Primaria SibiuServiciul Managementul și Integritatea Resurselor Umane

back
CONDUCEREA:

Şef serviciu: Burchea Cristina
CONTACT:

Adresă Piața Mică, nr. 25 - La Etajul I
tel. (0040)-269- 208800 int 835
mail
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Propune Primarului structura organizatorică şi numărul de personal din aparatul de specialitate, atribuţiile de serviciu şi fişa postului pentru personalul din subordine precum şi salarizarea întregului personal.  
2. În baza organigramei aprobate, întocmeşte statul de funcţii, respectând criteriile de gradare şi nomenclatoarele de funcţii.
3. Urmăreşte utilizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului şi al serviciilor sau instituţiilor publice de interes local, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu, şi propune măsuri pentru repartizarea şi utilizarea mai judicioasă a acestuia.
4. Avizează proiectele de state de funcţii şi organigrame precum şi modificările ulterioare, la instituţiile şi serviciile publice de interes local, nou înfiinţate sau preluate de consiliul local al municipiului Sibiu, în condiţiile legii.
5. Urmăreşte aplicarea prevederilor legale privind încadrarea, promovarea şi salarizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului municipiului Sibiu, coordonează activitatea specifică şi asigură îndrumare şi control în această privinţă, instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, înfiinţate sau preluate, în condiţiile legii, de către Consiliul Local al Municipiului Sibiu.
6. Execută prevederile hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Sibiu care privesc obiectul de activitate al serviciului.
7. Asigură relaţia de colaborare cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 
8. Face propuneri pentru întocmirea proiectului bugetului local cu privire la cheltuielile de personal pentru aparatul de specialitate al primarului.
9. Ţine evidenţa registrului general de evidenţă a salariaţilor şi îl completează cu toate modificările survenite.
10. Răspunde de organizarea examenelor şi a concursurilor pentru încadrare şi promovare în muncă privind aparatul de specialitate al primarului, şi de verificarea îndeplinirii de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute de lege pentru aceasta. 
11. Asigură secretariatul comisiilor de concurs, respectiv al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor.
12. Efectuează lucrările legate de încadrarea, transferul, modificarea sau încetarea raporturilor de serviciu respectiv a contractului individual de muncă pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului municipiului Sibiu, precum şi pentru conducătorii serviciilor publice de interes local şi cei ai instituţiilor publice din subordinea consiliului local.
Propune primarului Municipiului Sibiu aplicarea sancţiunilor disciplinare, în condiţiile legii, persoanelor care le-a numit în funcţie.
13. Întocmeşte dosarele necesare în vederea pensionării salariaţilor din aparatul de specialitate al primarului.
14. Organizează în luna decembrie, pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă atât pentru funcţionarii publici cât şi pentru personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Sibiu.
15. Asigură centralizarea programelor de perfecţionare a pregătirii profesionale a personalului din aparatul de specialitate, şi le propune spre aprobare Primarului, urmărind aplicarea lor.
16. Elaborează contractele încheiate de Primăria municipiului Sibiu cu angajaţii care urmează cursuri de perfecţionare, în condiţiile legii.
17. Primeşte sesizările, ia declaraţiile, întocmeşte notele de cercetare şi referatele privind salariaţii angajaţi cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului care săvârşesc abateri, le supune soluţionării în conformitate cu prevederile legale şi a prezentului regulament de organizare şi funcţionare, şi ţine evidenţa dispoziţiilor de sancţionare.
18. Întocmeşte, conduce şi răspunde de evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi ale personalului angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului. 
19. Ţine evidenţa fişelor posturilor pe direcţii, servicii şi compartimente funcţionale întocmite cu respectarea prevederilor legale.
20. Urmăreşte şi ţine evidenţa fişelor de evaluare a performanţelor  profesionale individuale ale salariaţilor aparatului de specialitate al primarului, care se întocmesc de directori şi şefii de compartimente.
21. Supune aprobării primarului referatele de modificare a drepturilor salariale ale personalului din aparatul de specialitate al primarului.
22. Asigură eliberarea, evidenţa şi vizarea legitimaţiilor de serviciu şi a celor date persoanelor împuternicite de primar să constate contravenţii şi să aplice amenzi.
23. Stabileşte drepturile salariale lunare cuvenite angajaţilor, şi  întocmeşte statele de plată pentru personalul aparatului de specialitate al primarului, în baza pontajelor întocmite de şefii de birouri şi servicii.
24. Întocmeşte statele de plată pentru indemnizaţiile consilierilor locali, pe baza listei de prezenţă întocmită de Serviciul administraţie locală, agricol, coordonare asociaţii de proprietari.
25. Elaborează statele de plată pentru concediile de odihnă şi concediile de boală.
26. Calculează drepturile salariale cuvenite salariaţilor aparatului de specialitate al primarului, conform pontajelor prezentate de şefii de servicii, însuşite de conducerea unităţii. Urmăreşte respectarea programului de muncă prin conducerea evidenţei de prezenţă, concedii de odihnă, concedii de boală, recuperări, concedii fără plată, etc.
27. Întocmeşte fişele personale ale salariaţilor, cuprinzând veniturile lunare realizate.
28. Întocmeşte raportările lunare şi trimestriale privind fondul de salarii, veniturile salariale realizate, efectivul de personal, timpul de lucru, precum şi alte situaţii şi raportări legate de activitatea de personal şi salarizare.
29. Efectuează lucrările legate de stabilirea impozitului pe venit în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale.
30. Efectuează lucrările privitoare la întocmirea şi predarea declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiei de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
31. Eliberează adeverinţe solicitate de personalul aparatului de specialitate al primarului, privind încadrarea, veniturile realizate, etc.
32. Asigură arhivarea documentelor pe care le instrumentează.
33. Asigură activitatea de cabinet la viceprimari şi secretar.
34. Asigură editarea documentelor pentru aparatul de specialitate al primarului, în limita personalului disponibil.
35. Conduce registrul cu evidenţa declaraţiilor de avere, incompatibilitate şi conflictului de interese pentru funcţionarii publici şi aleşii locali.
36. În scopul asigurării gestionării unitare şi eficiente a resurselor umane, precum şi pentru urmărirea carierei funcţionarului public, răspunde de întocmirea, actualizarea, rectificarea, păstrarea şi evidenţa dosarelor profesionale ale funcţionarilor publici şi a registrului de evidenţă a funcţionarilor publici.
37. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare.
38. Serviciul Resurse umane, pregătire profesională, secretariat îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, în baza actelor emise de ministere şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, de hotărâri ale Consiliului Judeţean sau încredinţate de consiliul local, de către  primar sau de  şefii ierarhici.
39. Primeşte, înregistrează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese ale consilierilor locali, ale primarului şi viceprimarilor precum şi ale altor categorii prevăzute de lege şi eliberează imediat depunătorului o dovadă de primire.
40. La cerere, pune la dispoziţia personalului formularele declaraţiilor de avere şi interese.
41. Oferă consultanţă pentru completarea corectă a rubricilor de declaraţii şi pentru depunerea în termen a acestora.
42. Evidenţiază declaraţiile de avere şi de interese în Registrul declaraţiilor de avere şi Registrul declaraţiilor de interese, al căror model a fost stabilit prin Hotărâre a Guvernului.
43. Asigură publicarea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese, pe pagina de internet a instituţiei, în termen de cel mult 30 de zile de la primire.
44. Trimite Agenţiei, în termen de cel mult 10 zile de la primire, copii certificate ale declaraţiilor de avere şi declaraţiilor de interese primite.
45. Publică pe pagina de internet a instituţiei numele şi funcţia persoanelor care nu depun declaraţia de avere sau declaraţia de interese, în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere, date pe care le comunică Agenţiei.
46. Acordă consultanţă referitor la conţinutul şi aplicarea prevederilor legale privind declararea şi verificarea averilor, conflictele de interese şi incompatibilităţile şi întocmeşte note de opinie în acest sens, la solicitarea persoanelor care au obligaţia depunerii declaraţiilor. 
47.Acordă consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu privire la respectarea normelor de conduită.
48. Monitorizează aplicarea prevederilor codului de conduită al funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
49. Întocmeşte rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
 
Cartografierea Datelor cu Caracter Personal.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: