Primaria SibiuBuletin informativ

a) Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau  instituției publice:

 • Constituția României;  
 • Codul Civil;                                                                            
 • Codul de Procedură civilă;  
 • Convenția Europeană a Drepturilor Omului;
 • Codul Muncii;
 • OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;                                                                  
 • Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;                                                              
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
 • Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991; 
 • Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
 • HG nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de Urbanism;
 • Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001;
 • Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
 • HG nr. 250/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a Legii 10/2001.
 • Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului;
 • Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România;
 • Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor; 
 • Legea nr. 7/1996 legea cadastrului şi a publicității imobiliare;
 • OG nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
 • HG nr. 123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001; 
 • Legea nr. 18/1991 fondului funciar;
 • Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente;
 • Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vănzării-cumpărării terenului agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001;
 • Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;
 • Legea 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 • HG nr. 890/04.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie  a proprietarilor;
 • Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016;
 • Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
 • Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
 • Hotărârea 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 • Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;
 • Hotărârea 343/2017 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 • Codul fiscal din 2015 (Legea nr. 227/2015);
 • Codul de procedură fiscală;
 • Legea nr. 70/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol;
 • Normele metodologice din 6 ianuarie 2016 de aplicarea a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal;
 • Legea nr. 62/2011  a dialogului social ;
 • Legea nr. 550/2002 privind  vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;
 • Legea nr. 82/1991 a contabilității;
 • Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combatrea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante;
 • Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe prorietate personală;
 • Legea nr. 273/2016 privind finanțele publice locale;
 • Legea nr. 114/1996 a locuinței;
 • Ordonanța 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
 • Ordonanța 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață;
 • Legea nr. 38/2003  privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere;
 • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în adminsitrația publică;
 • Jurisprudenţă CEDO;
 • Jurisprudenţa instanţelor naţionale; Recursuri în interesul legii; Hotărâri prealabile; Decizii CCR, ICCJ.

b) Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor autorității sau instituției publice:

- Regulamentul de organizare si funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu aprobat prin HCL nr. 110/30.03.2017;

- Organigrama aprobată prin HCL nr. 46/31.01.2020;

- Regulamentul Intern al aparatului de specialitate al Municipiului Sibiu aprobat prin HCL nr. 272/26.07.2018.

c) Numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției sau autorității publice:

Primar - Astrid Cora Fodor
 - telefon: 0269-208810; adresă e-mail: primar@sibiu.ro;

Viceprimar - Corina Bokor
 - telefon: 0269-208819; adresă e-mail: corina.bokor@sibiu.ro;

Viceprimar - Tiberiu Cornel Drăgan
 - telefon: 0269-208819; adresă e-mail: tiberiu.dragan@sibiu.ro;

Secretar General - Dorin Ilie Nistor
- telefon: 0269-208815; adresă e-mail: dorin.nistor@sibiu.ro;

Numele și prenumele funcționarilor responsabile cu difuzarea informațiilor publice: conform Dispoziției Primarului Municipiului Sibiu nr. 688/03.04.2020.

d) Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice:

    Primăria Municipiului Sibiu, Sibiu - Str. S.Brukenthal nr. 2-4
    Nr. telefon/fax: 0269/208800; 0269/208811
    E-mail: psm@sibiu.ro; primarie@sibiu.rowww.sibiu.ro

    Programul de funcționare al instituției: Luni-Joi:  07,30-16,00
                                                           Vineri:     07,30-13,30.

Program cu publicul:

   Centrul de Informații pentru Cetățeni și Registratură
   Luni: 08:30 - 18:30
   Marți - Vineri : 08:30 - 16:30

   Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului
   Marți și Miercuri: 08:00 - 12:00.

e) Audiențe:

    Program de audiențe:
    Primar Astrid Cora Fodor : Marți, ora: 12:00.
    Viceprimar Corina Bokor : Joi, ora 12:00.
    Viceprimar Răzvan Codruț Pop: Miercuri, ora: 10:00.
    Secretar Dorin Nistor : Luni, ora: 10:00.

Înscrierea pentru audiențe se face la Serv. Centrul de Informații pentru Cetățeni și Registratură, camera: 8, parter, telefon: 0269-208910, 0269-208912, adresă e-mail: cic@sibiu.ropms@sibiu.ro și pe site-ul instituției: www.sibiu.ro - E-Administrație.

f) Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil:

www.sibiu.ro/index.php/primaria/buget - Bugetul local pe anul 2019, Primăria Sibiu și Serviciile Publice subordonate - Bugetul local al Municipiului Sibiu la 31.12.2019;

www.sibiu.ro/index.php/primaria/bilanțuri - Bilanț privind execuția bugetului local - 2019 - trimestrul IV.

g) Programele și strategiile proprii:

    1. Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Sibiu 2023;

    2. Planul de Mobilitate Urbană Durabilă;

    3. Strategia privind Adaptarea la Schimbările Climatice în Municipiul Sibiu.

h) Lista cuprinzând documentele de interes public conform Legii nr. 544/2001:
    Anexa nr. 1 la HCL nr. 93/26.03.2020 privind actualizarea listelor care cuprind documentele de interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

i) Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001:
    Anexa nr. 2 la HCL nr. 93/26.03.2020 privind actualizarea listelor care cuprind documentele de interes public și categoriile de documente produse și/sau gestionate conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

j) Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

     În situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public conform art. 22 din Legea 544/2001 aceasta va putea face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice. Plângerea se va face în termen de 30 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr. 5444/2001 (10/30 zile).

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice