Primaria SibiuServiciul Tehnic Management Energetic şi Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice

back
CONDUCEREA:

Şef serviciu: Ioan Mărginean
CONTACT:

Adresă Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Parter
tel. (0040)-269-208882
fax. (0040)-269-218252
mail
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Monitorizeaza, controleaza si propune masurile necesare pentru furnizarea in bune conditii a serviciilor comunitare de iluminat public, energie termica, si transport public local;
2. Confirma la plata subventiile solicitate la plata aferente serviciului public de furnizare a energiei termice in mun Sibiu si a transportului public local.
3. Analizeaz si propune Consiliului Local modificarea traseelor de transport public local, conform contractului de delegare a serviciului de transport public local
4. Urmareste indicatorii privind calitatea serviciului prestat de operatorii economici in domeniul transportului local, al energiei termice si a iluminatului public, dupa caz.
5. Cu sprijinul Poliţiei Rutiere şi Serviciului Public de Poliţie Comunitară al Municipiului Sibiu stabileşte măsurile necesare desfasurarii in bune conditii a circulaţiei in municipiul Sibiu;
6. Asigura montarea semnelor de circulaţie si semafoarelor, realizarea si intretinerea marcajelor rutiere pe strazile si drumurile publice;
7. Pregăteşte documentaţia necesară pentru lucrarile Comisiei de circulaţie şi duce la îndeplinire cele stabilite, împreună cu Poliţia municipiului Sibiu;
8. Colaborează cu Direcţia economică şi cu celelalte servicii pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local; urmăreşte modul de utilizare şi asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de iluminat public, semaforizare, semnalizare si marcaje rutiere si orice alte activitati in domeniul sigurantei circulatiei;
9. Iniţiază proiecte, urmăreşte întocmirea documentaţiilor tehnice şi realizarea lucrărilor publice in domeniul sau de competenta;
10. Elaboreaza teme de proiectare si documentatii de atribuire pentru lucrarile si serviciile necesar a se realiza, urmareste derularea procedurilor de atribuire a contractelor de lucrari, functie de competentele stabilite; 
11. Răspunde de derularea lucrărilor de reparatii si intretinere, respectarea termenelor contractuale, calitatea lucrarilor şi efectuarea recepţiilor, conform contractelor încheiate în acest scop;
12. Participa la activitatea comandamentului pentru deszăpezire in municipiul Sibiu; 
13. Organizeaza si coordoneaza realizarea serviciului de iluminat public, administreaza sistemul de iluminat public, stabileste masuri si actioneza pentru modernizarea si eficientizarea functionarii iluminatului public in municipiu;  
14. Realizeaza inventarul actualizat al sistemului de iluminat public pe raza UATM Sibiu, conform Legii nr. 51/2006 si a legii 230/2006
15. Monitorizeaza consumurile energetice, identifica pierderile de energie aferente obiectivelor monitorizate, propune masuri de reducere a pierderilor, modernizare  si reabilitare a instalatiilor, echipamentelor si cladirilor;
16. Realizează si actualizeaza baza de date energetice în conformitate cu prevederile legale, în colaborare cu Agenţia Romană pentru Conservarea Energiei;
17. Intocmeste Programul de imbunatatire a eficientei energetice in mun Sibiu, conform legislatiei in vigoare
18. Iniţiază programe pentru folosirea raţională şi eficientă a energiei;
19. Răspunde de realizarea iluminatului festiv si ornamental in municipiul Sibiu;
20. Urmăreşte executarea lucrărilor şi prestarilor de servicii, cantitativ şi calitativ, în conformitate cu prevederile legale şi respectarea disciplinei contractuale;
21. Se ocupă de asigurarea conditiilor tehnice pentru manifestările publice aprobate de Consiliul Local; 
22. Intocmeste rapoarte de activitate către Instituţia Prefectului, ANRSC, Consiliul Concurentei sau Autorităţile de management care gestionează elementele structurale şi programele operaţionale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, după caz;
23. Opereaza in sistemul informatics M2N toate lucrarile privind siguranta circulatiei efectuate
24. Urmareste actualizarea la zi, prin personalul propriu / gestionari, materialele, a obiectelor de inventar si mijloacele fixe aflate in Depozitul Dumbrava si pe domeniul public la municipiului
25. Asigura fundamentarea propunerilor si elaborarea documentelor pentru sedintele Consiliului Local si ale Primariei, în domeniul sau de responsabilitate;
26. Constata contraventii si aplica sanctiunile contraventionale date in competenta sa prin imputernicirea Primarului; 
27. Actualizeaza periodic fisele de post ale personalului, conform legislatiei in vigoare si ale HCL adoptate
28. Efectueaza preverificarile in SAP pentru toate situatiile de lucrari/servicii/produse aferente contractelor aflate in urmarire.
29. Urmăreşte verificarea şi decontarea lucrărilor/serviciilor/produselor  angajate de Municipiul Sibiu, in sfera de competenta.
30. Urmareste indeplinirea contractelor / angajamentelor legale privind achizitia de bunuri, servicii si lucrari, din sfera de competenta, din punct de vedere al clauzelor contractuale.
31. Rezolvă în termenul legal sesizările primite de la cetăţenii municipiului referitoare la respectarea legalităţii, realizarea activitatilor si prestarea serviciilor publice în domeniul sau de responsabilitate;

   A. Compartiment tehnic :

1. Asigura desfasurarea fluenta a circulaţiei rutiere si pietonale, montarea semnelor de circulaţie si semafoarelor, realizarea si intretinerea marcajelor rutiere pe strazile si drumurile publice;
2. Pregăteşte documentaţia necesară pentru lucrarile Comisiei de circulaţie şi duce la îndeplinire cele stabilite, împreună cu Poliţia municipiului Sibiu;
3. Face propuneri pentru asigurarea necesarului de fonduri bugetare, urmăreşte modul de utilizare şi asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de iluminat public, semaforizare, semnalizare si marcaje rutiere;
4. Propune proiecte, urmăreşte întocmirea documentaţiilor tehnice şi realizarea lucrărilor publice in domeniul sau de competenta;
5. Răspunde de derularea lucrărilor de reparatii si intretinere, respectarea termenelor contractuale, calitatea lucrarilor şi efectuarea recepţiilor, conform contractelor încheiate în acest scop;
6. Participa la organizarea şi buna desfăşurare a deszăpezirii in municipiul Sibiu; 
7. Organizeaza si coordoneaza realizarea serviciului de iluminat public, administreaza sistemul de iluminat public, stabileste masuri si actioneza pentru modernizarea si eficientizarea functionarii iluminatului public in municipiu;  
8. Răspunde de realizarea iluminatului festiv si ornamental in municipiul Sibiu;
9. Se ocupă de asigurarea conditiilor tehnice pentru manifestările publice aprobate de Consiliul Local; 
10. Constata contraventii si aplica sanctiunile contraventionale date in competenta sa prin imputernicirea Primarului;
11. Rezolvă în termenul legal sesizările primite de la cetăţenii municipiului referitoare la respectarea legalităţii, realizarea activitatilor si prestarea serviciilor publice în domeniul sau de responsabilitate;

  B. Compartiment management energetic și monitorizare servicii comunitare de utilități publice :

1. Monitorizeaza consumurile energetice, identifica pierderile de energie aferente obiectivelor monitorizate, propune masuri de reducere a pierderilor, modernizare  si reabilitare a instalatiilor, echipamentelor si cladirilor;
2. Planifică şi organizează, împreună cu celelalte organisme abilitate, furnizarea energiei termice, electrice şi a combustibilor în condiţii de siguranţă şi continuitate a alimentării, ţinând seama de necesităţile de consum pe raza municipiului;
3. Realizează si actualizeaza baza de date energetice în conformitate cu prevederile legale, în colaborare cu Agenţia Romană pentru Conservarea Energiei; urmăreste dinamica consumurilor specifice de energie si combustibil si a intensitatii energetice;
4. Analizeaza gradul si modul de recuperare a resurselor energetice refolosibile;
5. Propune si urmareste întocmirea studiilor necesare, iniţiază si aplica programe pentru folosirea raţională şi eficientă a energiei; 
6. Colaboreaza cu Centrul Roman al Energiei in scopul promovarii unor solutii inteligente de producere si utilizare a energiei precum si de gestionare eficienta a consumului de energie electrica si termica;
7. Verifica modul de realizare a serviciilor comunitare de utilitati publice de catre operatorii desemnati pentru iluminat public, energie termica, gaz natural si transport public local;
8. Monitorizeaza realizarea serviciilor comunitare de utilitati publice urmarind modul de indeplinire a prevederilor caietelor de sarcini, regulamentelor serviciilor si indicatorilor de performanta aprobati;
9. Controleaza modul de administrare si intretinere a bunurilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Sibiu, care au fost incredintate operatorilor de servicii publice ca facand parte din sistemele tehnico-edilitare destinate indeplinirii serviciilor;
10. Intocmeste rapoarte de activitate către Instituţia Prefectului, ANRSC sau Autorităţile de management care gestionează elementele structurale şi programele operaţionale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, după caz;
11. Rezolvă în termenul legal sesizările primite de la cetăţenii municipiului referitoare la respectarea legalităţii, realizarea activitatilor si prestarea serviciilor publice în domeniul sau de responsabilitate;

 
Cartografierea Datelor cu Caracter Personal.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: