Primaria SibiuDIRECŢIA STRATEGIE, PROGRAME ȘI PROGNOZE

back
CONDUCEREA:

Director: -
CONTACT:

tel. (0040)-269-208800.
fax. (0040)-269-208811
       (0040)-269-208812.
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

 

DIRECTIA STRATEGII, PROGRAME ȘI PROGNOZE :

A. Serviciul Informatică

1. Elaborează strategia de informatizare a Primăriei;
2. Stabilește obiectivele de informatizare pe domeniile de activitate, împreună cu factorii de decizie din fiecare direcție;
3. Inițiază și participă la elaborarea procedurilor informaționale și operaționale pe baza cărora se va dezvolta sistemul informatic;
4. Întocmește, împreună cu compartimentele de specialitate din primărie documentația necesară achiziționării de bunuri și servicii pentru dezvoltarea sistemului informatic;
5. Colaborează cu serviciile informatice ale societăților comerciale din subordinea Consiliului Local în vederea dezvoltării unitare a sistemelor informatice;
6. Urmărește apariția unor noi prevederi legale sau de reglementare în domeniul IT, le analizează, propune măsuri în vederea aplicării acestora;
7. Răspunde de derularea programelor de instruire în domeniul informaticii;
8. Acordă asistență personalului pe linia ridicării nivelului de cunoștințe privind operarea pe calculator;
9. Instruiește personalul, sau, după caz, propune efectuarea unor cursuri de pregătire în cadrul altor instituții, privind modul de utilizare a noilor aplicații instalate;

   A.1. Compartiment Administrare infrastructură informatică 

1. Administrează şi supraveghează rețelele de calculatoare şi telecomunicații ale Primăriei şi răspunde de buna lor funcționare;
2. Administrează şi supraveghează legăturile cu rețelele externe interconectate cu rețelele Primăriei şi Serviciilor din subordinea Consiliului Local al Mun.Sibiu;
3. Administrează alocarea de timpi de comunicații si facilități de acces în rețele pentru telefoanele mobile şi cardurile de date;
4. Instalează, configurează, întreține, face backup-ul şi monitorizează serverele, routerele şi celelalte echipamente de comunicație de date şi voce din cadrul Primăriei;
5. Administrează rețelele de comunicații voce ale Primăriei menținând în stare perfectă de funcționare serviciile de telefonie fixă şi mobile ale Primăriei;
6. Configurează serviciilor de rețea pentru comunicații voce pentru Primărie şi Serviciile din subordinea Consiliului Local;
7. Întreține şi dezvoltă infrastructura de rețea VoIP  pentru Primărie şi Serviciile publice din subordinea Consiliului Local;
8. Configurează serviciile de rețea pe diferite sisteme pentru toate serviciile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu;
9. Configurează şi monitorizează Firewal-urile, VPN-ul şi Vlan-urile Primăriei;
10. Implementează şi monitorizează sistemul de Security policies pe echipamentele din rețea;
11. Răspunde de securitatea sistemului informatic integrat al Primăriei;
12. Implementează politici de securitate bazate pe AD şi alte soluții de securitate;
13. Restricționează accesul în rețea a utilizatorilor la minimul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
14. Instalează, configurează şi monitorizează sistemul antivirus pe servere şi stațiile client;
15. Implementează o politică de securitate pe servere şi stații de lucru astfel încât să reducă la minim posibilitatea infectării acestora cu viruși, troieni etc. şi accesului neautorizat la informație;
16. Întreține infrastructura de rețea şi a serviciile de catalog 
17. Administrează serverele primăriei atribuind drepturi de acces la date şi în rețea;
18. Menține serverele şi stațiile de lucru la curent cu ultimele versiuni de software existente pentru prevenirea apariției unor probleme de securitate;
19. Asigură instalarea programelor necesare pe stații şi depanează eventuale probleme apărute;
20. Auditează funcționarea sistemelor de comunicare, servere, rețele, calitatea, eficiența de utilizare, creează rapoarte, documente, situații, studii, evaluări referitoare la funcționarea sistemului informatic;
21. Urmărește asigurarea compatibilității și interoperabilității sistemului informatic propriu cu sistemele informatice în exploatare și cu rețele informaționale de interes național sau local;
22. Ține evidența licențelor existente, a kit-urilor de instalare și a echipamentelor pe care sunt instalate;
23. Răspunde de buna funcționare a echipamentelor de transmisie şi înregistrare audio/video;
24. Configurează şi depanează sistemele audio/video;
25. Contribuie la dezvoltarea sistemului informatic şi de comunicații pentru activitatea de protecție civilă şi prevenire a calamităților;
26. Participă la programele, proiectele naționale şi internaționale în legătură cu dezvoltarea sistemelor informatice la care instituția este partener;

     A.2. Birou aplicații informatice, web, internet/intranet

1. Elaborează strategia de dezvoltare software a Primăriei;
2. Propune conducerii dezvoltarea și implementarea de noi aplicații ce se integrează cu actualul sistem informatic din primărie.
3. Coordonează activitatea Primăriei și a Serviciilor publice subordonate Consiliului local din punct de vedere al politicilor privind bazele de date;
4. Administrează bazele de date ale Primăriei și ale Serviciilor publice subordonate Consiliului local;
5. Elaborează  programe, sau implementează programe achiziționate de la terți, pentru toate grupurile de activități din cadrul Primăriei
6. Participă împreună cu terți la elaborarea de programe pentru necesitățile Primăriei și răspunde de integrarea corectă în sistem a acestor aplicații;
7. Instruiește personalul, privind modul de utilizare a aplicațiilor realizate în cadrul Primăriei sau achiziționate de la terți;
8. Răspunde de buna funcționare a programelor elaborate în cadrul Primăriei sau de terți;
9. Modifică, de fiecare dată când este cazul, părți ale programelor proprii pentru a fi în concordanță cu modificările legislației;
10. Ține evidenta aplicațiilor instalate și/sau în exploatare și a posturilor de lucru unde sunt instalate;
11. Urmărește respectarea instrucțiunilor specifice pentru fiecare aplicație informatică;
12. Colaborează la realizarea aplicațiilor informatice și participă la avizarea și recepționarea acestora;
13. Asigură administrarea bazelor de date aflate în exploatare și implementează politicile de Back-up pentru toate bazelor de date relaționale din sistem; 
14. Asigură condițiile necesare în vederea testării aplicațiilor noi;
15. Instruiește utilizatorii pentru exploatarea corespunzătoare a produselor software;
16. Administrează serverul de baze de date in SQL Server;
17. Optimizează funcționarea schemelor de baze de date pentru diverse aplicaţii;
18. Elaborează de proceduri de lucru pentru administrarea serverelor de baze de date;
19. Arhivează şi verifică copiile de siguranță a bazelor de date;
20. Urmărește si concepe planuri de back-up pentru serverele de baze de date.
21. Elaborează  programe, sau implementează programe achiziționate de la terţi, pentru următoarele grupurile de activități din cadrul Primăriei:
          • Activități de relații cu publicul (INTRANET) etc. 
          • Activități de informare pe INTERNET.
22. Se ocupă de Sistemul de Management al documentelor și programele conexe;
23. Implementează și întreține sistemul de document management la nivelul tuturor serviciilor publice cu personalitate juridică din subordinea Consiliului Local;
24. Elaborează rapoarte statistice privind circulația documentelor, stadiul şi modul de rezolvare al acestora etc.
25. Administrează serverele de Internet;
26. Întreține baza de date cu informații zilnic atât pentru site-urile primăriei cât şi din Intranet-ul, Infochiosc-urile existente;
27. Dezvoltă aplicații pentru Internet;
28. Gestionează din punct de vedere soft camerele web ale Primăriei 
29. Are obligația să colaboreze în exercitarea atribuțiilor de serviciu atât cu personalul din cadrul structurii  funcționale din care face parte, cât şi cu celelalte compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, precum şi cu instituțiile/serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local;

    A.3.  Compartiment gis si documente digitale

1. Participă la elaborarea hărții digitale a orașului. Implementează programe achiziționate de la terți, pentru următoarele grupuri de activități din cadrul primăriei:
    a. Activități legate de cadastru;
    b. Activități legate de implementarea hârților digitale;
    c. Activități legate de realizarea bazei de date geografice;
2. Participă la realizarea bazei de date geografice pe baza implementării GEOMEDIA în cadrul Primăriei;
3. Instruiește personalul, privind modul de utilizare a aplicațiilor GIS realizate în cadrul Primăriei sau achiziționate de la terți;
4. Depanează eventualele blocaje ale programelor GIS elaborate în cadrul Primăriei sau de către terți;
5. Actualizează informațiile din bazele de date care generează harta digitală a orașului;
6. Digitizează (trasarea sau desenarea de entități ale hârții într-un fișier folosind un dispozitiv special) și vectorizează (atribuirea punctelor, liniilor și suprafețelor de coordonate carteziene digitizate, direcții şi valori) planșe conținând Puz-uri, Pud-uri, hărți etc.
7. Administrează și dezvoltă bazele de date geografice din Primărie; 
8. Preia prin scanare documente de orice format fizic;
9. Prelucrează imaginile documentelor scanate pentru a obține o definiție cât mai clară a imaginii;
10. Salvează fișierele obținute prin scanare în Arhiva electronică a Primăriei.

   B. Biroul pentru proiecte cu finanţare internaţională :

1. Iniţiază, promovează, conduce, monitorizează şi evaluează proiectele cu finanţare internaţională derulate de Municipiul Sibiu, conform prevederilor şi normelor interne şi internaţionale specifice.
2. Urmăreşte demararea proiectelor la nivelul Municipiului Sibiu, utilizând metodologii de management de proiect, adecvate fiecărei categorii de proiecte care se derulează cu bani publici şi cu cofinanţare din partea unor organisme financiare terţe.
3. Gestionează asistenţa financiară nerambursabilă comunitară pentru proiectele proprii.
4. Elaborează şi redactează aplicaţiile pentru proiecte în vederea atragerii de fonduri cu finanţare nerambursabilă.
5. Solicită celorlate compartimente documentaţiile necesare în vederea întocmirii cererilor de finanţare.
6. Stabileşte contacte şi tine legătura cu reprezentanţii organismelor de verificare, monitorizare şi control a proiectelor.
7. Realizează evidenţa proiectelor derulate.
8. Asigură diseminarea informaţiilor despre proiectele derulate.
9. Analizează informaţiile referitoare la proiecte cu finanţare nerambursabilă.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: