Print Friendly and PDF

MINUTA şedinţei ordinare din data de 28.11.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă 22 şedinţa fiind legal constituită.
Absent este dl. consilier Vasile-Tiberiu Mitrea.

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri :

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 423/2017 privind aprobarea programului de circulație pentru transportul public de călători pe traseele 10 și 14 efectuat de SC Tursib SA, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 424/2017 pentru aprobarea metodologiei și a caietului de sarcini privind pregătirea şi organizarea licitaţiei pentru închirierea standurilor de prezentare şi vânzare şi a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică din municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 425/2017 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în comisia de licitație pentru închirierea standurilor de prezentare şi vânzare şi a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică din municipiul Sibiu, cu 20 voturi pentru și 2 abțineri (domnul consilier Hermann Gerold, domnul consilier Lerner Helmut Helmut).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 426/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Cireșului" - faza DALI, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 427/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Fabricii" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 428/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Modernizare strada Gazelei" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 429/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 4 obiective de investiții la imobilele aflate în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 430/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Extindere sistem de supraveghere video" la Serviciul Public Administrare Cimitir, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 431/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 9 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 432/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Extindere corp școală la Școala Gimnazială I. L. Caragiale Sibiu"  faza SF, cu unanimitate de voturi. 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 433/2017 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 434/2017 stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru acțiuni de protocol, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 435/2017 privind modificarea sursei de finanțare a activității Serviciului Public de Asistență Socială pentru asigurarea funcționării Căminului pentru Persoane Vârstnice, integral de la bugetul local și preluarea ca venit la bugetul local al Municipiului Sibiu a excedentului rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Publc de Asistență Socială, sursa "E" la data de 31.12.2017,cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 436/2017 privind aprobarea subvențiilor de la bugetul local pentru anul 2018 asociațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, în baza Legii nr. 34/1998, cu 21 voturi pentru și o abținere (d-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 437/2017 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, a terenurilor aferente și a terenurilor proprietate publică și privată a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 438/2017 privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 439/2017 privind aprobarea statului de funcții și organigramei la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 440/2017 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. nr. 441/2017 privind modificarea statului de funcţii și a organigramei Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 442/2017 privind aprobarea modalității de acordare a gratuității pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun, pentru persoanele cu handicap accentuat, persoanele cu handicap grav, asistenții personali sau însoțitorii acestora, precum și pentru asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 443/2017 privind modificarea comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale şi a celor de prestări servicii, potrivit Legii nr. 550/2002, aprobată prin HCL nr. 241/2016, cu 21 voturi pentru și o abținere (dl.consilier Fotache Robert Nicolae).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 444/2017 privind aprobarea modelului de contract de prestări servicii având ca obiect recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică intrate în intravilanul municipiului Sibiu și Stațiunea Păltiniș, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 445/2017 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi aparținând Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 446/2017 privind privind aprobarea modificării anexei nr. 1 la HCL nr. 345/2017, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 447/2017 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului de organizare și funcționare, a modificării organigramei și a statului de funcții la Serviciul public de management și monitorizare servicii de salubrizare, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 448/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici  la obiectivul de investiţii "Reabilitare termică blocuri de locuinţe din municipiul Sibiu în vederea creșterii eficienţei energetice", faza DALI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 449/2017 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a imobilului-teren de construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferent blocului nr. 10 (Vila Corina), situat în Sibiu, str. Tilișca nr. 40, în favoarea titularilor dreptului de proprietate a locuințelor din acest imobil, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 450/2017 privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona cartier Ștrand, str. Bucovinei, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 451/2017 privind vânzarea fără licitație publică a cotelor indivize de teren aferente unor spații comerciale situate în Sibiu, Calea Dumbrăvii bl. 19 C și B-dul Mihai Viteazu nr. 15, către proprietarul acestor spații, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 452/2017 privind vânzarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Klagenfurt, nr. 37 în favoarea d-nei Dorca Mihaela Elena, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 453/2017 privind vânzarea fără licitație publică, a imobilului - teren de construcții situat în Sibiu, str. Aleea Rubens, nr. 4 în favoarea d-lui Coțofană Gabriel Dionisie, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 454/2017 privind concesionarea fără licitație publică, a imobilului teren - loc de casă, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în Stațiunea Păltiniș, în suprafață de 84 mp, în favoarea SC Păltiniș SA., cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 455/2017 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 456/2017 privind casarea și radierea din evidențele contabile ale Primăriei Municipiului Sibiu a bunurilor: "copertină birou ridicări auto" și "prelate pentru copertină", proprietatea Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 457/2017 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a unor imobile terenuri pentru construcții situate în intravilanul Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 458/2017 privind dezmembrarea imobilului-teren curți construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona Șoseaua Alba Iulia, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 459/2017 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 2.345 mp, situat în Sibiu, str. J. S. Bach nr. 4, cu destinația "drum", cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 460/2017 privind închirierea, prin licitație publică, a suprafeței de 6 mp din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 461/2017 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului-teren curți construcții aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Calea Poplăcii nr. 2, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 462/2017 privind vânzarea prin licitație publică deschisă a imobilului-teren curți construcții aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str.Ștefan cel Mare FN, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 463/2017 privind transmiterea în administrare a unei suprafețe de teren de 300 mp situată în Sibiu, zona fostelor depozite de muniție din Pădurea Dumbrava, în favoarea Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 464/2017 privind aprobarea, pentru anul 2018, a volumului, modului de valorificare și metodologiei de calcul a prețului de referință al masei lemnoase, provenită din fondul forestier, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 465/2017 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a spațiului situat în Sibiu, str. 9 Mai, nr. 16 și a terenului aferent acestuia, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 466/2017 privind prelungirea dreptului de administrare pentru spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Sibiu, Piața Mică nr. 24, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 467/2017 privind inițierea de către Municipiul Sibiu, prin Consiliul Local al Municipiului Sibiu, a schimbului de imobile-terenuri între Municipiul Sibiu și Statul Român prin Ministerul Apărării Naționale, Parohia Evanghelică Gușterița și Parohia Ortodoxă Română Gușterița, cu 20 voturi pentru și două abțineri (d-na consilier Ekaterina Annemarie Fazakas și d-na consilier Anita Pavel). 

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 468/2017 privind aprobarea studiului de oportunitate și concesionarea prin licitație publică a terenului neproductiv aparținând domeniului public al Municipiului Sibiu situat în Sibiu, Valea Remetea-Dealul Dăii în vederea amenajării unui depozit de deșeuri inerte, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 469/2017 privind propunerea de schimbare a destinației unui spațiu în suprafață de 70 mp din incinta Școlii Gimnaziale nr. 25 Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Sibiel, nr. 6, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 470/2017 privind modificarea Programului minimal pentru anul 2017, aprobat prin HCL nr. 114/2017, pentru Teatrul Național "Radu Stanca" Sibiu, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 471/2017 pentru numirea "Colectivului de coordonare a activităților de deszăpezire, asigurarea circulației pe drumurile publice, furnizarea agenului termic, apă caldă și rece, din Municipiul Sibiu" și aprobarea programului de măsuri specifice sezonului rece perioada 28 noiembrie 2017 - 15 aprilie 2018, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 472/2017 privind modificarea componenței nominale și a Regulamentului de funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 473/2017 privind aprobarea modificării art.4 lit.b) din documentația de urbanism PUD - Construire locuințe colective și servicii aferente, în Sibiu, str. Cooperatorilor nr. 25A, aprobată cu HCL nr. 403/26.10.2017 Investitor: SC TM GRUP SRL, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 474/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU: Echipamente publice aferente zonelor de locuințe, în Sibiu, str. Rahovei FN Investitori: Ionaș Tiberiu Horatiu si Ionaș Mona, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 475/2017 privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la evenimentul Gala "Integritate, Bună Guvernanță și Responsabilitate Socială în sectorul public, mediul de afaceri, academic și în cadrul societății civile" organizat de EUROLINK - CASA EUROPEI, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 476/2017 privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al Municipiului Sibiu" d-lui Fred Nuss, artist fotograf sibian, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 477/2017 privind repartizarea locuințelor pentru tineri, rămase vacante, proprietatea Statului Român, aflate în administrarea Municipiului Sibiu construite de A.N.L., persoanelor care întrunesc criteriile de acces și se regăsesc în anexa nr.1 la HCL nr. 114/2016, cu unanimitate de voturi.

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 478/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna decembrie 2017, cu 21 pentru şi o abţinere (domnul consilier Paul-Constantin Mezei).

 

Şedinţa se încheie la ora 15:00.

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va afișa la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi se va publica în site-ul propriu.

      

                  Preşedinte de ședință,                                                                            Secretar,
           Ekaterina Annemarie Fazakas                                                                 Dorin Ilie NistorMinuta ședinței ordinare din data de 28.11.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanată în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: