stema orasului .
A+A
home . primaria consiliul . informatii . afaceri . despre sibiu . turism
primaria

PRIMARIA SIBIU

link Conducerea
link Cladirea primariei
link Structura primariei
link Organigrama
link Servicii publice
link Starea civila
link Centrul de Informare
link Urbanism
link Orase înfratite
link Cetateni de onoare
 

ATRIBUTII

inapoi

Serviciul Tehnic Management Energetic si Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice

1. Împreună cu Serviciul investiții propune strategiile și direcțiile prioritare de dezvoltare a serviciilor și lucrărilor publice.
2. Urmărește asigurarea unor condiții de trafic fluent în municipiu verificând executarea lucrărilor stabilite de Comisia de circulație a municipiului.
3. Propune autorizarea circulației în zonele cu restricție din municipiul Sibiu în baza dispozițiilor primarului sau a hotărârilor consiliului local.
4. Urmărește asigurarea iluminatului public în municipiu.
5. Asigură activitatea de ''dispecerat'' precum și centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică, MLPAT sau alte organe administrative la nivel național.
6. Face propuneri de buget pentru fiecare an și le fundamentează pentru activitățile: siguranța circulației, iluminat public și alte activități cultural artistice și sportive organizate de consiliul local.
7. Verifică lucrările ce se execută pe domeniul public: semafoare, siguranța circulației, iluminat public, etc.
8. Verifică starea lucrărilor și face propuneri privind ordinea urgenței de executarea a acestora.
9. Răspunde de amplasarea corectă a indicatoarelor de circulație, semnalizare, marcaje rutiere, parcări, în vederea întăririi siguranței circulației rutiere.
10. Urmărește și verifică modul în care se realizează transportul urban de călători și face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia.
11. Urmărește și răspunde de modul în care se realizează iluminatul public al municipiului Sibiu, luând sau propunând măsuri pentru îmbunătățirea acestuia.
12. Urmărește și verifică funcționalitatea centralelor și punctelor termice aflate pe teritoriul municipiului Sibiu și a rețelelor de apă - canal.
13. Urmărește și răspunde de executarea construcțiilor edilitar-gospodărești ce se efectuează pe teritoriul municipiului Sibiu, în colaborare cu celelalte servicii din cadrul Direcției tehnice luând măsuri de demolare a celor executate ilegal.
14. Urmărește funcționalitatea Stației de radioamplificare a municipiului și a ceasurilor publice.
15. Asigură elaborarea documentelor pentru ședintele consiliului local și Primăriei în ceea ce privește activitățile de care răspunde.
16. Pregătește documentația necesară pentru Comisia de circulație și aduce la îndeplinire cele stabilite, împreună cu Poliția municipiului Sibiu.
17. Analizează, rezolvă și răspunde la sesizările și reclamațiile cetățenilor din municipiu ce se referă la activitățile pe care le coordonează, în termenele prevăzute de lege.
18. Constată contravenții și aplică sancțiunile contravenționale date în competența sa prin împuternicirea primarului.
19. Se ocupă de organizarea manifestărilor aprobate de consiliul local în ceea ce privește partea tehnică.
20. Asigură întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în sistem informatic a datelor fizice si financiare ce decurg din documentele de activitate cu coordonare directă.
21. Asigură arhivarea documentelor conform legii si Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului.
22. Răspunde de pauvazarea municipiului Sibiu în zilele festive.
23. Realizează baza de date energetice în conformitate cu prevederile legale , în colaborare cu Agenția Romană pentru Conservarea Energiei.
24. Ține evidența formelor de energie, a combustibililor utilizați precum și a modului de utilizare a acestora.
25. Asigură urmărirea dinamicii aferente consumurilor specifice de energie și combustibil și a intensității energetice.
26. Răspunde de analizarea studiilor și proiectelor existente pentru retehnologizarea și/sau modernizarea proceselor tehnologice.
27. Răspunde de analizarea gradului și modului de recuperare a resurselor energetice refolosibile.
28. Stabilește studiile necesare a se efectua și măsurile care să conducă la eficientizarea consumurilor energetice.
29. Avizează, în condițiile legii, realizarea noilor capacități de investiții, de interes local, în domeniul energetic.
30. Colectează și analizează datele, informațiile și documentele puse la dispoziție de agenții economici care își desfășoară activitatea în domeniul energetic, în vederea elaborării și fundamentării planurilor și programelor energetice.
31. Monitorizează consumurile energetice folosind ca instrument de lucru ,,contabilitatea energetică,, prin care se înregistrează continuu sau periodic consumurile energetice (separat curent electric, gaz, apă) ale unui obiectiv: școală, creșă, grădiniță, instituție publică etc.
32. Inițiază programe pentru folosirea rațională și eficientă a energiei.
33. Identifică pierderile de energie din obiectivele monitorizate și propune metode de reducere a pierderilor. Acolo unde este posibil propune măsuri de modernizare sau reabilitare a echipamentelor energetice.
34. Inițiază acțiuni de colaborare cu alte consilii locale pentru soluționarea unor probleme energetice, de interes local.
35. Analizează și întocmește documentația necesară pentru aprobarea prețurilor locale de referință a energiei termice livrată populației, prin sisteme centralizate.
36. Colaborează cu Agenția Română pentru Conservarea Energiei, precum și cu celelalte instituții, Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul Energetic, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală pentru stabilirea strategiilor de aplicare a legislației în domeniul energetic (legi, ordonanțe, hotărâri de guvern, programe etc).
37. Stabilește măsuri pentru popularizarea, în rândul cetățenilor a avantajelor reabilitării termice a clădirilor, în scopul motivării populației spre economisirea agentului termic.
38. Aprobă metodologia de elaborare și acordare, la cerere, a certificatului energetic al clădirilor care necesită asigurarea unui anumit grad de confort și regim termic, potrivit reglementărilor tehnice, în domeniu.
39. Stabilește modalitatea de finanțare conform prevederilor legale în vigoare, a cheltuielor privind reabilitarea termică a clădirilor multietajate, în scopul reducerii consumului energetic.
40. Stabilește conform prevederilor legale în vigoare condițiile efectuării izolațiilor termice la clădirile multietajate și vizează documentațiile întocmite pentru realizarea acestora.
41. Stabilește măsuri pentru încheierea convențiilor cu persoanele fizice și/sau juridice și asociațiile de proprietari/locatari din clădirile de locuit, multietajate nominalizate în programele anuale de reabilitare termică;
42. Urmărește executarea lucrărilor și prestațiilor cantitativ și calitativ în conformitate cu prevederile legale și respectarea disciplinei contractuale.
43. Urmărește și asigură verificarea, confirmarea, situațiilor de lucrări și de plată și vizează facturile aferente.
44. Se ocupă de elaborarea materialelor de informare către consiliul local și întocmirea referatelor pentru emiterea dispozițiilor primarului.
45. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentațiile pe care le elaborează.
46. Urmărește verificarea și decontarea lucrărilor de investiții și reparații proprii.
47. Întocmește fișele posturilor pentru personalul din subordine și le actualizează ori de câte ori situația de fapt și reglementările legale impun acest lucru.
48. Serviciul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

   Compartiment tehnic

1. Împreună cu Serviciul investiții stabilește strategiile și direcțiile prioritare de dezvoltare a serviciilor și lucrărilor publice.
2. Urmărește asigurarea unor condiții de trafic fluent în municipiu verificând executarea lucrărilor stabilite de Comisia de circulație a municipiului.
3. Autorizează circulația în zonele cu restricție din municipiu în baza dispozițiilor primarului sau a hotărârilor consiliului local.
4. Urmărește asigurarea iluminatului public în municipiu.
5. Asigură activitatea de ''dispecerat'' precum și centralizarea unor date și studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Județean, Direcția de Statistică, MLPAT sau alte organe administrative la nivel național.
6. Face propuneri de buget pentru fiecare an și le fundamentează pentru activitățile siguranța circulației, iluminat public și alte activități cultural artistice și sportive organizate de consiliul local.
7. Verifică lucrările ce se execută pe domeniul public: semafoare, siguranța circulației, iluminat public, etc.
8. Verifică starea lucrărilor și face propuneri privind ordinea urgenței de executarea a acestora.
9. Răspunde de amplasarea corectă a indicatoarelor de circulație, semnalizare, marcaje rutiere, parcări, în vederea întăririi siguranței circulației rutiere.
10. Urmărește și verifică modul în care se realizează transportul urban de călători și face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia.
11. Urmărește modul în care se realizează iluminatul public al municipiului, luând sau propunând măsuri pentru îmbunătățirea acestuia.
12. Urmărește și verifică funcționalitatea centralelor și punctelor termice aflate pe teritoriul municipiului Sibiu și a rețelelor de apă - canal.
13. Urmărește executarea construcțiilor edilitar-gospodărești ce se efectuează pe teritoriul municipiului Sibiu, în colaborare cu celelalte servicii din cadrul Direcției tehnice luând măsuri de demolare a celor executate ilegal.
14. Urmărește funcționalitatea Stației de radioamplificare a municipiului și a ceasurilor publice.
15. Răspunde de pauvazarea municipiului în zilele festive.
16. Asigură elaborarea documentelor pentru ședintele consiliului local și Primăriei în ce privește activitățile de care răspunde.
17. Pregătește documentația necesară pentru Comisia de circulație și aduce la îndeplinire cele stabilite, împreună cu Poliția Municipiului Sibiu.
18. Analizează, rezolvă și răspunde la sesizările și reclamațiile cetățenilor din municipiu ce se referă la activitățile pe care le coordonează.
19. Constată contravenții și aplică sancțiunile contravenționale date în competența sa prin împuternicirea primarului.
20. Se ocupă de organizarea manifestărilor aprobate de consiliul local în ceea ce privește partea tehnică.
21. Asigură întocmirea băncii de date în vederea cuprinderii în sistem informatic a datelor fizice și financiare ce decurg din documentele de activitate cu coordonare directă.
22. Asigură arhivarea documentelor conform legii și prezentului regulament.
23. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluționare.
24. Compartimentul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziții ale primarului ori primite de la șefii ierarhici.

  Compartiment management energetic

1. Realizeaza baza de date energetice in conformitate cu prevederile legale , in colaborare cu Agentia Romana pentru Conservarea Energiei.
2. Ține evidența formelor de energie, a combustibililor utilizați precum și a modului de utilizare a acestora.
3.Asigură urmărirea dinamicii aferente consumurilor specifice de energie si combustibil si a intensitatii energetice.
4. Răspunde de analizarea studiilor si proiectelor existente pentru retehnologizarea si/sau modernizarea proceselor tehnologice.
5. Răspunde de analizarea gradului si modului de recuperare a resurselor energetice refolosibile.
6. Răspunde de întocmirea studiilor necesare si de luarea masurilor care sa conduca la eficientizarea consumurilor energetice.
7. Asigura elaborarea documentelor pentru sedintele consiliului local si ale Primariei in ceea ce priveste activitatile de care raspunde.
8. Analizeaza, rezolva si raspunde la sesizarile si reclamatiile cetatenilor din municipiu ce se refera la activitatile pe care le coordoneaza.
9. Constata contraventii si aplica sanctiunile contraventionale date in competenta sa prin imputernicirea primarului.
10. Asigura arhivarea documentelor conform legii si prezentului regulament.
11. Saptamanal, se va face analiza privind comunicarea la termen a raspunsului la cererile sau sesizarile primite pentru solutionare.
12. Planifică și organizează, împreună cu celelalte organisme abilitate, furnizarea energiei termice, electrice și a combustibilor în condiții de siguranță și continuitate a alimentării, ținând seama de necesitățile de consum pe raza municipiului;
13. Avizează, în condițiile legii, realizarea noilor capacități de investiții, de interes local, în domeniul energetic;
14. Colectează și analizează datele, informațiile și documentele puse la dispoziție de agenții economici care își desfășoară activitatea în domeniul energetic, în vederea elaborării și fundamentării planurilor și programelor energetice.
15. Monitorizează consumurile energetice folosind ca instrument de lucru ,,contabilitatea energetică,, prin care se înregistrează continuu sau periodic consumurile energetice (separat curent electric, gaz, apă) ale unui obiectiv: școală, creșă, grădiniță, instituție publică etc.
16.Inițiază programe pentru folosirea rațională și eficientă a energiei;
17.Identifică pierderile de energie din obiectivele monitorizate și propune metode de reducere a pierderilor. Acolo unde este posibil propune măsuri de modernizare sau reabilitare a echipamentelor energetice;
18. Inițiază acțiuni de colaborare cu alte consilii locale pentru soluționarea unor probleme energetice, de interes local;
19. Întocmește documentația necesară aprobării prețurilor locale de referință a energiei termice livrată populației, prin sisteme centralizate;
20. Colaborează cu Agenția Română pentru Conservarea Energiei, precum și cu celelalte instituții, Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul Energetic, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală pentru stabilirea strategiilor de aplicare a legislației în domeniul energetic ( legi, orgonanțe, hotărâri de guvern, programe etc);
21.Stabilește măsuri pentru popularizarea, în rândul cetățenilor a avantajelor reabilitării termice a clădirilor, în scopul motivării populației spre economisirea agentului termic;
22.Aprobă metodologia de elaborare și acordare, la cerere, a certificatului energetic al clădirilor care necesită asigurarea unui anumit grad de confort și regim termic, potrivit reglementărilor tehnice, în domeniu;
23.Stabilește modalitatea de finanțare a cheltuielor privind reabilitarea termică a clădirilor multietajate racordate la sistemele centralizate de furnizare a agentului termic, în scopul reducerii consumului energetic;
24. Stabilește condițiile efectuării izolațiilor termice la clădirile multietajate și vizează documentațiilor întocmite pentru realizarea acestora;
25. Stabilește măsuri pentru încheierea convențiilor cu persoanele fizice și/sau juridice și asociațiile de proprietari/locatari din clădirile de locuit, multietajate nominalizate în programele anuale de reabilitare termică;
26. Compartimentul management energetic indeplineste si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local, dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.


.
© 2002 - 2010Primăria Municipiului Sibiu - Design by MB Solutions, All Rights Reserved!