Primaria SibiuServiciul Juridic - Contencios şi Registrul Agricol

back
CONDUCEREA:

Şef serviciu: Patachi Andreea
CONTACT:

Adresă Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Etajul I
tel. (0040)-269- 208833
mail
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Asigură asistenţa juridică în toate cauzele şi la toate instanţele în care poate sta municipiul Sibiu, consiliul local sau primarul municipiului Sibiu.
2. Asigură asistenţă juridică a municipiului Sibiu, în faţa notarilor publici, pentru întocmirea actelor notariale şi a executorilor judecătoreşti.
3. La solicitarea autorităţii pe care o reprezintă, promovează acţiuni judecătoreşti şi uzează de toate căile de atac conferite de lege, depunând toate diligenţele pentru câştigarea acestora.
4. Formulează întâmpinări şi cereri reconvenţionale, în cauzele în care municipiul Sibiu este pârât, inclusiv în soluţionarea litigiilor de contencios administrativ, pe care le susţine în faţa diferitelor instanţe judecătoreşti.
5. Răspunde de întocmirea şi depunerea la instanţa competentă în termenele prevăzute de lege, a actelor procedurale pentru fiecare  dosar aflat pe rol.
6. Conduce evidenţa cauzelor, prin registrul de cauze şi condica de termene.
7. Răspunde solicitărilor instanţelor judecătoreşti de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare în soluţionarea diferitelor litigii.
8. Solicită efectuarea unor lucrări de carte funciară: dezmembrări, comasări, întabulări imobile.
9. Conduce evidenţa proceselor verbale de contravenţie, verificând legalitatea acestora şi dă în debit procesele verbale de contravenţie, încheiate de împuterniciţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
10. Verifică şi avizează sub aspectul legalităţii referatele şi celelalte acte care stau la baza emiterii dispoziţiilor primarului şi la baza proiectelor de hotărâri care se supun aprobării consiliului local.
11. Acordă consultanţă juridică pentru direcţiile şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi pentru serviciile sau instituţiile publice de interes local care nu dispun de personal de specialitate.
12. Participă la şedinţele comisiilor pe domenii de specialitate, acordându-le consultanţă juridică, atunci când consilierii locali solicită acest lucru.
13. Participă la şedinţele consiliului local, la solicitarea Primarului şi/sau a Secretarului Municipiului Sibiu.
14. Asigură secretariatul comisiilor organizate pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 10/2001 şi Legii nr. 550/2002.
15. Fundamentează prin referat motivat şi propune primarului emiterea dispoziţiilor privind retrocedarea în natură sau acordarea despăgubirilor legale  conform Legii nr. 10/2001.
16. Primeşte, înregistrează corespondenţa şi se ocupă de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale şi în termenele  stabilite.
17. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul compartimentului.
18. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare.    
19. Întocmeşte şi conduce evidenţa tuturor documentelor prevăzute de lege şi organizează acţiunile ce revin autorităţilor publice locale pentru desfăşurarea recensămintelor agricole.
20. Conduce evidenţa registrului cu ordinele de proprietate emise de Instituţia Prefectului Sibiu în condiţiile art. 36 din Legea nr. 18/1991. 
21. Comunică cetăţenilor ordinele prefectului judeţului privind trecerea în proprietatea privată a unor terenuri proprietate de stat, în condiţiile art. 36 din Legea nr.18/1991, republicată.
22. Asigură buna circulaţie a documentelor adresate consiliului local şi primarului şi urmăreşte transmiterea adreselor de răspuns sau a actelor solicitate.
23. Organizează şi conduce evidenţele necesare completării şi actualizării conform normelor legale a Registrului Agricol. 
24. Completează şi eliberează adeverinţele cu privire la Registrul Agricol.
25. Completează şi eliberează bilete de proprietate pentru deţinătorii de animale.
26. Completează şi eliberează certificatele de producător cu respectarea procedurii legale şi adeverinţe legate de terenuri agricole.
27. Eliberează adeverinţe pentru A.P.I.A. şi multiplică şi eliberează copii după registrele agricole necesare proprietarilor pentru A.P.I.A.
28. Ţine evidenţa contractelor de arendă, locaţiune, comodat.
29. Eliberează certificate de producător şi vizează trimestrial aceste certificate.
30. Primeşte şi examinează cererile depuse în baza legilor 18/1991, 167/1997, 1/2000 şi 247/2005.
31. Întocmeşte documentaţiile pentru comisia locală de fond funciar.
32. Întocmeşte dări de seamă statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole în gospodăriile individuale, efectivele de animale existente, producţiile, construcţiile gospodăreşti, maşini agricole şi alte date, conform formularisticii transmise de Direcţia judeţeană de statistică.
33. Verifică modul de folosire a terenurilor declarate la Registrul agricol şi existenţa efectivelor de animale, colaborând în acest sens şi cu circumscripţiile sanitar veterinare.
34. Colaborează cu organele sanitar veterinare în prevenirea epidemiilor şi la combaterea bolilor apărute la animale.
35. Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local, sau dispoziţii ale Primarului.    

Cartografierea Datelor cu Caracter Personal - Serviciul Juridic - Contencios şi Registrul Agricol.

       
   

   A. Compartiment juridic-contencios

1. Asigură asistenţa juridică în toate cauzele şi la toate instanţele în care poate sta municipiul Sibiu, consiliul local sau primarul municipiului Sibiu.
2. Asigură asistenţă juridică a municipiului Sibiu, în faţa notarilor publici, pentru întocmirea actelor notariale şi a executorilor judecătoreşti.
3. La solicitarea autorităţii pe care o reprezintă, promovează acţiuni judecătoreşti şi uzează de toate căile de atac conferite de lege, depunând toate diligenţele pentru câştigarea acestora.
4. Formulează întâmpinări şi cereri reconvenţionale, în cauzele în care municipiul Sibiu este pârât, inclusiv în soluţionarea litigiilor de contencios administrativ, pe care le susţine în faţa diferitelor instanţe judecătoreşti.
5. Răspunde de întocmirea şi depunerea la instanţa competentă în termenele prevăzute de lege, a actelor procedurale pentru fiecare  dosar aflat pe rol.
6. Conduce evidenţa cauzelor, prin registrul de cauze şi condica de termene.
7. Răspunde solicitărilor instanţelor judecătoreşti de diferite grade, cu privire la comunicarea unor acte necesare în soluţionarea diferitelor litigii.
8. Solicită efectuarea unor lucrări de carte funciară: dezmembrări, comasări, întabulări imobile.
9.Conduce evidenţa proceselor verbale de contravenţie, verificând legalitatea acestora şi dă în debit procesele verbale de contravenţie, încheiate de împuterniciţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
10. Verifică şi avizează sub aspectul legalităţii referatele şi celelalte acte care stau la baza emiterii dispoziţiilor primarului şi la baza proiectelor de hotărâri care se supun aprobării consiliului local.
11. Acordă consultanţă juridică pentru direcţiile şi compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum şi pentru serviciile sau instituţiile publice de interes local care nu dispun de personal de specialitate.
12. Participă la şedinţele comisiilor pe domenii de specialitate, acordându-le consultanţă juridică, atunci când consilierii locali solicită acest lucru.
13. Participă la şedinţele consiliului local, la solicitarea Primarului şi/sau a Secretarului Municipiului Sibiu.
14. Asigură secretariatul comisiilor organizate pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 10/2001 şi Legii nr. 550/2002.
15. Fundamentează prin referat motivat şi propune primarului emiterea dispoziţiilor privind retrocedarea în natură sau acordarea despăgubirilor legale  conform Legii nr. 10/2001.
16. Primeşte, înregistrează corespondenţa şi se ocupă de rezolvarea acesteia conform prevederilor legale şi în termenele  stabilite.
17. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează în cadrul compartimentului.
18. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare.    
19. Asigură şi urmăreşte executarea de bună voie a hotărârilor judecătoreşti susceptibile de executare pentru a evita plata cheltuielilor de executare silită;
20 .Actualizează baza de date cu privire la dosarele de instanţă nou intrate, în baza citaţiilor şi documentaţiei primite;
21. Îndeplineşte şi alte sarcini stabilite prin legi sau alte acte normative prin Hotărâri ale Consiliului Local sau dispoziţii ale Primarului;

    B. Compartiment registrul agricol

1. Întocmeşte şi conduce evidenţa tuturor documentelor prevăzute de lege şi organizează acţiunile ce revin autorităţilor publice locale pentru desfăşurarea recensămintelor agricole.
2. Conduce evidenţa registrului cu ordinele de proprietate emise de Instituţia Prefectului Sibiu în condiţiile art. 36 din Legea nr. 18/1991. 
3. Comunică cetăţenilor ordinele prefectului judeţului privind trecerea în proprietatea privată a unor terenuri proprietate de stat, în condiţiile art. 36 din Legea nr.18/1991, republicată.
4. Asigură buna circulaţie a documentelor adresate consiliului local şi primarului şi urmăreşte transmiterea adreselor de răspuns sau a actelor solicitate.
5. Organizează şi conduce evidenţele necesare completării şi actualizării conform normelor legale a Registrului Agricol. 
6. Completează şi eliberează adeverinţele cu privire la Registrul Agricol.
7. Completează şi eliberează bilete de proprietate pentru deţinătorii de animale.
8. Completează şi eliberează certificatele de producător cu respectarea procedurii legale şi adeverinţe legate de terenuri agricole.
9. Eliberează adeverinţe pentru A.P.I.A. şi multiplică şi eliberează copii după registrele agricole necesare proprietarilor pentru A.P.I.A.
10. Ţine evidenţa contractelor de arendă, locaţiune, comodat.
11. Eliberează atestate de producător şi vizează semestrial aceste certificate.
12. Primeşte şi examinează cererile depuse în baza legilor 18/1991, 167/1997, 1/2000 şi 247/2005.
13. Întocmeşte documentaţiile pentru comisia locală de fond funciar.
14. Întocmeşte dări de seamă statistice cu privire la modul de folosire a terenurilor agricole în gospodăriile individuale, efectivele de animale existente, producţiile, construcţiile gospodăreşti, maşini agricole şi alte date, conform formularisticii transmise de Direcţia judeţeană de statistică.
15. Verifică modul de folosire a terenurilor declarate la Registrul agricol şi existenţa efectivelor de animale, colaborând în acest sens şi cu circumscripţiile sanitar veterinare.
16. Colaborează cu organele sanitar veterinare în prevenirea epidemiilor şi la combaterea bolilor apărute la animale.

 
Cartografierea Datelor cu Caracter Personal -  Compartiment Registrul Agricol.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: