PROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE APROBĂRII

12.04.2019

Proiecte de hotărâri supuse aprobării pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de 17.04.2019, ora 14:00


ORDINE DE ZI
- Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
din data de 17.04.2019, ora 14:00 -
 
 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2020
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu și Ocolul Silvic Valea Cibinului Săliște pentru anul 2019, privind administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr.70/2015
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului minimal aferent anului 2019 în vederea desfășurării proiectelor Teatrului pentru Copii și Tineret “Gong” Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului minimal anual în vederea desfășurării proiectelor proprii aleTeatrului Național “Radu Stanca” Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului minimal pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 în vederea desfășurării proiectelor proprii ale Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Serviciului Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu la ”Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2017-2019”  conform Ordinului nr.661/25.04.2017 al Ministrului Mediului, cu modificările și completările ulterioare                                             
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru imobilul – apartament cu noul număr cadastral 117458 – C1 – U3 situat în Sibiu, str. Andrei Șaguna, nr. 21, jud. Sibiu, în care funcționează serviciile sociale pentru persoane vârstnice
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr.1 la contractul de administrare nr.5349/13.05.2015-40390/15.06.2015, încheiat între Județul Sibiu și Municipiul Sibiu, în vederea redistribuirii unor echipamente de precolectare a deșeurilor
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de functii al Direcției de Asistență Socială Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de administrare nr.13/2012 având ca obiect transmiterea în administrarea Universității Lucian Blaga Sibiu a imobilului-cămin nr.1 situat în Sibiu, str. Pedagogilor, nr. 7, din cadrul Liceului Tehnologic Construcții și Arhitectură Carol I Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 192 mp, situat în Sibiu, str. G-ral Nicolae Ioniță Dăscălescu, nr. 2-4 cu destinația: drum
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 24 mp, situat în Sibiu, str. Bratislava, FN, cu destinația: drum
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilelor-terenuri în suprafață totală de  187 mp, situate în Sibiu, str. Calea Șurii Mici, nr. 6, cu destinația: drum
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 2.2 la Contractul nr. 19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane în Municipiul Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor aflate în administrarea Serviciului public pentru administrarea fondului locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu conform Contract de administrare nr. 27/2009, modificat și completat ulterior prin acte adiționale, ca urmare a reevaluării acestora
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 – Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 356/27.09.2018 cu privire la obiectivele de investiţii finanţate de către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în cadrul proiectului “Programul de reabilitare a străzilor în Municipiul Sibiu”
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului informării și consultării publicului nr. 10251 din 11.02.2019, pentru documentația de urbanism PUZ “Construire Spital Clinic Județean de Urgență” în Sibiu, str. Calea Șurii Mici, FN
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 210 mp aparținând Grădiniței cu program prelungit nr. 43 Sibiu, str.Aleea Streiu, nr.8, Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind înregistrarea în evidențele Municipiului Sibiu a unei investiții din anul 2009 de reabilitare a Școlii gimnaziale nr. 23, din Sibiu, str. Oslo nr. 2A, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. nr.158/2012 privind denumirile unităților de învățământ preuniversitar de stat, propuse să funcționeze în anul școlar 2012-2013
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.19/2019, privind Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul Sibiu, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2019-2020
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse și numărului acestora pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2019
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcționare a Skatepark-ului - Zona de agrement Obor
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare, a secţiunii de dezvoltare şi a împrumuturilor interne şi externe pentru trimestrul I 2019
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind revizuirea Planului de Acțiune pentru Prevenirea și Reducerea Zgomotului Ambiental în Municipiul Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Informare nr. 29129/11.04.2019 privind misiunea de control efectuată de către Camera de Conturi Sibiu în anul 2019 la Serviciul public de administrare a unităților de învățământ preuniversitar de stat Sibiu

28. Informare nr. 28404/10.04.2019 privind activitatea Serviciului Public de Poliție Locală pe trimestrul I al anului 2019

29. Întrebări, interpelări

rCĂUTARE PROIECTE:


De la (alege data din calendar):
Până la: