primaria sibiu
home . primaria consiliul . informatii . afaceri . despre sibiu . turism
 

SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA

social

Cuprins

link Structura
link Componenta
link Organigrama
link Birou Protectie Speciala
link Serviciul de Asistenta Sociala
link Biroul Protectia Copilului
link Biroul Asistenta Persoane Vârstnice


link REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
(228 KB)

link CARTA DREPTURILOR BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE (61 KB)

link CODUL ETIC AL PERSONALULUI CARE ACORDA SERVICII SOCIALE (84 KB)

Pentru a deschide un fisier de mai sus aveti nevoie de Microsoft Word sau de Microsoft Word Viewer, program care se distribuie gratuit AICI


SEDIUL: SIBIU, STR. B-DUL VICTORIEI, NR.1-3, CAM.2

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL
LUNI-JOI între orele: 8,00-15,00
VINERI între orele: 8,00-12,00

TELEFON:
Secretariat - 0269/208930
Director Adjunct - 0269/208931

BIROUL ALOCATII FAMILIALE


Descrierea activitatii

I. PRESTATII SOCIALE:
- ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI
- ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII
- INDEMNIZATIA PENTRU CRESTEREA COPILULUI ÎN VÂRSTA DE PÂNA LA 2 ANI SAU, ÎN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP, DE PÂNA LA 3 ANI
- STIMULENTUL DE INSERTIE

II.SERVICII SOCIALE:

- SERVICII SOCIALE PRIMARE

 

I. PRESTATII SOCIALE:

 - ALOCATIA PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

Reglementare: Legea nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei; Hotararea nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.

Documentatia necesara:
- Cerere tipizata
- Documente doveditoare privind componenta familiei (original si xerocopie)

 • Buletin de identitate/Carte de identitate/Carte de identitate provizorie
 • Livretul de familie
 • Certificat de nastere (pentru copiii sub 14 ani)
 • Sentinta civila de divort ramasa definitiva

- Adeverinta de la unitatea scolara - dovada frecventarii unei forme de învatamânt cu mentiunea daca frecventeaza sau nu fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant
- Dovada - în cazul copiilor sub 18 ani care frecventeaza cursurile unei institutii de învatamânt organizate potrivit legii în alta localitate - ca sunt în întretinerea familiei
- Declaratie tipizata
- Acte doveditoare privind veniturile nete realizate din:  

 • Salariul net si alte drepturi salariale, se va specifica si valoarea tichetelor de masa
 • Pensii
 • Alte drepturi de asigurari sociale
 • Indemnizatii cu caracter permanent
 • Alocatii
 • Burse
 • Ajutoare

- Alte surse de venit obtinute din:

 • Arende, chirii, alte fructe civile, naturale sau industriale
 • Persoanele fizice fara venituri/ persoanele fizice autorizate sa desfasoare activitati independente vor prezenta CERTIFICATUL eliberat de Directia Generala a Finantelor Publice Sibiu
 • Adeverinta eliberata de Registrul Agricol
 • Certificat Fiscal (sot/sotie) eliberat de Directia Fiscala Locala a Primariei de domiciliu
 • Dosare cu sina de incopciat(2)

 - ALOCATIA DE STAT PENTRU COPII

Reglementare: Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, republicata; Hotararea nr.577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru reglementarea modalitatilor de stabilire si plata alocatiei de stat pentru copii.

Documentatia necesara:

 • Certificat de naștere nou-născut - 1 copie xerox și original; provizorie
 • Carte de identitate mama-1 copie xerox si original;
 • Carte de identitate tata-1 copie xerox +original;
 • Livret de familie - 1 copie xerox + original
 • 1 dosar de carton
 • Extras de cont
  BCR, BRD, CEC, B. Raiffeisen, B. Transilvania, B.Pireus, B.Carpatica, B.Românească, Romexterra, Leumi Bank, Procredit Bank, Alpha Bank, Volks Bank, ING, Bancpost, ATE Bank, GarantiBank, Intesa San Paolo, OTP Bank, UniCredit Tiriac Bank, Banca Millennium, Credit Agricole
- INDEMNIZATIA PENTRU CRESTEREA COPILULUI ÎN VÂRSTA DE PÂNA LA 2 ANI SAU, ÎN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP, DE PÂNA LA 3 ANI

Reglementare: O.U.G. nr.111/2010, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor; H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI ÎN VÂRSTĂ DE PÂNĂ LA 2 ANI SAU, ÎN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP, DE PÂNĂ LA 3 ANI:

- începând cu 01 ianuarie 2011, cuantumul este de 600 RON sau 85% din veniturile realizate pe ultimele 12 luni anterioare lunii de naștere a copilului

TERMEN DE DEPUNERE: 60 DE ZILE LUCRĂTOARE DUPĂ ULTIMA ZI DE CONCEDIU POSTNATAL

 1. Cererea tip de acordare a dreptului la indemnizația lunară pentru creșterea copilului ;
 2. Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art.5 alin.(2) nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
 3. Actul de identitate al solicitantului (copie xerox și original);
 4. Certificatul de naștere al copilului (copie xerox și original)
 5. Certificatele de naștere ale tuturor copiilor născuți după data de 01 ianuarie 2006
 6. Copie certificat de persoană cu handicap al copilului, după caz;
 7. Adeverință tipizată eliberată de autoritățile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiției privind stagiul de cotizare de 12 luni anterioare datei nașterii copilului; cu veniturile profesionale supuse impozitului pe venit conform Legii 571/2003 privind Codul fiscal pe cele 12 luni anterioare lunii de naștere a copilului.
 8. Copie xerox după certificatul medical pentru sarcină și lehuzie (cele 126 zile), certificată conform cu originalul de către angajator; i. copie xerox după decizia de suspendare a contractului individual de muncă, certificată conform cu originalul de către angajator;
 9. Copie xerox după decizia de suspendare a contractului individual de muncă, certificată conform cu originalul de către angajator;
 10. Dosar;
 11. Extras de cont BCR, BRD, CEC, B. Raiffeisen, B. Transilvania, B.Pireus, B.Carpatica, B.Românească, Romexterra, Leumi Bank, Procredit Bank, Alpha Bank, Volks Bank, ING, Bancpost, ATE Bank, GarantiBank, Intesa San Paolo, OTP Bank, UniCredit Tiriac Bank, Millennium Bank, Credit Agricole
 12. În situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condițiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.
 13. Declarația celuilalt părinte trebuie să fie însoțită de documente justificative din care să rezulte dacă a lucrat/ nu a lucrat în ultimele 12 luni, anterior datei nașterii copilului(Casa Județeană de Pensii, adeverință eliberată de angajator/ Administrația Finanțelor Publice).

NOTA - CEREREA DE ACORDARE A INDEMNIZAȚIEI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI SE DEPUNE PERSONAL DE CĂTRE SOLICITANTUL ACESTUI DREPT.- STIMULENTUL DE INSERTIE

Reglementare O.U.G. nr.111/2010, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor; H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA STIMULENTULUI:

 1. Cererea tip de acordare a dreptului la stimulent;
 2. Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art.5 alin.(2) nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani /stimulent;
 3. Actul de identitate al solicitantului (copie xerox și original);
 4. Certificatul de naștere al copilului și, după caz, livretul de familie (copie xerox și original);
 5. Copie certificat de persoană cu handicap al copilului, după caz;
 6. Adeverință tipizată eliberată de autoritățile competente sau de către angajator, după caz, din care să rezulte îndeplinirea condiției privind stagiul de cotizare de 12 luni anterioare datei nașterii copilului - pentru acordarea dreptului la stimulent, conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență;
 7. Copie xerox după certificatul medical pentru sarcină și lehuzie (cele 126 zile), certificată conform cu originalul de către angajator; (în cazul în care titularul solicită dreptul la stimulent imediat după terminarea concediului de maternitate);
 8. Extras de cont (BCR, BRD, CEC, B. Raiffeisen, B. Transilvania, B.Pireus, B.Carpatica, B.Românească, Romexterra, Leumi Bank, Procredit Bank, Alpha Bank, Volks Bank, ING, Bancpost, ATE Bank, GarantiBank, Intesa San Paolo, OTP Bank, UniCredit Tiriac Bank, Banca Millennium, Credit agricole)
 9. În situația în care părinții copilului nu sunt căsătoriți, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condițiilor se demonstrează pe baza anchetei sociale efectuate de autoritatea tutelară.

NOTA - CEREREA DE ACORDARE A STIMULENTULUI PENTRU CREȘTEREA COPILULUI SE DEPUNE PERSONAL DE CĂTRE SOLICITANTUL ACESTUI DREPTII. SERVICII SOCIALE PRIMARE

Reglementare: O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificarile si completarile ulterioare
- Identificarea nevoii sociale individuale si familiale
- Informare drepturi si obligatii 
- Consiliere sociala si juridica

Relatii la tel.0269/208933


Previous Page
.
© 2002 - 2009Primaria Municipiului Sibiu - Design by MB Solutions, All Rights Reserved