Primaria SibiuPrimarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în ședință ordinară în data de 27.02.2020, ora 15:00

back
21.02.2020


   În temeiul art. 133 alin. 1 și art. 135 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară care va avea loc la data de 27.02.2020, ora 15:00, la sala de şedinţe a Consiliului Local al Municipiului Sibiu din sediul situat în Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2 şi propune următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Sibiu al d-lui Fulea Ciprian-Gheorghe
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei Sociale a Consiliului Local al Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Extindere în vederea amenajării spațiilor de învățământ la Colegiul Național Octavian Goga" str. Mitropoliei, nr. 34 din Municipiul Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Calea Dumbrăvii, nr. 153
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind suplimentarea valorii de inventar a unor imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, cu valoarea investiţiilor efectuate la aceste imobile în anul 2019
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției de Asistență Socială Sibiu a unui spaţiu din imobilul situat în Sibiu, B-dul Victoriei nr. 1-3, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind transmiterea în concesiunea SC URBANA SA a terenului în suprafață de 403 mp, proprietatea Statului Român, aferent imobilului situat administrativ în Sibiu, str. Nicolae Bălcescu, nr. 34
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a imobilului - teren aparţinând domeniului privat al Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Petrila  nr. 11B, identificat în CF 128490 Sibiu, nr. cad. 128490, în suprafață de 45 mp
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind scoaterea din concesiunea SC PIEȚE SIBIU S.A. a bunurilor distruse în incendiul din data de 14.03.2010
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor 

10. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren de construcții, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, Aleea Turnu Roșu nr. 2, în incinta Colegiului Național Pedagogic "Andrei Șaguna"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea, ca urmare a schimbului, a unei locuinţe pentru tineri destinată închirierii, devenită disponibilă prin eliberare, situată în Sibiu, str. Independenței, (Date cu caracter personal), conform procedurii aprobată prin HCL nr. 471/2019
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 238, nr. 383 și nr. 468/2019 privind aprobarea prețului concesiunii pentru imobilele - terenuri pentru construcții, proprietatea privată a Municipiului Sibiu, aferente blocurilor nr. 16, nr. 9, nr. 10, nr. 20, situate în Sibiu, zona Tilișca
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante de până la 40 lei, ale persoanelor fizice și juridice, aflate în sold la data de 31 decembrie 2019
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidența fiscală a persoanelor fizice și juridice aflate în stare de insolvabilitate
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Teatrului Național "Radu Stanca" Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Art. 2 din Hotărârea  nr. 351/2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu privind documentația de urbanism PUZ - Modificare PUZ Zonă de dezvoltare ansamblu rezidențial DJ 143 - Calea Șurii Mici aprobat cu HCL 156/2013
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire imobil S+P+3+R, în Sibiu, str. Calea Dumbrăvii nr. 109
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de circulație constituită la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 319/2019 privind aprobarea participării Municipiului Sibiu la Programul Termoficare
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind emiterea în regim de urgență a autorizațiilor de construire
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Municipiului Sibiu pe anul 2020
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind stabilirea noilor tarife de acces la evenimentele organizate de Casa de Cultură a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Întrebări. Interpelări.


Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice