Buletin informativ

a) Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității și instituției publice:

 Legea nr. 215/2001 a administației publice locale;
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor (republicată);
 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice (republicată);
 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului;
 Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă;
 HG nr.1091/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă;
 Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste;
 OG nr.81/2003 privind evaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
 HG nr. 1031/1999 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ–teritoriale;
 Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinație de locuință trecută în proprietatea statului;
 Legea nr. 114/1996 privind legea locuinței, actualizată și republicată;
 O.G. nr.40/1999 privnd protectia chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuințe;
 Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 06.03.1945 - 22.12.1989;
 O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
 HG nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr.71/2002;
 Legea nr.51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice;
 Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale;
 O.G.nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.

b) Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice:

HCL nr. 204/2011 – Regulamentul intern și Regulamentul de organizare si funcționare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Sibiu
Organigrama.

c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției sau autorității publice:

Primar – Astrid Cora Fodor
 - telefon: 0269-208810; adresă e-mail: primar@sibiu.ro;

Viceprimar – Corina Bokor
 - telefon: 0269-208819; adresă e-mail: corina.bokor@sibiu.ro;

Viceprimar – Răzvan Codruț Pop
 - telefon: 0269-208819; adresă e-mail: razvan.pop@sibiu.ro;

Secretar – Dorin Ilie Nistor
- telefon: 0269-208815; adresă e-mail: dorin.nistor@sibiu.ro;

Numele și prenumele funcționarilor responsabile cu difuzarea informațiilor publice: conform Dispoziției Primarului Municipiului Sibiu nr. 558/03.04.2017.

d) Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice:

    Primăria Municipiului Sibiu, Sibiu - Str. S.Brukenthal nr.2-4
    Nr. telefon/fax: 0269/208800; 0269/208811
    E-mail: psm@sibiu.ro; primarie@sibiu.ro.
    www.sibiu.ro

Program cu publicul:

   Centrul de Informații pentru Cetățeni și Registratură (camera 8)
   Luni: 08:30 - 18:30
   Marți - Vineri : 08:30 - 16:30

   Serviciul Taxe și Impozite
   Luni - Joi : 08:00 - 15:15
   Vineri: 08:00 - 12:15.

   Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului
   Marți și Miercuri: 08:00 - 12:00.

e) Audiențe:

    Program de audiențe:
    Primar Astrid Cora Fodor : Marți, ora: 12:00.
    Viceprimar Corina Bokor : Joi, ora 12:00.
    Viceprimar Răzvan Codruț Pop: Miercuri, ora: 10:00.
    Secretar Dorin Nistor : Luni, ora: 10:00.

Înscrierea pentru audiențe se face la Serv.Centrul de Informații pentru Cetățeni și Registratură, camera:8, telefon: 0269-208910, 0269-208912 și pe site-ul instituției: www.sibiu.ro - E-Administrație.

f) Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil:
    www.sibiu.ro/primaria/informatii publice/bugetul și excuția bugetară

g) Programele și strategiile instituției publice:
    www.sibiu.ro/Strategia de Dezvoltare a Municipiului Sibiu 2015 - 2023.

h) Lista cuprinzând documentele de interes public:
    Anexa nr. 1 la HCL nr. 125/2017.

i) Lista cuprinzând documentele produse și/sau gestionate conform legii:
    Anexa nr. 2 la HCL nr. 125/2017.

j) Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

   Conform art. 22 din Legea nr. 544/2001, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate face plângere la secția contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.
  - Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de la art.7 din lege.