Primaria SibiuPrimarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în ședință ordinară în data de 26.03.2020, ora 14:00

back
20.03.2020


   În temeiul art. 133 alin. 1 și art. 135 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primarul Municipiului Sibiu convoacă Consiliul Local al Municipiului Sibiu în şedinţă ordinară care va avea loc la data de 26.03.2020, ora 14:00, la Sala Atrium din sediul Primăriei Municipiului Sibiu situat în Sibiu, str. Samuel Brukenthal nr. 2 şi propune următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind măsurile temporare pentru atenuarea efectelor economice în contextul instituirii stării de urgență pe teritoriul României pentru prevenirea răspândirii  SARS-COV-2
   - inițiator primar Astrid Cora Fodor

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractele care au ca obiect închirierea standurilor, a mobilierului de prezentare şi vânzare şi a amplasamentelor aferente acestora din Piața Mică, strada Papiu Ilarian și aleea de acces spre Grădina Zoologică din municipiul Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit pentru anul 2020 de S.C. TURSIB S.A
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit pentru anul 2020 de S.C. URBANA S.A
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit pentru anul 2020 de S.C. PIEȚE SIBIU S.A
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Reparație capitală pod strada Gladiolelor (Maria Tereza)" din Municipiul Sibiu
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. I la HCL nr. 305/2019
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 27 mp, aparținând Colegiului Național "Gheorghe Lazăr" Sibiu, situat pe str. General Magheru nr. 6
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unei burse și a numărului acestora pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu aferente anului 2020
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea listelor care cuprind documentele de interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

11. Proiectului de hotărâre privind mandatarea directorului general al SC Tursib SA, dl. Dan Căprariu, pentru negocierea și semnarea Contractului colectiv de muncă la nivel de unitate
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal Sibiu S.A.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

13. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Societății Naționale de Cruce Roșie din România - Filiala Sibiu, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat în Sibiu, str. Xenopol nr. 1
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

14. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Pentru Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, a investiției "Amenajare alee zona D 104-114" - Calea Dumbrăvii, proprietatea publică a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

15. Proiect de hotărâre privind suplimentarea valorii bunului, proprietate publică a Municipiului Sibiu, cu investiția efectuată la mijlocul fix "Amenajare Parc Skateboard Obor" și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 415/2019 privind înființarea Serviciului Public Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

17. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu a investiției realizată la Stadionul Municipal, proprietate publică a Municipiului Sibiu și retragerea din administrarea Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat Sibiu, a bunurilor aflate în administarea lor, ca urmare a transmiterii acestora în administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

18. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi, a bunurilor aflate în administrarea lor, ca urmare a transmiterii acestora în  administrarea Serviciului Public de Administrare Baze Sportive și de Agrement al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

19. Proiect de hotărâre privind radierea din evidențele de publicitate imobiliară a dreptului de servitute de trecere și linie de tramvai asupra imobilelor cu nr. top 1529/1, 1530/1, 1532/1 și nr. top 1529/2, 1530/2, 1532/2
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

20. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii bunurilor  din domeniul public  al Municipiului Sibiu transmise în administrarea Serviciului Public Gradina Zoologică, ca urmare a reevaluării acestora
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

21. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 50 mp, situat în Sibiu str. Șoseaua Alba Iulia nr. 86, cu destinația drum
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

22. Proiectului de hotărâre privind preluarea în proprietatea Municipiului Sibiu a imobilului - teren în suprafaţă de 1458 mp, situat în Sibiu, str. Monaco FN, cu destinația "drum"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

23. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren în suprafață de 192.421 mp, identificat în CF 111768 Sibiu, nr. cad 111768, situat în zona Dealul Gușteriței
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

24. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren în suprafață de 287.282 mp, identificat în CF 129172 Sibiu, nr. cad 129172, situat în Sibiu, zona str. Zăvoi
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

25. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea contractului nr. 19/2019 de delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate in Municipiul Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Parcelare și construire locuințe/funcțiuni mixte, conform Avizului de Oportunitate nr. 14/2014, în Sibiu, zona str. Tractorului, aprobată cu HCL nr. 95/30.03.2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Zonă de urbanizare - Activităţi economice cu caracter industrial  în Sibiu, zona str. Ștefan cel Mare FN, aprobată cu HCL nr. 167/29.05.2017
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității documentației de urbanism PUZ si RLU - Zonă de urbanizare - Activităţi economice cu caracter industrial  în Sibiu, zona str. Turda FN, aprobată cu HCL nr. 102/31.03.2016 și prelungită cu HCL nr. 73/21.02.2019
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism P.U.Z.C.P. și RLU - Construire locuințe colective și desființare construcții existente, în Sibiu, str. Lungă nr. 4
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire Stație de alimentare gaz natural comprimat (CNGV) pentru vehicule, amenajare platformă betonată, alei și spații verzi în Municipiul Sibiu, Șos. Alba Iulia, F.N.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

31. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 476/2018 privind aplicarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ” cu proiectul "Stații de încărcare electrice"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului minimal anual al Teatrului  Național "Radu Stanca" Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Cultură a Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii și a organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, Serviciul public pentru administrarea domeniului public și privat, Serviciul public administrare baze sportive și de agrement al Municipiului Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii și a organigramei Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

36. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului minimal aferent anului 2020 al Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG"
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile sociale
    - inițiatori consilierii membrii ai Comisiei Sociale

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi în vederea repartizării de locuinţe din fondul locativ al Municipiului Sibiu pentru cazurile persoanelor evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari
    - inițiatori consilierii membrii ai Comisiei Sociale

40. Informarea nr. 21158/17.03.2020 a Direcției economice privind misiunea de control efectuată de către Camera de Conturi Sibiu în anul 2020 la SC URBANA SA Sibiu

41. Întrebări, interpelări.


ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ
- şedinţa ordinară din data de 26.03.2020 ora 14:00-

 

1. Completare la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local înscris în Ordinea de zi la pct. 36 (Raportul nr. 23668/25.03.2020 al Direcției Economice)

2. Proiect de hotărâre privind acordarea de gratuitate pentru utilizarea parcărilor publice cu plată din Municipiul Sibiu pentru personalul medico-sanitar și auxiliar pe perioada instituirii stării de urgență cauzată de prevenirea răspândirii virusului SARS COV-2
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii utilizatorilor non-casnici afectați de măsurile adoptate de către autorități pentru prevenirea răspândirii COVID-19 de la plata taxei speciale de salubrizare
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, Agenda Sport - sesiunea 1/2020
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități de dezvoltare a comunității locale și de tineret, nonprofit de interes general, Agenda Comunității și de Tineret, sesiunea 1/2020
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor


Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice