Primaria SibiuBirou Buget

back
CONDUCEREA:

Șef Birou: Trîmbițaș Claudia
CONTACT:

Adresă Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Etajul I
tel. (0040)-269-208858
buhoi
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Participa la  fundamentarea  si întocmirea   anuala, la termenele prevăzute de lege, a proiectului bugetului local al municipiului Sibiu, asigură prezentarea tuturor documentelor necesare primarului şi Consiliului local în vederea aprobării bugetului anual; antrenează toate serviciile publice şi instituţiile care colaborează la finalizarea proiectului şi adoptarea bugetului.
2. Întocmește documentația privind proiectul de buget pe anul următor și a estimărilor pe următorii trei ani.
3. Propune spre aprobare consiliului local rapoarte privind încheierea anului financiar conform Legii 273/2006 privind finanțele publice locale modificată și completată.
4. Întocmește raportul trimestrial și anual privind execuția bugetului pentru Municipiul Sibiu și serviciile și instituțiile subordonate pe cele două secțiuni conform Legii 273/2006 privind finanțele publice locale completată și modificată
5. Organizează, asigură şi răspunde de exercitarea, conform prevederilor legale a controlului financiar preventiv pe toate documentele conform OG 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv și a dispoziției Primarului.
6. Urmăreşte periodic realizarea bugetului local stabilind măsurile necesare şi soluţiile legale pentru buna administrare, întrebuinţare şi executare a acestuia cu respectarea disciplinei financiare.
7. Verifică şi analizează propunerile de modificare a bugetului local, respectiv referatele și rapoartele pentru virări de credite, repartizarea pe trimestre , rectificări de buget, utilizarea fondului de rezervă, pe care le supune aprobării Consiliului local. Operează modificările în calculator în programul informatic. Operează rectificările, schimbările de trimestrialitate şi virările de credite  în calculator, în programul bazat  pe Microsoft Excel. Verifică după fiecare modificare, dacă bugetul local din programul informatic este acelaşi cu cel prezentat în Excel.
8. Întocmeşte documentaţia de deschidere a creditelor bugetare respectiv Cererea pentru deschiderea de credite bugetare, Dispoziţia bugetară privind repartizarea /retragerea de credite bugetare, Nota de fundamentare pentru Consiliul Local şi pentru unităţile din subordinea Consiliului Local finanţate integral de la bugetul local(sursa de finanţare A în fişa entităţii publice). 
9. Ţine evidenţa şi urmăreşte cererile de deschideri de credite efectuate de către servicii publice conform  legislaţiei în vigoare şi comunicate de către aceştia Serviciului Buget.
10. Întocmeşte documentele necesare încasării sumelor defalcate din TVA .
11. Transmite DGFP Sibiu Bugetul iniţial şi bugetul după fiecare rectificare  pe suport de hârtie şi electronic.
12. Întocmeşte lunar cererea de finanţare către DSP Sibiu pentru drepturile salariale ale medicilor şi asistenţilor din cabinetele medicale şcolare şi ale asistenţilor medicali comunitari şi a mediatorilor sanitari.
13. Întocmeşte adresa către Trezorerie referitoare la dublul mediei lunare a creditelor bugetare, la fiecare modificare a bugetului Primăriei.
14. Întocmeşte situaţia privind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate. Introduce informaţiile în în sistemul informatic furnizat de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice. 
15. Întocmește rapoarte către Consiliul Local pe linie de specialitate.
16. Elaborează, pe baza propunerilor transmise de Serviciul Resurse Umane, Pregătire Profesională și Secretariat,  rapoarte de hotărâre privind redistribuirea cheltuielilor de personal între ordonatorii de credite subordonați Consiliului Local cu încadrarea în plafonul aprobat.
17. Solicită Agenției Județene a Finanțelor Publice Sibiu, pe baza propunerilor transmise de către Serviciul Resurse Umane, Pregătire Profesională și Secretariat, serviciile publice şi instituţiile publice din subordine, nivelul maxim al cheltuielilor de personal, precum și modificări ale acestuia. 
18. Ţine evidenţa operaţiunilor şi întocmeşte documentele prevăzute de OMF 1792/2002 privind angajarea, lichidarea și ordonanţarea cheltuielilor. Întocmeşte  toate documentele prevăzute de OMF 1792/2002 privind propunerea şi angajarea cheltuielilor prezentate  şi listează Anexa 1,2 şi 3. La preluarea facturilor și a documentelor justificative în vederea efectuării plăţii,  verifică existenţa semnăturilor legale,denumirea obiectivului, denumirea elementului SDA, proiectul,capitolul şi poziţia din lista de investiţii după caz, etc. 
19. Întocmeşte toate documentele prevăzute de OMF 1792/2002 privind propunerea, angajarea şi ordonanţarea cheltuielilor şi listează Anexa 1, 2 şi 3 pentru comisioane şi alte 
elementele de cheltuială pentru care nu vor fi emise facturi.
20. În funcţie de natura achiziţiei, trece poziţia bugetară şi contul de cheltuială corespunzător.
21. Urmăreşte încadrarea propunerilor de angajare a unei cheltuieli în creditele bugetare trimestriale și anuale aprobate.
22. Urmăreşte situaţia disponibilului angajamentelor legale şi a disponibilului de credite bugetare şi sesizează şefului ierarhic pentru a se lua măsurile legale.
23. În sistemul informatic crează furnizorul,  introduce toate informaţiile legate de furnizorul respectiv.
24. Pe baza documentelor primite de la serviciile din cadrul Primăriei, care nu au implementat programul informatic, introduce contractul sau comanda, crează angajamentul legal contractul sau comanda și în funcţie de natura achiziţiei crează preverificările .
25. Verifică si intocmeste rapoartele privind aprobarea şi rectificarea bugetelor societăţilor comerciale din subordinea Consiliului Local.
26. Întocmeşte centralizatorul pe ansamblul Consiliului Local a Programului de Investiţii Publice pe Grupe de Investiţii şi Surse de Finanţare - formularul 14 anexă la bugetul local .
27. Întocmeşte Situaţia angajamentelor legale din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice şi a creditelor bugetare aferente - anexa 1 la Ordinul 614/2013 pentru Municipiul Sibiu pe baza Fişei obiectivului de investiţii –formularul 15- şi a Programului de Investiţii Publice pe Grupe de Investiţii şi Surse de Finanţare – formularul 14. Formularele 14 şi 15, anexe la bugetul local, se vor întocmi de Direcţia Tehnică la aprobarea bugetului local anual şi ori de câte ori intervin modificări în Lista Obiectivelor de investiţii anexă la bugetul local. Cumulează formularul 14 pe ansamblul Consiliului Local. 
28. Întocmeşte proiectul de angajament legal din care rezultă cheltuieli pentru investiţii publice aferente obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii conform Ordinului 614/2013.
29. Verifică lunar soldul conturilor din balanţa de verificare referitoare la angajamentele legale, bugetare, credite de angajament respectiv conturile  8066,8067,8071,8072 conform OMF 1792/2002.
30. Arhivează documentele pe care le gestionează şi documente comune la solicitarea şefului ierarhic superior.
31. Asigură persoanele  pentru comisiile de specialitate al Cosiliului Local.
32. Verifica  si analizează  activitatea personalului din subordine, propunând calificative la sfârşitul anului.
33. Intocmeşte pontajul pentru personalul din subordine.
34. Participă la şedinţele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, pentru probleme specifice serviciului.       
35. Participă la activităţi de protecţie civilă în situaţii speciale pe teritoriul municipiului Sibiu.
36. Participă la întocmirea dării de seamă trimestriale şi anuale.
37. Participă la inventarierea patrimoniului, urmărind confruntarea datelor din evidenţa contabilă scriptică, cu rezultatul inventarierii faptice.
38. Respectă prevederile legislaţiei privind sănătatea şi securitatea în muncă.
39. Gestionează baza de date financiar contabile a Spitalului Clinic de Pediatrie.  
40. Efectuează importul de date de la serviciile publice şi instituțiile publice din subordine.
41. Verifică deconturile şi documentele care au stat la baza întocmirii deconturilor, întocmeşte nota de constatare pentru acordarea subvenţiei la SC TURSIB SA
42. Întocmeşte notele de constatare pentru acordarea subvenţiei la energia termică pentru populaţie.
43. Întocmeşte raportările cerute de Legea 143/1999 privind ajutorul de stat
44. Conduce registrul operaţiunilor supuse vizei CFPP încondiţiile OG 119/1999 modificatăşi OMF 923/2014, privind controlul intern şi controlul financiar preventiv propriu. Aplică viza de control financiar preventiv propriu pe toate documentele conform OMF 923/2014.
45. Efectuează controlul financiar intern pentru operaţiunile şi documentele prevăzute de OMF 1792/2002.
46. Face parte din comisia de recepţie a bunurilor materiale, semnează pe nota de intrare recepţie .
47. Gestionează problemele intervenite pe parcursul utilizării programului informatic integrat SAP. Urmăreşte împreună cu persoanele din cadrul biroului rezolvarea acestora.
48. Are obligaţia să colaboreze, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, atât cu personalul din cadrul structurii funcţionale din care face parte sau o conduce (după caz), cât şi cu compartimentele din aparatul  de  specialitate al primarului precum şi cu instituţiile sau serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local .
49. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri  ale  Consiliului Local ,dispoziţii  ale Primarului şi ale şefului ierarhic superior.
50. Întocmeşte raportările referitoare la cheltuielile de personal conform OG 48/2005 atât pentru Primăria Sibiu ,cât şi pentru serviciile şi instituţiile publice subordonate.
 
Cartografierea Datelor cu Caracter Personal.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: