Primaria SibiuServiciul Coordonare Lucrări

back
CONDUCEREA:

Şef serviciu: Palade Paul Aurelian
CONTACT:

Adresă Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Parter
tel. (0040)-269-208890
fax. (0040)-269-208811
mail
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Participă la întocmirea programului anual şi de perspectivă care se supune aprobării consiliului local, în domeniul investiţiilor şi reparaţiilor de drumuri, pasaje, etc.
2. Participă la întocmirea referatelor privind promovarea investiţiilor şi lucrărilor publice în vederea aprobării de către consiliul local.
3. Întocmeşte şi inainteaza Directiei Investitii lista fundamentata a obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la buget, conform legislatiei in vigoare.
4. Asigură etapele de demarare a lucrarilor de reparatii, intretinere si modernizari a infrastructurii stradale, respectiv, intocmeste caietele de sarcini, notele estimative si referatele de necesitate, pe care le inainteaza spre aprobare ordonatorului principal de credite si ulterior Directiei Investitii. Demararea lucrarilor de reparatii, intretinere si modernizari a infrastructurii stradale se va face in limita bugetului aprobat
5. Răspunde de centralizarea unor date şi studii statistice, necesare unor raportări solicitate de Consiliul Judeţean, Direcţia de Statistică, MLPAT sau alte organe administrative la nivel naţional.
6. Urmăreşte aplicarea legislaţiei specifice în proiectare, a regulamentului de urbanism precum şi a normativelor din domeniu.
7. Răspunde de exactitatea datelor înscrise în documentaţiile ce le elaborează.
8. Urmăreşte verificarea şi decontarea lucrărilor angajate de Municipiul Sibiu, in sfera de competenta.
9. Efectueaza preverificarile in SAP pentru toate situatiile de lucrari/servicii aferente obiectivelor de investitii, reparatii si intretinere infrastructura stradala avute in domeniul de competenta.
10. Intocmeste si actualizeaza periodic situatia privind angajamentele legala incheiate si a platilor efectuate pentru fiecare obiectiv de investitii
11. Verifică documentaţiile din punct de vedere tehnic, economic şi încadrarea în termenul de proiectare şi executare.
12. Asigură prin proiectant proiectele şi detaliile de execuţie. Asigură respectarea soluţiilor tehnice avizate, aprobate.
13. Urmareste indeplinirea contractelor din punct de vedere al clauzelor contractuale.
14. Intocmeste referatele necesare efectuarii platii cotelor legale catre ISC, conform prevederilor legale, pe care le inainteaza Directiei Investitii.
15. Efecteaza regularizarile aferente cotelor legale catre ISC, conform legislatiei in vigoare.
16. Efectueaza receptiile la terminarea lucrarilor, precum si receptiile finale (dupa perioada de garantie), la termenele si in conformitate cu legislatie in vigoare.
17. Intocmeste si tine evidenta registrului unic de procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor.
18. Confirma cererile de debloare a garantiilor de buna executie, conform legislatiei in vigoare.
19. Asigura verificarea documentatilor tehnice predate de proiectanti, in conformitate cu caietele de sarcini, iar ulterior le receptioneaza conform clauzelor contractuale.
20. Face demersurile necesare pentru obtinerea autorizatiei de constructie si a certificatelor de urbanism, aferente lucrarilor pe care le gestioneaza
21. Face demersurile necesare pentru obtinerea avizelor tehnice
22. Urmareste intocmirea "Cartea Construcţiei" la obiective de investiţii conform legislaţiei în vigoare.
23. Conduce şi actualizează săptămânal evidenţa lucrărilor de investiţii şi reparaţii executate din bugetul local.
24. Dupa receptia la terminarea lucrarilor aferente obiectivelor de investitii, intocmeste si inainteaza Directiei Investitii situatia privind lucrarile receptionate defalcate pe categorii de lucrari (drum, apa, canalizare, iluminat, etc.)
25. Intocmeste fisa de date tehnica pentru fiecare obiectiv de investitii finalizate si receptionate.
26. Urmăreşte executarea lucrărilor şi prestaţiilor cantitativ şi calitativ în conformitate cu prevederile legale şi respectarea disciplinei contractuale.
27. Urmăreşte şi asigură verificarea, confirmarea situaţiilor de lucrări şi de plată şi vizează facturile aferente.
28. Analizeaza si propune spre aprobare Dispozitiile de santier, conform legislatiei in vigoare.
29. Opereaza in sistemul informatic M2N toate lucrarile din aria de competenta.
30. Raspunde la reclamatiile primite de la personae fizice, juridice , institutii publice referitoare la activitatea specifica serviciului.
31. Actualizeaza periodic fisele de post ale personalului, conform legislatiei in vigoare si ale HCL adoptate.

 
Cartografierea Datelor cu Caracter Personal.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: