Primaria SibiuServiciul pentru situaţii de urgenţă

back
CONDUCEREA:

Şef serviciu: Avram Sorin
CONTACT:

Adresă B-dul. Victoriei, nr. 1-3 - La Etajul I
tel. (0040)-269-208996
fax. (0040)-269-208811
mail
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Asigură prevenirea populaţiei asupra dezastrelor naturale şi antropice precum şi protecţia împotriva dezastrelor şi atacurilor militare;
2. Asigură protecţia bunurilor materiale şi a valorilor culturale;
3. Participă la acţiunile de limitare a efectelor dezastrelor sau atacurilor armate şi la cele de protecţie/evacuare a persoanelor, bunurilor materiale şi valorilor culturale şi de patrimoniu;
4. Participă la asanarea teritoriului de muniţie neexplodată găsită pe raza administrativă a municipiului Sibiu;
5. Participă cu forţe şi mijloace specifice la pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, prin Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sibiu, conform planurilor specifice;
6. Organizează, controlează şi coordonează apărarea împotriva dezastrelor conform planurilor de apărare, precum şi dotarea cu mijloace de apărare şi intervenţie a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sibiu  
7. Înştiinţează operativ populaţia instituţiile, operatorii economici, Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sibiu şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Cpt. Dumitru Croitoru” al Judeţului Sibiu prin sistemul informaţional propriu şi centralizat, despre iminenţa producerii dezastrelor;
8. Asigură condiţiile de funcţionare a Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi a secretariatului tehnic al acestuia;
9. Participă la cererea Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă sau a autorităţilor locale şi centrale ale administraţiei publice cu specialişti, mijloace tehnice şi aparatură, la acţiunile de intervenţie şi de refacere;
10. Asigură pregătirea personalului propriu (prin cursuri, convocări şi exerciţii) pentru apărarea împotriva dezastrelor;
11. Asigură integrarea în strategia generală de apărare împotriva dezastrelor;
12. Întocmeşte şi actualizează documentele de protecţie civilă operative şi de conducere, documentele de mobilizare şi cele prvind baza tehnico-materială pentru intervenţie în situaţii de urgenţă;
13. Întocmeşte, împreună cu Secretariatul Tehnic al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sibiu planurile de intervenţie, pe tipuri de dezastre;
14. Organizează celulele de urgenţă din cadrul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sibiu, pe tipuri de riscuri, planificând şi urmărind activitatea acestora pentru protecţia populaţiei, bunurilor materiale şi valorilor culturale ale municipiului;
15. Asigură mijloacele tehnice şi aparatura necesară pentru funcţionarea posturilor de observare şi punctelor de comandă, precum şi depozitarea, conservarea şi menţinerea în stare de funcţionare optimă a acestora şi a mijloacelor tehnice;
16. Prezintă Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă informări cu privire la realizarea măsurilor în diferite situaţii de urgenţă;
17. Participă la toate convocările, bilanţurile şi alte activităţi de analiză şi sinteză organizate de Inspectoratul Judeţean pe linia gestionării situaţiilor de urgenţă;
18. Execută instruiri ale responsabililor cu gestionarea situaţiilor de urgenţă din cadrul serviciilor publice şi societăţilor comerciale din subordinea Consiliului Local al municipiului Sibiu precum şi al operatorilor economici de pe raza municipiului repartizaţi de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean, pe baza Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu, prin şedinţe (convocări) de specialitate, precum şi prin exerciţii;
19. Răspunde de desfăşurarea în condiţii optime a intervenţiilor în caz de dezastre sau situaţii de urgenţă, de deblocarea sau refacerea căilor de acces şi evacuare, precum şi de refacerea reţelelor de utilităţi publice;
20. Cunoaşte în permanenţă capacitatea de intervenţie a celulelor de urgenţă de la nivelul societăţilor comerciale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, precum şi pe cea a principalilor operatori economici din municipiu;
21. Ţine evidenţa substanţelor chimice periculoase la operatorii economici de pe raza municipiului Sibiu, a documentaţiei privind evidenţa militară a Primăriei municipiului Sibiu şi a documentelor cu caracter de secret de serviciu;
22. Ţine evidenţa şi arhivează documentele serviciului, în spaţiul special amenajat în acest scop şi în conformitate cu prevederile Dispoziţiei Primarului Municipiului Sibiu nr. 4903/2008 cu privire la actualizarea nomenclatorului unităţilor arhivistice create de compartimentele funcţionale ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a normelor cu privire la organizarea arhivei şi constituirea comisiei de selecţionare a fondului arhivistic.
23. Serviciul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâre a consiliului local ori prin dispoziţia primarului.

   A. Compartiment securitate şi sănătate în muncă şi mobilizare :

   a) în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă :

1. Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă respectiv: executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
2. Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie;
3. Elaborarea de instrucţiuni proprii, pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale instituţiei, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru;
4. Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;
5. Verificarea cunoaşterii şi aplicării, de către toţi lucrătorii, a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, stabilite prin fişa postului;
6. Întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
7. Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
8. Elaborarea programului de instruire-testare la nivelul instituţiei;
9. Evidenţa meseriilor şi a profesiilor, prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
10. Evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
11. Evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
12. Verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
13. Informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
14. Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din instituţie şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie;
15. Participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor legale;
16. Elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din instituţie, în conformitate cu prevederile art. 12 alin.(1) lit.d) din Legea nr.319/2006;
17. Urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
18. Propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
19. Întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.  

   b) în domeniul evidenţei şi păstrării documentelor secret de serviciu :

1. Ţine evidenţa documentelor cu caracter de secret de serviciu şi secret (după caz) şi execută inventarierea şi gestionarea acestora;
2. Asigură permanent respectarea regulilor de păstrare, mânuire şi evidenţă a documentelor cu caracter de secret de serviciu şi secret (după caz), a hărţilor şi literaturii de protecţie civilă.

   c) în domeniul mobilizării / demobilizării la locul de muncă :

1. Întocmeşte şi actualizează documentele de mobilizare şi rechiziţii, în conformitate cu cerinţele Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale – S.T.P.S. Sibiu şi ale Centrului Militar Judeţean Sibiu;
2. Întocmeşte şi actualizează periodic documentaţia privind evidenţa militară şi M.L.M. a angajaţilor Primăriei Municipiului Sibiu şi ai serviciilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local.

   B Compartiment gestionare situaţii de urgenţă :

   a) în domeniul protecţiei civile:

1. Răspunde nemijlocit de înştiinţarea şi alarmarea popoulaţiei din municipiul Sibiu;
2. Asigură primirea şi transmiterea semnalelor de înştiinţare cu privire la producerea sau iminenţa producerii unor dezastre sau a izbucnirii unor conflicte armate, răspunzând direct de acţionarea la timp a sistemelor de înştiinţare - alarmare din municipiul Sibiu;
3. Asigură funcţionarea permanentă a mijloacelor de transmisiuni proprii şi a celor de înştiinţare-alarmare, urmărind derularea în condiţiile legii a contractelor aferente acestora;
4. Elaborează documentele pe linia specialităţii şi asigură transmiterea lor;
5. Asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare pentru înştiinţarea şi aducerea personalului de conducere la sediu, în mod oportun, în caz de dezastru sau la ordin;
6. Asigură colaborarea cu Poliţia Locală, Poliţia Municipiului Sibiu, Inspectoratul de Jandarmi, formaţiunile de Cruce Roşie şi celelalte instituţii şi operatori economici cuprinşi în planurile specifice, pentru realizarea măsurilor de protecţie cuprinse în documentele operative şi pentru desfăşurarea pregătirii de protecţie civilă în special, pe timpul aplicaţiilor, exerciţiilor şi al lichidărilor urmărilor dezastrelor;
7. Asigură, verifică şi menţine în mod permanent starea de funcţionare a punctelor de comandă (locurilor de conducere) de protecţie civilă şi dotarea lor cu materialele şi documentele necesare potrivit legislaţiei în vigoare;
8. Asigură pregătirea formaţiunilor proprii de intervenţie, în paralel cu asigurarea funcţionării dotărilor tehnice ale acestora, în conformitate cu ordinul anual al Prefectului Judeţului cu privire la organizarea pregătirii pentru situaţii de urgenţă;
9. Asigură condiţii de depozitare, conservare, întreţinere şi folosire corectă a tehnicii, aparaturii şi materialelor din dotare;
10. Urmăreşte  asigurarea mijloacelor de protecţie şi de decontaminare prevăzute în planuri;
11. Întocmeşte şi actualizează, în colaborare cu membrii Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă documente operative şi de conducere pe linia situaţiilor de urgenţă;
12. Asigură studierea şi cunoaşterea de către Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă a particularităţilor municipiului şi a principalelor caracteristici care ar influenţa urmările produse de dezastre sau conflicte armate;
13. Asigură organizarea şi înzestrarea formaţiunilor proprii de intervenţie potrivit instrucţiunilor în vigoare, precum şi actualizarea permanentă a situaţiei acestora;
14. Întocmeşte anual Planul de asigurare cu resurse materiale, financiare şi umane la nivelul municipiului Sibiu, în conformitate cu prevederile legale.
15. Prezintă propuneri pentru introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli a fondurilor necesare pentru dotări şi întreţinere, pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă;
16. Organizează şi conduce pregătirea formaţiilor proprii, precum şi verificarea lor prin exerciţii şi alarmări, în vederea menţinerii stării de operativitate şi de intervenţie în caz de dezastre; 
17. Prezintă Inspectoratului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă informări cu privire la realizarea măsurilor de protecţie civilă şi a pregătirii şi alte probleme specifice, conform Ordinului anual al Prefectului;
18. Întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi înstalaţiile din dotarea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, care pot fi folosite în caz de dezastre şi în situaţii speciale şi o actualizează permanent;
19. Urmăreşte execuţia adăposturilor la noile investiţii în construcţie sau la extinderile imobilelor existente în municipiul Sibiu, potrivit instrucţiunilor şi normelor tehnice în vigoare;
20. Conduce lunar instructajele de specialitate, exerciţiile tactice planificate potrivit  documentelor întocmite în acest scop; 
21.Răspunde de elaborarea şi actualizarea, în principal, a următoarelor documente:

     - Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul municipiului Sibiu;
     - Planul organizării înştiinţării-alarmării Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă, serviciilor publice şi a societăţilor comerciale din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu precum şi a societăţilor cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă;
     - Planul de protecţie şi intervenţie în caz de cutremur şi alunecări de teren pe teritoriul municipiului Sibiu;
     - Planul de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale pe cursuri de apă al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Sibiu
     - Planul de protecţie şi intervenţie în caz de accident chimic deosebit de grav pe căile de comunicaţie rutiere sau feroviare etc.

22. Centralizează, analizează şi sistematizează informaţiile de specialitate prezentând propuneri  pentru stabilirea concepţiei;
23. Organizează, coordonează, îndrumă şi ţine evidenţa formaţiunilor proprii de protecţie civilă, pe specialităţi şi urmăreşte pregătirea şi perfecţionarea lor, prin cursuri şi convocări la centrele speciale de pregătire, conform Ordinului Prefectului Judeţului Sibiu;
24. Planifică, organizează şi urmăreşte executarea reparaţiilor şi întreţinerii (în funcţie de sezon) la întreaga tehnică şi aparatură de înştiinţare şi alarmare din dotarea serviciului;
25. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, sau în baza actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale.

   b) în domeniul apărării împotriva incendiilor:

1. Urmăreşte şi coordonează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor în cadrul Primăriei Municipiului Sibiu;
2. Elaborează instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor şi stabileşte atribuţiile ce revin salariaţilor Primăriei la locurile de muncă;
3. Verifică dacă salariaţii cunosc şi respectă instrucţiunile privind măsurile de apărare împotriva incendiilor;
4. Asigură întocmirea şi actualizarea planurilor de intervenţie şi condiţiile pentru aplicarea acestora în orice moment;
5. Asigură utilizarea, verificarea, întreţinerea şi repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor;
6. Asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din corpurile de clădire aparţinând Primăriei municipiului Sibiu şi asigură corelarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu natura şi nivelul riscurilor;
7. Desfăşoară, prin intermediul Formaţiunii de Pompieri Civili din staţiunea Păltiniş următoarele tipuri de activităţi:

    a. informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
    b. verificarea aplicării normelor, dispoziţiior şi măsurilor care privesc prevenirea şi apărarea împotriva incendiilor, în sfera de competenţă proprie;
    c. intervenţia efectivă pentru stingerea incendiilor, acordarea primului ajutor, salvarea de vieţi omeneşti şi bunuri materiale;
    d. acordarea de ajutor, în condiţiile legii, persoanelor a căror viaţă este pusă în pericol, ca urmare a producerii de explozii, alunecări de teren, inundaţii, accidente, precum şi în caz de dezastre;
    e. controlul respectăriii normelor de apărare împotriva incendiilor, atât de către turişti cât şi de către persoanele care desfăşoară activităţi instructiv – educative, cu luarea măsurilor ce se impun pentru înlăturarea eventualelor neajunsuri constatate;
    f. transport de apă şi evacuarea apei din subsoluri sau fântâni;
    g. limitarea răspândirii unor produse poluante, colectarea sau înlăturarea acestora;
    h. eliberarea căilor de circulaţie, ridicarea obiectelor doborâte de vânt sau a mijloacelor de transport accidentate sau avariate;
    i. curăţirea şi repararea coşurilor de fum şi a sobelor precum şi alte lucrări la înălţime.

8. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative (legi, ordonanţe, hotărâri de guvern, ordine etc.).

 
Cartografierea Datelor cu Caracter Personal.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: