Primaria SibiuDirecţia Amenajarea Teritoriului şi Urbanism

back
CONDUCEREA:

ARHITECT ȘEF: Urdea Ioana
CONTACT:

Adresă Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Etajul II
tel. (0040)-269-208892
fax. (0040)-269-208811
mail

DESCRIERE

1. Asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale consiliului local al municipiului Sibiu sau prin dispoziţii ale primarului, pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare urbanistică a municipiului Sibiu precum şi a teritoriului administrativ.
2. Participă la toate acţiunile consiliului local şi ale Primăriei municipiului Sibiu care au drept scop dezvoltarea urbană şi amenajarea spaţiilor publice ale oraşului, precum şi amenajarea teritoriului administrativ al municipiului Sibiu.
3. Asigură redactarea certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construire şi autorizaţiilor pentru desfiinţarea construcţiilor pe baza documentaţiilor tehnice prevăzute de lege şi le prezintă spre semnare persoanelor competente, răspunzând de legalitatea acestora.
4. Urmăreşte executarea construcţiilor în conformitate cu autorizaţiile de construcţie; în cazul în care se constată nerespectarea autorizaţiei de construcţie sau executarea unor lucrări neautorizate propune deîndată măsurile prevăzute de lege.
5. Organizează şi conduce la zi evidenţa certificatelor de urbanism, autorizaţiilor de construcţie şi autorizaţiilor de demolare.
6. Organizează eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor în termenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel încât să nu devină aplicabile dispoziţiile OUG nr. 27/2003 privind procedura aprobării tacite aprobată prin Legea nr. 486/2003; răspunde în condiţiile OUG nr. 27/2003.
7. Asigură şi răspunde de încasarea taxei de autorizare conform legii; la finalizarea construcţiilor, stabileşte şi răspunde de încasarea taxei de regularizare.
8. Asigură întocmirea şi menţinerea evidenţei terenurilor fără construcţii intravilan şi extravilan care fac parte din patrimoniul municipiului Sibiu, în colaborare cu Serviciul patrimoniu.
9. Asigură şi răspunde de rezolvarea în termenul legal a sesizărilor primite de la cetăţenii municipiului Sibiu referitoare la respectarea legalităţii în domeniul urbanismului şi construcţiilor, în colaborare cu serviciul specializat.
10. Asigură întocmirea şi răspunde de realizarea documentelor de organizare şi dezvoltare urbanistică a municipiului Sibiu precum şi de amenajare a teritoriului, cu respectarea tradiţiei locale şi realizarea lor conform prevederilor legale.
11. Iniţiază proiecte pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu care se execută din bugetul local sau din alte fonduri publice ori prin parteneriat public – privat şi avizează toate proiectele întocmite de terţi pe teritoriul administrativ al municipiului Sibiu.
12. Asigură elaborarea proiectelor de urbanism şi arhitectură prin procedurile de încredinţare prevăzute de lege, în colaborare cu Direcţia tehnică – Compartiment achiziţii publice, urmărirea proiectelor pe parcursul elaborării, recepţionarea lucrărilor de proiectare. Elaborează propuneri de organizare de concursuri de arhitectură pentru proiecte de importanţă deosebită.
13. Asigură execuţia proiectelor de urbanism şi arhitectură finanţate din bugetul local prin procedurile de încredinţare prevăzute de lege, în colaborare cu Direcţia tehnică - Compartiment achiziţii publice, şi controlul urmăririi execuţiei pe şantier, recepţionarea lucrărilor de execuţie.
14. Stabileşte şi propune primarului măsuri pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător; asigură respectarea prevederilor legale privind protecţia, restaurarea, reabilitarea şi conservarea zonei istorice protejate, a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale, propune amenajarea de noi parcuri şi zone de agrement pe baza documentaţiilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului.
15. Colaborează cu celelalte direcţii pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local.
16. Asigură elaborarea şi respectarea prevederilor planului urbanistic general al oraşului şi a regulamentului de urbanism şi aplicarea acestuia prin planurile de urbanism zonale şi de detaliu şi conformarea autorizaţiilor de construire sau de desfiinţare cu prevederile documentaţiilor de urbanism.
17. Asigură monitorizarea, urmărirea stării monumentelor de arhitectură şi a zonelor de rezervaţii şi zonelor protejate şi face propuneri pentru conservarea, repararea şi punerea lor în valoare.
18. Inventariază şi propune spre aprobare zonele în care trebuie luate măsuri de reabilitare urbană.
19. Supune aprobării consiliului local, Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Sibiu, precum şi celelalte documentaţii de urbanism elaborate în scopul dezvoltării urbanistice a oraşului şi a teritoriului administrativ.
20. Asigură participarea cu reprezentanţi la lucrările comisiei de sistematizare a circulaţiei rutiere.
21. Asigură asistenţa de specialitate pentru verificarea la faţa locului a imobilelor coproprietare privată a municipiului care fac obiectul unor procese de sistare a stării de indiviziune.
22. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare.
23. Asigură participarea la comisia de stabilitate a construcţiilor, ca urmare a efectelor calamităţilor naturale.
24. Conduce şi răspunde de organizarea evidenţei lucrărilor de construcţii din municipiu în vederea punerii la dispoziţie a rezultatelor acesteia, autorităţilor administraţiei publice centrale.
25. Întocmeşte fişa postului pentru funcţionarii publici de conducere din subordine, o actualizează ori de câte ori situaţia de fapt şi prevederile legale impun aceasta. 
26. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale Primarului.
 
Cartografierea Datelor cu Caracter Personal.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: