – Serviciul Autorizare, Expertizare si Disciplina in Constructii in vederea obtinerii avizului urbanistic.

3) Serviciul Autorizare, Expertizare si Disciplina in Constructii va trimite documentatia avizata Serviciului Control Comercial si Autorizarea Liberei Initiative in vederea instrumentarii si tehnoredactarii Acordului de functionare si a Fisei de valabilitate (dublu exemplar). 4) Serviciul Control Comercial si Autorizarea Liberei Initiative va verifica documentatia si va redacta Acordul de functionare si Fisa de valabilitate in termen de 5 zile. In cazul in care documentatia este incompleta sau nu respecta reglementarile legale in vigoare, inspectorul transmite in termenul prevazut de lege, observatiile in scris solicitantului. 5) Acordul de functionare si Fisa de valabilitate se inainteaza de catre Serviciul Control Comercial si Autorizarea Liberei Initiative pentru semnare la Secretar si Primar. 6) Centrul de Informare pentru Cetateni va remite Acordul de functionare si Fisa de valabilitate beneficiarului (originalul). 7) Centrul de Informare pentru Cetateni va transmite documentatia impreuna cu Acordul de functionare si Fisa de valabilitate (copia) Serviciului Control Comercial si Autorizarea Liberei Initiative.

CAP.III Practici comerciale

Dintre practicile comerciale prevazute in Ordonanta 99/2000, Primariei Municipiului Sibiu ii revin atributii in ceea ce priveste "vanzare de lichidare" si "vanzarea de soldare".

ART.13

(1) Prin "vanzare de lichidare" se intelege orice vanzare precedata sau insotita de publicitate si anuntata sub denumirea de "lichidare" si care printr-o reducere de preturi are ca efect vanzarea accelerata a totalitatii sau numai a unei parti din stocul de produse dintr-o structura de vanzare cu amanuntul (in conditiile prevazute de art.20 lit.a)-g) din Hotararea Guvernului Romaniei nr.333/2003), in una din urmatoarele situatii:

  1. incetarea definitiva a activitatii comerciantului, inclusiv in cazul schimbarii proprietarului, chiriasului, locatarului sau mandatarului, dupa caz, care exploateaza structura de vanzare, cu exceptia cazurilor in care aceasta este vanduta, cedata sau inchiriata unei persoane juridice administrate de vechiul proprietar (utilizator) sau in care acesta este actionar;
  2. incetarea din proprie initiativa a activitatii comerciantului in structura de vanzare respectiva sau ca urmare a anularii contractului de inchiriere, locatie sau mandat, in baza unei hotarari judecatoresti ramase definitive sau in baza unei hotarari judecatoresti de evacuare silita;
  3. intreruperea activitatii comerciale sezoniere pentru o perioada de cel putin 5 luni dupa terminarea operatiunilor de lichidare;
  4. schimbarea profilului structurii de vanzare, suspendarea sau inlocuirea unei activitati comerciale desfasurate in acea structura;
  5. modificarea conditiilor de exploatare a suprafetei de vanzare, dupa lucrarile de transformare si amenajare depasesc 30 de zile si sunt efectuate in interiorul acesteia, structura de vanzare fiind inchisa in toata aceasta perioada, sau modificarea conditiilor de exercitare a activitatii in cazul inchirierii ori anularii unui contract de distributie avand o clauza de aprovizionare exclusiva;
  6. vanzarea stocului de produse de catre mostenitorii legali ai comerciantului defunct;
  7. deteriorarea grava, din cauza unor calamitati sau acte de vandalism, a unei parti sau, dupa caz, a intregului stoc de produse, exclusiv cele alimentare.
(2) Vanzarile de lichidare sunt supuse notificarii in baza unui inventar detaliat al mar-furilor de lichidat si intocmit de comerciant. (3) Notificarea se face in scris la Primaria Municipiului Sibiu cu cel putin 15 zile inainte de inceperea vanzarilor de lichidare, situatii prevazute in art.20 lit.a), d) si e) si cu cel putin 5 zile inainte de inceperea vanzarilor de lichidare, situatii prevazute de art.20 lit.b), c), f) si g) din Hotararea Guvernului Romaniei nr.333/2003. (4) Perioada pentru care se notifica vanzarile de lichidare este de maximum:
  1. 90 de zile pe an pentru cazurile prevazute la art.20 lit. a) si f) din Hotararea Guvernului Romaniei nr.333/2003;
  2. 60 de zile pe an pentru cazurile prevazute la art.20 lit. b),
d), e) si g din Hotararea Guvernului Romaniei nr.333/2003;
  1. 15 zile pe an pentru cazurile prevazute la art.20 lit.c) din Hotararea Guvernului Romaniei nr.333/2003;
ART.14 A. "Vanzarea de soldare" – este orice vanzare insotita sau precedata de publicitate si anuntata sub denumirea de "soldare/ soldari/ solduri" si care, printr-o reducere de preturi, are ca efect vanzarea accelerata a stocului de marfuri sezoniere dintr-o structura de vanzare cu amanuntul. B. Documentele legale justificative care atesta ca stocul de produse propus pentru soldare a fost constituit cu cel putin 15 zile inainte de data de debut a vanzarii de soldare si achitat cu cel putin 30 de zile inainte de aceasta data, vor fi pastrate pentru a putea fi prezentate, ori decate ori este nevoie, organelor de control abilitate. Dovada achitarii contravalorii produselor supuse vanzarii de soldare rezulta din examinarea actelor contabile. Perioadele de soldari prevazute la art.25 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.333/2003, se stabilesc de catre comerciant in urmatoarele limite:
   1. – perioada 15 ianuarie – 15 aprilie inclusiv, pentru produsele de toamna/ iarna
   2. – perioada 1 august – 31 octombrie inclusiv, pentru produsele de primavara- vara

Comerciantii au obligatia sa notifice la Primaria Municipiului Sibiu perioada in care efectueaza vanzarile de soldare cu cel putin 15 zile inainte de inceperea operatiunilor.

ART.15 Serviciul Control Comercial si Autorizarea Liberei Initiative va efectua verificari si controale comerciantului, pentru a constata daca vanzarile de lichidare si soldare sunt efectuate cu respectarea reglementarilor legale in vigoare, intocmind impreuna cu comerciantul o nota de constatare semnata de cele doua parti. In caz contrar, se va intocmi proces verbal de constatare a contraventiei si se vor aplica amenzile stabilite de actele normative in vigoare.

CAP.IV Sanctiuni

ART.16

(1) Urmatoarele fapte savarsite de persoane juridice constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

  1. - inceperea unui exercitiu comercial fara acord de functionare si se sanctioneaza cu amenda de la 2 000 000 lei la 10 000 000 lei;
  2. - desfasurarea exercitiului comercial cu acord de functionare cu
termenul de valabilitate depasit se sanctioneaza cu amenda de la 1 000 000 la 5 000 000 lei;
  1. Pentru persoanele fizice , limitele minime si maxime ale amenzilor stabilite potrivit alin.1, se reduc la jumatate.
  2. Procedura de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii contraventionale, este cea prevazuta de Ordonanta Guvernului Romaniei nr.2/2001.
ART.17 In cazul contraventiilor pentru care legislatia in vigoare prevede aplicarea sanctiunii cu suspendarea exercitiului comercial, procedura suspendarii este urmatoarea:  

Presedinte
Ioan Stroie

Contrasemneaza
Secretar
Iordan Nicola


MODEL

PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU

Nr. înregistrare numarul ……………..din…………………
Data :

ACORD DE FUNCTIONARE

Pentru spatiul situat în : Judetul Sibiu, Municipiul Sibiu Strada :………………………………….Nr…………….Bloc……….Ap……..
Apartinând ………………………………………………………………………
Cu sediul în Judetul: …………………….Localitatea:……………………….. Str……………………………Nr……………………Bloc…………Ap………..
Înmatriculat la Registrul Comertului si Industriei sub nr……………..Cod Fiscal………..
Profilul activitatii: ……………………………………………………………..
Program de lucru………………………………………………………………
Suprafata obiectivului:…………….mp.
Nr. încaperi :……………..
Descrierea obiectului de activitate:_________________________________
PRIMAR
Klaus Werner Iohannis
SECRETAR
Iordan Nicola

NOTE: Prezentul Acord de functionare este însotit de Fisa de valabilitate
1. Eliberata în temeiul Legii nr. 215/2001; Legii 12/1990, Legii 61/1991 cu modificarile ulterioare, Legii 2/2000, Legii 650/2002, O.G. 99/2000, H.G. 333/2003, Hotarârii Consiliului Local nr. ……
2. Nerespectarea prezentului Acord atrage dupa sine sanctionarea potrivit legislatiei în vigoare
3. Titularul Acordului este obligat sa anunte imediat organul emitent asupra oricaror modificari în structura, adresa unitatii sau firmei, sa solicite viza anuala înainte de data expirarii termenului de valabilitate a acordului de functionare.
4. La încetarea activitatii, acordul se va depune la institutia emitenta Bulevardul Victoriei 1-3, cod 2400, telefon 0269/217711, fax 0269/216033 www.sibiu.ro, primarie@ sibiu.ro

PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU
Bulevardul Victoriei 1-3, cod 2400, telefon 0269/217711, fax 0269/216033
www. sibiu.ro, primarie@sibiu.ro

Fisa de valabilitate
pentru ACORD DE FUNCTIONARE numarul…………….din…………………

Firma: Spatiul de pe str. .........Nr............ Bl. ...........Ap. ........................

Valabil pâna la data de :

Arhiva:

Primar
Klaus Werner Iohannis
Secretar
Iordan Nicola

ANEXA 2
ACTE NECESARE EMITERII ACORDULUI DE FUNCTIONARE
1. Cerere tip
2. Act constitutiv ( statut ) sau autorizatie emisa in baza legii 507/2002 ( AF sau PF ) dupa caz - copie
3. Certificat de inregistrare - copie
4. Anexa certificat înregistrare ( pentru structura de vanzare - punct de lucru) - copie
5. Autorizatiile necesare mentionate în anexa - copie .
6. Acorduri sau avize speciale, daca este cazul - copie .
7. Contract de salubritate - copie
8. Dovada achitarii tuturor datoriilor fata de bugetul local - copie .
9. Actul care atesta posesia legala a spatiului destinat structurii de vânzare - punct de lucru ( extras CF de data recenta sau / si contract, duaa caz )- copie
10. Acordul tuturor colocatarilor cu parti commune indivize, daca este cazul ( formular tip ) - copie
11. Licenta pentru jocurile de noroc insotita de anexa cu seria aparatelor expuse, daca este cazul - copie.
12. Chitanta reprezentând taxa acord de functionare - copie .

 

ANEXA 3
ACTE NECESARE EMITERII ACORDULUI DE FUNCTIONARE PENTRU ACTIVITATI SEZONIERE
1. Cerere tip
2. Act constititiv ( statut ) sau autorizatie emisa în baza Legii nr. 507/2002 ( AF sau PF ), dupa caz - copie
3. Certificat de înregistrare - copie
4. Anexa certificat înregistrare ( pentru punct de lucru ) - copie
5. Autorizatiile necesare mentionate în anexa certificat de înregistrare - copie
6. Contract de salubritate - copie
7. Dovada achitarii tuturor datoriilor fata de bugetul local - copie
8. Chitanta reprezentând taxa acord de functionare activitati sezoniere - copie
9. Contract de închiriere penru domeniul public - copie

ANEXA 4
ACTE NECESARE PRELUNGIRII ACORDULUI DE FUNCTIONARE
1. Cerere tip
2. Act constititiv ( statut ) sau autorizatie emisa în baza Legii nr. 507/2002 ( AF sau PF ), daca sunt modificari - copie.
3. Certificat de înregistrare, daca sunt modificari - copie.
4. Anexa certificat înregistrare ( pentru punct de lucru ), daca sunt modificari - copie
5. Autorizatiile necesare mentionate în anexa certificat de înregistrare, daca este cazul - copie .
6. Dovada achitarii tuturor datoriilor fata de bugetul local - copie .
7. Chitanta reprezentând taxa acord de functionare - copie .
8. Contract de închiriere si extras CF de data recenta, daca este cazul - copii .

ANEXA 5
ACTE NECESARE PRELUNGIRII ACORDULUI DE FUNCTIONARE PENTRU ACTIVITATI SEZONIERE
1. Cerere tip
2. Contract de inchiriere pentru domeniul public - copie .