Primaria SibiuServiciul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

back
CONDUCEREA:

Şef serviciu: Mureșan - Iuga Paul
CONTACT:

Adresă Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Etajul II.
tel. (0040)-269-208897
fax. (0040)-269-208811
muresan
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Propune proiectele de urbanism necesare şi oportune teritoriului administrativ al municipiului Sibiu.
2. Întocmeşte temele de proiectare pentru proiectele de urbanism.
3. Asigură elaborarea proiectelor de urbanism prin procedurile de încredinţare prevăzute de lege, derularea acestora fiind asigurată de Compartimentul achiziţii publice din cadrul Direcţiei tehnice, sau, în mod direct, prin biroul de proiectare din cadrul Serviciului Public de Administrare Parcuri şi Zone Verzi.
4. Face propuneri în vederea organizării de concursuri pentru proiecte de urbanism de importanţă deosebită.
5. Organizează consultarea cetăţenilor pentru avizarea şi aprobarea proiectelor de urbanism, prezentarea proiectelor în comisiile de avizare, prezentarea lor în consiliul local al municipiului Sibiu; emite avizele prevăzute de lege pentru lucrările menţionate.
6. Prezintă, la cererea consiliului local al municipiului Sibiu şi a primarului, rapoarte şi informări privind activitatea urbanistică şi de amenajare a teritoriului.
7. Informează consiliul local şi primarul despre măsurile ce se impun pentru materializarea proiectelor de urbanism.
8. Face propuneri pentru reabilitarea urbanistică a unor zone din municipiul Sibiu.
9. Organizează şi întocmeşte banca de date de urbanism şi amenajarea teritoriului în colaborare cu Serviciul informatică.
10. Întocmeşte propunerile pentru atribuirea de denumiri străzilor de pe raza municipiului Sibiu.
11. Asigură, împreună cu Serviciul patrimoniu şi cu Serviciul informatică baza de date privind dreptul de proprietate asupra imobilelor, corelată cu baza de date de urbanism şi amenajarea teritoriului.
12. Eliberează certificate de urbanism pentru documentaţii de urbanism.
13. Participă la şedinţele consiliului local unde prezintă materiale legate de urbanism şi amenajarea teritoriului ce se supun hotărârii acestuia.
14. Rezolvă sesizările cetăţenilor referitoare la problemele de urbanism şi amenajarea teritoriului, sub sancţiunile prevăzute de lege.
15. Întocmeşte rapoarte şi face propuneri pentru emiterea dispoziţiilor primarului în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.
16. Asigură arhivarea actelor cu care lucrează.
17. Asigură informarea cetăţenilor şi dă relaţii acestora cu privire la problemele de urbanism şi amenajare a teritoriului.
18. Întocmeşte alte proiecte de execuţie prin biroul de proiectare al Serviciului Public de Administrare Parcuri şi Zone Verzi, necesare pentru programele de reabilitare urbană finanţate de Primăria municipiului Sibiu.
19. Centralizează date şi studii statistice necesare unor raportări solicitate de instituţiile judeţene abilitate sau de instituţii administrative naţionale.
20. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentaţiile pe care le elaborează.
21. Asigură participarea la comisia de stabilitate a construcţiilor, ca urmare a efectelor calamităţilor naturale.
22. Întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine şi le actualizează ori de câte ori situaţia de fapt şi reglementările legale impun acest lucru. 
23. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare.
24. Serviciul exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, dispoziţii ale primarului ori primite de la şefii ierarhici.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: