Primaria SibiuServiciul administraţie locală, coordonare asociaţii proprietari

back
CONDUCEREA:

Şef serviciu: Slavu Nicoleta
CONTACT:

Adresă Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Etajul II
tel. (0040)-269- 208831
mail
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Elaborează şi prezintă consiliului local spre aprobare, conform procedurii legale, statutul municipiului şi regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local, precum şi propunerile de modificare şi completare ale acestora.
2. Întocmeşte şi conduce evidenţa tuturor documentelor prevăzute de lege (registre, liste electorale) şi organizează acţiunile ce revin autorităţilor publice locale pentru desfăşurarea alegerii Preşedintelui României, Parlamentului, autorităţilor publice judeţene şi locale, pentru recensămintele populaţiei şi animalelor, pentru referendumuri sau alte forme de consultare a populaţiei.
3. Efectuează operaţiuni în Registrul Electoral Național prin persoanele, din cadrul serviciului, împuternicite în acest sens.
4. Propune procedura de elaborare, verificare şi adoptare a hotărârilor consiliului local şi dispoziţiilor primarului, precum şi a altor acte administrative emise în numele consiliului local şi al primarului.
5. Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat şi pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia (respectarea procedurii de elaborare a proiectelor de hotărâri, multiplicarea şi difuzarea materialelor, procesele verbale etc), prezentându-le secretarului municipiului.
6. Pune la dispoziţia membrilor consiliului local întreaga documentaţie legată de şedinţele de consiliu, precum şi actele normative care pot avea legătură cu activitatea consiliului local.
7. Asigură convocarea consiliului local şi a comisiilor de specialitate în şedinţele ordinare şi extraordinare.
8. Asigură redactarea, multiplicarea şi difuzarea materialelor ce se supun dezbaterii Comisiilor de specialitate şi conduce evidenţa şedinţelor pentru toate comisiile.
9. Asigură redactarea temeinică şi documentată a proiectelor de hotărâri şi redactează hotărârile consiliului local, cu respectarea condiţiilor de fond şi formă prevăzute de lege, conduce evidenţa lor, asigură difuzarea şi publicarea lor, conform legii.
10. Întocmeşte minutele şi procesele-verbale de şedinţă şi asigură păstrarea documentelor în condiţiile prevăzute de lege.
11. Comunică şi înaintează în termen prevăzut de lege, autorităţilor şi persoanelor interesate, actele emise de către consiliul local sau de către primar.
12. Întocmeşte listele privind prezenţa consilierilor locali la şedinţele de consiliu precum şi la cele ale comisiilor de specialitate.
13. Întocmeşte procedura legală privind transparenţa decizională în administraţia publică.
14. Organizează şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a dezbaterilor publice ale unor proiecte de acte normative, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
15. Redactează dispoziţiile primarului, conduce evidenţa, asigură difuzarea lor şi publicitatea.
16. Asigură punerea în aplicare a dispoziţiilor legale privind activitatea de administraţie locală.
17. Întocmeşte rapoarte, referate şi informări privind activitatea de administraţie locală pentru consiliul local şi primar .
18. Conduce evidenţa registrului cu ordinele de proprietate emise de Instituţia Prefectului Sibiu în condiţiile art. 36 din Legea nr. 18/1991. 
19. Comunică cetăţenilor ordinele prefectului judeţului privind trecerea în proprietatea privată a unor terenuri proprietate de stat, în condiţiile art. 36 din Legea nr.18/1991, republicată.
20. Asigură buna circulaţie a documentelor adresate consiliului local şi primarului şi urmăreşte transmiterea adreselor de răspuns sau a actelor solicitate.
21. Îndeplineşte procedura de afişare a citaţiilor şi altor publicaţii, conform Codului de procedură civilă, a Codului de procedură Penală precum şi a altor prevederi legale care instituie această procedură.
22. Primeşte, înregistrează, distribuie şi expediază corespondenţa Primăriei municipiului Sibiu şi a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
23. Difuzează actele provenite de la Guvern, Ministere, Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean etc. adresate instituției prin intermediul Serviciului Administrație locală, coordonare asociații de proprietari.
24. Asigură eliberarea extraselor sau copiilor de pe orice act din arhiva Consiliului Local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii.
25. Soluţionează în condiţiile legii cereri şi sesizări ale cetăţenilor adresate serviciului.
26. Ţine evidenţa corespondenţei primite şi urmăreşte rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale şi în termenele stabilite.
27. Asigură arhivarea actelor consiliului local şi eliberează sub semnătura secretarului municipiului copii de pe orice act din arhiva consiliului local, cu excepţia celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii.
28. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare.
29. Sprijină şi îndrumă asociaţiile de proprietari în realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare.      
30. Ţine evidenţa asociaţiilor de proprietari transformate din asociațiile de locatari precum și a asociațiilor de proprietari nou înființate potrivit prevederilor legale.
31. Sprijină şi îndrumă asociaţiile de locatari prin consilierea proprietarilor de apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în scopul înfiinţării asociaţiilor de proprietari, în condiţiile legii.
32. Consiliază asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu.
33. Participă la adunările generale desfăşurate în cadrul asociaţiilor de proprietari, la solicitarea acestora, acordând sprijin şi îndrumare pentru rezolvarea problemelor ivite în activitatea acestora.
34. Organizează, cu sprijinul unor comitete de iniţiativă din cadrul asociaţiilor de proprietari, adunări generale, în cazul în care comitetele executive ale asociaţiilor de proprietari sau preşedinţii acestora nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale ce le revin potrivit prevederilor legale şi statutului.
35. Întocmeşte răspunsuri la adresele formulate de asociaţiile de proprietari sau de membrii acestora, după ce verifică temeinicia şi legalitatea celor solicitate şi răspunde de trimiterea în termen a acestora.
36. Întocmeşte şi distribuie materiale informative de interes pentru asociaţia de proprietari prin care să contribuie la buna desfăşurare a activităţii acestor.
37. Organizează şi asigură exercitarea controlului financiar – contabil şi gestionar asupra activităţii asociaţiilor de proprietari, în condiţiile legii, iar în situaţia descoperirii unor fraude sau lipsuri în gestiune sesizează organele competente îndrumând totodată comitetul executiv al asociaţiei să folosească căile legale de a acţiona în justiţie persoanele vinovate.
38. Organizează examinarea persoanelor fizice pentru atestarea administratorilor de imobile.
39. Asigură eliberarea atestatelor de administrator de imobil în urma evaluării capacităţii solicitantului de către comisia de atestare.
40. Sprijină şi îndrumă asociaţiile de proprietari care solicită înscrierea în cadrul programelor de finanțare care au drept obiectiv cresterea eficienței energetice în clădirile rezidentiale.
41. Constată şi aplică sancţiunile contravenţionale în domeniul asociaţiilor de proprietari, prin agenţi constatatori împuterniciţi ai Primarului.
42. Întocmeşte referate şi rapoarte cu privire la activitatea compartimentului de coordonare a asociaţiilor de proprietari.
43. Serviciul administraţie locală exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului.

    A. Compartiment administraţie locală

1. Elaborează şi prezintă consiliului local spre aprobare, conform procedurii legale, statutul municipiului şi regulamentul de funcţionare al consiliului local, precum şi propunerile de modificare şi completare ale acestora.
2. Întocmeşte şi conduce evidenţa tuturor documentelor prevăzute de lege şi organizează acţiunile ce revin autorităţilor publice locale pentru desfăşurarea alegerii Preşedintelui României, Parlamentului, autorităţilor publice judeţene şi locale, pentru recensămintele populaţiei şi animalelor, pentru referendumuri sau alte forme de consultare a populaţiei.
3. Efectuează operaţiuni în Registrul Electoral Național prin persoanele, din cadrul serviciului, împuternicite în acest sens.
4. Propune procedura de elaborare, verificare şi adoptare a hotărârilor consiliului local şi dispoziţiilor primarului, precum şi a altor acte administrative emise în numele consiliului local şi al primarului.
5. Asigură efectuarea lucrărilor de secretariat şi pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia (respectarea procedurii de elaborare a proiectelor de hotărâri, multiplicarea şi difuzarea materialelor, procesele verbale etc), prezentându-le secretarului municipiului.
6. Pune la dispoziţia membrilor consiliului local întreaga documentaţie legată de şedinţele de consiliu, precum şi actele normative care pot avea legătură cu activitatea consiliului local.
7. Asigură convocarea consiliului local şi a comisiilor de specialitate în şedinţele ordinare şi extraordinare.
8. Asigură redactarea, multiplicarea şi difuzarea materialelor ce se supun dezbaterii Comisiilor de specialitate şi conduce evidenţa şedinţelor pentru toate comisiile.
9. Asigură redactarea temeinică şi documentată a proiectelor de hotărâri şi redactează hotărârile consiliului local, cu respectarea condiţiilor de fond şi formă prevăzute de lege, conduce evidenţa lor, asigură difuzarea şi publicarea lor, conform legii.
10. Întocmeşte minutele şi procesele-verbale de şedinţă şi asigură păstrarea documentelor în condiţiile prevăzute de lege.
11. Comunică şi înaintează în termen prevăzut de lege, autorităţilor şi persoanelor interesate, actele emise de către consiliul local sau de către primar.
12. Întocmeşte listele privind prezenţa consilierilor locali la şedinţele de consiliu precum şi la cele ale comisiilor de specialitate.
 13. Întocmeşte procedura legală privind transparenţa decizională în administraţia publică.
14. Organizează şi asigură desfăşurarea în bune condiţii a dezbaterilor publice ale unor proiecte de acte normative, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
15. Redactează dispoziţiile primarului, conduce evidenţa, asigură difuzarea lor şi publicitatea.
16. Asigură punerea în aplicare a dispoziţiilor legale privind activitatea de administraţie locală.
17. Întocmeşte rapoarte, referate şi informări privind activitatea de administraţie locală pentru consiliul local şi primar .
18. Conduce evidenţa registrului cu ordinele de proprietate emise de Instituţia Prefectului Sibiu în condiţiile art. 36 din Legea nr. 18/1991. 
19. Comunică cetăţenilor ordinele prefectului judeţului privind trecerea în proprietatea privată a unor terenuri proprietate de stat, în condiţiile art. 36 din Legea nr.18/1991, republicată.
20. Asigură buna circulaţie a documentelor adresate consiliului local şi primarului şi urmăreşte transmiterea adreselor de răspuns sau a actelor solicitate.
21. Îndeplineşte procedura de afişare a citaţiilor şi altor publicaţii, conform Codului de procedură civilă, a Codului de procedură Penală precum şi a altor prevederi legale care instituie această procedură.
22. Primeşte, înregistrează, distribuie şi expediază corespondenţa Primăriei municipiului Sibiu şi a Consiliului Local al Municipiului Sibiu.
23. Difuzează actele provenite de la Guvern, Ministere, Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean etc.
24. Asigură eliberarea extraselor sau copiilor de pe orice act din arhiva Consiliului Local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii.
25. Soluţionează în condiţiile legii cereri şi sesizări ale cetăţenilor.
26. Ţine evidenţa corespondenţei primite şi urmăreşte rezolvarea acesteia cu respectarea prevederilor legale şi în termenele stabilite.
27. Asigură arhivarea actelor consiliului local si eliberează sub semnătura secretarului municipiului copii de pe orice act din arhiva consiliului local, cu excepţia celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii.
28. Săptămânal, se va face analiza privind comunicarea la termen a răspunsului la cererile sau sesizările primite pentru soluţionare.
29. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului.

    B.Compartiment coordonare asociaţii de proprietari

1. Sprijină şi îndrumă asociaţiile de proprietari în realizarea scopurilor şi sarcinilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale în vigoare.      
2. Ţine evidenţa asociaţiilor de proprietari transformate din asociațiile de locatari precum și a asociațiilor de proprietari nou înființate potrivit prevederilor legale.
3. Sprijină şi îndrumă asociaţiile de locatari prin consilierea proprietarilor de apartamente sau spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în scopul înfiinţării asociaţiilor de proprietari, în condiţiile legii.
4. Consiliază asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu.
5. Participă la adunările generale desfăşurate în cadrul asociaţiilor de proprietari, la solicitarea acestora, acordând sprijin şi îndrumare pentru rezolvarea problemelor ivite în activitatea acestora.
6. Organizează, cu sprijinul unor comitete de iniţiativă din cadrul asociaţiilor de proprietari, adunări generale, în cazul în care comitetele executive ale asociaţiilor de proprietari sau preşedinţii acestora nu îşi îndeplinesc obligaţiile legale ce le revin potrivit prevederilor legale şi statutului, şi, dacă este cazul, organizează chiar noi alegeri.
7. Întocmeşte răspunsuri la adresele formulate de asociaţiile de proprietari sau de membrii acestora, după ce verifică temeinicia şi legalitatea celor solicitate şi răspunde de trimiterea în termen a acestora.
8. Întocmeşte şi distribuie materiale informative de interes pentru asociaţia de proprietari prin care să contribuie la buna desfăşurare a activităţii acestora.
9. Organizează şi asigură exercitarea controlului financiar – contabil şi gestionar asupra activităţii asociaţiilor de proprietari, în condiţiile legii, iar în situaţia descoperirii unor fraude sau lipsuri în gestiune sesizează organele competente îndrumând totodată comitetul executiv al asociaţiei să folosească căile legale de a acţiona în justiţie persoanele vinovate.
10. Organizează examinarea persoanelor fizice pentru atestarea administratorilor de imobile.
11. Asigură eliberarea atestatelor de administrator de imobil în urma evaluării capacităţii solicitantului de către comisia de atestare.
12. Sprijină şi îndrumă asociaţiile de proprietari care solicită înscrierea în cadrul programelor de finanțare care au drept obiectiv cresterea eficienței energetice în clădirile rezidentiale.
13. Constată şi aplică sancţiunile contravenţionale în domeniul asociaţiilor de proprietari, prin agenţi constatatori împuterniciţi ai Primarului.
14. Întocmeşte referate şi rapoarte cu privire la activitatea compartimentului de coordonare a asociaţiilor de proprietari.
15. Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotărâri ale consiliului local sau dispoziţii ale primarului.

 
Cartografierea Datelor cu Caracter Personal.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: