Primaria SibiuDIRECŢIA INVESTIȚII

back
CONDUCEREA:

Director: Dancu Monica
CONTACT:

Adresă Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Etajul II
tel. (0040)-269- 208880
fax. (0040)-269-208813
mail
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Participa la intocmirea programului anual si de perspectiva care se supune aprobarii consiliului local, in domeniul investitiilor si reparatiilor de drumuri, pasaje, etc.
2. Intocmeste rapoartele privind promovarea investitiilor, avand la baza documentatiile tehnice verificate si predate de catre Directiile/Serviciile din cadrul institutiei, in vederea aprobarii de catre consiliul locala indicatorilor tehnico-economici.
3. Intocmeste, pe baza referatelor de necesitate si a rapoartelor privind indicatorii tehnico-economici aprobati prin hotarari ale consiliului local si supune aprobarii consiliului local lista obiectivelor de investitii cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local. 
4. Intocmeste si actualizeaza fisele obiectivelor de investitii incluse in lista / planul anual de investitii si programul anual al investitiilor publice pe surse de finantare ce urmeaza a fi comunicat, prin Directia economica catre Directia Finantelor Publice Sibiu.
5. Centralizeaza referatele de necesitate, intocmite de catre Directiile/Serviciile din cadrul institutiei si aprobate de ordonatorul de credite, in vederea introducerii in lista de investitii si demararea procedurilor de achizitie.
6. Raspunde de exactitatea datelor inscrise in documentatiile ce le elaboreaza.
7. Intocmeste referate pentru elaborarea dispozitiilor primarului.
8. Intocmeste Strategia anuala de achizitii publice, pe baza referatelor de necesitate intocmite si aprobate de catre ordonatorul de credite si transmise Directiei Investitii de catre Directiile/Serviciile din cadrul institutiei, precum si pe baza listei de investitii aprobate.
9. Intocmeste Programul anual de achizitii publice, ca parte integranta din Strategia anuala de achizitii publice.
10. Asigura aprobarea de catre ordonatorul de credite a Strategiei anuala de achizitii publice si a Programului anual de achizitii publice.
11. Asigura actualizarea Programului anual de achizitii publice, ori de cate ori este necesar.
12. Asigura publicarea Programului anual de achizitii publice pe SEAP.
13. Asigura desfasurarea procedurilor de achizitii publice conform legislatiei in vigoare.
14. Asigura desfasurarea achizitiilor directe, conform legislatiei in vigoare.
15. Desemneaza persoanele care opereaza in sistemul informatics M2N toate operatiunile / activitatile specifice directiei. 
16. Colaborează cu Direcţia economică şi cu celelalte servicii / directii pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local.
17. Asigura arhivarea documentelor serviciului in conformitate cu legislatia in vigoare.
18. Intocmeste rapoarte si propuneri pentru emiterea dispozitiilor primarului.
19. Indeplineste toate obligatiile prevazute in HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.
20. Urmareste rezolvarea corespondentei in conformitate cu legislatia in vigoare.
21. Intocmeste fisele posturilor pentru personalul din subordine si le actualizeaza ori de cate ori situatia de fapt si reglementarile legale impun acest lucru.
22. Directia exercita si alte atributii stabilite prin legi sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.
 
Cartografierea Datelor cu Caracter Personal.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: