Primaria SibiuServiciul Investiții și Proceduri Achiziții Publice

back
CONDUCEREA:

Şef serviciu: Sîrbu Codruța
CONTACT:

Adresă Str. Samuel Brukenthal, nr. 2 - La Etajul II
tel. (0040)-269-208880
fax. (0040)-269-208811
mail
Acte necesare aferente acestui serviciu  

DESCRIERE

1. Participa la intocmirea programului anual si de perspectiva care se supune aprobarii consiliului local, in domeniul investitiilor si reparatiilor de drumuri, pasaje, etc.
2. Intocmeste rapoartele privind promovarea investitiilor, avand la baza documentatiile tehnice verificate si predate de catre Directiile/Serviciile din cadrul institutiei, in vederea aprobarii de catre consiliul local a indicatorilor tehnico-economici.
3. Intocmeste si actualizeaza fisele obiectivelor de investitii incluse in lista / programul anual de investitii si programul anual al investitiilor publice pe surse de finantare ce urmeaza a fi comunicat, prin Directia economica catre Directia Finantelor Publice Sibiu.
4. Asigura introducerea in Lista de investitii / Programul anual de investitii a obiectivelor, pentru care consiliul local a aprobat indicatorii tehnico-economici.
5. Centralizeaza referatele de necesitate, intocmite de catre Directiile/Serviciile din cadrul institutiei si aprobate de ordonatorul de credite, in vederea introducerii in lista de investitii si demararea procedurilor de achizitie.
6. Intocmeste, pe baza referatelor de necesitate si a rapoartelor privind indicatorii tehnico-economici aprobati prin hotarari ale consiliului local si supune aprobarii consiliului local lista obiectivelor de investitii / programul anual de investitii cu finantare partiala sau integrala de la bugetul local.
7. Raspunde de exactitatea datelor inscrise in documentatiile ce le elaboreaza.
8. Asigura introducerea listei de investitii / programul anual de investitii si a contractelor in SAP.
9. Efectueaza preverificarile in SAP pentru toate situatiile de lucrari/servicii aferente obiectivelor de investitii, confirmate la plata in prealabil de Dir Tehnica / alte servicii de resort.
10. Intocmeste si actualizeaza periodic situatia privind angajamentele legala incheiate si a platilor efectuate pentru fiecare obiectiv de investitii
11. Dupa receptia la terminarea lucrarilor aferente obiectivelor de investitii, intocmeste si inainteaza Directiei economice situatia privind lucrarile receptionate defalcate pe categorii de lucrari (drum, apa, canalizare, iluminat, etc.), pe baza datelor furnizate de Directia tehnica.
12. Intocmeste Strategia anuala de achizitii publice, pe baza referatelor de necesitate intocmite si aprobate de catre ordonatorul de credite si transmise Directiei Investitii de catre Directiile/Serviciile din cadrul institutiei, precum si pe baza listei de investitii aprobate.
13. Intocmeste Programul anual de achizitii publice, ca parte integranta din Strategia anuala de achizitii publice.
14. Asigura aprobarea de catre ordonatorul de credite a Strategiei anuala de achizitii publice si a Programului anual de achizitii publice. 
15. Asigura actualizarea Programului anual de achizitii publice, ori de cate ori este necesar.
16. Asigura publicarea Programului anual de achizitii publice pe SEAP.
17. Asigura desfasurarea achizitiilor publice conform legislatiei in vigoare. In acest sens raspunde de:
 
     a. Intocmirea documentatiilor de atribuire
     b. Asigura transmiterea Raspunsului la clarificarile solicitate de catre operatorii economici referitor la documentatiile de atribuire
     c. Intocmeste referatele pentru numirea comisiilor de evaluare in vederea atribuirii contractelor de achizitie publica
     d. Publicitatea achizitiilor publice (anunturi de intentie, anunturi de participare si de atribuire)
     e. desfasurarea propriu zisa a procedurilor de achizitii publice, in vederea atribuirii contractelor de furnizare produse, prestare servicii si executie lucrari
     f. Evalueaza, prin comisia de evaluare, ofertele depuse in cadrul procedurilor de achizitie publica 
     g. Intocmeste procesele verbale si rapoartele de atribuire/anulare la procedurile de achizitie publica
     h. Primeste si solutioneaza notificarile si contestatiilor formulate in cadrul procedurilor de achizitie
     i. Participa la intocmirea contractelor de achizitie publica
     j. Intocmeste, anterior incheierii angajamentelor legale aferente obiectivelor de investitii, proiectele de angajament aferente acestora
     k. Intocmeste actele aditionale ale contractelor, dupa caz, justificate in prealabil se serviciile/directiile de resor.
 
18. Tine evidenta registrului unic al numerelor de contracte / angajamente legale.
19. Analizeaza (in vederea operarii in sistemul informatic SAP) si inainteaza Directiei economice referatele necesare efectuarii platii cotelor legale catre ISC/regularizarile cotelor aferente, conform prevederilor legale, intocmite in prealabil de Directia Tehnica.
20. Asigura arhivarea dosarelor de achizitii publice  si a documentelor serviciului in conformitate cu legislatia in vigoare
21. Intocmeste rapoarte si propuneri pentru emiterea dispozitiilor primarului.
22. Urmareste rezolvarea corespondentei in conformitate cu legislatia in vigoare.
23. Colaboreaza cu Directia economica pentru intocmirea tuturor raportarilor privind situatia angajamentelor legale incheiate si executia investitiilor
24. Intocmeste fisele postului pentru personalul din subordine si le actualizeaza ori de cate ori situatia de fapt si reglementarile legale impun acest lucru.
25. Solutioneaza in termenul prevazut de lege corespondenta repartizata.
26. Raspunde de exactitatea datelor inscrise in documentele elaborate.
27. Serviciul indeplineste si alte atributii stabilite prin lege sau alte acte normative, prin hotarari ale consiliului local sau dispozitii ale primarului ori primite de la sefii ierarhici.

Legături rapide

e administratie
plata taxe si impozite
taxe si impozite
acte necesare
petitii onlibe
achizitii publice
rCĂUTARE SERVICII: