Primaria SibiuBuletin informativ

a) Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau  instituției publice:

 Codul Civil;
 Codul de Procedură civilă;                                                      
Codul Penal;                                                                          
Codul de Procedură Penală;                                                  
Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale;                                                   
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;                                                              
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001;
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
HG nr. 250/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a Legii 10/2001.
Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului;
Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 
Legea nr. 7/1996 legea cadastrului şi a publicității imobiliare;
Constituţia României;
OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001; 
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici;
Legea nr. 18/1991 fondului funciar;
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016;
Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări si concesiunile de servicii;
Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica şi regimul juridic al acesteia;
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici;
Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997;
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;
Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr. 268/2001;
Legea nr. 383/2013 a apiculturii;
Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
Legea nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
Jurisprudenţă CEDO;
Jurisprudenţa instanţelor naţionale; Recursuri în interesul legii; Hotărâri prealabile; Decizii CCR, ICCJ.

b) Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice:

- Regulamentul de organizare si funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu aprobat prin HCL nr. 110/30.03.2017;

- Organigrama aprobată prin HCL nr. 321/29.08.2019;

- Regulamentul Intern al aparatului de specialitate al Municipiului Sibiu aprobat prin HCL nr. 272/26.07.2018.

c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției sau autorității publice:

Primar - Astrid Cora Fodor
 - telefon: 0269-208810; adresă e-mail: primar@sibiu.ro;

Viceprimar - Corina Bokor
 - telefon: 0269-208819; adresă e-mail: corina.bokor@sibiu.ro;

Viceprimar - Tiberiu Cornel Drăgan
 - telefon: 0269-208819; adresă e-mail: tiberiu.dragan@sibiu.ro;

Secretar General - Dorin Ilie Nistor
- telefon: 0269-208815; adresă e-mail: dorin.nistor@sibiu.ro;

Numele și prenumele funcționarilor responsabile cu difuzarea informațiilor publice: conform Dispoziției Primarului Municipiului Sibiu nr. 558/03.04.2017.

d) Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice:

    Primăria Municipiului Sibiu, Sibiu - Str. S.Brukenthal nr. 2-4
    Nr. telefon/fax: 0269/208800; 0269/208811
    E-mail: psm@sibiu.ro; primarie@sibiu.ro.
    www.sibiu.ro

Program cu publicul:

   Centrul de Informații pentru Cetățeni și Registratură (camera 8)
   Luni: 08:30 - 18:30
   Marți - Vineri : 08:30 - 16:30

   Serviciul Taxe și Impozite
   Luni - Joi : 08:00 - 15:15
   Vineri: 08:00 - 12:15.

   Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului
   Marți și Miercuri: 08:00 - 12:00.

e) Audiențe:

    Program de audiențe:
    Primar Astrid Cora Fodor : Marți, ora: 12:00.
    Viceprimar Corina Bokor : Joi, ora 12:00.
    Viceprimar Răzvan Codruț Pop: Miercuri, ora: 10:00.
    Secretar Dorin Nistor : Luni, ora: 10:00.

Înscrierea pentru audiențe se face la Serv. Centrul de Informații pentru Cetățeni și Registratură, camera:8, parter, telefon: 0269-208910, 0269-208912 și pe site-ul instituției: www.sibiu.ro - E-Administrație.

f) Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil:

www.sibiu.ro/index.php/primaria/buget - Bugetul local pe anul 2018, Primăria Sibiu și Serviciile publice subordonate - Bugetul local al Municipiului Sibiu la 31.12.2018;

www.sibiu.ro/index.php/primaria/bilanțuri - Bilanț privind execuția bugetului local - 2018 - trimestrul IV.

g) Programele și strategiile proprii:

    1. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu 2023;

    2. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă;

    3. Strategia privind Adaptarea la Schimbările Climatice în Municipiul Sibiu.

h) Lista cuprinzând documentele de interes public conform Legii nr. 544/2001:
    Anexa nr. 1 la HCL nr. 96/29.03.2019 privind actualizarea listelor care cuprind documentele de interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

i) Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001:
    Anexa nr. 2 la HCL nr. 96/29.03.2019 privind actualizarea listelor care cuprind documentele de interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

j) Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

   
• Legea 554/2004 legea contenciosului administrativ
Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.
   Art.8 alin.1 prevede faptul că persoana vătămată într-un drept recunoscut de lege sau într-un interes legitim printr-un act administrativ unilateral, nemulţumită de răspunsul primit la plângerea prealabilă sau care nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. h), poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, pentru a solicita anularea în tot sau în parte a actului, repararea pagubei cauzate şi, eventual, reparaţii pentru daune morale. De asemenea, se poate adresa instanţei de contencios administrativ şi cel care se consideră vătămat într-un drept sau interes legitim al său prin nesoluţionarea în termen sau prin refuzul nejustificat de soluţionare a unei cereri, precum şi prin refuzul de efectuare a unei anumite operaţiuni administrative necesare pentru exercitarea sau protejarea dreptului sau interesului legitim.

• Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public
La art. 22 alin.1 este prevăzut faptul că în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.

• Hotărârea nr. 890/2005 privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor.
La art. 27 alin.3 este prevăzut faptul că persoanele nemulţumite de propunerile de stabilire a dreptului de proprietate de către comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale pot face, în termen de 10 zile de la afişare, contestaţie adresată comisiei judeţene, pe care o depun la secretariatul comisiei comunale, orăşeneşti sau municipale, care este obligat să o înregistreze şi să o înainteze prin delegat la secretarul comisiei judeţene în termen de 3 zile.

• Legea 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.
Astfel, art.26 alin.3 prevede faptul că decizia sau, după caz, dispoziţia motivată de respingere a notificării sau a cererii de restituire în natură poate fi atacată de persoana care se pretinde îndreptăţită la secţia civilă a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul unităţii deţinătoare sau, după caz, al entităţii învestite cu soluţionarea notificării, în termen de 30 de zile de la comunicare. 

• Legea  nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
În cadrul art. 37 alin. 4 este specificat faptul că împotriva modului de soluţionare a contestaţiei, persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau, după caz, instanţei judecătoreşti competente potrivit legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării soluţionării contestaţiei. 

• O.G. nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
  Art. 31 prevede că împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Partea vătămată poate face plângere numai în ceea ce privește despăgubirea, iar cel căruia îi aparțin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce privește măsura confiscării. Art. 32 al aceluiaşi act normativ dispune că plângerea se depune la judecătoria în a cărei circumscripție a fost săvârșită contravenția. Conform art. 34, dacă prin lege nu se prevede altfel, hotărârea prin care s-a soluționat plângerea poate fi atacată numai cu apel. Apelul se soluționează de secția de contencios administrativ și fiscal a tribunalului.

• Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.
  Art. 12 dispune că autorizațiile de construire sau de desființare, emise cu încălcarea prevederilor legale, pot fi anulate de către instanțele de contencios administrativ, potrivit legii. Anularea autorizațiilor de construire sau de desființare poate fi cerută, în condițiile legii, și de către prefect, inclusiv la sesizarea expresă a organelor de control ale Inspectoratului de Stat în Construcții.        
  Articolul 43^2 prevede că orice persoană interesată, care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii, pentru a ataca autorizația de construire sau actul de respingere a cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții, după caz, emise de autoritatea administrației publice locale competentă pentru investițiile prevăzute la art. 43^1 alin.(1).

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice