PROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE APROBĂRII

25.10.2018

Proiecte de hotărâri supuse aprobării pentru ședinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de 31.10.2018, ora 14:00


ORDINE DE ZI
   - Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
din data de 31.10.2018, ora 14:00 -
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 10 obiective de investiții la imobilele aflate în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui număr de 3 locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale a poziției nr. 1 din cuprinsul art. 1 a H.C.L. nr. 58/2018 privind aprobarea vânzării unui număr de 4 locuinţe aparţinând fondului locativ al Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Căsuța Bebelușului în Grădina Zoologică"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare pod strada Rozmarinului"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții "Modernizare strada Podului" faza DALI
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului din Sibiu, str. E.A. Bielz, nr. 60 în care funcționează Școala Gimnazială nr. 10 Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții din cadrul Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 6 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu, precum și completarea Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 159/2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială Sibiu, precum și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale centrelor fără personalitate juridică din subordinea Direcției de Asistență Socială Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță, modificarea organigramei și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a șase ambarcațiuni casate din patrimoniul Serviciului Public Grădina Zoologică a Municipiului Sibiu
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Parcurilor și Zonelor Verzi din Municipiul Sibiu a unui imobil-teren, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Parcul Sub Arini
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului - teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, zona Vasile Aaron
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică deschisă a unui imobil - teren aparținând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Alunului nr. 1, în suprafață de 132 mp
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local Sibiu cu privire la efectuarea schimbului de imobile între Municipiul Sibiu și S.C. Intercora Property S.R.L. în vederea edificării unei noi căi de acces peste râul Cibin
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înregistrare și înscrierea în evidențele de carte funciară a imobilului teren proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, Calea Cisnădiei, în suprafață de 460 mp
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare a imobilului coproprietatea Statului Român, situat administrativ în Sibiu, str. Croitorilor nr.12 și aprobarea sistării, cu sultă, a stării de indiviziune asupra acestui imobil
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor - terenuri în suprafață totală de 885 mp. situat în Sibiu, str. Calea Șurii Mici, FN, cu destinația "drum"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafață de 41 mp. situat în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 123 cu destinația "drum"
    - initiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 688 mp. situat în Sibiu, str. Metalurgiștilor nr. 1-3 cu destinația "drum"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Consiliului de administrație al Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la SC URBANA SA Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice la SC TURSIB SA
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Creştere capacitate medicină de urgenţă pediatrică în spaţiile existente" şi a cheltuielilor legate de proiect
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului "Extindere corp școală la Școala Gimnazială I.L. Caragiale Sibiu" și a cheltuielilor legate de proiect 
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială Sibiu pentru proiectul "Spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gușterița"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii "Spațiu multifuncțional de recreere, sport și educație activă în cartierul Gușterița"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "CORIDOR DE DEPLASARE CU BICICLETA PENTRU CONECTAREA CARTIERULUI ȘTRAND CU ZONA CENTRALĂ ȘI PARCUL SUB-ARINI" - Faza DALI
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru alocarea de sume de la bugetul de stat aferente unor cheltuieli de natura investițiilor la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul III 2018
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

32. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 445/ 28.11.2017 pentru aprobarea Registrului local al spațiilor verzi aparținând Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "PUZ și RLU - Zona de urbanizare - locuințe cu regim mediu de înălțime" în Sibiu, zona Viile Sibiului
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "Modificare PUZ și RLU aprobat cu HCL nr. 156/2013 - Construire ansamblu rezidențial locuințe colective în Sibiu, Calea Șurii Mici FN"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "PUD - Demolare construcție existentă și construire imobil locuințe și spațiu comercial" în Sibiu, B-dul G-ral Vasile Milea nr. 30
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "PUD - Demolare construcție și construire imobil locuințe cu cabinet stomatologic la parter" în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 80
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "PUD - Construire hale, amenajare incintă și acces conform PUZ aprobat cu HCL 102/2016" în Sibiu, str. Barcelona FN
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism "PUD - Construire hotel 2S+P+3E+ER cu parcare la subsol, restaurant la parter și spații cazare la etajele superioare 3E+ER, demolare construcție existentă" în Sibiu, B-dul G-ral Vasile Milea nr. 14
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

40. Proiect de hotărâre pentru "Completarea HCL nr. 147/1996 privind avizare PUD - Lotizări zona Nord Sibiu"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

41. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri de străzi Bruxelles, Varșovia, unor străzi nou create în Municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui nou Act adițional la Acordul de Garantare prin Venituri încheiat între Municipiul Sibiu și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la data de 4 aprilie 2011
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui nou Act adițional la Acordul de Garantare prin Venituri încheiat între Municipiul Sibiu și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la data de 18 decembrie 2015
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

44. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Universității Lucian Blaga Sibiu a imobilului - teren aferent căminelor proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. Pedagogilor nr. 7, în incinta Liceului Tehnologic de Construcții și Arhitectură "Carol I"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

45. Informare nr. 78376/09.10.2018 privind activitatea Serviciului Public de Poliție Locală pe trimestrul III 2018

46. Întrebări, interpelări.


ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ
   - şedinţa ordinară din data de 31.10.2018, ora 14:00 -

 

1. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în vederea susținerii proiectului "Marburg fără violență domestică. Identificare, prevenție și stoparea violenței în cadrul relațiilor"
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

rCĂUTARE PROIECTE:


De la (alege data din calendar):
Până la: