Primaria SibiuBiroul de Control Intern Managerial, Integritate și Managementul Calității

back
CONDUCEREA:

Şef birou: -
CONTACT:

Adresă Piața Mică, nr. 25 - La Etajul I
tel. (0040)-269- 208800 int 835
mail
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

Biroul de control intern managerial și integritate

   A. Misiunea și scopul Biroului de control intern managerial și integritate

1. Sprijină conducerea instituției și comisiile numite conform ordinului 400/2015, în implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern/managerial.
2. Promovarea eticii şi a integrităţii în exercitarea demnităţilor  şi funcţiilor publice la nivelul Primăriei Municipiului Sibiu, întreprinderea de măsuri de prevenire şi combatere a corupţiei, exercitarea ansamblului de operaţiuni de control intern şi monitorizare, potrivit domeniului propriu de competenţă, a activităţii desfăşurate la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu şi a serviciilor şi instituţiilor publice de interes local al Municipiului Sibiu.

    B. Atribuțiile Biroului de control intern managerial și integritate

        • Atribuțiile privind activitățiile de control intern managerial:

1. Elaborarea proiectelor privind dezvoltarea standardelor de control intern aprobate prin Ordin secretarului General al guvernului (O.S.G.G.) nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificăriel ulterioare, în funcție de particularitățile organizatorice și funcționale ale instituției.
2. Întocmirea programului anual de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial (SCIM)  și supunerea spre dezbatere/aprobare comisiei de monitorizare și primarului municipiului Sibiu.
3. Propunerea unor direcții de acțiune pentru dezvoltarea SCIM în funcție de stadiu implementării standardelor de control intern/managerial.
4. Asigurarea, din punct de vedere tehnic și metodologic, a monitorizării, oranizării și îndrumării dezvoltării și sistemului intern managerial.
5. Organizarea ședințelor comisiei de monitorizare
6. Elaborarea, și evidența documentației necesare desfășurării ședințelor comisiei de monitorizare.
7. Asigură transmiterea anuală la DCIMRI a raportului conducătorului instituției prevăzut la Anexa nr. 4 și anexelor subsecvente, respectiv: Anexa nr. 4.1. – Chestionarul de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern managerial din ordinul 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificăriel ulterioare; Anexa nr. 4.2. – Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării; Anexa nr. 4.3 – raport asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 20. . .
8. Urmărirea modului de realizare a activităților cuprinse în programul de dezvoltare a sistemului de control intern (managerial).
9. Consilierea structurilor instituției și a serviciilor subordonate consiliului local privind elaborarea procedurilor operaționale și a altor activității ale acestora.
10. Asigurarea unei comunicări eficiente între comisia de monitorizare și structurile instituției.
11. În colaborare cu toate structurile instituției propune numirea sau înlocuirea membrilor comisiilor de monitorizare inclusiv secretarul comisiei precum și a persoanelor responsabile de riscuri și a echipei de gestionare a riscurilor, pentru fiecare structură în parte, prin întocmirea referatelor supuse aprobării conducerii instituției.
12. Notifică conducătorilor de structuri ai instituției comunicarea datelor specifice activității acestora în vederea întocmirii standardelor prevăzute în Ordin 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificăriel ulterioare.
13. Asigurarea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor președintelui comsiei de monitorizare și aprimarului municipiului.
14. Colaborarea cu toate structurile din cadrul aparatului de specialitate al primarului și solicitarea tuturor datelor necesare în vederea elaborării proiectelor de proceduri de sistem aplicabile la nivel de instituție.
15. Elaborarea proiectelor, situațiilor centralizatoare și raportărilor periodice privind stadiul implementării sistemului de control intern/managerial.
16. Sprijină conducătorul instituției în verificarea și evaluarea în mod continuu a funcționării sistemului și identificarea deficințelor în sistemul de control intern managerial precum și raportarea acestora conducătorului unității,
17. Propune măsuri adecvate și prompte pentru remedierea slăbiciunilor/deficiențelor apărute în sistemul de control intern managerial.
18. Sprijină conducătorul instituției în elaborarea anuală a unui raport asupra sistemului de control intern managerial, ca bază pentru un plan de acţiune care să conţină zonele vulnerabile identificate, instrumentele de control necesar a fi implementate, măsuri şi direcţii de acţiune pentru creşterea capacităţii controlului intern managerial în realizarea obiectivelor entităţii.
19. Centralizarea informărilor și raportărilor întocmite la nivelul structurilor instituției în conformitate cu prevederile ordinului nr. 400/2015, în vederea întocmirii raportărilor periodice.
20. Gestionarea sistemului de monitorizare și raportare a performanțelor, pe baza indicatorilor de rezultat/performanță asociați obiectivelro specifice.
21. Asigură transmiterea situațiilor centralizatoare semestriale/anuale prevăzute în Anexa 3 din Ordin 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificăriel ulterioare.
22. Sprijinirea structurilor instituției la identificarea, evaluarea și prioritizarea riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor specifice.
23. Întocmirea/actualizarea registrului riscurilor la nivel de instiție, prin agregarea datelor/informațiilor cuprinse în registrele riscurilor de la nivelul tuturor structurilor instituției.
24. Clasarea, păstrarea și arhivarea documentației aferente procesului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.

     • Atribuțiile privind activitățiile de integritate:

1. Coordonează metodologic, îndrumă şi supraveghează implementarea managementului riscurilor de corupţie de către compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu şi al serviciilor şi instituţiilor publice de interes local al Municipiului Sibiu.
2. Întocmeşte periodic raportări şi informări cu privire la incidentele referiotoare  la eventualele fapte de corupţie şi de încălcare a integrităţii profesionale, declanşează acţiuni în vederea înlăturării acestora şi supraveghează implementarea măsurilor corective dispuse.
3.Propune Primarului sesizarea organelor competente , în condiţiile legii, pentru activităţile ce intră în sfera de competenţă a biroului.
4.Cooperează cu compartimentele aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu şi ale serviciilor şi instituţiilor publice de interes local ale Municipiului Sibiu în scopul verificării şi documentării datelor obţinute, având dreptul de a solicita informaţii şi documente în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, cu respectarea prevederilor legale, acestea fiind obligate să le furnizeze cu prioritate.
5. Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de conducerea Primăriei Municipiului Sibiu  în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    Categorii de măsuri de prevenire/de control ce vor fi luate la nivelul Biroului control intern managerial și Integritate:

1. Măsuri de protecţie fizică şi monitorizare a accesului la informaţii la documente ori resurse, verificarea şi analizarea datelor având ca resursă ansamblul tuturor bazelor de date integrate/informaţii existente la nivelul Primăriei Municipilui Sibiu şi a serviciilor şi instituţiilor publice de interes local al Municipiului Sibiu ;   
2. Planificarea  şi organizarea în mod transparent şi uşor de verificat a tuturor activităţilor cât şi a modalităţilor de adoptare a deciziei; 
3. Supervizarea documentelor întocmite de personalul Primăriei Municipiului Sibiu şi al serviciilor şi instituţiilor publice de interes local al Municipiului Sibiu în funcţie de necesitate şi domeniul de activitate, pentru a fi evitate riscurile de  corupţie/abuz profesional; 
4. Supervizarea atribuţiilor de autorizare, înregistrare ori revizuire pentru a fi evitate riscurile de corupţie/abuz profesional; 
5. Asigurarea comunicării adecvate către angajaţi a obligaţiilor de conduită;
6. Dezvoltarea, comunicarea şi monitorizarea aplicării de proceduri clare în activitatea curentă;
7. Promovarea schimbării de atitudine a personalului privind riscurile de corupţie/abuzuri, asigurându-se informarea şi instruirea adecvată privind obligaţiile legale şi aducerea la cunoştinţa personalului a măsurilor de prevenire/de control implementate în vederea minimizării riscurilor de corupţie;
8. Promovarea canalelor de sesizare a unor eventuale fapte de corupţie/abuz profesional, precum şi a măsurilor de protecţie a personalului, stabilite prin Legea nr.571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;  
9. Realizarea/solicitarea realizării de către Biroul de Integritate a unor teste de integritate sau de verificare a respectării normelor legale; 
10. Realizarea/solicitarea realizării de verificări în mod aleatoriu ale documentelor şi activităţilor desfăşurate;
11. Realizarea/solicitarea realizării a unor activităţi de control/de verificare privind accesul şi/sau implementarea de informaţii în bazele de date;
12. Realizarea/solicitarea realizării unor activităţi de control tematic, activităţi de inventar;
13. Întocmirea rapoartelor către factorii de conducere ai Primăriei Municipiului Sibiu privind măsurile întreprinse şi propunerile adecvate pentru minimalizarea riscurilor de corupţie/abuz profesional;
14. Măsurile de prevenire/de control se propun spre aprobare Primarului  Municipiului Sibiu în scopul reducerii probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie/abuzurilor ori de a minimiza impactul acestora şi vizează cu prioritate, riscurile înalte şi cele moderate, măsuri ce intră în atribuţiile consilierilor de integritate care au obligativitatea descrierii şi evaluării acestora.
15. Asigură afişarea de materiale informative la sediile proprii, respectiv distribuirea acestora către populaţie. Materialele informative se pun la dispoziţia instituţiilor publice, în mod gratuit;
16. Colectează, stochează, prelucrează, implementează, analizează, verifică şi diseminează datele şi informaţiile referitoare la potenţiale conflicte de interese şi stări de incompatibilitate în care se poate afla personalul Primăriei Municipiului Sibiu şi al serviciilor şi instituţiilor publice de interes local al Municipiului Sibiu şi propune măsuri concrete în vederea încetării acestor stări de fapt.
17. Colectează, stochează, prelucrează, implementează, analizează, verifică şi diseminează datele şi informaţiile referitoare la încălcarea actelor normative cu incidenţă în activitatea personalului Primăriei Municipiului Sibiu şi al serviciilor şi instituţiilor publice de interes local al Municipiului Sibiu;
18. Identifică şi documentează potenţiale situaţii de conflicte de interese şi/sau stări de incompatibilitate în care se poate afla personalul Primăriei Municipiului Sibiu şi al serviciilor şi instituţiilor publice de interes local al Municipiului Sibiu şi propune sesizarea Agenţiei Naţionale de Integritate sau a organelor de urmărire penală, abilitate de lege, dacă este cazul;
19. Întocmeşte note prin care sesizează Primarul despre potenţiale încălcări ale legislaţiei şi a normelor de conduită profesională, conform competenţei;
20. Propune sesizarea comisiei de disciplină competente, pentru faptele constatate, pevăzute de lege ca abateri disciplinare, întocmeşte documentele necesare;
21. Întocmeşte documentele necesare redirecţionării petiţiilor către instituţiile/autorităţile publice competente şi celelalte lucrări care cuprind aspecte ce exced competenţei biroului;
22. Analizează şi soluţionează  petiţiile privind domeniul de activitate repartizat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
23. Oferă suport  serviciilor din cadrul instituţiei, precum şi altor autorităţi publice în cadrul acţiunilor de prevenire şi de combatere administrativă a corupţiei, a încălcării integrităţii profesionale şi a comiterii unor fapte ce reprezintă abateri disciplinare, prin analiza şi evaluarea datelor şi informaţiilor specifice;
24. Creează bază de date din domeniul de competenţă al biroului, exploatează informaţiile cuprinse în acestea;
25. Desfăşoară activităţi de colaborare, schimb de experienţă şi schimb de date şi informaţii cu Ministerul Public, cu Ministerul Afacerilor Interne, precum şi cu structurile subordonate acestora, cu instituţii din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională, cu alte instituţii publice şi cu persoane juridice, în vederea realizării atribuţiilor sale, pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire a potenţialelor fapte de corupţie şi de încălcare a integrităţii profesionale, în baza prevederilor legale şi a protocoalelor încheiate;
26. Cooperează cu serviciile din cadrul instituţiei, accesează bazele de date ale instituţiei şi solicită informaţii în vederea clarificării unor aspecte necesare pentru susţinerea şi argumentarea concluziilor rezultate din analize/evaluări;
27. Întocmeşte informări şi note în domeniul de activitate, prin care semnalează Primarului Municipiului Sibiu posibile încălcări ale legislaţiei în vigoare, cu incidenţă în activitatea personalului instituţiei, referitoare la încălcarea integrităţii profesionale;
28. Solicită transmiterea cu celeritate a punctelor de vedere de la alte structuri din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu şi serviciilor şi instituţiilor publice de interes local al Municipiului Sibiu, în scopul lămuririi unor aspecte care fac obiectul acţiunilor de verificare;
29. Solicită informaţii, puncte de vedere şi documente, după caz, de la instituţii publice, autorităţi publice, operatori economici  şi/sau de la persoane fizice care au legătură cu structura/persoana controlată, dacă este cazul;
30. Utilizează programe informatice specifice, conform competenţelor legale, în vederea obţinerii de informaţii relevante necesare, care au legătură cu activitatea desfăşurată;
31. Analizează, propune soluţii şi formulează puncte de vedere referitoare la specificul activităţii, la solicitările formulate de direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu, a serviciilor şi instituţiilor publice de interes local al Municipiului Sibiu instituţii şi/sau autorităţi publice, adresate biroului sau repartizate acestuia;
32. Identifică procesele şi elaborează procedurile şi instrucţiunile de lucru necesare desfăşurării activităţilor specifice;
33. Desfăşoară activităţile de instruire anticorupţie în vederea dezvoltării capacităţii personalului Primăriei Municipiului Sibiu şi al serviciilor şi instituţiilor publice de interes local al Municipiului Sibiu de a utiliza şi de a combina cunoştinţe teoretice, deprinderi practice şi atitudini specifice în domeniul prevenirii abuzurilor şi corupţiei. Activităţile de instruire anticorupţie şi prevenire a abuzurilor au în vedere, cu prioritate, personalul nou încadrat în Primăria Municipiului Sibiu şi în serviciile şi instituţiile publice de interes local al Municipiului Sibiu, cel care activează în domenii expuse în mod deosebit riscurilor de corupţie, precum şi personalul cu funcţii de conducere. Întregul personal al Primăriei Municipiului Sibiu şi al serviciilor şi instituţiilor publice de interes local al Municipiului Sibiu are obligaţia de a participa la activităţile de instruire anticorupţie, cel puţin o dată la un an.
34. Identifică, descrie, evaluează factorii de risc instituţionali care favorizează ori determină săvârşirea faptelor de corupţie şi abuzurilor profesionale în vederea limitării probabilităţii de comitere a acestora.
35. Elaborează, aprobă şi aplică măsurile necesare pentru prevenirea, combaterea şi limitarea efectelor faptelor de corupţie şi abuzuri profesionale.
36. Realizează managementul riscurilor de corupţie/abuzuri prin parcurgerea următoarelor etape:
      i.  a - identificarea şi descrierea riscurilor de corupţie;
      ii. b - evaluarea riscurilor de corupţie;  
      iii. c - determinarea şi implementarea măsurilor de prevenire a riscurilor;
      iv. d - monitorizarea şi revizuirea periodică a măsurilor de prevenire a riscurilor;
37. Prezintă personalului materialele transmise de către Biroul de Integritate şi instituţiile partenere cu privire la activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei/abuzurilor profesionale din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu şi a serviciilor şi instituţiilor publice de interes local al Municipiului Sibiu.
38. Propune Primarului organizarea şi desfăşurarea unor activităţi de instruire realizate de către personalul specializat al Biroului de Integritate şi al celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniu.
39. Propune Primarului şi organizează grupuri de lucru pentru prevenirea corupţiei/abuzuri profesionale şi realizarea/implementarea unor proceduri standardizate pe diferite domenii de activitate cu specialişti în domeniu.
40. Efectuează, în condiţiile legii, activităţile necesare prevenirii faptelor de corupţie şi de încălcare a integrităţii profesionale în cadrul Primăriei Municipiului Sibiu şi a serviciilor şi instituţiilor publice de interes local al Municipiului Sibiu.
41. Organizează, conduce şi coordonează activitatea de informare şi conştientizare a personalului Primăriei Municipiului Sibiu şi a serviciilor şi instituţiilor publice de interes local al Municipiului Sibiu cu privire la normele de conduită şi integritate profesională.
42. Desfăşoară activităţi de aprofundare şi actualizare a cunoştinţelor profesionale şi a informaţiilor din domeniul specific de activitate, pentru a contribui la perfecţionarea profesională şi deontologică a personalului biroului, în scopul creşterii calităţii activităţilor derulate şi a lucrărilor elaborate de către acesta.
43. Planifică, organizează şi desfăşoară lunar activităţi de prevenire a faptelor de încălcare a eticii şi integrităţii profesionale şi a faptelor de corupţie prin informarea personalului Primăriei Municipiului Sibiu şi al serviciilor şi instituţiilor publice de interes local al Municipiului Sibiu cu privire la incidente de integritate săvârşite de angajaţi din cadrul instituţiei, precum şi cu privire la rolul Biroului de Integritate şi prin instruirea acestuia în vedere consolidării cunoştinţelor de etică şi integritate profesională.
44. Elaborează şi actualizează, ori de câte ori este cazul, materialele susţinerii activităţilor de prevenire şi instruire, ca urmare a, în principal, modificărilor legislative şi necesităţile constatate cu ocazia derulării instruirilor propriu-zise.
45. Coordonează implementarea în cadrul Primăriei Municipiului Sibiu şi a serviciilor şi instituţiilor publice de interes local al Municipiului Sibiu a metodologiei privind managementul riscurilor de corupţie, analizează documentele specifice managementului riscurilor de corupţie transmise de către structurile la nivelul cărora s-au constituit grupuri de lucru, monitorizează implementarea şi întocmeşte raportul anual privind riscurile şi vulnerabilităţile la corupţie în activitatea acestora.
46. Întocmeşte rapoarte anuale de monitorizare a stadiului de implementare a măsurilor de prevenire/control al riscurilor de corupţie ori a recomandărilor formulate, care, după aprobare, vor fi aduse la cunoştinţă structurilor Primăriei Municipiului Sibiu şi a serviciilor şi instituţiilor publice de interes local al Municipiului Sibiu, în vederea dispunerii măsurilor destinate îmbunătăţirii procesului de management al riscurilor de corupţie.
47. Realizează, ori de câte ori este cazul, activităţi de reevaluare a riscurilor de corupţie atunci când la nivelul structurilor interne se constată recurenţa unor forme de manifestare a corupţiei şi întocmeşte rapoarte de evaluare, pe care le prezintă conducerii Primăriei Municipiului Sibiu spre aprobare.
48. Efectuează analize cu privire la fenomenul corupţiei şi nerespectării integrităţii profesionale în cadrul instituţiei în scopul identificării necesităţilor din perspectiva activităţilor de prevenire.
49. Solicită transmiterea cu celeritate de către celelalte structuri a informaţiilor necesare realizării activităţilor de prevenire.
50. Coordonează implementarea în Primăria Municipiului Sibiu a măsurilor anticorupţie prevăzute în Strategia Naţională Anticorupţie.
51. Acordă consultanţă cu privire la normele de conduită profesională şi monitorizează aplicarea prevederilor legale din Legea nr.7/2004*republicată*– Codul de conduită a funcţionarilor publici şi Legea nr.477/2004 –privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
52. Centralizează şi actualizează semestrial stadiul implementării măsurilor preventive anticorupţie.
53. Elaborează semestrial şi anual rapoarte de monitorizare privind indicatorii raportaţi pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie în Primăria Municipiului Sibiu şi verifică întocmirea acestora de către serviciile şi instituţiile publice de interes local al Municipiului Sibiu.
54. Programează şi desfăşoară activitatea de evaluare a gradului de cunoaştere de către personalul Primăriei Municipiului Sibiu şi a serviciilor şi instituţiilor de interes local al Municipiului Sibiu, a temelor specifice de integritate şi a legislaţiei în domeniu; analizează rezultatele obţinute şi propune, după caz, Primarului măsuri pentru remedierea aspectelor negative constatate.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: