Print Friendly and PDF

PROCES - VERBAL încheiat astăzi, 20.03.2017 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Sibiu

Secţiunea: procese back

Şedinţa începe la ora 14:00.
Consiliul Local al Municipiului Sibiu a fost convocat în scris în temeiul art.39 alin.2 şi alin.3. din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Din partea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, a serviciilor publice, instituţiilor publice şi societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local Sibiu participă: d-na primar Astrid Cora Fodor, d-na consilier local Corina Bokor, dl secretar Dorin Ilie Nistor, d-na Ioana Leca, d-na Liliana Ordean, dl. Remus Bozovici, d-na Georgeta Spătari, d-na Mariana Hașu, d-na. Monica Dancu, dl. Ciprian Ioan Rațiu, d-na Dana Alexandru, d-na Cristina Burchea, dl. Marius Horvath, d-na Mirela Gligore, dl. Sorin Avram, d-na Camelia Burlacu, d-na Mihaela Sabău, d-na Simona Pop, dl Lucian Vizantie, dl Vlăduț Vladimir Dan, dl. Tiberiu Părăian, d-na Ioana Pureca, d-na Adina Goța, dl Marius Lunca, d-na Mioara Ganea, dl Gheorghe Aldea, dl Ovidiu Dragoman, dl. Florin Țicu, dl. Vasile Stelian Banciu, dl Adrian Tibu, d-na Crina Anca Todescu, dl. Dan Căprariu, d-na Adriana Halmaghi, dl.Mircea Ovidiu, dl. Alexandru Hlenski, d-na Nicoleta Slavu, d-ra Daniela Voina.
D-na primar Astrid Cora Fodor: Bună ziua.
Doamnelor și domnilor consilieri, bine ați venit la ședința extraordinară a consiliului local convocată în baza Legii 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată, art. 39 alin.2 şi alin.3. Din 23 de consilieri sunt prezenţi 21 de consilieri. Absenții sunt: dl. consilier Lorant Kiss și dl consilier Ghiorghe Tălău.  Întrucât consiliul local este legal constituit declar ședința deschisă și predau  conducerea şedinţei d-nei consilier Maria Gârleanu. 
D-na consilier Maria Gârleanu: Doamna primar, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și domnilor invitaţi, vă mulțumesc pentru încrederea acordată, conform Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Sibiu se va intona imnul de stat. Se intonează imnul de stat.
D-na consilier Maria Gârleanu: 
Supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi propus de doamna primar Astrid Cora Fodor. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul ordinei de zi a fost adoptat.

D-na consilier Maria Gârleanu: 
Pe ordinea de zi avem cinci proiecte. Proiectul numărul unu.
1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reabilitare rețele termice Cartier Hipodrom II". 
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Se înscrie cineva la cuvânt?          
Supun la vot. Cine este pentru ? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 72/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reabilitare rețele termice Cartier Hipodrom II", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu: Proiectul de hotărâre numărul doi.
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reabilitare imobil str. Turismului nr. 15, Sibiu" - faza DALI.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Se înscrie cineva la cuvânt?          
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 73/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Reabilitare imobil str. Turismului nr. 15, Sibiu" - faza DALI, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu: Proiectul numărul trei.
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Realizare lucrări de construcții și instalații pentru securitate la incendiu, imobil str. S. Brukenthal nr. 2".
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.
Se înscrie cineva la cuvânt?
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 74/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: "Realizare lucrări de construcții și instalații pentru securitate la incendiu, imobil str. S. Brukenthal nr. 2", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu: Proiectul numărul patru.
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Amenajare spații publice imobil P-ța Mică, nr. 25".
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 75/2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Amenajare spații publice imobil P-ța Mică, nr. 25", cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu: Proiectul numărul cinci.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2017.
  - inițiator primar Astrid Cora Fodor.  
Se înscrie cineva la cuvânt?
D-na primar Astrid Cora Fodor: Dacă îmi dați voie.
Doamnelor și domnilor consilieri, în ceea ce privește proiectul de buget pe anul 2017, acesta s-a născut greu din motive obiective, în primul rând datorită aprobării cu mare întârziere a bugetului de stat și datorită unor modificări legislative pe care a trebuit să le cuprindem în proiecția bugetului. 
Dacă proiectul pe hârtie s-a născut greu, execuția va fi și mai dificilă având în vedere că, pentru realizarea investițiilor perioada de implementare s-a scurtat cu trei luni de zile, noi neputând demara nici o singură procedură de achiziție pentru lucrări de investiții. Aceste proceduri vor putea începe abia după ce bugetul a fost aprobat de către dumneavoastră.
Acum trecând la buget, la capitolul "Venituri", noi am prognozat o creștere de 12%. Această creștere  se datorează exclusiv dezvoltării economice și imobiliare a municipiului nostru și nu are la bază creșterea taxelor și impozitelor locale, cum foarte bine știți că dumneavoastră ați aprobat să menținem aceleași impozite și taxe ca în anul 2016. 
Noi am prevăzut sumele necesare pentru buna funcționare a orașului la capitolul "Cheltuieli", aici mă refer : la iluminatul public, la salubritate, la deszăpezire, la reparații străzi, la subvenții pentru transportul în comun și multe, multe altele.  
De asemenea, am prevăzut sumele necesare  bunei funcționări a asistenței sociale în municipiul Sibiu și a învățământului.
La capitolul "Investiții", sunt prevăzute sumele necesare pentru a continua lucrările începute în anii precedenți, în special cele din 2016 și, de asemenea, sunt sume alocate pentru lucrări noi care vor începe în baza documentației tehnice elaborate și aprobate tot de către dumneavoastră. 
Aceste lucrări noi, se referă în special la lucrări în zonele rezidențiale, vorbim de lucrări de modernizare a rețelelor de apă și canal, a iluminatului public, de asfaltare de străzi de pământ și de lucrări în cartiere. 
De asemenea, în sectorul social vom demara o investiție, se referă la construcția a patru blocuri de locuințe  sociale cu optezecișiopt de apartamente. La acest capitol, dacă ați studiat anexele, ați văzut că, mai sunt și alte lucrări prevăzute, eu mă refer numai la ceea ce este important.
De asemenea, am alocat banii necesari serviciilor publice pentru investițiile care și le-au propus să le facă în anul 2017, sumele cele mai mari mergând către serviciul public care administrează unitățile de învățământ. 
Sume  importante au fost alocate pentru documentațiile tehnice la proiectele pentru care ne-am propus accesare de fonduri europene dar și pentru proiectele pe  care vrem să le realizăm din fonduri proprii sau din venituri rambursabile, cum ar fi fondurile BERD.
Serviciile publice, la capitolul "Achiziții și dotări", am prevăzut sume importante, am să mă refer doar la cea mai mare, este vorba de achiziția a zece autobuze noi, este un început de reînnoire a flotei de autobuze a Tursib-ului.
Ar fi multe de spus, eu am făcut doar o scurtă, sintetică prezentare - în câteva cuvinte, este un buget de o sută cincizeci de pagini, unde ați găsit toate detaliile necesare. De asemenea, în raportul anexat hotărârii, ați găsit o comprimare a acestui buget, dar dacă dumneavoastră aveți întrebări, aici este prezent întregul aparat tehnic al primăriei, care cu plăcere, o să vă răspundă la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc. 
D-na consilier Maria Gârleanu: Poftiți, doamna consilier Brunchea.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea: Mulțumesc.
Doamna primar, doamnă și domnule viceprimar, stimați colegi, în primul rând vreau să vă mulțumesc că împreună cu mulți dintre dumneavoastră aprobăm cel de al  nouălea buget, în ceea ce ne privește dacă este să facem o urmărire a ceea ce facem noi de o bună bucată de timp, iar proiectul de buget este cel mai important proiect pe care un consiliu local îl aprobă în parcursul unui exercițiu financiar, unui an de mandat.
Din punctul meu de vedere, un bun primar trebuie să fie un bun administrator, iar un bun administrator este o persoană care identifică corect toate resursele bugetare și alături de aparatul primăriei asigură funcționarea tuturor serviciilor prin alocări la toate capitolele bugetare. 
De acest lucru pot să vă asigur, că sunteți un bun primar doamna Fodor și aveți tot suportul nostru, al consilierilor. 
D-na primar Astrid Cora Fodor: Mulțumesc.
D-na consilier Mariana Gabriela Brunchea:
Mi-aș permite câteva considerente.
În primul rând, vis-a-vis de bugetul anului trecut, dacă ne referim la anul trecut, aș aprecia modul de a aborda lucrurile la trei direcții din cadrul Primăriei municipiului Sibiu. Mă refer aici la direcția investiții, direcția tehnică și serviciul școli: primele două care au reușit să se încadreze în termenele de dare în folosință a investițiilor la străzi, mă refer la maniera în care iarna aceasta nu ne-a prins cu șantiere deschise și la serviciul școli care, în mod exemplar, a finalizat toate investițiile la școli până la începerea anului școlar. 
Pentru aceste lucru vă felicit încă o dată pe dumneavoastră și pe cei doi viceprimari care v-au fost alături, de asemeni îi felicit și pe șefii acestor servicii și le mulțumesc de asemenea în numele sibienilor. Așteptăm și pe viitor același mod serios în abordarea execuției lucrărilor.
Pentru bugetul anului în curs constatăm că avem un buget local bogat, suplimentat cu excedentele anilor precedenți. 
Dacă unii dintre noi spun că nu este un lucru bun, eu spun că este un lucru bun faptul că prezenta administrație are resursele necesare pentru a aborda proiecte mari fără alte finanțări.
Ca atare, doamna primar a enumerat aici, câteva dintre proiectele mari. Avem un procent din bugetul local pentru  reabilitare a străzilor- un procent de alocare foarte mare.
În această vară, foarte multe școli vor primi un aspect nou. De asemenea, se va începe construcția Liceului de Artă și, s-a avut în vedere și amenajarea câtorva blocuri de locuințe sociale. Chiar dacă anul acesta le pornim, le vom continua în anii următori.  
A fost abordată și partea de zonă verde iar noutatea constă în zona de agrement de la lacul lui Binder, skaterpark-ul din zona Sub Arini și coridorul verde din Piața Unirii.
Administrația s-a gândit și la conservare, prin restaurarea turnurilor de apărare din strada Cetății.
Susțin cu tărie propunerea doamnei primar Fodor în ceea ce privește consultanța în licitații, care va acoperi lipsa personalului care lucrează la achiziții pe proiecte europene sau pe proiectele din bugetul local.
Un lucru foarte interesant este achiziționarea autobuzelor noi, care în mod sigur,  va schimba un pic fața Sibiului în ceea ce privește transportul.
Proiectele mari, ca cel cu reconfigurarea și modernizarea Căii Dumbrăvii, de la intersecția Mihai Viteazul până la ieșirea dinspre Rășinari și podul nou de la șoseaua Alba Iulia, au suportul nostru, al consilierilor liberali.
De asemenea, apreciem implicarea spre zone ca zona Henri Coandă - Oțelarilor. Chiar dacă este în faza de documentație acum, este un bun început pentru această zonă unde cetățenii își doresc acest lucru de foarte, foarte multă vreme.
Față de toate aceste aspecte, suntem de acord cu propunerea dumneavoastră de buget și îl vom susține prin vot. Mulțumesc.
D-na consilier Maria Gârleanu: 
Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul ? Dacă nu, supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Dl. secretar Dorin Ilie Nistor: Proiectul a fost adoptat.
S-a adoptat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 76/2017 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Sibiu pe anul 2017, cu unanimitate de voturi.

D-na consilier Maria Gârleanu:
Și cu aceasta se încheie ședința noastră extraordinară de consiliu.
Vă mulțumesc.

                 
Şedinţa se încheie la ora 14:15.
      
 
              Preşedinte de ședință,                                                                      Secretar,
                   Maria Gârleanu                                                                       Dorin Ilie Nistor

 

Proces - Verbal al sedinței extraordinare din data de 20.03.2017 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu (scanat în format pdf)

go top
rCĂUTARE ÎN SECŢIUNE:


De la (alege data din calendar):
Până la: