stema orasului .
A+A
home . primaria consiliul . informatii . afaceri . despre sibiu . turism
primaria

PRIMARIA SIBIU

link Conducerea
link Cladirea primariei
link Structura primariei
link Organigrama
link Servicii publice
link Starea civila
link Centrul de Informare
link Urbanism
link Orase înfratite
link Cetateni de onoare
 

ATRIBUTII

inapoi

Serviciul administratie locala, agricol, coordonare asociatii proprietari

Serviciul administrație locală, agricol, coordonare asociații proprietari
1. Elaborează și prezintă consiliului local spre aprobare, conform procedurii legale, statutul municipiului și regulamentul de funcționare al consiliului local, precum și propunerile de modificare și completare ale acestora.
2. Coordonează activitatea de întocmire a rapoartelor privind starea economică și socială a municipiului Sibiu și le prezintă primarului anual sau ori de câte ori este necesar, la termenele prevăzute de lege sau stabilite de primar, redactate corespunzător atât din punct de vedere al conținutului cât și al formei, în vederea prezentării lor consiliului local.
3. Întocmește și conduce evidența tuturor documentelor prevăzute de lege (registre, liste electorale) și organizează acțiunile ce revin autorităților publice locale pentru desfășurarea alegerii Președintelui României, Parlamentului, autorităților publice județene și locale, pentru recensămintele populației și animalelor, pentru referendumuri sau alte forme de consultare a populației.
4. Propune procedura de elaborare, verificare și adoptare a hotărârilor consiliului local și dispozițiilor primarului, precum și a altor acte administrative emise în numele consiliului local și al primarului.
5. Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat și pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia (respectarea procedurii de elaborare a proiectelor de hotărâri, multiplicarea și difuzarea materialelor, procesele verbale etc), prezentându-le secretarului municipiului.
6. Pune la dispoziția membrilor consiliului local întreaga documentație legată de ședințele de consiliu, precum și actele normative care pot avea legătură cu activitatea consiliului local.
7. Asigură convocarea consiliului local și a comisiilor de specialitate în ședințele ordinare și extraordinare.
8. Asigură redactarea, multiplicarea și difuzarea materialelor ce se supun dezbaterii Comisiilor de specialitate și conduce evidența ședințelor pentru toate comisiile.
9. Asigură redactarea temeinică și documentată a proiectelor de hotărâri și redactează hotărârile consiliului local, cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege, conduce evidența lor, asigură difuzarea și publicarea lor, conform legii.
10. Întocmește minutele și procesele-verbale de ședință și asigură păstrarea documentelor în condițiile prevăzute de lege.
11. Comunică și înaintează în termen prevăzut de lege, autorităților și persoanelor interesate, actele emise de către consiliul local sau de către primar.
12. Întocmește listele privind prezența consilierilor locali la ședințele de consiliu precum și la cele ale comisiilor de specialitate.
13. Întocmește procedura legală privind transparența decizională în administrația publică.
14. Organizează și asigură desfășurarea în bune condiții a dezbaterilor publice ale unor proiecte de acte normative, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
15. Redactează dispozițiile primarului, conduce evidența, asigură difuzarea lor și publicitatea.
16. Asigură punerea în aplicare a dispozițiilor legale privind activitatea de administrație locală.
17. Întocmește rapoarte, referate și informări privind activitatea de administrație locală pentru consiliul local și primar .
18. Conduce evidența registrului cu ordinele de proprietate emise de Instituția Prefectului Sibiu în condițiile art. 36 din Legea nr. 18/1991.
19. Comunică cetățenilor ordinele prefectului județului privind trecerea în proprietatea privată a unor terenuri proprietate de stat, în condițiile art. 36 din Legea nr.18/1991, republicată.
20. Asigură buna circulație a documentelor adresate consiliului local și primarului și urmărește transmiterea adreselor de răspuns sau a actelor solicitate.
21. Îndeplinește procedura de afișare a citațiilor și altor publicații, conform Codului de procedură civilă, a Codului de procedură Penală precum și a altor prevederi legale care instituie această procedură.
22. Primește, înregistrează, distribuie și expediază corespondența Primăriei municipiului Sibiu și a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
23. Difuzează actele provenite de la Guvern, Ministere, Instituția Prefectului, Consiliul Județean etc.
24. Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat pentru primar.
25. Asigură eliberarea extraselor sau copiilor de pe orice act din arhiva Consiliului Local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii.
26. Întocmește acte de vechime în muncă pentru foștii membri CAP de pe raza municipiului Sibiu.
27. Soluționează în condițiile legii cereri și sesizări ale cetățenilor.
28. Ține evidența corespondenței primite și urmărește rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite.
29. Asigură arhivarea actelor consiliului local și ale primăriei cu excepția documentelor Direcției arhitect -șef.
30. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.
31. Organizează și conduce evidențele necesare completării și actualizării conform normelor legale a Registrului Agricol.
32. Deplasări la domiciliul proprietarilor de animale și terenuri în vederea înregistrării acestora în registrele agricole.
33. Eliberează adeverințe, la solicitarea proprietarilor, cu situația din registrele agricole.
34. Eliberează adeverințe pentru A.P.I.A., D.M.P.S., Bănci, Judecătorie, Spital, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.
35. Multiplică și eliberează copii după registrele agricole necesare proprietarilor pentru A.P.I.A.
36. Ține evidența contractelor de arendă, locațiune, comodat.
37. Eliberează certificate de producător și vizează trimestrial aceste certificate.
38. Întocmește dări de seamă statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole în gospodăriile individuale, efectivele de animale existente, producțiile, construcțiile gospodărești, mașini agricole și alte date, conform formularisticii transmise de la Direcția Județeană de statistică.
39. Primește și examinează cererile depuse în baza legilor 18/1991, 167/1997, 1/2000 și 247/2005.
40. Întocmește documentațiile pentru comisia locală de fond funciar.
41. Întocmește documentațiile în baza hotărârilor comisiei locale de fond funciar pentru comisia județeană în vederea validării acestora.
42. Întocmește documentațiile pentru comisia județeană de fond funciar (modificări titluri de proprietate, anulări titluri de proprietate).
43. Ține evidența titlurilor de proprietate și eliberează titlurile de proprietate persoanelor îndreptățite.
44. Transmite datele și modificările din registrele agricole conform H.G. nr.44/2004 și Legii nr.571/2003 privind contribuabilii care au dobândit terenuri agricole către Direcția Fiscală Locală în vederea impozitării.
45. Verifică modul de folosire a terenurilor declarate la Registrul agricol și existența efectivelor de animale, colaborând în acest sens și cu circumscripțiile sanitar veterinare.
46. Colaborează cu organele sanitar veterinare în prevenirea epidemiilor și la combaterea bolilor apărute la animale.
47. Corespondență diversă cu instanțele de judecată, Inspectoratele de Poliție, Primării din județ și din țară.
48. Sprijină și îndrumă asociațiile de proprietari în realizarea scopurilor și sarcinilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
49. Ține evidența asociațiilor înființate potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 400/2003, modificată și completată, precum și ale asociațiilor de locatari care nu au fost transformate în asociații de proprietari.
50. Sprijină și îndrumă asociațiile de locatari prin consilierea proprietarilor de apartamente sau spații cu altă destinație decât aceea de locuință în scopul înființării asociațiilor de proprietari, în condițiile legii.
51. Consiliază asociațiile de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligațiilor ce le revin pentru întreținerea și repararea construcțiilor și instalațiilor din condominiu.
52. Participă la adunările generale desfășurate în cadrul asociațiilor de proprietari, la solicitarea acestora, acordând sprijin și îndrumare pentru rezolvarea problemelor ivite în activitatea acestora.
53. Organizează, cu sprijinul unor comitete de inițiativă din cadrul asociațiilor de proprietari, adunări generale, în cazul în care comitetele executive ale asociațiilor de proprietari sau președinții acestora nu își îndeplinesc obligațiile legale ce le revin potrivit prevederilor legale și statutului, și, dacă este cazul, organizează chiar noi alegeri.
54. Întocmește răspunsuri la adresele formulate de asociațiile de proprietari sau de membrii acestora, după ce verifică temeinicia și legalitatea celor solicitate și răspunde de trimiterea în termen a acestora.
55. Întocmește și distribuie materiale informative de interes pentru asociația de proprietari prin care să contribuie la buna desfășurare a activității acestora.
56. Organizează și asigură exercitarea controlului financiar - contabil și gestionar asupra activității asociațiilor de proprietari, în condițiile legii, iar în situația descoperirii unor fraude sau lipsuri în gestiune sesizează organele competente îndrumând totodată comitetul executiv al asociației să folosească căile legale de a acționa în justiție persoanele vinovate.
57. Organizează examinarea persoanelor fizice pentru atestarea administratorilor de imobile.
58. Asigură eliberarea atestatelor de administrator de imobil în urma evaluării capacității solicitantului de către comisia de atestare.
59. Sprijină și îndrumă asociațiile de proprietari înscrise în programul local de reabilitare termică cu privire la îndeplinirea de către acestea a obligațiilor asumate prin contractul de mandat.
60. Constată și aplică sancțiunile contravenționale în domeniul asociațiilor de proprietari, prin agenți constatatori împuterniciți ai Primarului.
61. Efectuează operațiuni în listele electorale permanente.
62. Întocmește referate și rapoarte cu privire la activitatea compartimentului de coordonare a asociațiilor de proprietari.
63. Serviciul administrație locală exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului.

Compartiment administrație locală, agricol

1. Elaborează și prezintă consiliului local spre aprobare, conform procedurii legale, statutul municipiului și regulamentul de funcționare al consiliului local, precum și propunerile de modificare și completare ale acestora.
2. Coordonează activitatea de întocmire a rapoartelor privind starea economică și socială a municipiului Sibiu și le prezintă primarului anual sau ori de câte ori este necesar, la termenele prevăzute de lege sau stabilite de primar, redactate corespunzător atât din punct de vedere al conținutului cât și al formei, în vederea prezentării lor consiliului local.
3. Întocmește și conduce evidența tuturor documentelor prevăzute de lege (registre, liste electorale) și organizează acțiunile ce revin autorităților publice locale pentru desfășurarea alegerii Președintelui României, Parlamentului, autorităților publice județene și locale, pentru recensămintele populației și animalelor, pentru referendumuri sau alte forme de consultare a populației.
4. Propune procedura de elaborare, verificare și adoptare a hotărârilor consiliului local și dispozițiilor primarului, precum și a altor acte administrative emise în numele consiliului local și al primarului.
5. Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat și pregătește lucrările supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia (respectarea procedurii de elaborare a proiectelor de hotărâri, multiplicarea și difuzarea materialelor, procesele verbale etc), prezentându-le secretarului municipiului.
6. Pune la dispoziția membrilor consiliului local întreaga documentație legată de ședințele de consiliu, precum și actele normative care pot avea legătură cu activitatea consiliului local.
7. Asigură convocarea consiliului local și a comisiilor de specialitate în ședințele ordinare și extraordinare.
8. Asigură redactarea, multiplicarea și difuzarea materialelor ce se supun dezbaterii Comisiilor de specialitate și conduce evidența ședințelor pentru toate comisiile.
9. Asigură redactarea temeinică și documentată a proiectelor de hotărâri și redactează hotărârile consiliului local, cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de lege, conduce evidența lor, asigură difuzarea și publicarea lor, conform legii.
10. Întocmește minutele și procesele-verbale de ședință și asigură păstrarea documentelor în condițiile prevăzute de lege.
11. Comunică și înaintează în termen prevăzut de lege, autorităților și persoanelor interesate, actele emise de către consiliul local sau de către primar.
12. Întocmește listele privind prezența consilierilor locali la ședințele de consiliu precum și la cele ale comisiilor de specialitate.
13. Întocmește procedura legală privind transparența decizională în administrația publică.
14. Organizează și asigură desfășurarea în bune condiții a dezbaterilor publice ale unor proiecte de acte normative, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
15. Redactează dispozițiile primarului, conduce evidența, asigură difuzarea lor și publicitatea.
16. Asigură punerea în aplicare a dispozițiilor legale privind activitatea de administrație locală.
17. Întocmește rapoarte, referate și informări privind activitatea de administrație locală pentru consiliul local și primar .
18. Conduce evidența registrului cu ordinele de proprietate emise de Instituția Prefectului Sibiu în condițiile art. 36 din Legea nr. 18/1991.
19. Comunică cetățenilor ordinele prefectului județului privind trecerea în proprietatea privată a unor terenuri proprietate de stat, în condițiile art. 36 din Legea nr.18/1991, republicată.
20. Asigură buna circulație a documentelor adresate consiliului local și primarului și urmărește transmiterea adreselor de răspuns sau a actelor solicitate.
21. Îndeplinește procedura de afișare a citațiilor și altor publicații, conform Codului de procedură civilă, a Codului de procedură Penală precum și a altor prevederi legale care instituie această procedură.
22. Primește, înregistrează, distribuie și expediază corespondența Primăriei municipiului Sibiu și a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
23. Difuzează actele provenite de la Guvern, Ministere, Instituția Prefectului, Consiliul Județean etc.
24. Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat pentru primar.
25. Asigură eliberarea extraselor sau copiilor de pe orice act din arhiva Consiliului Local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii.
26. Întocmește acte de vechime în muncă pentru foștii membri CAP de pe raza municipiului Sibiu.
27. Soluționează în condițiile legii cereri și sesizări ale cetățenilor.
28. Ține evidența corespondenței primite și urmărește rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale și în termenele stabilite.
29. Asigură arhivarea actelor consiliului local și ale primăriei cu excepția documentelor Direcției arhitect -șef.
30. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.
31. Organizează și conduce evidențele necesare completării și actualizării conform normelor legale a Registrului Agricol.
32. Deplasări la domiciliul proprietarilor de animale și terenuri în vederea înregistrării acestora în registrele agricole.
33. Eliberează adeverințe, la solicitarea proprietarilor, cu situația din registrele agricole.
34. Eliberează adeverințe pentru A.P.I.A., D.M.P.S., Bănci, Judecătorie, Spital, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.
35. Multiplică și eliberează copii după registrele agricole necesare proprietarilor pentru A.P.I.A.
36. Ține evidența contractelor de arendă, locațiune, comodat.
37. Eliberează certificate de producător și vizează trimestrial aceste certificate.
38. Întocmește dări de seamă statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole în gospodăriile individuale, efectivele de animale existente, producțiile, construcțiile gospodărești, mașini agricole și alte date, conform formularisticii transmise de la Direcția Județeană de statistică.
39. Primește și examinează cererile depuse în baza legilor 18/1991, 167/1997, 1/2000 și 247/2005.
40. Întocmește documentațiile pentru comisia locală de fond funciar.
41. Întocmește documentațiile în baza hotărârilor comisiei locale de fond funciar pentru comisia județeană în vederea validării acestora.
42. Întocmește documentațiile pentru comisia județeană de fond funciar (modificări titluri de proprietate, anulări titluri de proprietate).
43. Ține evidența titlurilor de proprietate și eliberează titlurile de proprietate persoanelor îndreptățite.
44. Transmite datele și modificările din registrele agricole conform H.G. nr.44/2004 și Legii nr.571/2003 privind contribuabilii care au dobândit terenuri agricole către Direcția Fiscală Locală în vederea impozitării.
45. Verifică modul de folosire a terenurilor declarate la Registrul agricol și existența efectivelor de animale, colaborând în acest sens și cu circumscripțiile sanitar veterinare.
46. Colaborează cu organele sanitar veterinare în prevenirea epidemiilor și la combaterea bolilor apărute la animale.
47. Corespondență diversă cu instanțele de judecată, Inspectoratele de Poliție, Primării din județ și din țară.
48. Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului.

Compartiment coordonare asociații de proprietari

1. Sprijină și îndrumă asociațiile de proprietari în realizarea scopurilor și sarcinilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
2. Ține evidența asociațiilor înființate potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale H.G. nr. 400/2003, modificată și completată, precum și ale asociațiilor de locatari care nu au fost transformate în asociații de proprietari.
3. Sprijină și îndrumă asociațiile de locatari prin consilierea proprietarilor de apartamente sau spații cu altă destinație decât aceea de locuință în scopul înființării asociațiilor de proprietari, în condițiile legii.
4. Consiliază asociațiile de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligațiilor ce le revin pentru întreținerea și repararea construcțiilor și instalațiilor din condominiu.
5. Participă la adunările generale desfășurate în cadrul asociațiilor de proprietari, la solicitarea acestora, acordând sprijin și îndrumare pentru rezolvarea problemelor ivite în activitatea acestora.
6. Organizează, cu sprijinul unor comitete de inițiativă din cadrul asociațiilor de proprietari, adunări generale, în cazul în care comitetele executive ale asociațiilor de proprietari sau președinții acestora nu își îndeplinesc obligațiile legale ce le revin potrivit prevederilor legale și statutului, și, dacă este cazul, organizează chiar noi alegeri.
7. Întocmește răspunsuri la adresele formulate de asociațiile de proprietari sau de membrii acestora, după ce verifică temeinicia și legalitatea celor solicitate și răspunde de trimiterea în termen a acestora.
8. Întocmește și distribuie materiale informative de interes pentru asociația de proprietari prin care să contribuie la buna desfășurare a activității acestora.
9. Organizează și asigură exercitarea controlului financiar - contabil și gestionar asupra activității asociațiilor de proprietari, în condițiile legii, iar în situația descoperirii unor fraude sau lipsuri în gestiune sesizează organele competente îndrumând totodată comitetul executiv al asociației să folosească căile legale de a acționa în justiție persoanele vinovate.
10. Organizează examinarea persoanelor fizice pentru atestarea administratorilor de imobile.
11. Asigură eliberarea atestatelor de administrator de imobil în urma evaluării capacității solicitantului de către comisia de atestare.
12. Sprijină și îndrumă asociațiile de proprietari înscrise în programul local de reabilitare termică cu privire la îndeplinirea de către acestea a obligațiilor asumate prin contractul de mandat.
13. Constată și aplică sancțiunile contravenționale în domeniul asociațiilor de proprietari, prin agenți constatatori împuterniciți ai Primarului.
14. Efectuează operațiuni în listele electorale permanente.
15. Întocmește referate și rapoarte cu privire la activitatea compartimentului de coordonare a asociațiilor de proprietari.
16. Exercită și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului..
© 2002 - 2010Primăria Municipiului Sibiu - Design by MB Solutions, All Rights Reserved!