Primaria SibiuDIRECŢIA ECONOMICĂ

back
CONDUCEREA:

Director Economic: Buhoi Elena
CONTACT:

Adresă Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Etajul I
tel. (0040)-269-208851
fax. (0040)-269-208811
buhoi
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Pe baza fundamentărilor realizate de compartimentele de specialitate din Primărie şi ale serviciilor publice din subordinea Consililului Local, întocmeşte anual şi propune primarului, la termenele prevăzute de lege, proiectul bugetului local al Municipiului Sibiu, asigurând prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite şi Consiliului Local al Municipiului Sibiu, în vederea aprobării bugetului anual; asigură şi răspunde de respectarea termenlor şi procedurilor legale de elaborare şi adoptare a bugetului local, antrenând toate serviciile publice şi instituţiile care colaborează la finalizarea proiectului şi adoptarea bugetului. 
2. Propune, în condiţiile legii, cu colaborarea Serviciului Public Direcţia Fiscală Locală, impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale, ce trebuie stabilite de Consiliul Local.
3. Stabileşte dimensionarea veniturilor proprii pe capitole ale bugetului local.
4. Îndrumă activitatea de constatare, stabilire, impunere şi urmărire a încasării impozitelor şi taxelor de la persoane fizice şi juridice.
5. Pe baza informaţiilor, situaţiilor statistice etc., pe care le întocmesc serviciile de specialitate, cu privire la modul de  stabilire şi încasare a taxelor şi impozitelor, face propuneri împreună cu instituţia publică Direcţia Fiscală Locală, Consiliului Local în vederea îmbunătăţirii şi adoptării nivelului unor taxe şi impozite
6. Analizează volumul impozitelor şi taxelor locale, taxelor speciale, stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local. 
7. Propune pentru aprobare primarului şi Consiliului Local al Municipiului Sibiu, în urma analizelor efectuate pe baza execuţiei bugetului, virările de credite şi rectificările de buget, în condiţii de echilibru bugetar
8. Verifică şi analizează propunerile de modificare a bugetului local, repartizarea pe trimestre, utilizarea fondului de rezervă, pe care le supune aprobării primarului sau Consiliului Local după caz.
9. Verifică nivelul încasării  sumelor din bugetul local şi prezintă ordonatorului principal de credite şi Consiliului Local al municipiului Sibiu situaţia realizării veniturilor şi propune măsuri în acest sens.  
10. Răspunde de necesitatea, oportunitatea şi legalitatea  angajării şi utilizării creditelor bugetare în limita şi cu destinaţia aprobată prin bugetul local.
11. Urmăreşte realizarea bugetului local, efectuarea cheltuielilor şi propune măsurile necesare şi soluţiile legale pentru buna administrare şi executare a acestuia, cu respectarea disciplinei financiare şi informează ordonatorul principal de credite cu privire la execuţia bugetului. În sensul celor menţionate anterior asigură îndrumare, monitorizare, coordonare şi control, structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Mun.Sibiu, precum şi instituţiilor şi serviciilor publice aflate în Subordinea Consiliului Local al Mun.Sibiu.
12. Efectuează analiza privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi atragerea de noi surse de finanţare.
13. Interpretează şi prezintă datele cu privire la evoluţia plăţilor şi încasărilor.
14. Colaborează cu celelalte compartimente pentru întocmirea raportului anual cu privire  la bilanţul contabil şi contul de execuţie  al realizării veniturilor şi executării cheltuielilor, ce se prezintă Consiliului Local.
15. Întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi îl supune aprobării Consiliului Local.
16. Întocmeşte lunar, trimestrial şi anual după caz, contul de execuţie a veniturilor şi cheltuielilor bugetare consolidat şi îl transmite în termenul legal insituţiilor abilitate .
17. Întocmeşte darea de seamă lunară, trimestrială şi anuală şi o transmite în termenul legal insituţiilor abilitate.
18. Asigură, pe baza bugetelor aprobate, fondurile necesare pentru buna funcţionare a unităţilor subordonate, ordonatori secundari şi terţiari de credite.
19. Organizează, asigură şi răspunde de exercitarea, conform prevederilor legii, a controlului financiar preventiv propriu.
20. Organizează şi conduce întreaga evidenţă contabilă la nivelul Primăriei Municipiului Sibiu în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a evidenţei gestiunii mijloacelor fixe existente în  cadrul sediilor administrative ale Primăriei, obiectelor de inventar, rechizitelor şi materialelor de întreţinere, pe următoarele acţiuni:

    - contabilitatea mijloacelor fixe, astfel încât să răspundă cerinţelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;
    - contabilitatea materialelor şi obiectelor de inventar 
    - contabilitatea sintetică a valorilor materiale se ţine valoric cu ajutorul conturilor sintetice; contabilitatea analitică a materialelor şi obiectelor de inventar se ţine cantitativ şi valoric;
    - contabilitatea mijloacelor băneşti;
    - contabilitatea deconturilor;
    - contabilitatea cheltuielilor - se organizează pe clasificaţia bugetară (capitole, articole, paragrafe, aliniate).

21. Asigură şi răspunde de respectarea legalităţii privind întocmirea şi valorificarea tuturor documentelor contabile prezentate pentru aprobare ordonatorului principal de credite.
22. Verifică respectarea dispoziţiilor legale privitoare la gestionarea şi gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, pe baza documentelor înregistrate în contabilitate şi a documentelor de evidenţă tehnică şi operativă în gestiunea proprie
23. Îşi exercită atribuţiile prevăzute de OMF 1792/2002 în legătură cu  angajarea, lichidarea, asigură ordonanţarea şi plata cheltuielilor, evidenţa şi raportarea angajamentelor legale şi bugetare.
24. Ţine evidenţa contractelor privind vânzarea spaţiilor comerciale, evidenţa încasărilor şi distribuirea acestora între bugetul local şi de stat în conformitate cu dispoziţiile legale.
25. Ţine evidenţa încasărilor privind taxa pentru autovehiculele de tonaj greu şi distribuirea acestora între bugete conform dispoziţiilor legale.
26. Asigură desfăşurarea procesului de înregistrare computerizată a documentelor contabile; participă la realizarea aplicaţiilor specifice.
27. Asigură plata drepturilor băneşti cuvenite personalului din aparatul de specialitate, precum şi ale consilierilor locali .
28. Întocmeşte şi ţine registrul de casă pe baza documentelor justificative, conform legislaţiei în vigoare.
29. Efectuează controlul inopinat la casierie , conform legislaţiei în vigoare.
30. Colaborează cu Serviciul Patrimoniu pentru actualizarea, evidenţierea şi valorificarea bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al Municipiului Sibiu.
31. Iniţiază împreună cu serviciile de specialitate ale Primăriei inventarierea anuală şi ori de câte ori este nevoie a bunurilor materiale şi valorilor băneşti ce aparţin Municipiului şi administrarea corespunzătoare a acestora. 
32. Analizează în vederea aprobării de către primar şi Consiliul Local împrumuturile ce trebuie efectuate pentru realizarea unor acţiuni şi lucrări publice, urmărind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare şi rambursare a acestora, precum şi încadrarea în gradul de îndatorare prevăzut de lege.
33. Colaborează cu serviciile din cadrul  Primăriei şi Consiliului Local pentru a prezenta ordonatorului principal de credite, anual sau ori de câte ori este necesar, datele necesare pentru evidenţierea stării economice şi sociale a Municipiului Sibiu
34. Asigură personal specializat pentru comisiile de specialitate.
35. Încheie contracte de achiziţii împreună cu serviciile de specialitate, pe baza şi în conformitate cu procesele verbale de adjudecare întocmite de comisiile de licitaţie, la propunerea serviciului de achiziţii publice .
36. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte acordurile de funcţionare pentru spaţiile destinate desfăşurării activităţilor comerciale: producţie, prestări servicii, alimentaţie publică şi comerţ.
37. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu şi întocmeşte autorizaţiile privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.
38. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu în vederea vizării anuale a acordurilor de funcţionare.
39. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu în vederea vizării anuale a autorizaţiilor privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică.
40. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu privind emiterea acordurilor de funcţionare sezoniere pentru activităţi comerciale - producţie, prestări servicii, alimentaţie publică şi comerţ, desfăşurate de către agenţii economici în zone publice.
41. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu în vederea emiterii avizelor privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile şi încasarea sumelor din vânzarea acestora.
42. Analizează şi soluţionează documentaţia înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu în vederea modificării acordurilor de funcţionare.
43. Analizează documentele înregistrate la Primăria Municipiului Sibiu privind modul de desfăşurare a practicilor comerciale în ceea ce priveşte “ vânzarea de lichidare “ şi “ vânzarea de soldare “ (notificare).
44. Aplică sancţiuni pentru depăşirea termenului de valabilitate a acordurilor de funcţionare emise de Primăria Municipiului Sibiu agenţilor economici.
45. Analizează, soluţionează şi întocmeşte  autorizaţii de transport public local în regim de taxi, autorizaţii taxi, autorizaţii de transport public local în regim de închiriere, precum şi fişele de valabilitate şi copiile conforme ale acestora.
46. Analizează, soluţionează şi întocmeşte autorizaţia de dispecerat taxi şi fişa de valabilitate a acestora.
47. Analizează, soluţionează şi întocmeşte autorizaţiile de circulaţie conform H.C.L.84/2003.
48. Analizează, soluţionează şi întocmeşte certificatele de înregistrare pentru  vehiculele cu mişcare lentă.
49. Analizează, soluţionează şi întocmeşte  licenţele de traseu pentru  transport public local de persoane prin curse regulate şi curse regulate speciale, autorizaţii de transport public local cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare, fişele de valabilitate ale acestora şi copiile conforme, autorizaţii de transport public local de mărfuri în regim  contractual şi copiile conforme ale acestora.
50. Verifică, controlează şi sancţionează în cazul nerespectării legii, activitatea de transport public local. 
51. Întocmeşte fişa postului pentru persoanele cu funcţii de conducere din subordine şi le modifică ori de câte ori starea de fapt şi schimbările legislative impun aceasta.
52. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare. 
53. Sesizează compartimentul de audit intern cu privire la necesitatea auditării unor activităţi din cadrul primăriei municipiului Sibiu.
54. Verifică modul de respectare şi aplicare a hotărârilor consiliului local şi a celorlalte acte normative referitoare la taxele şi impozitele locale, face  propuneri ordonatorului principal de credite şi consiliului local pentru mai buna utilizare  a acestora.
55. Urmăreşte şi răspunde de respectarea şi aplicarea hotărârilor consiliului local şi a celorlalte acte normative în domeniul economico-financiar.
56. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare.
57. Întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine şi le actualizează ori de câte ori situaţia de fapt şi reglementările legale impun acest lucru. 
58. Direcţia  îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: