stema orasului .
A+A
home . primaria consiliul . informatii . afaceri . despre sibiu . turism

Cuprins

:: Index
:: Capitolul 1
:: Capitolul 2
:: Capitolul 3
:: Capitolul 4-1
:: Capitolul 4-2
:: Capitolul 4-3
:: Capitolul 4-4
:: Capitolul 4-5
:: Capitolul 4-6
:: Capitolul 4-7
:: Capitolul 4-8
:: Capitolul 4-9
:: Capitolul 4-10 / 4-11
:: Capitolul 4-12

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

CAPITOLUL IV-2

IV. 2. L - ZONA REZIDENTIALĂ

CAPITOLUL I - GENERALITĂȚI

ART.1. - Tipuri de subzone funcționale care se întâlnesc în cadrul zonei de locuit a municipiului Sibiu

Lm - ZONA REZIDENȚIALĂ CU LOCUINȚE MICI PÂNĂ LA 3 NIVELURI

Subzonă predominant rezidențială cu locuințe de tip urban.

LM - subzona cu locuințe existente în care se vor face completări la fondul construit numai cu locuințe de tip urban, pe trenurile libere, adaosuri, mansardări, etajări, anexe, garaje. În această situație sunt următoarele UTR-uri:

1.

Lm1 -

Cartier Lupeni

2.

Lm2 -

Cartier Lazaret

3.

Lm3 -

Cartier Ștefan cel Mare

4.

Lm4 -

Cartier Ceferiștilor

5.

Lm5 -

Subzona Milea

6.

Lm6 -

Cartierul Dumbrăvii

7.

Lm7 -

Cartierul Poplăcii

8.

Lm8 -

Subzona Morilor

9.

Lm9 -

Subzona Kogălniceanu

10.

Lm10 -

Subzona Calea Șurii Mici

11.

Lm11 -

Subzona Țiglarilor - lacul Binder

12.

Lm12 -

Subzona Țiglarilor

13.

Lm13 -

Cartierul Gara Mică

14.

Lm14 -

Subzona Banatului - Victoriei

15.

Lm15 -

Subzona Justiției

Lb - Subzona rezidențială cu locuințe colective mici P+1 - unitatea teritorială de referință Lb1 (în cartierul Ștrand) și Lb2 (în cartierul Ceferiștilor) sunt subzone închegate.

Lv - Subzona predominant rezidențială cu locuințe tip vilă

in UTR Lv1 - subzona Noica

Lv2 - subzona Codru Drăgușanu - Munteniei

Subzone cu valoare arhitecturală, închegate din punct de vedere urbanistic.

Se pot executa numai completări la fondul construit existent (adaosuri, mansardări, etajări, anexe, garaje).

Lr - Subzona predominant rezidențială cu gospodarii individuale de tip rural.

În UTR Lr1 - Cartierul Turnișor

Lr2 - Cartierul Gușterița

Subzone construite cu specific săsesc. Se vor face completări la fondul existent păstrându-se specificul.

Li - Zona rezidențială cu clădiri înalte - cu mai mult de 3 niveluri.

Subzona predominant rezidențială cu locuințe colective mai mult de 3 niveluri (P+4 ¸ P+10) existente (cartierele de blocuri).Li1 - Cartier Hipodrom

Lir2 - Cartier V. Aaron

Li3 - Cartier Valea Aurie

Li4 - Cartier Ștrand

Lir1 - Cartier Țiglarilor

Li5 - Turnișor

Li7 - Cartier Terezian

În aceste subzone nu se mai admite autorizarea de construire de noi locuințe colective. Se vor face intervenții pentru reabilitarea urbana și îmbunătățirea plasticei arhitecturale.

L - subzona cu interdicție temporară de construire, până la elaborarea unor documentații de urbanism.

Subzonele neconstruite sunt destinate dezvoltării zonei de locuit:

L1, L2 - în cartierul Gușterița

L3 - cartier Reșița

L4 - cartierul D. Cantemir

L5 - zona Lacul lui Binder

L6 - cartierul Veteranilor

L7 - zona Gara Mica

L8 - cartierul Mediașului

L9 - zona Mal Cibin

ART. 2. - Funcțiunea dominantă a zonei : locuirea

Zona este compusă din :

- locuințe de tip urban existente și propuse, cu regimul de înălțime P, P+M, P+1, P+2 în cadrul subzonelor Lm1 ¸ Lm13, Lv1, Lv2, Lb1, Lb2.

- locuințe de tip rural existente în cadrul subzonelor Lr1, Lr2.

- locuințe de tip urban existente, în clădiri mai înalte de 3 nivele în unitățile Li1 ¸ Li7, Lir1, Lir2.

ART. 3. - Funcțiunile complementare admise ale zonei

- instituții publice și servicii

- spații verzi amenajate

- accese pietonale și carosabile, parcaje, garaje

- rețele tehnico-edilitare

În cartierele Hipodrom și V. Aaron se va mari numărul de parcaje printr-o reorganizare urbană a spațiilor dintre blocuri.

Se va acorda o atenție deosebita la sistemul de garaje prefabricate unitare. Prin Planuri Urbanistice de Detaliu stabilindu-se amplasamentul acestora. Totodată se vor desființa cele existente, haotic construite și dezagreabile.

CAPITOLUL II - UTILIZAREA FUNCȚIONALĂ

ART. 4. - Utilizări permise

- locuințe individuale cu caracter urban obligatoriu în subzonele: Lm1 ¸ Lm13 pe terenurile libere din aceste subzone sau în cazul reconstruirii locuințelor

- locuințe individuale cu caracter urban tip vilă în subzonele Lv1, Lv2

- locuințe individuale cu specific rural în subzonele Lr1, Lr2 (Turnișor, Gușterița).

Sunt permise autorizarea de garaje și anexe gospodărești cu respectarea Normelor de igienă aprobate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 981/1994.

Se admite schimbarea destinației locuințelor cu respectarea Normelor de igienă.

Autorizarea executării construcțiilor care prin destinație, necesită spații de parcare se admite numai daca există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public (Art. 33 din RGU).

Se admite autorizarea executării de mici ateliere manufacturiere nepoluante care nu necesită volum mare de transport.

În unitățile teritoriale de referință Li:

- locuințe colective mari (cartierele Hipodrom, Vasile Aaron, Valea Aurie, Terezian, Turnișor, Țiglarilor) se admite autorizarea executării de dotări numai pe terenurile rezervate în acest scop.

Se admit schimbări de destinație la apartamentele din blocuri în următoarele condiții:

- comerț, numai la apartamentele și spațiile comune (uscătorii, camere de gunoi) situate la parter, cu folosirea acceselor existente

- prestări servicii: birouri de avocatură, calculatoare, proiectare.

Se admite amplasarea de chioșcuri în cartierele mari de blocuri numai pe baza de PUD aprobate.

ART. 5. - Utilizări permise cu condiții

S-au stabilit zonele în care este necesară obținerea unor avize sau acorduri în condițiile specificate de Regulamentul General de Urbanism și legislația în vigoare pentru zone construite protejate - rezervaȚia de arhitecturĂ și monumente istorice, zona de protecție a infrastructurii feroviare, zona de protecție a platformei meteorologice, zona de protecție sanitară / Uzina de apă, bazinele de retenție /, zone protejate cu valoare peisagistică / Parcul Sub Arini și Muzeul Civilizației Populare ASTRA /.

Autorizarea executării construcțiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit, de interes național se face cu avizul Ministerului Culturii și al Ministerului Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului conform prevederilor art. 9 din RGU - pentru protejarea impusă de existența monumentelor, siturilor arheologice și zonelor istorice.

Recomandarea este valabila numai până la elaborarea studiilor de specialitate pentru delimitarea zonelor de protecție ale monumentelor - conf. art. 9 din RGU în subzonele : Cv / Rezervația de arhitectură și pentru zonele de protecție a monumentelor din afara zonei de rezervație .

Amplasarea construcțiilor în zona de protecție a infrastructurii feroviare, se face numai cu condiția obținerii avizului conform prevederilor art. 20 din RGU / în subzonele Lm3, Lm13, Lm9, Lm10, Lr1, L4, L9/.

În subzonele care intră în zona intersecțiilor ce trebuie modernizate, amplasamentul construcțiilor se va face în afara suprafeței circulare cu raza de 50 m, măsurată din centrul actual al intersecției (suprafața pozată în planul unităților de referință).

ART. 6. - Interdicții temporare

Interdicțiile temporare au fost stabilite pe o perioada de 2 ani pentru zonele introduse în intravilan în scopul extinderii zonei de locuit, până la elaborarea unor documentații de urbanism în vedere stabilirii regulilor de construire.

Aceste zone sunt marcare în planșa UNITĂȚI TERITORIALE DE REFERINȚĂ și sunt următoarele:

UTR-L1 - cartierul Gușterița, Deal

L2 - cartierul Gușterița, mal Cibin

L3 - cartier Reșița

L4 - cartier D. Cantemir

L5 - zona Lacul lui Binder

L6 - cartierul Veteranilor

L7 - zona Gara Mică

L8 - cartierul Mediașului

Interdicții temporare până la existența unui PUD sau PUZ aprobat, sau instituit și pentru zone construite, propuse pentru remodelare urbană și pentru toate suprafețele cu aliniament la străzile propuse pentru extinderea numărului de benzi și modernizarea unor intersecții: Lm6, Lm9.

În UTR - Lm1 și Lm2 (cartierul Lupeni și cartierul Lazaret) s-a instituit interdicție temporară în dreptul podului Gușterița - zona afectată de viitoarea arteră ocolitoare a Municipiului Sibiu.

Unitățile economice de pe str. N. Teclu sunt în interdicție temporară până la elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal.

ART. 7. - Interdicții permanente

S-au stabilit interdicții definitive pentru următoarele zone:

- zone cu riscuri naturale în Lr2 - cartier Gușterița, Lm6 - cartierul Veteranilor, Li2 - zona Viaduct Ștefan cel Mare.

Interdicție definitivă se instituie pentru unitatea economică SIDES SA adiacentă zonei istorice.

CAPITOLUL III - PRIVIND CONDIȚIILE DE AMPLASARE ȘI CONFORMARE DE CARE SE VA ȚINE SEAMA LA AUTORIZAREA CONSTRUCȚIILOR ÎN SUBZONELE ÎN CARE NU S-AU STABILIT INTERDICȚII TEMPORARE ȘI CARE VOR FI RESPECTATE LA ELABORAREA DOCUMENTAȚIILOR DE URBANISM PENTRU ZONELE CU INTERDICȚII TEMPORARE

III.1. - Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

ART. 8. - Orientarea față de punctele cardinale

Conform art. 17 din RGU

ART. 9. - Amplasarea față de căi ferate din administrarea SNCFR - conform art.20 din RGU.

În zona de protecție a infrastructurii feroviare se pot amplasa cu avizul Ministerului Transporturilor construcții și instalații.

În sensul prezentului regulament prin zona de protecție a infrastructurii feroviare se înțelege fâșia de teren indiferent de proprietar, cu lățimea de 100 m măsurata de la limita zonei cadastrale CFR, situată de o parte și de alta a căii ferate.

În incidența acestui articol intră zona adiacentă liniei CF pe tot parcursul ei în intravilanul municipiului Sibiu.

ART. 10. - Amplasarea față de drumurile publice conform Art. 18 din RGU

ART. 11. - Amplasamentul față de aeroporturi

Conform art. 21 din RGU.

Autorizarea executării construcțiilor în vecinătatea terenurilor aferente aeroporturilor și a culoarelor de siguranță stabilite conform legii se face cu avizul Ministerului Transporturilor.

ART. 12. - Amplasarea în interiorul parcelei

Conform art. 24 din RGU.

La clădirile din cadrul zonei istorice precum și cele din cartierele Turnișor și Gușterița se va ține seama de specificul țesutului urban din zona respectivă, respectându-se modul de amplasare pe parcelele învecinate (în subzonele CV - Centrul Vechi, Lr1 - Turnișor, Lr2 - Gușterița, Lv1,Lv2 - zonele de vile).

ART. 13. - Amplasarea față de aliniament

Conform art. 23 din RGU, cu excepția subzonelor cu clădiri existente, limitrofe drumurilor care vor trebui lărgite regimul de aliniere va fi determinat pe baza studiilor de specialitate și documentațiilor de urbanism în mod obligatoriu pe următoarele artere: Calea Dumbrăvii, B-dul V. Milea, Șoseaua Alba Iulia, str. Lungă, str. Rahovei, str. Gh. Dima, str. Argeșului, str. Avrig. str. Cristian, str, Maramureșului, construcțiile vor fi retrase minim 3 m de la aliniament.

La clădirile de locuit din cadrul zonei istorice urbane precum și din subzonele Lr1 - Turnișor, Lr2 - Gușterița, se va ține seama de specificul țesutului urban din zona respectivă, respectându-se modul de amplasare față de aliniament al construcțiilor învecinate.

III.2. - Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

ART. 14. - Accese carosabile

Conform art. 25 din RGU cu următoarea completare: Pe Calea Dumbrăvii începând de la Cimitirul Municipal și până la Muzeul Astra se va executa o pistă de bicicliști.

ART. 15. - Accese pietonale

Conform art. 26 din RGU.

III.3. - Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară existentă

ART. 16. - Racordarea la rețelele publice tehnico-edilitare

Conform art. 27 din RGU.

ART. 17. - Realizarea de rețelele publice tehnico-edilitare

Conform art. 28 din RGU.

III.4. - Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor și construcțiilor

ART. 18. - Parcelarea

Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren minim 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcții.

Pentru un număr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelării și executarea construcțiilor cu condiția adoptării de soluții de echipare colectivă care să respecte normele legale de igienă și protecție a mediului (art. 30 din RGU).

Autorizarea executării parcelării, în baza Regulamentului general de Urbanism este permisă numai dacă pentru fiecare lot în parte se respectă cumulativ următoarele condiții:

a) front la stradă minim 8 m pentru clădiri înșiruite și de minim 12 m pentru clădiri izolate sau cuplate

b) suprafața minimă a parcelei de 150 mp pentru clădiri înșiruite și respectiv de minim 200 mp pentru clădiri izolate sau cuplate

c) adâncimea mai mare sau cel puțin egală cu lățimea parcelei.

Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se încadrează în prevederile de la punctele a, b și c (art. 30 din RGU).

În zonele cu parcelări existente, executate în timp cu respectarea altor prevederi privind suprafețele și dimensiunile minime ale parcelelor, cu terenuri cu dimensiuni inferioare celor prevăzute de prezentul regulament, autorizarea executării construcțiilor noi se va face cu respectarea ordonanței anterioare și a normelor de igienă și de protecție împotriva incendiilor.

ART. 19. - Înălțimea construcțiilor

Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea înălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei, fără ca diferența de înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate (art. 31 din RGU).

ART. 20. - Aspectul exterior al construcțiilor

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei (art. 32 din RGU).

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile generale acceptate ale urbanismului și arhitecturii este interzisă (art. 32 din RGU).

În UTR - Lr1 (cartier Turnișor) și UTR - Lr2 (cartier Gușterița) se va da o atenție deosebită compoziției urbane, volumetriei și conformării construcțiilor existente, pentru a păstra aspectul general rural al zonelor respective.

Fațadele blocurilor din aliniamentul str. Semaforului din cartierul V. Aaron vor fi supuse reabilitării pentru îmbunătățirea plasticii arhitecturale.

Pentru îmbunătățirea confortului apartamentelor și a plasticii arhitecturale se admite autorizarea executării de șarpante cu învelitoare de țiglă la blocurile de locuit.

Nu se admit învelitori de azbociment sau tablă.

De asemenea se admite autorizarea închiderilor de balcoane, cu condiția rezolvării plasticii arhitecturale în mod unitar pe tot blocul.

ART. 21. - Procentul de ocupare a terenului

Procentul de ocupare a terenului în zonele rezidențiale UTR - m, Lb, Lr, Lv va fi de 40%.

În sensul anexei nr. 2 a RGU, procentul maxim de ocupare a terenului se calculează în limita parcelei propuse pentru realizarea construcției.

În cartierele de locuințe colective mari (Hipodrom, V. Aaron, Ștrand, Terezian) nu se admit nici un fel de construcții noi ci numai amenajări necesare bunei funcționări a zonelor: alei, spații verzi, spații de joacă, etc.

O atenție deosebită se va acorda îmbunătățirii confortului urban din cartierul V. Aaron și Hipodrom, unde procentul de ocupare a terenului este foarte mare.

În zona rezidențială cu locuințe de tip rural UTR - Lr1 (cartier Turnișor) și UTR - Lr2 (cartier Gușterița) procentul de ocupare a terenului va fi de 30%.

III.5. - Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

ART. 22. - Parcaje

22.1. - Autorizarea executării construcțiilor care, prin destinație necesită spații de parcare se emite numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public (art. 33 din RGU).

22.2. - Prin excepții de la prevederile alin. 1 utilizarea domeniului public pentru spații de parcare se stabilește prin autorizația de construire de către delegațiile permanente ale consiliilor județene sau de către primari conform legii (art. 33 din RGU).

22.3. - Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și capacitatea construcției, conform anexei nr. 5 din RGU.

În UTR - Li1 (cartier Hipodrom) și UTR - Li2 (cartier V. Aaron), unde necesarul de parcaje este insuficient, se vor lua următoarele măsuri:

- se va elabora un Plan Urbanistic Zonal ce va cuprinde zona Văii Săpunului începând de la Pasajul Ștefan cel Mare și până la Calea Cisnădiei, zonă în care se vor prevedea noi parcaje și garaje etajate și garaje tipizate concomitent cu desființarea garajelor improvizate în această zonă.

ART. 23. - Spații verzi

23.1. - Conform RGU, art. 34 cu următoarele mențiuni:

23.2. - În cartierele mari de blocuri (Hipodrom, V. Aaron, V. Aurie, Ștrand) în cadrul proiectelor de reabilitare urbană se va acorda atenție deosebită reamenajării zonelor verzi, distruse prin parcarea mașinilor și a locurilor de joacă pentru copii.

Pentru mobilierul urban se va întocmi un proiect de specialitate.

23.3. - Având în vedere că procentul de ocupare a terenului în cartierele de blocuri este foarte mare, nu se mai admit îndesiri, acestea fiind în detrimentul zonelor verzi și a locurilor de joacă pentru copii.

23.4. - Spațiile verzi și locurile de joacă vor fi iluminate. Se vor studia stâlpii și elementele decorative ale corpurilor de iluminat specifice vechiului oraș.

ART. 24. - Împrejmuiri

Este permisă autorizarea următoarelor categorii de împrejmuiri :

a) împrejmuiri opace, necesare pentru protecția împotriva intruziunilor, separarea unor servicii funcționale, asigurarea protecției vizuale;

b) împrejmuiri transparente, decorative sau gard viu, necesare delimitării parcelelor aferente clădirilor sau ansamblurilor urbanistice (art. 35 din RGU).

Împrejmuirile la aliniamentul principalelor artere ale municipiului (B-dul V. Milea, Șos. Alba Iulia, Calea Dumbrăvii, Calea Poplăcii, Calea Cisnădiei, str. Ștefan cel Mare, B-dul Victoriei, în cartierele cu locuințe tip vilă (Lv1 și Lv2) vor fi obligatoriu transparente (soclu din piatră naturală sau beton cu înălțimea de 0.40 ¸ 0.80 m și cu partea superioară din panouri din plasă de sârmă sau grilaj de fier).

În UTR - Lr1 (cartier Turnișor) și UTR - Lr2 (cartier Gușterița) la aliniamentul străzilor E. A. Bielz, Turnișorului și Podului se vor practica închiderile caracteristice zonei (porți și portițe din zidărie).

Împrejmuirile amplasate pe limitele laterale și posterioare ale parcelei se realizează pentru delimitarea proprietății. Modalitatea de realizare a împrejmuirilor în vederea protecției proprietății private pentru evitarea intruziunilor, precum și relațiile de vecinătate, sunt reglementate de Codul Civil.

 

UNITĂȚILE TERITORIALE DE REFERINȚĂ ALE ZONEI REZIDENȚIALE

LIMITE

UTR - Lm1 - SUBZONA LUPENI

Locuințe individuale ( P,P+M,P+1 )

LIMITE

Unitatea se află în nordul municipiului și este delimitată la sud-vest de liniile CF ale gării SIBIU, la nord de râul CIBIN, la sud-est de calea Gușteriței și unitatea economică SC RETEZAT SA.

UTR - Lm2 - SUBZONA LAZARET

Locuințe individuale ( P,P+M,P+1 )

LIMITE

Unitatea este amplasată în nord-estul municipiului și este delimitată la sud-vest de liniile CF - triaj, la nord-vest de Calea Gușteriței și unitatea economica SC BALANȚA SA, la nord de serele Domeniului Public și la est de unitățile economice din zona industrială est.

UTR - Lm3 - CVARTAL ȘTEFAN CEL MARE

Locuințe individuale ( P,P+M,P+1 )

LIMITE

Unitatea este amplasată în estul municipiului și este delimitată la sud de str. Ștefan cel Mare, la sud-vest de str. Bălea, la nord de unitățile economice SC TREI STEJARI SA, SC SIMEROM SA și la nord-est de liniile CF ale gării Sibiu.

UTR - Lm4 - CVARTAL CEFERIȘTILOR

Locuințe individuale ( P,P+M,P+1 )

LIMITE

Unitatea este amplasată în partea de est a municipiului Sibiu și este delimitată de următoarele străzi :

- la sud-vest de b-dul V. Milea, la est de str. Moldoveanu, la nord de str. Ștefan cel Mare și la sud-est de str. Vasile Aaron.

UTR - Lm5 - SUBZONA V. MILEA

Locuințe individuale ( P,P+M,P+1 )

LIMITE

Unitatea se află în estul municipiului și este delimitată de următoarele artere :

- la sud-vest de str. Hipodromului, la nord-vest de str. Oituz, la nord-est de b-dul V. Milea și la sud-est de str. Luptei.

UTR - Lm6 - CARTIERUL DUMBRAVA

Locuințe individuale ( P,P+M,P+1 )

LIMITE

Unitatea este amplasată în sudul municipiului având următoarele limite :

- la sud pădurea Dumbrava, la vest parcul Sub Arini, la nord Sala Polivalentă și Institutul de Intendență N. Bălcescu.

UTR - Lm7 - CARTIERUL POPLĂCII

Locuințe individuale ( P,P+M,P+1 )

LIMITE

Unitatea este delimitată la sud-vest de cvartalul Valea Aurie și str. Preot Bacca, la nord-vest str. Izlazului și str D. Cantemir, la nord de str. Cristian și la est de Valea Aurie.

UTR - Lm8 - SUBZONA MORILOR

Locuințe individuale ( P,P+M,P+1 )

LIMITE

Unitatea este delimitată la sud de Sos. Alba Iulia, la vest de unitățile economice SC POLSIB SA și SC MONDEX, la nord-vest de râul CIBIN, la nord de Piața Cibin și la est de limita zonei istorice (de-a lungul străzilor Filozofilor și Dârstelor ).

UTR - Lm9 - ZONA KOGĂLNICEANU - CÂMPULUI

Unitatea este amplasată în nord-vestul municipiului și este delimitată la sud-vest de str. Petagogilor și str. M. Kogălniceanu, la nord-vest de linia CF Vințul de Jos, la nord de halta Gara Mică.

CARTIERUL TEREZIAN

Locuințe individuale ( P,P+M,P+1 )

LIMITE

Unitatea este amplasată în nord-vestul municipiului și este delimitată la sud-vest de str. Pedagogilor și str. M. Kogălniceanu, la nord-vest de linia CF Vințul de Jos, la nord de halta Gara Mică și la est de blocurile cartierului Terezian, str. Lungă și râul Cibin.

UTR - Lm10 - SUBZONA CALEA ȘURII MICI

Locuințe individuale ( P,P+1 )

LIMITE

Unitatea este amplasată în nord-vestul municipiului și este delimitata la sud-vest de str. Calea Surii Mici, la vest de limita intravilanului, la nord-est de str. Tractorului și la sud-est de depozitul Întreprinderii Forestiere.

UTR - Lm11 - CARTIER ȚIGLARILOR

Locuințe individuale ( P,P+1 )

LIMITE

Unitatea este amplasată în nord-vestul municipiului și are următoarele limite : la sud-vest lacul Tineretului și str. Țiglarilor, la nord-vest limita intravilanului, la nord-est linia CF Gara Mică și la sud-est linia CF Vințul de Jos.

UTR - Lm12 - ZONA ȚIGLARI - SUBZONA LACUL TINERETULUI

Locuințe individuale ( Parter )

LIMITE

Subzona de locuințe individuale în nord-vestul cartierului de blocuri Țiglari și la limita intravilanului.

UTR - Lm13 - CARTIERUL GARA MICĂ

Locuințe individuale ( P )

LIMITE

Unitatea este amplasată în nordul municipiului și este delimitată la sud-vest de linia CF Vințul de Jos și str. Rusciorului, la vest de str. Strugurilor, la nord-est de Drumul Ocnei și Calea Șurii Mari.

UTR - Lv1 - SUBZONA NOICA

Subzona de locuințe - cartier de vile

LIMITE

Subzona de locuințe este amplasată în sud-estul municipiului și are următoarele limite : la sud-vest Școala Militară Superioară NICOLAE BĂLCESCU și str. Berăriei, la nord-vest str. Gimnasticii, la nord Spitalul Municipal, la nord-est str. Bâlea și la sud-est str. Moldoveanu.

UTR - Lv2 - SUBZONA CODRU DRĂGUȘANU, MUNTENIEI, MOLDOVEI

Subzona de locuințe - cartier de vile

LIMITE

UTR - Lv2 este amplasată în partea de sud-vest a municipiului și are următoarele limite: la sud-vest str. Avrig, la vest str. Cristian și str. Ștrandului, la nord str. V. Cârlova, la nord-vest Sos. Alba Iulia, la nord-est parcul din spatele Liceului Sanitar, la sud-vest str. Transilvaniei, la nord-est str. Gh. Șoima și la vest parcul Sub Arini

UTR - Lr1 - CARTIER TURNIȘOR

Subzona de locuințe cu gospodării individuale cu specific rural

LIMITE

Subzona de locuințe este amplasată în sud-vestul municipiului și are următoarele limite : la sud râul Cibin, la vest pista aeroportului de elicoptere, la nord Sos. Alba Iulia, la sud-est râul Cibin.

UTR - Lr2 - CARTIER GUȘTERIȚA

Subzona de locuințe cu gospodării individuale cu specific rural

LIMITE

Subzona de locuințe individuale este amplasată în nord-estul municipiului având următoarele limite : la sud podul Gușterița și râul Cibin, la nord-vest limita intravilanului, la nord și nord-est limita intravilanului.

SUBZONA LOCUINȚE MARI P+4, P+10 (Li)

Li1 - Cartier Hipodrom

- între b-dul V. Milea la N-E, E

Valea Săpunului la S-E, S

Calea Dumbrăvii - str. Siretului S-V

Calea Cisnădiei - V

Oituz - Mirăslău - Hipodromului - Iorga - N

Li2 -- între str. H. Coandă și Baza intr. Tursib la N

S.C. INDES S.A. - E, S-E

zona cale ferată Sibiu - Brașov S-V, V

Li3 - - între Calea Poplăcii N-V - cartier

str. T. Mihaly N, N-E

str. Iazului E, S-E

str. Agârbiciu S, S-V

Li4 -- între str. V. Cîrlova la N

str. Ștrandului la E

str. D. Cantemir la S, S-E

str. I. Albabei S, S-V

calea ferată Sibiu - Vințu de Jos - la V

Li5 -- între Calea Turnișorului la N, N-V

până la str. Agricultorilor E, S-E

si Sos. Alba Iulia la S

Li6 -- între str. H. Coandă la S

Liceul industrial Compa - V

str. Oțelarilor - N

teren sport Compa S.A. - E

Li7 -- între str. Rusciorului la N, N-E

Liceul Independența și S.C. Flaro S.A. la S

str. Lunga la V

Li8 -- între S.C. Amylon S.A. la N

calea ferată Sibiu - Brașov - E, N-E

S.C. Simerom S.A. S-E

str. Fabricii la S

str. Bâlea, str. Constituției, str. N. Teclu la V, S-V

Li9 -- între str. C. Noica la N

str. Revoluției la N-E

str. Oituz la S-E

Li10 -- între b-dul Victoriei la N-V

str. Rennes la N-E

str. Zaharia Boiu la S-E

Parc Sub Arini la S-V

SUBZONA LOCUINȚE MICI P+1, P+2 (Lb)

Lb1- între str. Hațegului la N-V, N

str. Ștrandului la E, S-E

str. Vrancei la V, S-V

Lb2- între str. Ștefan cel Mare la N

str. V. Aaron la S

str. Dragoș Vodă la E

str. Ceferiștilor la V

SUBZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE P,P+1 (Lm)

Lm14- între str. Banatului N-V

str. Transilvaniei S-V

b-dul Victoriei S-E

str. A. Șaguna N-E

Lm15- între b-dul Victoriei - N-V

str. Justiției - N-E

str. Sc. de Înot S-E

str. Rennes - S - V

Terenuri destinate zonei de locuit cu interdicȚie temporarĂ de construcȚie

L1- între str. Mălinului la N

str. Viilor la E, N-E

limita locuințelor din str. Măceșului și Drum Nou la S

cimitir ortodox la V

L2- între Râul Cibin la V și S-V

și limita locuințelor din str. Podului la N, N-E, E

L3- cartier Reșița - intre Râul Cibin la N

str. Reșița la S, S-E

și limita locuințelor din str. Smigelski și Teilorla V și S-V

L4- între calea ferată Sibiu-Vințu de Jos la N

limita teritoriului administrativ al Sibiului la V

str. Izlazului la S, S-E

L5- între str. Țiglarilor la N, N-E

cartier Țiglari, Lacul lui Binder la S-E

limita locuințelor din str. Cărăamidăriei și Varului la S

limita teritoriului administrativ al Sibiului la V, N-V

L6 - cartier Veterani - între limita teritoriului administrativ al

Sibiului la N, N-V, V

pârâul Rusciorului la S

str. Strugurilor la S-E

Drumul Ocnei la E

L7- între Poligon Auto, Stadion Indes SA la N

Șoseaua Mediașului la V

pârâul Rusciorului la S

cartierul Mediașului la S-E și E

L8cartier Mediașului - între limita teritoriului administrativ al

Sibiului la N-V, V râul Cibin la S și pârâul Rusciorului la S-V.

Previous Page
.
© 2002 - 2010Primăria Municipiului Sibiu - Design by MB Solutions, All Rights Reserved!