Primaria SibiuDIRECŢIA TEHNICĂ

back
CONDUCEREA:

Director: Rațiu Ciprian
CONTACT:

Adresă Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Parter
tel. (0040)-269-208900
fax. (0040)-269-208904
mail
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Organizeaza, coordoneaza si verifica buna funcţionare a activităţilor de gospodărire a domeniului public si privat, precum si a dotarilor si amenajarilor aferente acestuia;
2. Gestioneaza, intretine, repara si modernizeaza reteaua de strazi, podurile si podetele, parcarile, trotuarele, pasajele subterane si alte cai de acces;
3. Monitorizeaza, controleaza si propune masurile necesare pentru furnizarea in bune conditii a serviciilor comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local;
4. Asigură respectarea prevederilor legale privind protecţia şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale;
5. Stabileşte şi propune Consiliului Local măsuri pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător în scopul creşterii calităţii vieţii; 
6. Propune măsurile tehnice necesare pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor naturale, catastrofelor şi incendiilor; participa nemijlocit la actiunile de limitare a urmarilor acestora;
7. Colaborează cu Direcţia economică şi cu celelalte servicii pentru stabilirea necesarului de fonduri în vederea elaborării bugetului local; urmăreşte modul de utilizare şi asigură gospodărirea fondurilor destinate lucrărilor de reparaţii, amenajări, intretinere a bunurilor apartinand domeniului public si privat;
8. Iniţiază proiecte, urmăreşte întocmirea documentaţiilor tehnice şi realizarea lucrărilor publice in domeniul sau de competenta;
9. Răspunde de derularea lucrărilor de reparatii si intretinere, precum si a celor de realizare a obiectivelor de investitii, respectarea termenelor contractuale, calitatea lucrarilor şi efectuarea recepţiilor, conform contractelor încheiate în acest scop;
10. Asigură întreţinerea drumurilor publice din municipiu, montarea semnelor de circulaţie si semafoarelor, desfăşurarea normală a traficului rutier, pietonal si de biciclisti;
11. Cu sprijinul Poliţiei, Jandarmeriei şi Serviciului Public de Poliţie Comunitară al Municipiului Sibiu stabileşte măsurile pentru asigurarea unei circulaţii normale in municipiu, pentru asigurarea ordinii publice şi liniştii locuitorilor;
12. Indeplineste toate obligatiile prevazute in HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public;
13. Asigura contractarea, organizarea şi buna desfăşurare a deszăpezirii in municipiul Sibiu; coordoneaza si controleaza modul de realizare a lucrarilor de catre operatorii selectati;
14. Urmareste buna funcţionare a sistemelor de canalizare şi a staţiei de epurare, igienizarea malurilor cursurilor de apă din raza municipiului Sibiu, decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari si evitarea producerii inundatiilor;
15. Asigură aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectivă a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, reciclarea şi reintroducerea lor în circuitul productiv; urmareste implementarea proiectului de management integrat al deseurilor in municipiu;
16. Coordoneaza si verifica realizarea in bune conditii a serviciului de salubritate, propune masuri si actioneaza pentru imbunatatirea serviciului prestat cetatenilor;
17. Urmareste imbunatatirea si modernizarea infrastructurii destinate activitatilor de salubrizare; face propuneri, urmareste realizarea proiectelor si lucrarilor de investitii in domeniu;
18. Urmareste buna funcţionare a dotarilor din locurile de joaca şi de practicare a sportului, asigura inoirea si modernizarea echipamentelor aferente acestora; 
19. Stabileste necesarul mobilierului urban (banci, cosuri de gunoi, etc.) ce urmeaza a fi amplasat pe domeniul public al UATM Sibiu, demarateaza procedurile de achizitie in acest sens si urmareste buna functionare a acestora;
20. Organizeaza si coordoneaza realizarea serviciului de iluminat public, administreaza sistemul de iluminat public, stabileste masuri si actioneza pentru modernizarea si eficientizarea functionarii iluminatului public in municipiu;  
21. Monitorizeaza consumurile energetice, identifica pierderile de energie aferente obiectivelor monitorizate, propune masuri de reducere a pierderilor, modernizare  si reabilitare a instalatiilor, echipamentelor si cladirilor;
22. Asigura fundamentarea propunerilor si elaborarea documentelor pentru sedintele Consiliului Local, în domeniul sau de responsabilitate;
23. Eliberează avize tehnice si autorizaţii de săpătura în carosabil şi domeniu public, stabileste si urmareste modul de refacere a suprafetelor afectate;  
24. Actualizeaza, dupa caz, regumanetul privind utilizarea infrastructurii subterane pentru comunicatii electronice în municipiul Sibiu, obtine avizele necesare si supune aprobarii consiliului local modificarile acestuia;  
25. Urmareste punerea in aplicare a regumanetului privind utilizarea infrastructurii subterane pentru comunicatii electronice în municipiul Sibiu;
26. Constata contraventii si aplica sanctiunile contraventionale date in competenta sa prin imputernicirea Primarului;
27. Rezolvă în termenul legal sesizările primite de la cetăţenii municipiului referitoare la respectarea legalităţii, realizarea activitatilor si prestarea serviciilor publice în domeniul sau de responsabilitate.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: