Primaria SibiuMINUTA ședinței ordinare din data de 30.04.2020 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: minute back

Din numărul total de 23 de consilieri sunt prezenţi la şedinţă on-line 22, şedinţa fiind legal constituită.

Absent on line la ședință: domnul consilier Liviu Cotârlă.

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 129/2020 privind validarea procedurii de intervenție împotriva extinderii virusului COVID - 19 stabilită prin Dispoziția nr. 698 a Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 130/2020 privind anularea majorărilor de întârziere pentru neplata în termen a taxei speciale de salubrizare pe perioada stării de urgență, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 131/2020 privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru unele categorii de persoane cu domiciliul în Municipiul Sibiu aflate în situații deosebite, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 132/2020 privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială la programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național conform Ordinului nr. 324/27.02.2020 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 133/2020 privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I 2020, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 134/2020 privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, Studiului de oportunitate și a documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de operare a stațiilor de sortare și compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 135/2020 privind mandatarea reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu să voteze pentru aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii activității de operare a stației de sortare și a stației de compostare Șura Mică și a stației de sortare Cisnădie nr. 290/27.03.2019, cu unanimitate de voturi ( 22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 136/2020 privind aprobarea plătii cotizatiei lunare către Asociatia Judeteană de Turism Sibiu pentru anul 2020, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 137/2020 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 138/2020 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 139/2020 privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 1.945 mp, situat în Sibiu, str. Monaco FN,  cu destinația: drum, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 140/2020 privind reglementarea situației juridice a imobilului - teren de construcții în suprafață de 85 mp, aparținând Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Mărăști, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 141/2020 privind emiterea deciziei de expropriere în vederea realizării obiectivului - drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 142/2020 privind numirea Comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale și acordare a despăgubirilor în cadrul procedurii de expropriere demarată de Municipiul Sibiu pentru realizarea obiectivului - drum de legătură între Cartierul Ștrand și Cartierul Turnișor, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 143/2020 privind aprobarea prețului de vânzare, valabil pentru anul 2020, a imobilelor - terenuri, aflate în proprietatea privată a Municipiului Sibiu, situate în Cartierul Tineretului, transmise în folosință gratuită tinerilor, în baza Legii nr. 15/2003, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 144/2020 privind însușirea documentației pentru actualizarea informațiilor tehnice (modificare suprafață imobil, actualizare componență, schimbare destinație și înscrierea unei alte construcții identificate) în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilul situat în Sibiu, str. Piața Iancu de Hunedoara, nr. 3 (fost număr 2), jud. Sibiu, în care funcționează Adăpostul de Noapte Sibiu, centru aflat din structura Direcției de Asistență Socială Sibiu, ca urmare a extinderii construcției existente (corpul nou de clădire) realizată și finalizată în anul 2006, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 145/2020 privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 146/2020 privind aprobarea Programului minimal pentru anul 2020 al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 147/2020 privind aprobarea modelului de act adițional la contractele în derulare care au ca obiect închirierea spațiilor de producție către constructorii de monumente funerare din incinta Cimitirului Municipal Sibiu, respectiv închirierea spațiilor comerciale din Piața de Flori, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 148/2020 pentru modificarea HCL nr. 319/2019 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la Programul Termoficare, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 149/2020 privind suspendarea punerii în executare a Hotărârilor Consiliului Local Sibiu nr. 125/2020 și 126/2020, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 150/2020 privind rectificarea bugetului local, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 151/2020 privind retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a unor bunuri aflate în administrarea lor ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 152/2020 privind aprobarea regulamentului de acordare a gratuității pe mijloacele de transport public local în comun, pentru copiii cu vârsta de până la 6 ani (inclusiv) și pentru elevii înmatriculati în unitățile de învățământ acreditate: de stat, particular sau confesional (clasele pregătitoare, clasele I-VIII, elevii din învățământul liceal, al școlilor profesionale și de ucenici) cu domiciliul stabil în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi (22 pentru).

 • • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.153/2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna mai 2020, cu 21 voturi pentru şi o abţinere (dl. Ciprian-Gheorghe Fulea).

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va afișa la sediul Primăriei Municipiului Sibiu şi se va publica în site-ul propriu.


Şedinţa se încheie la ora 14:25.                  Preşedinte de ședință,                                                                       Secretar General,
                   Bianke-Marion Grecu                                                                          Dorin Ilie NistorMinuta ședinței ordinare din data de 30.04.2020 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanată în format pdf)

go top

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE: