Primaria SibiuCompartiment Audit

back
CONDUCEREA:

Auditor: Roman Lucian
CONTACT:

Adresă: Piața Mică, nr. 25 - La Etajul I
tel. (0040)-269- 208989
fax. (0040)-269-208811
mail
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Elaborează Norme metodologice specifice Primăriei Municipiului Sibiu, cu avizul UCAAPI.(DGFP a jud.Sibiu, datorită delegarii de atribuţii).
2 .Elaborează proiectul planului multianual de audit intern, pe o perioadă de 3 ani, şi, pe baza acestuia proiectul planului anual de audit intern, care vor fi supuse aprobării Primarului Mun.Sibiu.
3. Efectuează activităţi de audit intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.
4. Auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfaşurate în cadrul Primăriei Mun.Sibiu, inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate, aflate în coordonarea sau sub autoritatea Consiliului Local al Mun.Sibiu.
5. Compartimentul de audit intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:   

     a) activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfaşurate de Primăria Mun.Sibiu, din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către benefiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă.
     b) plătile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare.
     c) administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul privat al Mun.Sibiu.
     d) concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul public al Mun.Sibiu.
     e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, pecum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora.
     f) alocarea creditelor bugetare.
     g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia.
     h) sistemul de luare a deciziilor.
     i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme.
     j) sistemele informatice.
     k) evaluarea sistemului de control managerial.

6. Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducatorul structurii auditate, precum şi despre consecinţele acestora.
7. Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit.
8. Elaborează raportul anual al activităţii de audit intern.
9. În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat D-lui Primar al Municipiului Sibiu.
10. Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică în cadrul Compartimentelor de audit intern, din entităţile pubile subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritatea Consiliului Local al Mun.Sibiu şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză.
11. În realizarea misiunilor de audit intern, auditorii îşi desfaşoară activitatea pe baza de ordin de serviciu, emis de şeful comparimentului de audit intern, în care se va prevedea în mod explicit scopul, obiectivele, tipul şi durata auditului, precum şi nominalizarea auditorilor care efectuează misiunea de audit.
12. Misiunile de audit intern se finalizează cu întocmirea Raportului de audit intern, care va fi supus aprobarii D-lui Primar al Mun.Sibiu.
13. Ori de câte ori în efectuarea auditului intern sunt necesare cunoştinţe de strictă specialitate, conducătorul Compartimentului de audit intern poate decide asupra oportunităţii solicitării D-luiPrimar al Mun.Sibiu cu privire la contractarea de servicii de expertiză/consultanţă din afara instituţiei.
14. Compartimentul audit public intern se subordonează direct D-lui Primar al Mun.Sibiu, cerinţa care se reflectează în organigrama aparatului de specialitate al Primarului Mun.Sibiu.
15. Auditorii din cadrul Compartimentului de audit intern desfaşoară activităţi de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate în scopul de a furniza o evaluare independentă a proceselor de management al riscurilor, de control şi de guvernanta, dar şi activităţi de consiliere menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele guvernantei, fără ca să îşi asume  responsabilităţi manageriale.
16. În conformitate cu prevederile Legii191/2011, de modificare a Legii 672/2002 a auditului public intern, până la data de 06.11.2017, toţi auditorii interni vor fi atestaţi, în condiţiile legii, cheltuielile aferente obţinerii atestării fiind suportate de Primaria Mun.Sibiu, după această dată auditorii interni care nu se vor atesta, din vina lor, nu vor mai putea desfăşura misiuni de auditare sau de supervizare.
17. Asigură arhivarea rapoartelor de audit care au fost întocmite în timpul misiunilor de auditare.
18. Prezintă propuneri pt.introducerea în bugetul de venituri şi cheltuieli al Mun.Sibiu, a fondurilor necesare pt.dotarea şi buna funcţionare a Compartimentului de audit intern.
19. Compartimentul de audit intern exercită şi alte atribuţii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin HCL-uri ori Dispoziţii ale primarului Mun.Sibiu.

 
Cartografierea Datelor cu Caracter Personal.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: