Primaria SibiuServiciul Cultură, Sport și Turism

back
CONDUCEREA:

Şef serviciu: Chiș Carmen
CONTACT:

Adresă: Piața Mică, nr. 25 - La Etajul II
tel. (0040)-269-506601
fax. (0040)-269-208812
mail
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Elaborează un program de dezvoltare şi strategii culturale pentru instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Sibiu.       
2. Promovează masuri privind dezvoltarea ofertei culturale din municipiul Sibiu, susţinerea şi asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor culturale şi artistice organizate în Sibiu de către instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi alte persoane juridice sau fizice; 
3. Stabileşte şi menţine relaţii de cooperare (colaborare) cu instituţiile Administraţiei Centrale in vederea corelării programelor şi iniţiativelor în domeniu ale municipalităţii cu priorităţile, direcţiile şi programele elaborate la nivel naţional; 
4. Dezvoltă şi menţine relaţii de colaborare cu organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri) care derulează programe educativ-culturale in domeniu; 
5. Colaborează cu anumite compartimente de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu în scopul integrării propunerilor de angajamente faţă de instituţiile din domeniu sau de competenţa în ansamblul programelor susţinute de Primăria Municipiului Sibiu. 
6. Sesizează conducerii municipalităţii aspectele negative din activitatea instituţiilor care fac parte din sfera sa de activitate şi face propuneri pentru eliminarea operativă a disfunctionalităţilor constatate; 
7. Fundamentează măsurile care se propun spre aprobare Consiliului Local, privind buna funcţionare a instituţiilor publice de cultură subordonate, înfiinţarea sau reorganizarea unor instituţii publice de cultură de interes local; 
8. Gestionează informaţiile privind cadrul normativ în domeniul culturii (legislaţia specifica), informează superiorul ierarhic asupra evoluţiei acestuia în vederea adoptării normelor locale specifice privind organizarea si desfăşurarea activităţii instituţiilor municipale de cultură şi perfecţionarea demersurilor autorităţilor municipale in scopul susţinerii si dezvoltării ofertei culturale în municipiul Sibiu.
9. Dezvoltă relaţii permanente cu instituţiile municipale de cultura in scopul fundamentării strategiilor culturale, precum si a programelor si proiectelor culturale specifice; 
10. Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate ale Primărie Municipiului Sibiu în scopul integrării propunerilor sale de angajamente faţă de programele instituţiilor municipale de cultură în ansamblul programelor susţinute de municipalitate, precum şi în vederea exercitării competenţelor de coordonare a activităţii acestor instituţii sub aspect metodologic; 
11. Analizează si avizează proiectele regulamentelor de organizare şi funcţionare ale instituţiilor municipale de cultură;
12. Analizează dinamica vieţii culturale locale, rezultatele proiectelor si programelor susţinute de municipalitate in acest domeniu si propune masuri fundamentate privind optimizarea si dezvoltarea ofertei culturale locale;
13. Evaluează programele, strategiile culturale şi proiectele de management  propuse de instituţiile de cultură în conformitate cu Legea din domeniu; 
14. Organizează şi participă alături de comisia de evaluare la evaluarea managementului instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu;
15. Asigura asistenţa persoanelor fizice si juridice interesate sa contribuie la diversificarea formelor de organizare a vieţii culturale locale si la dezvoltarea ofertei culturale locale, precum si celor care susţin proiecte si programe culturale in parteneriat cu autorităţile si instituţiile municipale; 
16. Analizează proiectele, întocmeşte şi propune spre aprobare masurile de colaborare cu uniunile de creaţie, asociaţiile profesionale de utilitate publica, iniţiază programe în parteneriat pentru dezvoltarea si susţinerea ofertei culturale a municipiului Sibiu; 
17. Asigura, la cererea organizaţiilor neguvernamentale cu profil cultural interesate, luarea în evidenţă a acestora si monitorizează activitatea organizaţiilor neguvernamentale cu profil cultural din municipiul Sibiu la nivelul programelor derulate de municipalitate, sub aspectul relevanţei şi al contribuţiei la dezvoltarea ofertei culturale locale;
18. Se informează sistematic si desfăşoară relaţii pe baze permanente cu organismele guvernamentale, regionale precum si cu reprezentantele organismelor internaţionale din România în scopul identificării surselor extrabugetare de finanţare a proiectelor si programelor culturale iniţiate sau susţinute de municipalitate prin instituţiile publice subordonate sau în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale; promovează şi urmăreşte demersurile pentru obţinerea sprijinului financiar necesar derulării programelor respective;
19. Analizează legislaţia specifica domeniului sau de competenta si propune spre aprobare norme locale privind procedurile si fundamentarea deciziilor autorităţilor municipale în raport cu solicitările şi propunerile organizaţiilor neguvernamentale şi persoanelor fizice în ceea ce priveşte susţinerea şi dezvoltarea ofertei culturale in municipiul Sibiu; 
20. Coordonează programarea evenimentele culturale, sportive şi sociale desfăşurate pe domeniul public al municipiului Sibiu în colaborare cu Serviciul de specialitate;
21. Face toate demersurile necesare în vederea organizării selecţiilor de oferte pentru finanţarea nerambursbilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
22. Face publice, prin mijloace de informare, lansarea selecţiilor de oferte;
23. Preia, inventariază şi înregistrează dosarele de proiect depuse de solicitanţii finanţării nerambursabile;
24. Ia măsurile necesare pentru constituirea comisiilor de evaluare şi selecţie a ofertelor ;
25. Participă în calitate de membru în comisiile de evaluare şi selecţie a proiectelor, ca reprezentant al aparatului de specialitate al primarului, în situaţia în care este desemnat prin dispoziţie ;
26. Evaluează cererile de finanţare selectate pentru a fi finanţate de către comisie şi aprobate prin HCL ;
27. Gestionează şi rezolvă corespondenţa sosită prin mail agendaculturala@sibiu.ro sau prin registratură pe tema finanţării nerambursabile a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive acotdate de Primăria Municipiului Sibiu.  
28. Participă la şedinţele de evaluare şi aprobare a cererilor de desfăşurare a evenimentelor pe domeniul public;
29. Elaborează strategii de dezvoltare şi promovare a Municipiului Sibiu din punct de vedere turistic.
30. Inventariază, monitorizează principalele resurse turistice şi gestionează bazele de date create.
31. Elaborează propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a produselor turistice.
32. Participă împreună cu organele abilitate, la elaborarea, promovarea şi dezvoltarea programelor de interes local.
33. Elaborează propuneri privind colaborări sau parteneriate în domeniul turismului şi le propune spre aprobare, potrivit Legii.
34. Sprijină acţiunile de dezvoltare a turismului în Municipiul Sibiu prin urmărirea activităţii turistice, în aşa fel încât operatorii economici cu activitate în domeniul turismului sã aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare şi protecţie a acestora.
35. Derulează proiectele de investiţii necesare pentru menţinerea şi dezvoltarea potenţialului turistic naţional şi creşterea calităţii serviciilor turistice.
36. Organizează şi participă la acţiuni de promovare turistică (marketing) pe plan intern şi extern (internaţional) sau în colaborare cu birourile de promovare turistică.
37. Administrează registrele locale ale patrimoniului turistic.
38. Participă la omologarea traseelor turistice.
39. Contribuie la creşterea calităţii produselor turistice.
40. Asigură funcţionarea Centrelor de Informare Turistică conform orarului stabilit cu aprobarea şefului ierarhic în funcţie de sezonalitatea turistică şi de fluxul turistic înregistrat, desfăşurând activităţi de informare a turiştilor / vizitatorilor privind oferta turistică a oraşului;
41. Analizează, înregistrează şi răspunde la solicitările din partea turiştilor primite telefonic, prin fax, e-mail sau poştă. 
42. Asigură activitatea de oferire de informaţii corecte turiştilor / vizitatorilor cu privire la diversitatea ofertelor practicate în reţeaua serviciilor turistice, menţinându-se o atitudine echidistantă şi loială faţă de toţi partenerii din turism.
43. Se informează în permanenţă, colectează şi actualizează în mod constant informaţiile turistice proprii zonei, menţine în actualitate bazele de date electronice şi actualizează informaţiile pe site-ul de promovare turistică a oraşului.
44. Participă activ la implementarea strategiei de dezvoltare turistică a localităţii / judeţului şi în procesul de diagnosticare turistică teritorială, la nivel local.
45. Menţine contactul permanent cu celelalte Centre de Informare Turistică din oraş şi judeţ şi utilizează documentele standardizate pentru reţeaua turistică. 
46. Realizează rapoarte zilnice cu privire la profilul vizitatorilor: zona / ţara de provenienţă, scopul vizitei, durata vizitei, etc.) şi comunică lunar rezultatele statistice obţinute şefului ierarhic.
47. Analizează impactul economic al activităţii turistice la nivel local. (Raportul dintre investiţii şi veniturile rezultate din activităţile prestatorilor de servicii turistice) .
48. Organizează sau co-organizează şi participă la organizarea de vizite pentru descoperirea atracţiilor locale sau de evenimente pentru valorificare a potenţialului turistic local.
49. Iniţiază proiecte şi implementează proiectele de promovare turistică şi realizează materiale de promovare şi informare turistică (broşuri, hărţi, dvd., etc.).
50. Iniţiază şi implementează proiecte de promovare a Centrelor de Informare Turistică.
51. Asigură animarea parteneriatului local între diferitele structuri implicate în dezvoltarea turistică a zonei prin: menţinerea unei legături permanente cu operatorii turistici locali; organizarea sau co-organizarea de reuniuni, seminarii, sesiuni de discuţii; sensibilizarea operatorilor din turism pentru demersuri de clasificare şi de creştere a calităţii serviciilor; incitarea la crearea de noi produse turistice şi iniţierea de propuneri pentru dezvoltarea turistică a zonei, la nivel local şi judeţean.
52. Gestionează spaţiul de primire a turiştilor şi toate materialelor de informare aflate în custodia Centrului de Informare Turistică prin: aprovizionarea permanentă a spaţiilor de expunere; menţinerea ordinii prestabilite în prezentarea informaţiilor; asigurarea bunei întreţineri a spaţiului de primire (ordine, curăţenie, aerisire, flori); completarea tuturor formularelor de evidenţă a materialelor stabilite de şeful ierarhic; supunerea spre aprobare şefului ierarhic a tuturor materialelor de informare distribuite prin Centrele de Informare Turistică.
53. Serviciul exercită şi alte atribuţii  stabilite prin lege sau prin alte acte normative  prin hotărâri ale consiliului local al municipiului Sibiu sau dispoziţii ale primarului ori primite de la şefi ierarhici.
54. Analizează dinamica activităţilor sportive locale, rezultatele proiectelor şi programelor susţinute de municipalitate în acest domeniu şi propune măsuri fundamentate privind optimizarea şi dezvoltarea mişcării sportive la nivel local; 
55. Asigura asistenţa persoanelor fizice si juridice interesate să contribuie la diversificarea formelor de organizare a vieţii sportive locale precum şi a celor care susţin proiecte si programe sportive în parteneriat cu autorităţile şi instituţiile municipale; 
56. Analizează proiectele sportive, întocmeşte şi propune spre aprobare măsurile de colaborare cu asociaţiile sportive, iniţiază programe în parteneriat cu acestea pentru dezvoltarea şi susţinerea mişcării sportive la nivel local; 
57. Monitorizează activitatea organizaţiilor neguvernamentale de profil din municipiul Sibiu sub aspectul relevanţei şi al contribuţiei acestora la dezvoltarea mişcării sportive la nivel local şi a creşterii performanţelor sportive; 
58. Se informează sistematic şi desfăşoară relaţii pe baze permanente cu organismele guvernamentale, regionale precum şi cu reprezentantele organismelor internaţionale din România în scopul identificării surselor extrabugetare de finanţare a proiectelor şi programelor sportive iniţiate sau susţinute de municipalitate prin instituţiile publice subordonate sau în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale; promovează şi urmăreşte demersurile pentru obţinerea sprijinului financiar necesar derulării programelor respective; 
59. Analizează legislaţia specifică domeniului sportiv şi propune spre aprobare norme locale privind procedurile şi fundamentarea deciziilor autorităţilor municipale în raport cu solicitările şi propunerile organizaţiilor neguvernamentale şi persoanelor fizice în ceea ce priveşte susţinerea şi dezvoltarea mişcării sportive în municipiul Sibiu.
60. Analizează tendinţele marketingului online şi evaluează gradul de vizibilitate a oraşului Sibiu în acest context.
61. Fundamentează, elaborează şi implementează strategia de promovare online a oraşului Sibiu. 
62. Monitorizează site-urile de specialitate turistică.
63. Intervine online pe site-urile de specialitate turistică prin editarea de texte de informare şi promovare a oraşului Sibiu acolo unde site-ul o permite.
64. Promovează în timp real evenimentele culturale din oraşul Sibiu şi răspunde solicitărilor de informaţii turistice.
65. Monitorizează efectele campaniilor de promovare online derulate şi propune superiorului ierarhic măsuri de corecţie/optimizare sau deschiderea de noi canale de comunicare online.

    A. Compartiment cultură :

1. Elaborează un program de dezvoltare şi strategii culturale pentru instituţiile publice de cultură din subordinea  Consiliului Local al Municipiului Sibiu.       
2. Promovează masuri privind dezvoltarea ofertei culturale din municipiul Sibiu, susţinerea şi asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor culturale şi artistice organizate în Sibiu de către instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale şi alte persoane juridice sau fizice; 
3. Stabileşte şi menţine relaţii de cooperare (colaborare) cu instituţiile Administraţiei Centrale in vederea corelării programelor şi iniţiativelor în domeniu ale municipalităţii cu priorităţile, direcţiile şi programele elaborate la nivel naţional; 
4. Dezvoltă şi menţine relaţii de colaborare cu organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri) care derulează programe educativ-culturale in domeniu; 
5. Colaborează cu anumite compartimente de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Sibiu în scopul integrării propunerilor de angajamente faţă de instituţiile din domeniu sau de competenţa în ansamblul programelor susţinute de Primăria Municipiului Sibiu. 
6. Sesizează conducerii municipalităţii aspectele negative din activitatea instituţiilor care fac parte din sfera sa de activitate şi face propuneri pentru eliminarea operativă a disfunctionalităţilor constatate; 
7. Fundamentează măsurile care se propun spre aprobare Consiliului Local, privind buna funcţionare a instituţiilor publice de cultură subordonate, înfiinţarea sau reorganizarea unor instituţii publice de cultură de interes local; 
8. Gestionează informaţiile privind cadrul normativ în domeniul culturii (legislaţia specifica), informează superiorul ierarhic asupra evoluţiei acestuia în vederea adoptării normelor locale specifice privind organizarea si desfăşurarea activităţii instituţiilor municipale de cultură şi perfecţionarea demersurilor autorităţilor municipale in scopul susţinerii si dezvoltării ofertei culturale în municipiul Sibiu.
9. Dezvoltă relaţii permanente cu instituţiile municipale de cultura in scopul fundamentării strategiilor culturale, precum si a programelor si proiectelor culturale specifice; 
10. Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate ale Primărie Municipiului Sibiu în scopul integrării propunerilor sale de angajamente faţă de programele instituţiilor municipale de cultură în ansamblul programelor susţinute de municipalitate, precum şi în vederea exercitării competenţelor de coordonare a activităţii acestor instituţii sub aspect metodologic; 
11. Analizează si avizează proiectele regulamentelor de organizare şi funcţionare ale instituţiilor municipale de cultură;
12. Analizează dinamica vieţii culturale locale, rezultatele proiectelor si programelor susţinute de municipalitate in acest domeniu si propune masuri fundamentate privind optimizarea si dezvoltarea ofertei culturale locale;
13. Evaluează programele, strategiile culturale şi proiectele de management  propuse de instituţiile de cultură în conformitate cu Legea din domeniu; 
14. Organizează şi participă alături de comisia de evaluare la evaluarea managementului instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Sibiu;
15. Asigura asistenţa persoanelor fizice si juridice interesate sa contribuie la diversificarea formelor de organizare a vieţii culturale locale si la dezvoltarea ofertei culturale locale, precum si celor care susţin proiecte si programe culturale in parteneriat cu autorităţile si instituţiile municipale; 
16. Analizează proiectele, întocmeşte şi propune spre aprobare masurile de colaborare cu uniunile de creaţie, asociaţiile profesionale de utilitate publica, iniţiază programe în parteneriat pentru dezvoltarea si susţinerea ofertei culturale a municipiului Sibiu; 
17. Asigura, la cererea organizaţiilor neguvernamentale cu profil cultural interesate, luarea în evidenţă a acestora si monitorizează activitatea organizaţiilor neguvernamentale cu profil cultural din municipiul Sibiu la nivelul programelor derulate de municipalitate, sub aspectul relevanţei şi al contribuţiei la dezvoltarea ofertei culturale locale;
18. Se informează sistematic si desfăşoară relaţii pe baze permanente cu organismele guvernamentale, regionale precum si cu reprezentantele organismelor internaţionale din România în scopul identificării surselor extrabugetare de finanţare a proiectelor si programelor culturale iniţiate sau susţinute de municipalitate prin instituţiile publice subordonate sau în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale; promovează şi urmăreşte demersurile pentru obţinerea sprijinului financiar necesar derulării programelor respective;
19. Analizează legislaţia specifica domeniului sau de competenta si propune spre aprobare norme locale privind procedurile si fundamentarea deciziilor autorităţilor municipale în raport cu solicitările şi propunerile organizaţiilor neguvernamentale şi persoanelor fizice în ceea ce priveşte susţinerea şi dezvoltarea ofertei culturale in municipiul Sibiu; 
20. Coordonează programarea evenimentele culturale, sportive şi sociale desfăşurate pe domeniul public al municipiului Sibiu în colaborare cu Serviciul de specialitate;
21. Participă la şedinţele de evaluare şi aprobare a cererilor de desfăşurare a evenimentelor pe domeniul public;
22. Face toate demersurile necesare în vederea organizării selecţiilor de oferte pentru finanţarea nerambursbilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale;
23. Face publice, prin mijloace de informare, lansarea selecţiilor de oferte;
24. Preia, inventariază şi înregistrează dosarele de proiect depuse de solicitanţii finanţării nerambursabile;
25. Ia măsurile necesare pentru constituirea comisiilor de evaluare şi selecţie a ofertelor ;
26. Participă în calitate de membru în comisiile de evaluare şi selecţie a proiectelor, ca reprezentant al aparatului de specialitate al primarului, în situaţia în care este desemnat prin dispoziţie;
27. Evaluează cererile de finanţare selectate pentru a fi finanţate de către comisie şi aprobate prin HCL;
28. Gestionează şi rezolvă corespondenţa sosită prin mail agendaculturala@sibiu.ro sau prin registratură pe tema finanţării nerambursabile a programelor, proiectelor şi acţiunilor sportive acotdate de Primăria Municipiului Sibiu.  

   B. Compartiment sport :

1. Analizează dinamica activităţilor sportive locale, rezultatele proiectelor şi programelor susţinute de municipalitate în acest domeniu şi propune măsuri fundamentate privind optimizarea şi dezvoltarea mişcării sportive la nivel local; 
2. Asigura asistenţa persoanelor fizice si juridice interesate să contribuie la diversificarea formelor de organizare a vieţii sportive locale precum şi a celor care susţin proiecte si programe sportive în parteneriat cu autorităţile şi instituţiile municipale; 
3. Analizează proiectele sportive, întocmeşte şi propune spre aprobare măsurile de colaborare cu asociaţiile sportive, iniţiază programe în parteneriat cu acestea pentru dezvoltarea şi susţinerea mişcării sportive la nivel local; 
4. Monitorizează activitatea organizaţiilor neguvernamentale de profil din municipiul Sibiu sub aspectul relevanţei şi al contribuţiei acestora la dezvoltarea mişcării sportive la nivel local şi a creşterii performanţelor sportive; 
5. Se informează sistematic şi desfăşoară relaţii pe baze permanente cu organismele guvernamentale, regionale precum şi cu reprezentantele organismelor internaţionale din România în scopul identificării surselor extrabugetare de finanţare a proiectelor şi programelor sportive iniţiate sau susţinute de municipalitate prin instituţiile publice subordonate sau în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale; promovează şi urmăreşte demersurile pentru obţinerea sprijinului financiar necesar derulării programelor respective; 
6. Analizează legislaţia specifică domeniului sportiv şi propune spre aprobare norme locale privind procedurile şi fundamentarea deciziilor autorităţilor municipale în raport cu solicitările şi propunerile organizaţiilor neguvernamentale şi persoanelor fizice în ceea ce priveşte susţinerea şi dezvoltarea mişcării sportive în municipiul Sibiu.

   C. Compartiment Centrul de informare turistică :

1. Elaborează strategii de dezvoltare şi promovare a Municipiului Sibiu din punct de vedere turistic.
2. Inventariază, monitorizează principalele resurse turistice şi gestionează bazele de date create.
3. Elaborează propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza Programului anual de dezvoltare a produselor turistice.
4. Participă împreună cu organele abilitate, la elaborarea, promovarea şi dezvoltarea programelor de interes local.
5. Elaborează propuneri privind colaborări sau parteneriate în domeniul turismului şi le propune spre aprobare, potrivit Legii.
6. Sprijină acţiunile de dezvoltare a turismului în Municipiul Sibiu prin urmărirea activităţii turistice, în aşa fel încât operatorii economici cu activitate în domeniul turismului sã aibă acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere în valoare şi protecţie a acestora.
7. Derulează proiectele de investiţii necesare pentru menţinerea şi dezvoltarea potenţialului turistic naţional şi creşterea calităţii serviciilor turistice.
8. Organizează şi participă la acţiuni de promovare turistică (marketing) pe plan intern şi extern (internaţional) sau în colaborare cu birourile de promovare turistică.
9.  Administrează registrele locale ale patrimoniului turistic.
10. Participă la omologarea traseelor turistice.
11. Contribuie la creşterea calităţii produselor turistice.
12. Compartimentul exercită şi alte atribuţii  stabilite prin lege sau prin alte acte normative  prin hotărâri ale consiliului local al municipiului Sibiu sau dispoziţii ale primarului ori primite de la şefi ierarhici.
13. Asigură funcţionarea Centrelor de Informare Turistică conform orarului stabilit în funcţie de sezonalitatea turistică şi de fluxul turistic înregistrat.
14. Analizează, înregistrează şi răspunde la solicitările din partea turiştilor primite telefonic, prin fax, e-mail sau poştă. 
15. Asigură activitatea de oferire de informaţii corecte turiştilor / vizitatorilor cu privire la diversitatea ofertelor practicate în reţeaua serviciilor turistice, menţinându-se o atitudine echidistantă şi loială faţă de toţi partenerii din turism.
16. Se informează în permanenţă, colectează şi actualizează în mod constant informaţiile turistice proprii zonei, menţine în actualitate bazele de date electronice şi actualizează informaţiile pe site-ul de promovare turistică a oraşului.
17. Participă activ la implementarea strategiei de dezvoltare turistică a localităţii / judeţului şi în procesul de diagnosticare turistică teritorială, la nivel local.
18. Menţine contactul permanent cu celelalte Centre de Informare Turistică din oraş şi judeţ şi utilizează documentele standardizate pentru reţeaua turistică. 
19. Realizează rapoarte zilnice cu privire la profilul vizitatorilor: zona / ţara de provenienţă, scopul vizitei, durata vizitei, etc.) şi comunică lunar rezultatele statistice obţinute compartimentului “Promovare şi Dezvoltare în Cultură şi Turism”.
20.  Analizează impactul economic al activităţii turistice la nivel local. ( Raportul dintre investiţii şi veniturile rezultate din activităţile prestatorilor de servicii turistice) 
21.  Organizează sau co-organizează şi participă la organizarea de vizite pentru descoperirea atracţiilor locale sau de evenimente pentru valorificare a potenţialului turistic local.
22. Iniţiază proiecte şi implementează proiectele de promovare turistică şi realizează materiale de promovare şi informare turistică (broşuri, hărţi, dvd., etc.).
23. Iniţiază şi implementează proiecte de promovare a Centrelor de Informare Turistică.
24. Asigură animarea parteneriatului local între diferitele structuri implicate în dezvoltarea turistică a zonei prin: menţinerea unei legături permanente cu operatorii turistici locali; organizarea sau co-organizarea de reuniuni, seminarii, sesiuni de discuţii; sensibilizarea operatorilor din turism pentru demersuri de clasificare şi de creştere a calităţii serviciilor; incitarea la crearea de noi produse turistice şi iniţierea de propuneri pentru dezvoltarea turistică a zonei, la nivel local şi judeţean.
25. Gestionează spaţiul de primire a turiştilor şi toate materialelor de informare aflate în custodia  Centrului de Informare Turistică prin: aprovizionarea permanentă a spaţiilor de expunere; menţinerea ordinii prestabilite în prezentarea informaţiilor; asigurarea bunei întreţineri a spaţiului de primire (ordine, curăţenie, aerisire, flori); completarea tuturor formularelor de evidenţă a materialelor stabilite de şeful ierarhic; supunerea spre aprobare şefului ierarhic a tuturor materialelor de informare distribuite prin Centrele de Informare Turistică.
26. Compartimentul exercită şi alte atribuţii  stabilite prin lege sau prin alte acte normative  prin hotărâri ale consiliului local al municipiului Sibiu sau dispoziţii ale primarului ori primite de la şefi ierarhici.
27. Analizează tendinţele marketingului online şi evaluează gradul de vizibilitate a oraşului Sibiu în acest context.
28. Fundamentează, elaborează şi implementează strategia de promovare online a oraşului Sibiu. 
29. Monitorizează site-urile de specialitate turistică.
30. Intervine online pe site-urile de specialitate turistică prin editarea de texte de informare şi promovare a oraşului Sibiu acolo unde site-ul o permite.
31. Promovează în timp real evenimentele culturale din oraşul Sibiu şi răspunde solicitărilor de informaţii turistice.
32. Monitorizează efectele campaniilor de promovare online derulate şi propune superiorului ierarhic măsuri de corecţie/optimizare sau deschiderea de noi canale de comunicare online.

 
Cartografierea Datelor cu Caracter Personal.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: