Primaria SibiuDIRECȚIA PATRIMONIU ȘI CADASTRU

back
CONDUCEREA:

Director: Ordean Liliana
CONTACT:

Adresă Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Etajul I
tel. (0040)-269-208816
mail
Formulare necesare aferente acestui serviciu 

DESCRIERE

Direcția Patrimoniu și Cadastru

   A. Serviciul patrimoniu :

1. Asigură realizarea tuturor măsurilor stabilite prin hotărâri ale consiliului local, sau prin dispoziţii ale primarului, pentru evidenţierea, valorificarea şi buna administrare a domeniului public şi privat al municipiului Sibiu, conform legii, după înscrierea în evidenţele contabile.
2. Ţine evidenţa completă a solicitărilor de spaţii locative în condițiile Legii nr. 152/1998 cu modificările și completările ulterioare, precum și normele de aplicare a acestei legi și pune aceste evidențe la dispoziția comisiei constituite în vederea analizării și supunerii spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Sibiu a repartizării locuințelor pentru tineri, destinate închirierii construite prin grija ANL, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Sibiu.
3. Urmăreşte şi asigură respectarea prevederilor legale stabilite prin hotărâri ale consiliului local, privind atribuirea spaţiilor de locuit aparţinând fondului locativ de stat pe categorii de locuinţe.
4. Verifică la solicitarea comisiilor constituite pentru repartizarea locuințelor sociale pentru tineri, destinate închirierii la fața locului în colaborare cu alte direcții sau servicii, situația solicitanților pentru locuințele sociale și pentru locuințele de tineret, precum și sesizările privind închirierea, folosirea și administrarea locuințelor conform prevederilor legale în vigoare asigurând soluționarea acestora în termen.
5. Participă la toate acţiunile consiliului local şi ale Primăriei municipiului Sibiu, care au drept scop actualizarea evidenţei, administrarea, exploatarea, conservarea şi întreţinerea domeniului public şi privat al municipiului Sibiu. 
6. Întocmeşte documentaţiile şi organizează licitaţii publice, în baza hotărârilor consiliului local, având ca scop închirierea, concesionarea şi vânzarea imobilelor aflate în patrimoniul municipiului Sibiu.
7. Ţine evidenţa terenurilor fără construcţii intravilan şi extravilan .
8. Întocmeşte în baza proceselor verbale de adjudecare înaintate de comisiile de licitaţie, documentaţia necesară emiterii repartiţiilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă sau terenuri care au fost adjudecate prin licitaţie publică de către diferite persoane juridice sau fizice.
9. Întocmeşte documentaţiile necesare pentru identificarea imobilelor care sunt cerute spre retrocedare de către cultele religioase şi minorităţile naţionale din municipiul Sibiu.
10. Urmăreşte în colaborare cu Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat, respectarea şi aplicarea hotărârilor consiliului local Sibiu şi a celorlalte acte normative referitoare la administrarea şi exploatarea patrimoniului municipiului Sibiu, ia măsuri de sancţionare a contravenienţilor; face propuneri primarului şi consiliului local pentru mai buna utilizare a acestor bunuri.
11. Rezolvă în termenul legal sesizările primite de la cetăţenii municipiului Sibiu referitoare la respectarea legalităţii în administrarea şi exploatarea patrimoniului consiliului local.
12. Preia bunurile fără stăpân pe baza înştiinţării Serviciului juridic şi împreună procedează la trecerea lor în proprietatea statului, întocmind apoi acte de administrare ale acestora conform prevederilor legale în materie.
13. Colaborează în exercitarea atribuţiilor de serviciu cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al primarului precum şi cu instituţiile şi serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local.
14. Propune măsurile necesare pentru legalizarea construcţiilor executate fără autorizaţii sau prin nerespectarea autorizaţiilor şi legalizarea situaţiilor juridice ale imobilelor (terenuri şi clădiri) aparţinând domeniului public de interes local.
15. În baza expertizelor tehnice de evaluare a imobilelor-contrucţii şi terenuri proprietatea Municipiului Sibiu actualizează valoarea acestora
16. Acordă asistenţă de specialitate pentru verificarea la faţa locului a imobilelor coproprietate de stat care face obiectul unor procese de sistare a stării de indiviziune.
17. Ţine evidenţa tuturor terenurilor, aparţinând domeniului public ocupate cu construcţii provizorii, chioşcuri, mobilier stradal, etc., pentru care s-au organizat licitaţii publice.
18. Asigură intrarea în proprietatea Municipiului Sibiu a terenurilor şi construcţiilor care, potrivit dispoziţiilor legale, îi aparţin.
19. Sesizează compartimentele de specialitate în cazul existenţei unor construcţii neautorizate pe domeniul public sau privat, în vederea luării măsurilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare
20. Verifică la faţa locului şi soluţionează, cu respectrea termenului legal, sesizările şi reclamaţiile făcute de cetăţeni care se referă la activitatea de care răspunde.
21. Constată contravenţii şi aplică sancţiunile contravenţionale date în competenţă prin împuternicirea primarului.
22. Menţine legătura cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei pentru rezolvarea problemelor comune.
23. Asigură elaborarea documentaţiilor pentru şedinţele Consiliului local municipal, ce privesc activităţile de care răspunde.
24. Întocmeşte fişele posturilor pentru personalul din subordine şi le actualizează ori de câte ori situaţia de fapt şi reglementările legale impun acest lucru. 
25. Ţine evidenţa spaţiilor având altă destinaţie decât locuinţă şi face propuneri de repartizare sau licitare, după caz, conform normelor legale în vigoare.
26. Conduce evidenţa operativă a bunurilor, de natura terenurilor şi construcţiilor, aflate în inventarul domeniului public şi privat al municipiului Sibiu, actualizează periodic evidenţa acestora, operând toate modificările intervenite (intrările şi ieşirile de bunuri în şi din domeniul public şi privat, dezmembrări, casări, etc.) cu ajutorul programelor informatice puse la dispoziţie.
27. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului municipiului Sibiu.

   B. Serviciul cadastru :

1. Verificarea planurilor parcelare și planurilor de încadrare în tarla, eliberare planuri de punere în posesie în vederea înscrierii terenurilor în cartea funciară;
2. Verificare rapoarte de expertiză tehnice judiciare în cazul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care municipiul Sibiu este parte;
3. Trasare parcele și întocmire procese verbale de predare primire în cazul terenurilor vândute de municipiul Sibiu;
4. Participă la acţiunea de delimitare a teritoriului administrativ al municipiului Sibiu şi asigură conservarea punctelor de hotar materializate prin borne;
5. Efectuează măsurători topografice pentru punerea în posesie pe amplasamentele stabilite de comisia locală de fond funciar, asigură prelucrarea datelor culese din teren cu ajutorul programelor informatice, întocmește planurile de punere în posesie și planurile parcelare, asigură punerea în posesie a persoanelor îndreptățite, întocmește procesele verbale de punere în posesie și toate documentele necesare eliberării titlurilor de proprietate;
6. Întocmeşte fişele de punere în posesie;
7. Ține evidența scriptică și electronică a numerelor cadastrale, nume, vecinătăți, listă proprietari, actualizând datele în aplicația M2N, respectiv tema “ Administrare cadastru”.
8. Asigură desfășurarea în bune condiții a protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Sibiu și Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară  Sibiu, conform legii cadastrului și publicității imobiliare și a ordinelor emise de către directorul general al Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.
9. Conduce şi actualizează evidenţa proprietăţilor imobiliare şi a modificărilor acestora;
10. Identifică  bunurile imobile care ar putea face obiectul Legii nr. 10/2001;
11. Reglementează situaţia juridică a acestor bunuri în evidenţele de carte funciară şi în evidenţele patrimoniale ale municipiului Sibiu;
12. Propune primarului municipiului Sibiu valorificarea bunurilor imobile, care ar putea face obiectul Legii nr. 10/2001, în condiţiile legislaţiei în vigoare;
13. Constituie şi actualizează evidenţa terenurilor care fac parte din domeniul public şi privat al municipiului Sibiu;
14. Întocmeşte documentaţiile de reglementare juridică în vederea închirierii, concesionării sau vânzării terenurilor aflate în domeniul public sau privat al municipiulu Sibiu;
15. La cerere, prestează servicii pentru terţi pe bază de taxe stabilite de Consiliul Local al Municipiului Sibiu, potrivit reglementărilor legale (conform H.C.L. nr. 73/2002 privind aprobarea tarifelor aplicabile pentru seviciile prestate);
16. Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative,
17. Execută însărcinările stabilite de Consiliul Local sau de primar.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: