PROIECTE DE HOTĂRÂRI SUPUSE APROBĂRII

24.05.2019

Proiecte de hotărâri supuse aprobării pentru ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din data de 30.05.2019, ora 14:00


ORDINE DE ZI
- Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
din data de 30.05.2019, ora 14:00 -
 
 

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Bibu Adrian-Cosmin şi completarea Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind încetarea calității de viceprimar al Municipiului Sibiu a d-lui Pop Răzvan-Codruț, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei 
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului Municipiului Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Municipiul Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției de Asistență Socială Sibiu la ”Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2017-2019” conform Ordinului nr. 661/24.04.2017 al Ministrului Mediului,  cu modificările și completările ulterioare
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri de străzi: strada Plumbului, strada Titanului, strada Cobaltului, Aleea Ulmului, străzi nou create în Municipiul Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socială Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvențiilor de la bugetul local pentru anul 2019, lunile mai-decembrie, asociaţiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială pe raza municipiului Sibiu, în baza Legii nr. 34/1998
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației unui teren în suprafață de 40,20 mp din incinta Școlii Gimnaziale nr. 13 Sibiu în str. Lungă, nr. 74
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului “Dotare ambulatoriu integrat - Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu” și a cheltuielilor legate de proiect 
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Programului minimal anual aferent anului 2019 al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu, aprobat prin HCL nr.148/2019
   - inițator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la HCL nr. 192/2002 privind aprobarea listei cuprinzând spaţiile comerciale şi cele de prestări de servicii care fac obiectul vânzării în condiţiile Legii nr. 550/2002, cu modificările și completările ulterioare
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar pentru apartamentele situate în Sibiu, str. Gladiolelor bl.10, proprietatea Municipiului Sibiu, ca urmare a reevaluării acestora
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției efectuate la mijlocul fix, proprietate publică a Municipiului Sibiu – Sistem supraveghere video
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind închirierea, fără licitație publică, în favoarea Organizației Partidului Național Liberal Sibiu, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință și a terenului aferent acestuia, proprietatea Statului Român din Sibiu, str. Gladiolelor, nr.15, bl.2, cu destinația sediu partid
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită în favoarea Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, proprietatea Statului Român, din Sibiu, cartier Valea Aurie, str. Ludoș, bl.33
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 89 mp, situat în Sibiu, DJ 106D Sibiu Cisnădioara cu destinația: drum
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului-teren în suprafață de 177 mp, situat în Sibiu, str. Bratislava FN cu destinatia: drum
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidențele Municipiului Sibiu a unor mijloace fixe aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, în comodat la Colegiul Național Gh. Lazăr din Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public pentru Administrarea Fondului Locativ aflat în proprietatea Municipiului Sibiu, a investițiilor efectuate în cursul anului 2018, la imobilele aflate în administrarea acestui serviciu 
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție, a bilanțului contabil și a situațiilor financiare anuale ale bugetului local la data de 31.12.2018
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit pentru anul 2019 de S.C. TURSIB S.A
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit pentru anul 2019 de S.C. URBANA S.A
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit pentru anul 2019 de S.C. PIEȚE SIBIU S.A
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a 13 chioșcuri și terenurile aferente situate în Piața de Flori, a 10 spații de producție cu terenurile aferente situate în zona Calea Cisnădiei și a spațiilor cu indicativele 9(1)+9(2) și 10(4) în planul clădirii administrative din partea dreaptă a intrării principale în cimitir - aparţinând domeniului public  al  Municipiului  Sibiu și administrate de Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 352/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Sistem automat de închiriere biciclete în regim self-service – Sibiu BikeCity”, faza SF
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții și a organigramei Teatrului pentru Copii și Tineret “GONG” Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre privind înfrățirea Municipiului Sibiu cu orașul Durham din statul Carolina de Nord, Statele Unite ale Americii
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire funcțiuni economice cu caracter terțiar  conform PUZ aprobat cu HCL nr. 24/2018 în Sibiu, str. Henri Coandă, FN
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ și RLU - Construire ansamblu rezidențial S+P+3E+R, în Sibiu, zona str. Ion Agârbiceanu, nr. 9
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ - Construire spital clinic județean de urgență, în Sibiu, Calea Șurii Mici fn
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire imobil birouri și locuințe în Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr.111A
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ - Zonă de urbanizare - Locuințe cu regim mediu de înălțime, în Sibiu str. Frezorilor, FN.
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

34. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu 
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

35. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții și a organigramei Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat al Municipiului Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării reprezentantului Municipiului Sibiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECO Sibiu să voteze pentru aprobarea majorării tarifului serviciului de depozitare a deșeurilor prestat de societatea TRACON SRL în calitate de operator al Depozitului Ecologic de Deșeuri Menajere și Industriale Comuna Cristian
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

37. Informare nr. 36957/13.05.2019 privind misiunea de audit efectuată de către Camera de Conturi Sibiu în anul 2019 la UAT Municipiul Sibiu 

38. Întrebări, interpelări


ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ
   - şedinţa ordinară din data de 30.05.2019, ora 14:00 -

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunității locale nonprofit de interes general, AGENDA COMUNITĂȚII, aprobat prin HCL nr.3/2017, cu modificările și completările ulterioare (HCL nr. 44/2018 și HCL nr. 83/2019)
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități sportive nonprofit de interes general, AGENDA SPORT, sesiunea 1/2019
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității, nonprofit de interes general, AGENDA COMUNITĂȚII, sesiunea 1/2019
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru alocarea de sume de la bugetul de stat aferente unor cheltuieli de natura investițiilor la Spital Clinic de Pediatrie Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea contractului nr.19/2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Sibiu
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

rCĂUTARE PROIECTE:


De la (alege data din calendar):
Până la: