Proiect: “Modernizarea strada Turnului și Piațeta Târgu Peștelui”

back

 

Programul Regional Operational 2007 - 2013
Proiect: "Modernizarea strada Turnului si Piateta Târgu Pestelului"

Proiect cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Proiectul "Modernizarea Strada Turnului si Piateta Târgu Pestelui" a fost depus de municipalitate în cadrul Programului Operational Regional 2007 -2013, Axa Prioritara 1 "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor " poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 "Planuri integrate de dezvoltare urbana", Sub-domeniul "Poli de dezvoltare urbana".

În data de 5 septembrie 2011 a fost semnat Contractul de finantare nr. 2192, SMIS 19614 între Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, în calitate de Autoritate de Management, prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru în calitate de Organism Intermediar pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007- 2013 si Unitatea Administrativ Teritoriala a Municipiului Sibiu, în calitate de beneficiar.

Valoarea totala a proiectului este 7.041.442,62 lei, din care 4.407.223,04 lei reprezinta valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, 968.108,11 lei valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, 109.700,64 lei co-finantarea eligibila a Municipiului Sibiu, 1.314.665,13 lei TVA aferent cheltuielilor eligibile si 241.745,70 lei valoarea neeligibila inlcusiv TVA.

Urmare a semnarii contractului, municipalitatea a început implementarea proiectului "Modernizare strada Turnului si Piateta Târgu Pestelui". Durata de implementare a proiectului este de 23 luni de la data semnarii contractului, iar pâna în prezent au fost demarate urmatoarele activitati:

- Demarare achizitii publice pentru servicii de publicitate
- Pregatirea documentatiilor si solicitarea ofertelor pentru achizitie panou si placa permanenta
- Pregatirea documentatiei în vederea prestarii serviciului de audit financiar

Obiectivul proiectului

Obiectivul general al proiectului consta în dezvoltarea durabila si sustenabila a economiei si cresterea calitatii vietii în Orasul de Jos din Municipiul Sibiu prin crearea unei infrastructuri urbane moderne si durabile.

Obiectivul specific al proiectului este:

Obiectivul specific al proiectului consta în îmbunatatirea infrastructurii urbane si a serviciilor urbane în Orasul de Jos din Muncipiul Sibiu prin investii de modernizare a Strazii Turnului cu parcarea aferenta, a Piatetei Târgu Pestelui, a platformei Coroana si prin investitii de reabilitare a retelelor hidroedilitare.

Obiectivul de investitie propus spre modernizare reprezinta una dintre principalele cai de acces între centrul istoric al Municipiului Sibiu, piata agoralimentara Cibin si cartierele situate în zona nord-vestica a orasului.

Investitiile efectuate la nivelul Strazii Turnului cu parcarea aferenta, a Piatetei Târgu Pestelui, a platformei Coroana rezolva una dintre problemele dificile cu care se confrunta orasul, respectiv îmbunatatirea conditiilor de trafic si a accesului atât spre centrul istoric, cât si spre zona Pietei agroalimentare Cibin, intens circulata la momentul actual.

Prin proiectul de modernizare a Strazii Turnului cu parcarea aferenta, a Piatetei Târgu Pestelui, a platformei Coroana si prin investitii de reabilitare a retelelor hidroedilitare se va îmbunatati infrastructura urbana si, implicit, transportul si mobilitatea populatiei.

Implementarea acestui proiect va contribui la descongenstionarea traficului în zona, la reducerea poluarii atmosferei si a poluarii fonice, la îmbunatatirea conditiilor de siguranta a circulatiei auto si a circulatiei pietonale, a interventiei în timp util în caz de urgenta, la îmbunatatirea accesibilitatii regiunilor periferice si la atragerea investitorilor în zona, la cresterea calitatii vietii locuitorilor, la dezvoltarea durabila si posibilitatea dezvoltarii turismului, la reducerea disparitatilor între Orasul de Jos si Orasul de Sus si, implicit, la îndeplinirea obiectivului general al acestui domeniu de interventie.

Principalele lucrari care se vor efectua în cadrul proiectului cuprind:
- reabilitare si modernizare infrastructura drum, inclusiv Platforma Coroana si Piateta Târgu Pestelui
- reabilitare retea de distributie apa potabila
- realizarea unui sistem de canalizare pluviala

Stadiul Proiectului

Derularea activităţilor de informare şi publicitate ale proiectului
Publicarea in 2 ziare locale Rondul de Sibiu şi Tribuna a anunţului de presă la debutul proiectului, în 23.09.2011, după obţinerea avizului nr.717/16.09.2011 din partea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru.
Publicarea pe site-ul instituţiei www.sibiu.ro, pagina fonduri - structurale, a comunicatului de presă la debutul proiectului, în 23.09.2011, după obţinerea avizului nr.717/16.09.2011 din partea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru şi montarea panoului temporar, după obţinerea avizului nr. nr.1161/03.10.2012 pentru panoul temporar
Crearea pe pagina web a instituţiei(www.sibiu.ro), secţiunea Fonduri structurale, a unei pagini pentru publicitate dedicată proiectului (Modernizare Strada Turnului si Piateta Tg Pestelui).

Publicarea in 2 ziare locale Mesagerul şi Tribuna a anunţului de presă la finalul proiectului, în 31.01.2014 şi 01.02.2014, după obţinerea avizului nr. 1589/21.01.2014 din partea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru. Publicarea pe site-ul instituţiei www.sibiu.ro, pagina fonduri - structurale, a comunicatului de presă la finalul proiectului, în 30.01.2014, după obţinerea avizului nr. 1589/21.01.2014 din partea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru. Realizarea plăcii permanente după obţinerea avizului nr.1588/17.01.2014 din partea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru, amplasată la locaţia proiectului.

Achiziţii
Desfăşurarea procedurilor de achiziţie directă pentru publicarea anunţurilor de presă la începutul proiectului în două ziare locale - Rondul de Sibiu şi Tribuna
Desfăşurarea şi atribuirea contractului de achiziţie publică pentru servicii publicitare: panou şi placă permanentă - contractant: S.C. Standard Outdoor S.R.L. Şelimbăr, conform contract nr.75/30.09.2011
Desfăşurarea procedurii de achiziţie directă şi atribuirea contractului pentru servicii de audit financiar - contractant: SC Altrix Consulting SRL, conform contract 116/28.11.2011.
Desfăşurarea procedurii de cerere de ofertă şi atribuirea contractului pentru execuţie lucrări - ofertantul desemnat câştigător a fost S.C. SINECON S.R.L., cu care s-a încheiat Contractul de lucrări cu nr. 117/12.09.2012.
Desfăşurarea procedurii de achiziţie directă pentru serviciil de consultanţă şi dirigenţie de şantier şi atribuirea contractului cu nr.118 cu I.I. Popa Ioan Mircea, prestator - lider de asociaţie şi PFA Moanta Titel şi S.C. B.F. CONSULT SRL, în calitate de prestatori asociaţi.

Desfăşurarea procedurilor de achiziţie directă pentru publicarea anunţurilor de presă la finalul proiectului în două ziare locale - Mesagerul şi Tribuna

Lucrări
În data de 24.09.2012 au fost convocaţi reprezentanţi ai proiectantului, executantului şi deţinătorilor de reţele pentru predarea amplasamentului şi a bornelor de reper. În data de 24.09.2012 a fost emis ordinul de începere a lucrărilor. A fost înştiinţat Inspectoratul de Stat în Construcţii asupra începerii lucrărilor şi a fost obţinută avizarea asupra programului de control pe faze determinante.
Lucrarile realizate constau în:
- Realizarea structurii rutiere;
- Reabilitarea reţelei de distribuţie apă potabilă şi a reţelei de canalizare pluvială
- Remodelarea intersecţiei Târgu Peştelui şi a Platformei Coroana;
- Realizarea lucrărilor de construcţie şi amenajare a fântanii arteziene şi a cişmelei
- Realizarea lucrărilor de amenajare a parcărilor
- Realizarea lucrărilor de siguranţă a a circulaţiei
- Dotarea cu mobilier urban
Lucrările au fost finalizate în totalitate şi recepţionate cu Procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr.98/12.12.2013.

Valoarea totală contractată a proiectului este de 4.055.572,86 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă din FEDR - 2.639.376,53 lei, asistenţa financiară nerambursabilă de la bugetul de stat - 579.775,93 lei, contribuţie proprie a Municipiului Sibiu de 69.636,00 lei şi TVA în valoare de 766.784,40 lei. Durata de implementare a proiectului a fost de 29 de luni(06.09.2012 - 05.02.2014).

Comunicat de Presa - Finalizarea Proiectului Modernizare Strada Turnului si Piateta Targu Pestelui SMIS 19614

 

 

fonduri structurale
www.inforegio.ro
Investim in viitorul tau!
Proiect selectat în cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala
Date contact beneficiar – Municipiul Sibiu, str.Samuel Brukenthal nr.2, tel:0269/208800, fax:0269/208811Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro

rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:
Caută după cuvânt sau frază: