Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 27.01.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back

Şedinţa începe la ora 12:00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: 
d-na primar Astrid-Cora Fodor, d-na viceprimar Corina Bokor, dl. viceprimar Răzvan-Codruț Pop, dl. secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Liliana Ordean, dl. Remus Bozovici, d-na Ioana Urdea, d-na Georgeta Spătari, d-na Mariana Hașu, d-na Monica Dancu, dl. Ciprian-Ioan Rațiu, d-na Dana Alexandru, d-na Cristina Burchea, d-na Carmen Nicula, dl. Marius Horvath, d-na Iuliana Oprișan, d-na Cristina Bica, d-na Tatiana Stănese, dl. Sorin Avram, d-na Adela Vreja, d-na Mihaela Sabău, d-na Simona Pop, dl. Lucian Vizantie, dl. Vladimir Dan Vlăduț, dl. Tiberiu Părăian, dl. Gheorghe Frântu, dl. Marius Lunca, d-na Mioara Ganea, dl.Cosmin Ienciu, dl. Ovidiu Dragoman, d-na. Irina Albu, d-na Cornelia Rotaru, d-na. Carmen Ploia, dl. Vasile-Stelian Banciu, dl. Adrian Tibu, d-na Crina Anca Todescu, dl. Dan Căprariu, dl.Claudiu Șari, d-na. Daniela Chialda, dl. Alexandru Hlenski, d-na Nicoleta Slavu, d-ra Daniela Voina.

D-na primar Astrid-Cora Fodor: 
Onorați consileri, stimați invitați, bine ați venit la prima ședință a consiliului local a Municipiului Sibiu din anul 2017. 
Din 23 de consilieri sunt prezenţi 22 de consilieri. Absent de la ședință: domnul consilier Ghiorghe Tălău. Întrucât consiliul local este legal constituit conform articolului 41 din Legea 215 din 2001, declar ședința deschisă și îl rog pe domnul consilier Gerold Hermann să preia conducerea lucrărilor. 
Domnule consilier, vă rog să îi dați cuvântul doamnei secretar ca să anunțe niște probleme importante pentru consiliu local ( întrucât domnul Dorin Ilie Nistor - secretarul Municipiului Sibiu lipsește de la ședință, este înlocuit de doamna Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol ).
Dl. consilier Gerold Hermann: Mulțumesc.
Deci mai întâi, doamna Dana Alexandru ne va prezenta câteva schimbări legilslative care sunt importante pentru derularea ședinței.
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol:
Bună ziua. Avem o modificare legislativă la Legea 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului în sensul că legiuitorul a introdus obligativitatea consilierilor locali de a-și motiva votul privind aprobarea documentațiilor de urbanism- fie că vorbim de PUZ sau PUD. 
În consecință, pentru a veni în întîmpinarea dumneavoastră și a vă ușura această procedură veți găsi pe masă un dosar în care aveți formulare tipizate.
Avem trei documentații de urbanism pe ordinea de zi a acestei ședințe și pentru fiecare aveți o motivație de vot pentru documentația de urbanism, urmează să o completați în funcție de modul în care vă exprimați votul, fie că aprobați, fie că respingeți, cu rugămintea că după ce veți completa și veți semna acest formular să îl lăsați pe masă pentru a fi colectat și anexat procesului verbal de ședință al consiliului.  
Dacă aveți întrebări? Nu. Mulțumesc. 
Dl. consilier Gerold Hermann:  
Mulțumesc și eu pentru aceste lămuriri.
Doamna primar, domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitați, vă mulţumesc pentru încrederea acordată. Conform Regulamentului de organizare și funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. 
Se intonează imnul de stat.
Dl. consilier Gerold Hermann:  
În conformitate cu dispoziţiile art.42 alin.5 din Legea nr.215 din 2001 privind administraţia publică locală republicată, o rog pe doamna Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol, care îi ține astăzi locul domnului secretar Dorin-Ilie Nistor să supună la vot procesul-verbal al ședinței ordinare a consiliului local din data de 21 decembrie 2016.
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: 
Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței consiliului local din data de 21 decembrie 2016. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
În unanimitate procesul verbal de ședință a fost aprobat.
Dl. consilier Gerold Hermann:  Mulțumesc. 
Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus de doamna primar Astrid-Cora Fodor inclusiv ordinea de zi suplimentară.
Cine este pentru? Dacă sunt abțineri sau voturi împotrivă? Nu.
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol:
În unanimitate proiectul ordinii de zi și ordinea de zi suplimentară a fost aprobat.

Dl. consilier Gerold Hermann: Trecem la punctul unu din ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general AGENDA CULTURALĂ.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă sunt intervenții la marginea acestui proiect, ghid AGENDA CULTURALĂ? Nu sunt. Atunci supun la vot proiectul așa cum este în mapă. 
Comisia de cultură a avut un amendament pe care l-a retras într-o ședință care a avut loc astăzi, deci supun la vot proiectul așa cum este în mapă.
Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă sau abțineri?
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 1/2017 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi culturale nonprofit de interes general AGENDA CULTURALĂ, cu unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Gerold Hermann: Proiectul numărul doi.
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general AGENDA SPORT.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Este aceeași situație. Supun la vot, dacă nu sunt intervenții, proiectul exact așa cum l-ați primit în mapă. Cine este pentru? Dacă sunt voturi împotrivă sau abțineri?
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.                                                       
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 2/2017 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general AGENDA SPORT, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann: 
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general, denumit generic AGENDA COMUNITĂȚII.
- iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Aici există un amendament și anume : 
- la Art. 9 se introduce lit a^1 cu următorul conținut :
Prin excepție pentru proiectele cu un impact ridicat de implicare a comunității în derularea Programului Sibiu Regiune Gastronomică Europeană, valoarea maximă de finanțare poate depăși limita de 35 000 lei, dar nu mai mult de 50 000 lei.
Dacă sunt intervenții? Atunci supun la vot acest proiect cu un amendament și anume cel care l-am citit acuma la art.9. lit.a^1.
Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă sau abțineri? 
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat cu amendament.                                                           
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 3/2017 pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general, denumit generic AGENDA COMUNITĂȚII, cu unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Gerold Hermann:
4. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir a mijloacelor fixe rezultate în urma investițiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă nu dorește nimeni să ia cuvântul, supun la vot acest proiect.
Cine este pentru? Mulțumesc.Abțineri sau voturi împotrivă? 
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 4/2017 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir a mijloacelor fixe rezultate în urma investițiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann:
5. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea schimbării destinației apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 4, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, din unitate de învățământ în spațiu cu altă destinație.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot acest proiect.
Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri sau voturi împotrivă?
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 5/2017 privind acordul de principiu în vederea schimbării destinației apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 4, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, din unitate de învățământ în spațiu cu altă destinație, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann:
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reevaluării bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu, transmise în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot acest proiect.
Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri sau voturi împotrivă?  Nu.
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 6/2017 privind aprobarea reevaluării bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu, transmise în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri și Zone Verzi Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann:
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor:
Cine este pentru? Mulțumesc. Dacă sunt abțineri sau voturi împotrivă?  Nu.                                         
D-na Dana Alexandru-Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 7/2017 privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public și privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către SC Apă Canal SA Sibiu,cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann: Trecem la proiectul numărul opt.
8. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat a unor bunuri provenite din investițiile efectuate la imobilele unităților școlare din Municipiul Sibiu, în anul 2016.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Supun la vot acest proiect. 
Cine este pentru? Mulțumesc? Abțineri sau voturi împotrivă? 
D-na Dana Alexandru- Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.                                               
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 8/2017 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat a unor bunuri provenite din investițiile efectuate la imobilele unităților școlare din Municipiul Sibiu, în anul 2016, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann:
9. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului -teren proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Regele Ferdinand F.N., identificat cu nr. cadastral 125881.
  - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot acest proiect. 
Cine este pentru?
Dacă sunt abțineri sau voturi împotrivă?
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 9/2017 privind reglementarea situației juridice a imobilului -teren proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Regele Ferdinand F.N., identificat cu nr. cadastral 125881, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann:
10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 12 la contractul nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu.
   - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Trecem la vot. Cine este pentru? Abțineri sau voturi împotrivă?
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 10/2017 privind modificarea și completarea Anexei nr. 12 la contractul nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann:
11. Proiect de hotărârâre privind preluarea din concesiunea SC Piețe Sibiu SA a imobilului construcție și teren aferent Piața Ștrand.
   - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Trecem la vot. Cine este pentru? Dacă sunt abțineri sau voturi împotrivă?
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 11/2017 privind preluarea din concesiunea SC Piețe Sibiu SA a imobilului construcție și teren aferent Piața Ștrand, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann:
12. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile - terenuri proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. George Coșbuc, nr. 5, în suprafață de 1627 mp.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Trecem la vot. Cine este pentru aprobarea acestui proiect?
Mulțumesc. Abțineri sau voturi împotrivă?
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.                                                  
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 12/2017 privind alipirea unor imobile – terenuri proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în Sibiu, str. George Coșbuc, nr. 5, în suprafață de 1627 mp, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann:
13. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu a imobilului situat în Sibiu, A. Șaguna nr. 21, proprietatea publică a Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot proiectul treisprezece.
Cine este pentru? Mulțumesc. Dacă sunt abțineri sau voturi împotrivă? Nu sunt.
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 13/2017 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu a imobilului situat în Sibiu, A. Șaguna nr. 21, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann:
14. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru modificarea și actualizarea actelor constitutive ale Asociației Județene de Turism Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Poftiți vă rog domnul consilier.

Dl. consilier Ioan Stroie:
Stimați colegi, acest proiect l-am avut la Comisia juridică, l-am dezbătut foarte atent aproximativ trei sferturi de oră, în ce sens? Ați văzut că suma s-a dublat de la 15.000 de lei noi s-a făcut 30.000  lei noi, în final am fost de acord și vom fi și mai departe de acord , dar eu vin cu două propuneri, mai ales că mie mi se pare că această firmă de apartament cu cinci angajați va cheltui o sumă mult mai mare. Suma care ne revine nouă este 360.000 lei și ca atare am dori ca semestrial să vină să ni se  facă un deviz cu  cheltuielile care s-au efectuat, cu chitanțe, facturi șamd să îi putem controla  iar odată pe an, respectiv la începutul anului viitor, am vrea să vedem care este eficiența acestei firme pentru că dacă se spune că anul trecut am avut un număr de un milion de turiști să vedem anul acesta câți turiști vom avea? De aici va reieși și eficiența acestei firme. 
Eu cred că nu ar fi nici o problemă, sigur că noi știm, cineva din primărie trebuie să știe cîți turiști am avut pe 2016 și vom vedea și pe 2017 și atunci putem ușor să constatăm efectul pe care îl are asupra mă rog sumei care o dăm, nu numai noi ci și Consiliul Județean  și Facultatea Lucian Blaga și alții. Mulțumesc.
Dl. consilier Gerold Hermann: 
Vă mulțumesc pentru intervenție cu o singură precizare, este vorba de o asociație, Asociația Județeană de Turism Sibiu nu este firmă.
Dl. consilier Ioan Stroie:
Este o firmă care -nu știu cum se numește, noi am chemat o reprezentantă din firma care zice că are sediul la Consiliul Județean, a venit o femeie care ne-a explicat dar ne-a vorbit atât de repede că nu am înțeles absolut nimic din ce ne-a spus.
D-na primar Astrid-Cora Fodor:
Domnule consilier, totuși vă corectez și eu, este Asociația Județeană de Turism nu este nici o firmă, directoarea la Asociația Județeană de Turism, directoarea executivă, doamna Simina Manea este aici în sală. Această Asociație face demersurile  pentru a deveni asociație de utilitate publică care ne obligă la și mai multă  transparență, oricum toate sunt transparente. 
Da, sunt de acord cu propunerea dumneavoastră, propunerea este foarte bună și eu îmi doresc să fie  transparent pentru că răspundem de banii care îi vărsăm la această asociație, dar doar cu precizarea să fie pentru toți cei care sunt în sală, că este vorba de o asociație, în care suntem noi, Consiliul Județean și alte municipalități. 
Dl. consilier Gerold Hermann: Mulțumesc pentru intervenție, pentru precizare, atunci trecem la proiectul cincisprezece. Da, nu am supus la vot acest proiect, adevărat, scuzați.
Proiectul paisprezece. Cine este pentru? Mulțumesc. Dacă sunt abțineri sau voturi împotrivă?
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol:Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 14/2017 privind exprimarea acordului de principiu al Consiliului Local al Municipiului Sibiu pentru modificarea și actualizarea actelor constitutive ale Asociației Județene de Turism Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann: 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ+RLU - Demolare construcții existente, Construire supermarket, Organizare de șantier, Amplasare panouri publicitare și totem, Amenajare accese și parcaje, Branșamente, Racorduri la utilități, Împrejmuire proprietate, Sibiu, str. Bâlea nr. 2, Investitor: SC LIDL ROMANIA SCS.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
D-na primar Astrid-Cora Fodor: 
Domnul președinte doresc să RETRAG acest proiect de pe ordinea de zi. 
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: 
În această situație nu este necesar să completați formularul pe care îl aveți pe masă.
Dl. consilier Gerold Hermann: 
Deci primul formular din această mapă nu va fi completat întrucât nici nu s-a discutat proiectul.
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Mulțumesc.

Dl. consilier Gerold Hermann:
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire vilă turistică, Sibiu, Șoseaua Alba Iulia, FN.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor. 
Supun la vot acest proiect.
Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri sau voturi împotrivă? Nu sunt.
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.                                  
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 15/2017 privind aprobarea documentației de urbanism PUD - Construire vilă turistică, Sibiu, Șoseaua Alba Iulia, FN, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann:
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea renumerotării administrative a unor imobile situate în municipiul Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Nu sunt intervenții, așa încât trecem la vot.
Cine este pentru aprobarea proiectului? Mulțumesc.
Dacă sunt abțineri? Voturi împotrivă?
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.                                                     
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 16/2017 privind aprobarea renumerotării administrative a unor imobile situate în municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi. 

Dl. consilier Gerold Hermann: 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 6 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot acest proiect.
Cine este pentru? Dacă sunt abțineri sau voturi împotrivă?
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 17/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 6 obiective de investiții în unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann: 
19. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare clădire administrativă stânga" la Serviciul Public Administrare Cimitir.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot acest proiect.
Cine este pentru? Mulțumesc. Dacă sunt abțineri sau voturi împotrivă?
D-na Dana Alexandru-Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.                                                   
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 18/2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare clădire administrativă stânga" la Serviciul Public Administrare Cimitir, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann:
20. Proiect de hotărâre privind constituirea unei noi Comisii locale de ordine publică la nivelul Municipiului Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Comisia juridica propune aprobarea cu urmatoarele nominalizări:
dl. Pinter Zeno Karl.
dl. Cotârlă Liviu.
dl. Spătari Ovidiu Nicolae.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu acest proiect? Nu.
Trecem la vot.Cine este pentru? 
Abțineri sau voturi împotrivă? Da, abțineri colegii nominalizați.
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat cu trei abțineri. 
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 19/2017 privind constituirea unei noi Comisii locale de ordine publică la nivelul Municipiului Sibiu, cu 19 voturi pentru și 3 voturi abținere ( dl.consilier Zeno-Karl Pinter, dl.consilier Liviu Cotârlă, dl.consilier Ovidiu-Nicolae Spătari ).

Dl. consilier Gerold Hermann:
21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în consiliul administrativ al Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu.
    - iniţiator primar Astrid Cora Fodor.
Comisia juridica propune aprobarea cu următoarea nominalizare:
d-na consilier Grecu Bianke Marion.
Supun la vot acest proiect.
Cine este pentru aprobarea acestui proiect? Mulțumesc.
Cine se abține? O abținere. Împotrivă? 
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: A fost aprobat proiectul cu o abținere.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 20/2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în consiliul administrativ al Teatrului pentru Copii și Tineret "GONG" Sibiu, cu 21 pentru și 1 abținere ( d-na consilier Bianke-Marion Grecu ).

Dl. consilier Gerold Hermann: 
22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu, precum și aprobarea Actului adițional nr.1 la Convenția de parteneriat între Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu și Fundația "Un Copil, O Speranță" Sibiu, aprobată prin HCL nr. 155/2016, modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu: "Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu" aprobat prin Anexa la HCL nr. 277/2016 și a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului "Adăpostul de Noapte" aprobat prin Anexa nr. 4 la HCL nr. 417/2015.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Nu.
Cine este pentru? Cine se abține? Nimeni.Voturi împotrivă? Nu.
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 21/2017 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public de Asistență Socială Sibiu, precum și aprobarea Actului adițional nr.1 la Convenția de parteneriat între Serviciul Public de Asistență Socială Sibiu și Fundația "Un Copil, O Speranță" Sibiu, aprobată prin HCL nr. 155/2016, modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului social furnizat la domiciliu: "Centrul care acordă servicii de îngrijire și asistență la domiciliu" aprobat prin Anexa la HCL nr. 277/2016 și a Regulamentului de organizare și funcționare al Centrului "Adăpostul de Noapte" aprobat prin Anexa nr. 4 la HCL nr. 417/2015, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann: 
23. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru adoptarea acestui proiect? 
Abțineri sau voturi împotrivă? Mulțumesc.
D-na Dana Alexandru - Șef Serv.Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 22/2017 privind modificarea statului de funcții al Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann:
24. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor
Supun la vot acest proiect.
Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri sau voturi împotrivă?
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.                                                    
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 23/2017 privind modificarea statului de funcții la Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann: 
25. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Trecem la vot? Cine este pentru adoptarea proiectului? Mulțumesc.
Abțineri sau voturi împotrivă?
D-na Dana Alexandru-Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.                                                      
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 24/2017 privind modificarea organigramei și a statului de funcții la Serviciul Public de Poliție Locală al Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.
    
Dl. consilier Gerold Hermann:
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Cine este pentru adoptarea proiectului? Mulțumesc.
Abțineri sau voturi împotrivă?
D-na Dana Alexandru-Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.                                               
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 25/2017 privind aprobarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann:
27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a Municipiului Sibiu.
    - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Nu dorește nimeni să ia cuvântul? Supun la vot acest proiect.
Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri sau voturi împotrivă?                            
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 26/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe partea carosabilă de pe raza teritorială a  municipiului Sibiu, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann:
Trecem la informări după aceea la ordinea de zi suplimentară.
28. Informarea nr. 2248/12.01.2017 a Direcției Economice din cadrul Primăriei Sibiu privind misiunea de control efectuată de către Camera de Conturi Sibiu în anul 2016 la SC Piețe Sibiu SA.
     Dacă nu sunt comentarii trecem la următoarea informare.

29. Informare nr. 2606/2017 privind activitatea Serviciului Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu pe trimestrul IV al anului 2016.
     Consilierii au luat act de această informare. 

Trecem la un raport de activitate.
30. Raport de activitate nr. 2608/2017 al Serviciului Public de Poliţie Locală al Municipiului Sibiu pentru anul 2016.

Următorul punct este:
31. Raport nr. 3559/2017 privind activitatea de soluţionare a petiţiilor pe semestrul II 2016.

Următorul raport:
32. Raport nr. 3063/2017 privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2016.

Și mai avem un raport:
33. Raport nr. 3942/2017 privind serviciile şi activităţile de asistenţă medicală comunitară derulate în semestrul II al anului 2016.
     Deci nici aici nu sunt comentarii. 

Mai avem două puncte, pe ordinea de zi suplimentară.

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARĂ

Dl. consilier Gerold Hermann: Punctul unu.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu şi Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte pentru anul 2017 privind administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr. 70/2015.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot acest proiect de pe ordinea de zi suplimentară.
Cine este pentru ? Mulțumesc. Abțineri și voturi împotrivă ? Nu sunt.
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 27/2017 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către Ocolul Silvic Sibiu şi Ocolul Silvic Valea Cibinului Sălişte pentru anul 2017 privind administrarea fondului forestier proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în administrarea celor două ocoale silvice conform contractului de administrare nr. 70/2015, cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Gerold Hermann:
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții cu finanțare din contul IID al SC Apă-Canal SA pentru anul 2017.
- inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Supun la vot acest proiect.
Cine este pentru ? Mulțumesc. Dacă sunt abțineri sau voturi împotrivă ? Nu sunt.
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Proiectul a fost aprobat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 28/2017 privind aprobarea Planului de investiții cu finanțare din contul IID al SC Apă-Canal SA pentru anul 2017, cu unanimitate de voturi.

34. Întrebări, interpelări.

Dl. consilier Gerold Hermann:
Ordinea de zi a fost epuizată, trecem la: întrebări și interpelări.
Poftiți domnul Stroie.

Dl. consilier Ioan Stroie:
Stimați consilieri, am primit o solicitare de la o Asociație de locatari reprezentată prin domnul Tomiță Ioan. Eu o să v-o prezint, doar că o să v-o citesc exact cum au scris-o dânșii:
"....mă numesc Tomiță Ioan, locuiesc în strada Siretului, bloc 7, scara C și apartamentul 1, Sibiu, și fac parte din Asociația de proprietari nr. 2, CT 11, Hipodrom 4  Sibiu.  
Dacă se face ordine cu gunoiul, vă rugăm să găsiți o soluție cu Apă-Canal să ne plătim factura direct la caseria de Apă  așa cum se procedează la Constanța. 
Au aici o copie, vă rog.
Deși suntem contorizați plătim în fiecare lună diferența și personalului administrație.
Vă trimit și două liste de taxe.
Actualul președinte la preluarea asociației a declarat că, fostul director Niculescu, eu vă citez  cum scrie  aici : a spus că dacă ne instalăm contoare în subsolul blocurilor, le iau în calcul și desființează contorul lor dar trebuie hotărâre de consiliu.
Noi plătim în fiecare lună diferență de la Apă Canal cât și personalul administrativ".
O să i-o dau domnului secretar să vedem, putem să îi trimitem un răspuns, poate există o posibilitate de a rezolva această problemă să plătească oamenii la caserie, este o treabă cât se poate de simplă.  
Dl. consilier Gerold Hermann:
Mulțumesc domnule consilier. Dacă sunt alte intervenții din partea consilierilor? Nu sunt.
Din partea publicului nu s-a anunțat nimeni, atunci vă rog să faceți propuneri pentru conducerea ședinței din luna februarie. Poftiți doamna viceprimar

D-na. viceprimar Corina Bokor:
Propun ca ședința din luna februarie să fie condusă de doamna consilier local Brunchea.
Dl. consilier Gerold Hermann:
Mulțumesc. Cine este pentru această propunere? Abțineri? O abținere.
D-na Dana Alexandru - Șef Serv. Juridic, contencios și registrul agricol: Propunerea a fost adoptată cu o abținere.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 29/2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru luna februarie 2017, cu 21 pentru şi 1 abţinere ( doamna consilier Mariana-Gabriela Brunchea ).

Dl. consilier Gerold Hermann:
Cu aceasta, ordinea de zi fiind epuizată, ședința din luna ianuarie a luat sfârșit. Vă mulțumesc.

                   
Şedinţa se încheie la ora 12:35.
      
 
              Preşedinte de ședință,                                                              Secretar,
                  Gerold Hermann                                                               Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al sedinței ordinare din data de 27.01.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: