Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 11.06.2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back


Şedinţa începe la ora 12:00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.2 şi alin.3. din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu participă: d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl. viceprimar Răzvan-Codruț Pop, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, dl. Ciprian Ioan Rațiu, d-na Elena Minodora Budin, d-na Mirela Gligore, d-na Camelia Burlacu, dl. Marian Popa, d-na Nicoleta Slavu, d-ra Daniela Voina.

D-na primar Astrid Cora Fodor:
Bună ziua și bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local. Din 23 de consilieri sunt prezenţi 19, drept urmare Consiliul Local este legal constituit și predau conducerea ședinței doamnei consilier Anita Pavel.
Absenți: d-na consilier Maria Gârleanu, d-na consilier Claudia Mery Simtion, dl. consilier Liviu Cotârlă, dl. consilier Helmut-Paul Niedermaier.

D-na consilier Anita Pavel:
Doamna primar, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitaţi vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat.
Se intonează imnul de stat.
D-na consilier Anita Pavel: 
Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus de doamna primar Astrid Cora Fodor. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Ordinea de zi a fost aprobată.

D-na consilier Anita Pavel: 
1. Proiect  de hotărâre privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, Agenda Sport, sesiunea 2/2018.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții, luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 204/2018 privind aprobarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general, Agenda Sport, sesiunea 2/2018, cu unanimitate de voturi (19 pentru).

D-na consilier Anita Pavel:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Sibiu și stațiunea Păltiniș-activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire și aprobarea documentației de atribuire.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Comisia de buget propune aprobarea acestui proiect cu o mențiune și anume, ca varianta finală a proiectului de contract, anexa trei, să fie cea prezentată în ședința Comisiei de buget din data de 11.06.2018. 
Cu această mențiune sunt luări de cuvânt? Dacă nu, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 205/2018 privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare în Municipiul Sibiu și Stațiunea Păltiniș-activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire și aprobarea documentației de atribuire, cu unanimitate de voturi (19 pentru).

D-na consilier Anita Pavel:
Dacă mai sunt luări de cuvânt în urma proiectelor?
Dacă nu, ședința este încheiată. Vă mulțumesc.

D-na primar Astrid Cora Fodor:
Mulțumim pentru participare.

Şedinţa se încheie la ora 12:10
 
       
               Preşedinte de ședință,                                                                            Secretar,
                        Anita Pavel                                                                                 Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al sedinței extraordinare din data de 11.06.2018 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat în format pdf).

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: