stema orasului .
A+A
home . primaria consiliul . informatii . afaceri . despre sibiu . turism

Cuprins

:: Index
:: Capitolul 1
:: Capitolul 2
:: Capitolul 3
:: Capitolul 4-1
:: Capitolul 4-2
:: Capitolul 4-3
:: Capitolul 4-4
:: Capitolul 4-5
:: Capitolul 4-6
:: Capitolul 4-7
:: Capitolul 4-8
:: Capitolul 4-9
:: Capitolul 4-10 / 4-11
:: Capitolul 4-12

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

CAPITOLUL I.

DISPOZIȚII GENERALE

1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

1.1. Regulamentul local de urbanism este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor pe întreg teritoriul municipiului Sibiu. Normele cuprinse în prezentul Regulament sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor în limitele teritoriului administrativ al municipiului.

1.2. Prezentul Regulament Local de Urbanism explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic General al municipiului Sibiu.

1.3. Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale și va fi aprobat, pe baza avizelor obținute în conformitate cu prevederile Legii nr. 50, de către Consiliul Local al municipiului Sibiu, cu nr. . . . . . . . din . . . . . ..

1.4. Daca prin prevederile unor documentații de urbanism (Planuri Urbanistice Zonale sau Planuri Urbanistice de Detaliu) pentru părți componente ale unor localități se schimbă concepția generală care a stat la baza Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesară modificarea Planului Urbanistic General, conform legii.

1.5. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în spiritul prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic General și implicit ale Regulamentului Local de Urbanism, se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o și documentația inițială.

2. BAZA LEGALA

2.1. La baza elaborării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al municipiului Sibiu stă Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG 525/27.06.1996. Regulamentul Local de Urbanism detaliază prevederile Regulamentului General de Urbanism în conformitate cu condițiile specifice municipiului Sibiu.

În cadrul Regulamentului Local de Urbanism al municipiului Sibiu se preiau toate prevederile cuprinse în documentații de urbanism sau amenajarea teritoriului elaborate anterior și aprobate conform legii:

- Plan Urbanistic General etapa I - 1990 avizat de MLPAT - Planuri urbanistice de detaliu aprobate de Consiliul Local al municipiului Sibiu - Studiul de circulație elaborat de ICPTT București, filiala Timișoara, reactualizat în 1992 - Studii de evaluare a impactului asupra mediului - Analize care au stat la baza elaborării Planului Urbanistic General privind situația geotehnică, zone protejate, fond construit, mediu și spații verzi, instituții și servicii publice, zona rezervației de arhitectură, monumente- Schița de sistematizare a municipiului Sibiu -1985 - Studiul de fezabilitate pentru extinderea stației de epurare Sibiu - Concluziile lucrărilor colocviului internațional ”Sibiu - Confluente Europene”.

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1. Planul Urbanistic General împreună cu Regulamentul Local de Urbanism aferent, cuprind norme obligatorii pentru autorizarea construcțiilor pe orice categorie de terenuri, atât în intravilan cat și în extravilan, în limita teritoriului administrativ al municipiului Sibiu.

Intravilanul propus se referă atât la trupul de bază cât și la trupurile existente în cadrul teritoriului (trupul 2 - Viile Sibiului și trupul 3 - fabrica Sitex).

3.2. Intravilanul propus conform planșei de REGLEMENTARI a Planului Urbanistic General va fi marcat pe teren, prin borne, potrivit Legii Cadastrului.

Suprafața intravilanului municipiului Sibiu la data elaborării PUG-ului era de 2.474,01 ha.

Suprafața propusă pentru municipiului Sibiu prin PUG și Regulamentul Local de Urbanism este de 3478,60 ha.

3.3. Zonificarea funcțională a municipiului Sibiu s-a stabilit în conformitate cu planșa de REGLEMENTARI a PUG-ului, în funcție de categorii de activități pe care le cuprinde localitatea și de ponderea acestora în teritoriu; pe baza acestei zonificări s-au stabilit condițiile de amplasare și conformare a construcțiilor ce se vor aplica în cadrul zonei funcționale.

3.4. Împărțirea teritoriului în unități teritoriale de referință s-a făcut ținând seama de următoarele : UTR-ul este o reprezentare convențională a unui teritoriul având o funcțiune predominată, omogenitate funcțională, plastică arhitecturală și regim de înălțime unitară, fiind delimitat prin limite fizice existente în teren (străzi, limite de proprietate, apă, etc).

Având în vedere caracteristicile arhitecturale și urbanistice ale cartierelor municipiului Sibiu, unitățile teritoriale de referință se suprapun fizic cu cartierele tradiționale ale municipiului.

Index

Previous Page
.
© 2002 - 2010Primăria Municipiului Sibiu - Design by MB Solutions, All Rights Reserved!