Primaria SibiuServiciul Administrativ

back
CONDUCEREA:

Şef serviciu: Horvath Marius
CONTACT:

Adresă Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Mansardă
tel. (0040)-269-208922
mail
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Întocmeşte caiete de sarcini pentru diferite achiziţii publice, servicii sau lucrări conform prevederilor OG 34/2006, solicită oferte şi face evaluarea acestora în vederea întocmirii contractelor.
2. Înregistrează contractele încheiate cu furnizorii în SAP, prin introducerea sau modificarea datelor conform contractelor încheiate sau actelor adiţionale  aferente acestora, adaugă sau modifică  date despre furnizori și întocmeşte preverificări în SAP, introducând datele conform facturilor.
3. Asigură executarea contractelor pentru energie electrică, apă, gaze naturale şi diverse prestări de servicii, ia măsuri pentru buna gospodărire a energiei electrice,  apei, gazelor naturale, asigură perfectarea contractelor de asigurare de bunuri.
4. Răspunde de funcţionarea în condiţii legale a instalaţiilor ISCIR-izate din sediile Primăriei Municipiului Sibiu: centrala termică, ascensor, dispozitive de deplasare a persoanelor cu dizabilităţi, etc.
5. Urmăreşte funcţionarea în bune condiţii a centralei termice pentru furnizarea apei calde şi căldurii la sediul Primăriei Municipiului Sibiu,
6. Răspunde de buna gospodărire şi gestionare a bunurilor aflate în administrarea Consiliului Local.
7. Ţine evidenţa tehnico-operativă a valorilor patrimoniale şi a altor mijloace materiale, precum şi a clădirilor aflate în administrarea Consiliului Local.
8. Răspunde de asigurarea aprovizionării cu mijloace fixe, obiecte de inventar, rechizite şi materiale de întreţinere pentru angajaţii aparatului de specialitate al primarului municipiului Sibiu, precum şi aprovizionarea tehnico-materială cu utilaje, mijloace şi accesorii specifice combaterii incendiilor, emițând comenzi în SAP conform solicitărilor.
9. Efectuează recepţia materialelor, obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe, care aparţin Primăriei Municipiului Sibiu, pe baza notelor de intrare – recepţie.
10. Ţine evidenţa materialelor şi obiectelor de inventar intrate în gestiune pe baza notelor de intrare recepţie, în programul SAP.
11. Întocmeşte formele de predare-primire a bunurilor pe responsabili, pe baza bonurilor de predare, transfer, restituire, prin introducerea de date în SAP şi listarea acestora, la solicitările salariaţilor sau serviciilor.
12. Etichetează cu număr şi gestiune, obiectele de inventar şi mijloacele fixe date în folosinţă.
13. Întocmeşte referate de disponibilizare cu titlu gratuit, procese-verbale de custodie, procese-verbale de restituire sau procese-verbale de predare-primire a bunurilor din Primăria Municipiului Sibiu, care sunt date spre folosire serviciilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Sibiu, asociaţiilor, care au făcut solicitarea.
14. Ţine evidenţa ştampilelor din cadrul instituţiei într-un registru special, cu amprenta şi semnătura persoanei care o are în dotare.
15. Asigură efectuarea de inventarieri periodice şi anuale a patrimoniului instituţiei şi urmăreşte luarea măsurilor ce decurg din valorificarea acestora.
16. Face propuneri şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor luate cu privire la casarea, declasarea sau transmiterea bunurilor, întocmind documentele necesare.
17. Sesizează pagubele aduse bunurilor aflate în administrarea consiliului local şi propune măsuri de recuperare a acestora.
18. Asigură repararea, întreţinerea şi folosirea raţională a clădirilor, instalaţiilor, celorlalte mijloace fixe, a obiectelor de inventar şi urmăreşte mişcarea acestora de la un loc de folosinţă la altul.
19. Controlează modul de folosire a bunurilor şi ia măsuri pentru întreţinerea şi repararea acestora, precum şi scoaterea din inventar a bunurilor uzate, pe care le valorifică potrivit dispoziţiilor legale.
20. Face propuneri pentru planul de investiţii necesare bunei funcţionări a serviciilor publice, privind reparaţii la imobile, instalaţiile aferente şi celelalte mijloace fixe aflate în administrare, urmăreşte realizarea lucrărilor respective, participă la efectuarea recepţiei acestora şi asigură efectuarea decontărilor.
21. La solicitarea Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Sibiu, serviciul administrativ întocmește actele necesare și se ocupă de înhumarea cadavrelor neidentificate, cu sau fără aparţinători legali.
22. Organizează şi efectuează colectarea şi predarea selectivă a deşeurilor rezultate din activitatea zilnică a angajaţilor Primăriei Municipiului Sibiu, pe bază de contract cu o firmă specializată.
23. Răspunde de pregătirea sălilor de şedinţă şi asigurarea condiţiilor de desfăşurare a unor evenimente găzduite de Primăria Municipiului Sibiu, şedinţe de consiliu, simpozioane, întâlniri cu cetăţenii, cununii, etc.
24. Preia de la serviciile publice, organizaţii, asociaţii, etc., diverse afişe, anunţuri, programări de evenimente, în vederea postării acestora în vitrinele din pasaje şi în alte locuri special amenajate, după ce acestea au primit aprobările necesare.
25. Asigură actualizarea fişelor posturilor pentru personalul din subordine ori de câte ori situaţia de fapt şi reglementările legale impun acest lucru. 
26. Asigură instruirea lunară sau trimestrială, după caz, a angajaţilor serviciului, completând în mod corespunzător fişele de protecţie a muncii.
27. Asigură înregistrarea corespondenţei primite în cadrul serviciului, rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale şi în termenele stabilite.
28. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare.
29. Analizează, informează conducerea şi propune soluţii şi răspunsuri la diverse adrese ale unor agenţii şi instituţii (Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială, etc.).
30. Asigură îndosarierea  si arhivarea actelor pe care le instrumentează.
31. Răspunde de buna organizare a activităţii de telefonie.
32. Efectuează lucrările de fotocopiere, solicitate de serviciile Primăriei Municipiului Sibiu şi Serviciile publice aflate sub autoritatea consiliului local.
33. Răspunde de buna desfăşurare a activităţii de întreţinere şi păstrare a curăţeniei în sediul instituţiei şi în celelalte spaţii aflate în folosinţă.
34. Asigură întreţinerea şi gararea maşinilor în garajul Primăriei Municipiului Sibiu situat pe strada Zaharia Boiu, nr. 39.
35. Asigură deplasările personalului Primăriei Municipiului Sibiu, la solicitarea acestora, în diverse delegaţii.
36. Organizează activitatea de exploatare, întreţinere şi reparare a mijloacelor de transport auto din dotare, asigură verificarea stării tehnice a acestora şi ia măsuri operative de remediere a deficienţelor constatate.
37. Răspunde de asigurarea transportului şi buna funcţionare a autoturismelor din parcul auto al Primăriei Municipiului Sibiu, de buna funcționare a karcherului și a generatoarelor din dotarea instituției.
38. Ţine evidenţa şi propune efectuarea pentru maşinile din  parcul auto a asigurărilor obligatorii, Casco, rovignetelor pentru circulaţia pe drumurile naţionale.
39. Eliberează bonuri valorice de combustibil, pe baza bonurilor de consum, prin introducerea de date în SAP şi listarea acestora, pentru maşinile din parcul auto al Primăriei Municipiului Sibiu, ţinând totodată evidenţa lunară şi cumulată a consumului de combustibil, astfel încât să nu fie depăşită cota stabilită prin legislaţie.
40. Întocmeşte lunar fişa activităţii zilnice, pentru cele cinci maşini care aparţin parcului auto al Primăriei Municipiului Sibiu.
41. Asigură şi verifică aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor din imobile.
42. Întocmeşte planul de evacuare a personalului şi publicului, în caz de incendiu, organizează paza contra incendiilor în clădiri, împreună cu Serviciul pentru Situații de Urgență.
43. Propune necesarul de fonduri pentru realizarea unor măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la imobilele Consiliului Local împreună cu Serviciul pentru Situații de Urgență.
44. Participă la activităţile de protecţie civilă organizate pe teritoriul municipiului Sibiu, în situaţii speciale.
45. Colaborează în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cu compartimentele din aparatul de specialitate al primarului precum şi cu instituţiile / serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local. 
46. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative, prin hotărâri ale Consiliului Local, dispoziţii ale primarului sau primite de la şefii ierarhici superiori.
 
Cartografierea Datelor cu Caracter Personal.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: