Primaria SibiuBiroul Gospodărire

back
CONDUCEREA:

Şef birou: Coroian Adrian
CONTACT:

Adresă Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Parter
tel. (0040)-269-208884
fax. (0040)-269-208811
mail
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Organizeaza, coordoneaza si verifica buna funcţionare a activităţilor de gospodărire a domeniului public si privat, precum si a dotarilor si amenajarilor aferente acestuia;
2. Efectueaza preverificarile in SAP pentru toate situatiile de lucrari/servicii aferente contractelor aflate in urmarire.
3. Urmăreşte verificarea şi decontarea lucrărilor/serviciilor/produselor  angajate de Municipiul Sibiu, in sfera de competenta.
4. Urmareste indeplinirea contractelor / angajamentelor legale privind achizitia de bunuri, servicii si lucrari din punct de vedere al clauzelor contractuale.
5. Opereaza in sistemul informatic M2N toate lucrarile privind gospodarirea orasului efectuate
6. Urmareste actualizarea la zi, prin personalul propriu / gestionari, materialele, a obiectelor de inventar si mijloacele fixe aflate in Depozitul Dumbrava si pe domeniul public la municipiului
7. Propune măsurile tehnice necesare pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor naturale, catastrofelor şi incendiilor; participa nemijlocit la actiunile de limitare a urmarilor acestora;
8. Asigura contractarea, organizarea şi buna desfăşurare a deszăpezirii in municipiul Sibiu; coordoneaza si controleaza modul de realizare a lucrarilor de catre operatorii selectati;
9. Stabileşte şi propune Consiliului Local măsuri pentru refacerea şi protecţia mediului înconjurător în scopul creşterii calităţii vieţii; 
10. Asigură respectarea prevederilor legale privind protecţia şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor şi rezervaţiilor naturale;
11. Urmareste buna funcţionare a dotarilor din locurile de joaca şi de practicare a sportului, asigura inoirea si modernizarea echipamentelor aferente acestora;
12. Avizeaza şi urmăreşte tăierea arborilor de pe domeniul public şi privat;
13. Coordonează, urmăreşte şi verifică modul de administrare a fondului forestier (din punct de vedere tehnic), aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Sibiu;
14. Urmareste buna funcţionare a sistemelor de canalizare şi a staţiei de epurare, igienizarea malurilor cursurilor de apă din raza municipiului Sibiu, decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii apelor mari si evitarea producerii inundatiilor;
15. Urmareste modul de realizare a  serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, propune masuri si actioneaza pentru imbunatatirea serviciului prestat cetatenilor;
16. Analizeaza listele de investitii propuse de SC Apa-Canal SA Sibiu privind modernizarea/reabilitarea/extinderea retelelor de apa si canalizare in municipiu
17. Analizeaza si propune consiliului local aprobarea investitiilor ce urmeaza a fi realizate de SC Apa-Canal SA Sibiu din fondul IID
18. Urmareste imbunatatirea, extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si de canalizare; face propuneri, urmareste realizarea lucrarilor de investitii in domeniu;
19. Controleaza modul de administrare si intretinere a bunurilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Sibiu, care au fost incredintate operatorilor de servicii publice de apa-canalizare si salubritate, ca facand parte din sistemele tehnico-edilitare destinate indeplinirii serviciilor;
20. Asigură aplicarea prevederilor legale privind colectarea selectivă a deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel, reciclarea şi reintroducerea lor în circuitul productiv; urmareste implementarea proiectului de management integrat al deseurilor in municipiu;
21. Coordoneaza si verifica realizarea in bune conditii a serviciului public de salubritate, propune masuri si actioneaza pentru imbunatatirea serviciului prestat cetatenilor;
22. Urmareste imbunatatirea si modernizarea infrastructurii destinate activitatilor de salubrizare; face propuneri, urmareste realizarea proiectelor si lucrarilor de investitii in domeniu;
23. Verifica asigurarea curateniei si igienizarii domeniului public si privat al municipiului Sibiu;
24. Urmareste si coordoneaza activitatea de colectarea a deşeurilor electrice şi electronice de pe raza municipiului Sibiu;
25. Urmareste prevenirea si limitarea impactului asupra mediului ce-l pot avea substantele si deseurile de orice natura si anunta autoritatile teritoriale pentru protectia mediului privind activitatile neconforme cu dispozitiile legale;
26. Organizează şi coordonează activitatea de deratizare, dezinsecţie, dezinfectie pe teritoriul municipiului Sibiu;
27. Urmăreşte executarea lucrărilor şi prestarilor de servicii, cantitativ şi calitativ, în conformitate cu prevederile legale şi respectarea disciplinei contractuale;
28. Urmareste si coordoneaza activitatea de colectarea a deseurilor din activitatea de constructii si demolari; urmareste ca pamântul excedentar rezultat din sapaturi să fie depozitat la locurile stabilite prin avizele de specialitate;
29. Verifica modul de organizare a santierelor de constructii-montaj de pe raza municipiului, respectarea avizelor si autorizatiilor in ce priveste afectarea domeniului public si a cailor de acces;
30. Participa impreuna cu Garda Nationala de Mediu, Serviciul de Gospodarirea Apelor la controalele periodice efectuate pe raza municipiului Sibiu;
31. Coordoneaza, urmareste si verifica activitatea persoanelor care efectueaza munca in folosul comunitatii conform legislatiei in vigoare;
32. Rezolvă în termenul legal sesizările primite de la cetăţenii municipiului referitoare la respectarea legalităţii, realizarea activitatilor si prestarea serviciilor publice în domeniul sau de responsabilitate;
33. Coordoneaza, verifica, monitorizeaza, urmareste contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipal.
34. Coordoneaza, verifica, monitorizeaza, urmareste contractul de delegare prin concesiune a activitatii de sortare  deseuri reciclabil.
35. Verifica in teren activitatea de colectare a deseului municipal  la personae fizice, juridice , institutii publice. 
36. Verifica respectarea de catre operatorul de salubritate a Regulamentului de salubrizare pentru judetul Sibiu.
37. Verifica  situatile de lucrari si facturile emise de operatorii de salubrizare si le transmite la plata.
38. Actualizeaza periodic fisele de post ale personalului, conform legislatiei in vigoare si ale HCL adoptate.
39. Raspunde la reclamatiile primite de la personae fizice, juridice , institutii publice referitoare la activitatea de colectare, transport, depozitare, sortare, reciclare a deseurilor.
 
Cartografierea Datelor cu Caracter Personal.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: